Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W programie Outlook nie można skonfigurować nowego profilu przy użyciu usługi wykrywania automatycznego programu Exchange dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online w usłudze Office 365

PROBLEM
Podczas próby skonfigurowania nowego konta poczty dla usługi Office 365 za pomocą kreatora Dodaj nowe konto w programie Microsoft Outlook profil programu Outlook nie jest konfigurowany automatycznie. Ponadto jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie, gdy program Outlook próbuje skonfigurować ustawienia serwera dla Twojego profilu:
Szyfrowane połączenie z usługami poczty jest niedostępne.
Podczas przeprowadzania testów za pomocą narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Autodiscover cannot process the given e-mail address. (Funkcja wykrywania automatycznego nie może przetworzyć danego adresu e-mail.) Only mailboxes and contacts are allowed. (Dozwolone są tylko skrzynki pocztowe i kontakty.)
Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:
 • Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail na stronie Automatyczne konfigurowanie konta kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook.
 • Wymagane aktualizacje dla programu Outlook służące do automatycznego łączenia się z usługą Exchange Online nie są zainstalowane dla używanej wersji programu Outlook.
 • Rekord CNAME wykrywania automatycznego dla domeny nie istnieje lub nie jest skonfigurowany poprawnie.
 • W organizacji korzystającej z synchronizacji usługi Active Directory atrybuty mail, mailNickname, displayName i proxyAddresses nie są poprawnie skonfigurowane dla synchronizowanego użytkownika w lokalnej usłudze Active Directory.
ROZWIĄZANIE

Jeśli nie używasz domeny niestandardowej

Aby rozwiązać ten problem w przypadku używania domeny niestandardowej z usługą Office 365, użyj następujących metod w kolejności, w której zostały wymienione. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu pierwszą metodą, przejdź do następnej.

Metoda 1. Uruchomienie narzędzia Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365

Najpierw upewnij się, że wprowadzono poprawny adres e-mail i hasło na stronie Automatyczne konfigurowanie konta kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook.

Jeśli używasz programu Outlook 2010 lub wcześniejszej wersji, uruchom narzędzie Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365 i upewnij się, że zainstalowano wszystkie wymagane aktualizacje. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Konfiguracja komputera do współpracy z usługą Office 365, odwiedź stronę poświęconą używaniu bieżących aplikacji klasycznych pakietu Office z usługą Office 365.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu programu Outlook dla usługi Office 365, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij łącze zgodne z używaną wersją programu Outlook:

Uwaga Jeśli ta metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, należy przejść do metody 2.

Metoda 2: Upewnienie się, że rekord CNAME wykrywania automatycznego jest skonfigurowany poprawnie

Rekord CNAME wykrywania automatycznego musi istnieć i być skonfigurowany poprawnie. Zdecydowanie zaleca się skonfigurowanie wykrywania automatycznego programu Exchange w razie używania programu Outlook do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online. Konfigurowanie wykrywania automatycznego i innych pokrewnych rekordów DNS jest wymagane do łączności programu Outlook w usłudze Exchange Online. Administratorzy mogą używać kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365 lub narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer w celu potwierdzenia, że rekordy są skonfigurowane poprawnie.
Używanie kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365
Aby użyć kreatora rozwiązywania problemów z domenami w usłudze Office 365, wykonaj następujące czynności.
 1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365 (https://portal.office.com) przy użyciu konta administratora.
 2. Kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Office 365, aby otworzyć Centrum administracyjne usługi Office 365.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Domeny, wybierz nazwę domeny stosowaną przez użytkownika, którego dotyczy problem, a następnie kliknij pozycję Rozwiąż problemy, aby uruchomić kreatora.
Używanie narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer
Aby użyć narzędzia Remote Connectivity Analyzer do przetestowania, czy wykrywanie automatyczne programu Exchange działa poprawnie, wykonaj następujące czynności:
 1. W przeglądarce sieci Web przejdź do narzędzia Microsoft Remote Connectivity Analyzer w następującej witrynie sieci Web:
 2. Wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu, a następnie kliknij pozycję Wykonaj test.

 3. Po zakończeniu testu sprawdź, czy zakończył się on powodzeniem. Jeśli test zakończył się powodzeniem, wykrywanie automatyczne działa poprawnie. Jeśli test nie zakończył się powodzeniem, użyj podanych informacji, aby rozwiązać problem.

  UwagaJeśli organizacja jest w konfiguracji hybrydowej, rekordy wykrywania automatycznego programu Exchange nadal mogą wskazywać na lokalny serwer programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 3. Upewnienie się, że atrybuty użytkownika w usłudze Active Directory są skonfigurowane poprawnie

Ostrzeżeni Ta procedura wymaga Edytora interfejsów usługi Active Directory (Edytora ADSI). Niepoprawne użycie Edytora ADSI może być przyczyną poważnych problemów, które mogą spowodować, że będzie konieczna ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora ADSI będzie możliwe. Użytkownik korzysta z Edytora ADSI na własną odpowiedzialność.

Za pomocą Edytora ADSI (lub podobnego narzędzia do edytowania usługi Active Directory) sprawdź, czy poniższe atrybuty są skonfigurowane poprawnie dla danego użytkownika.
AtrybutPrzykład
mailtomasz@contoso.com
mailNicknametomasz
displayNameTomasz Czarnecki
proxyAddressesSMTP: tomasz@contoso.com X400:c=pl;a= ;p=Pierwsza organizacja;o=Exchange;s=Czarnecki;g=Tomasz
Jeśli co najmniej jeden z tych atrybutów nie ma ustawionej wartości, występują typowe problemy.

Po ustawieniu poprawnych wartości dla tych atrybutów wymuś synchronizację katalogów , a następnie spróbuj skonfigurować konto e-mail danego użytkownika w programie Outlook.

Jeśli nie używasz domeny niestandardowej

Jeśli nie używasz domeny niestandardowej razem z usługą Office 365, możesz użyć kreatora Dodaj nowe konto w programie Outlook, aby skonfigurować profil programu Outlook przy użyciu domyślnego adresu e-mail opartego na domenie „onmicrosoft.com” skojarzonego ze skrzynkami pocztowymi usługi Exchange Online użytkowników podczas tworzenia konta w usłudze Office 365. Podczas używania kreatora Dodaj nowe konto w celu skonfigurowania nowego profilu poczty określa się domyślny adres e-mail usługi Office 365 w postaci <użytkownik>@<domena>.onmicrosoft.com (na przykład kaja@contoso.onmicrosoft.com) oraz hasło usługi Office 365.

Ta metoda jest obsługiwana i działa w przypadku klientów, którzy być może nie planują posiadania własnej lub niestandardowej domeny. Ta metoda obsługuje również wykrywanie automatyczne. Jeśli lokalizacja serwera skrzynki pocztowej zmieni się, program Outlook zostanie odpowiednio zaktualizowany przy użyciu nowej lokalizacji serwera skrzynki pocztowej.
WIĘCEJ INFORMACJI
Firma Microsoft nie obsługuje ręcznego konfigurowania profilu w programie Outlook na potrzeby łączności ze skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online w usłudze Office 365. Firma Microsoft może jednak udzielić pomocy w wykonywaniu innych zadań, takich jak konfigurowanie systemu DNS i rekordów wykrywania automatycznego (jak opisano w metodzie 2 tego artykułu), co pozwala na konfigurowanie konta przy użyciu obsługiwanych metod.
MATERIAŁY REFERENCYJNE

Poniższy link przekieruje Twoją przeglądarkę internetową do samouczka z przewodnikiem, który ułatwi rozwiązanie problemu

Rozpocznij instruktaż z przewodnikiem.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 977968 Użytkownicy nie mogą używać programu Outlook Anywhere do otwierania udostępnionej skrzynki pocztowej, która została przeniesiona do programu Exchange Server 2010 (strona może być w języku angielskim)
 • 2555008 Jak rozwiązywać problemy z informacjami o czasie wolnym/zajętym we wdrożeniu hybrydowym lokalnego programu Exchange Server i usługi Exchange Online w usłudze Office 365
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Społeczność usługi Office 365 w sieci Web.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2404385 — ostatni przegląd: 08/04/2014 17:01:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365a kbgraphxlink o365e o365p o365m o365022013 gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic KB2404385
Opinia