Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Ograniczenia dotyczące konwersji dokumentów programu WordPerfect 5.x

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL240854
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Konwerter WordPerfect 5.x dołączony do programu Microsoft Word 2000 jest tak zaprojektowany, aby w pełni wykorzystywał specyficzne funkcje i możliwości konwersji programu Word 2000. Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, konwertując dokumenty na format programu Word 2000 i z niego, należy używać konwertera WordPerfect 5.x dostarczonego z programem Word 2000.

Konwertowanie pliku z formatu programu Word na format programu WordPerfect i z powrotem na format programu Word może spowodować utratę niektórych elementów formatowania (na przykład czcionek, justowania, stylów i ustawień korespondencji seryjnej), chyba że przed ponowną konwersją na format programu Word przekonwertowany plik zostanie załadowany do programu WordPerfect, podzielony na strony i zapisany.
Więcej informacji
W następującej tabeli wymieniono funkcje, które nie są w pełni konwertowane, nie są obsługiwane przez jeden lub drugi produkt albo wymagają komentarza.

Klucz do odczytania tej tabeli jest następujący:
  Tak  Funkcja jest konwertowana z formatu jednego produktu na format drugiego.  Nie  Funkcja nie jest w pełni konwertowana z formatu jednego produktu     na format drugiego  N.O. Funkcja nie jest obsługiwana przez jeden z produktów.           Word 2000    WordPerfect             na      5.x na  Funkcje    WordPerfect 5.x   Word 2000  Komentarze  ---------------------------------------------------------------------------------  Wszystkie      Tak       N.O.   Formatowanie „wszystkie  wersaliki                    wersaliki” jest zamieniane                          na wielkie litery.  Ukrycie       Tak       N.O.   Tekst ukryty w programie                          Word staje się tekstem                          komentarza w programie                          WordPerfect.  Przekreślenie    Patrz      Patrz   Tekst przekreślony w programie           komentarz    komentarz  WordPerfect staje się tekstem                          przekreślonym w programie Word                          i na odwrót; Tekst przekreślony                          czerwoną linią w programie                          WordPerfect staje się śledzonymi                          zmianami w programie Word                          i na odwrót.  Podkreślenie     Tak       Tak    Podkreślenie zostaje zachowane,                          ale typ podkreślenia może ulec                          zmianie.  Odstępy       Nie       N.O.  (zagęszczone,  rozszerzone)  Kerning       Tak       Tak  Wyrównanie      Tak       Tak    Po konwersji może być konieczna                          zmiana pozycji pojedynczych                          kodów wyśrodkowania w programie                          WordPerfect.  Pierwszy       Tak       Tak    Wcięcia pierwszych wierszy  wiersz                     są tworzone w programie                          WordPerfect przy użyciu                          tabulatorów.   Podział strony    Tak       N.O.   Przybliżony przez podział strony  przed                      w programie WordPerfect.  Spacja przed     Tak       N.O.   Przybliżony przez puste wiersze  /po akapicie                  w programie WordPerfect.  Znaki wiodące    Patrz       Tak    Przy konwersji z formatu  tabulacji     komentarz           WordPerfect na Word kropka,                          pauza i podkreślenie                          są konwertowane na takie same                          znaki wiodące tabulacji                          w programie Word. Wszystkie inne                          znaki wiodące tabulacji programu                          WordPerfect są konwertowane                          na kropki w programie Word.  Odstęp/linie bazowe, N.O.      Nie  wiersze/linie bazowe   Kody [Center]/    N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu  [Flsh Rgt]             komentarz  WordPerfect na Word kody                          te są konwertowane na pozycje                          tabulatora „do środka”                          i „do prawej”.  Kontrolowanie     Tak       Tak  wdów  Marginesy       Tak       Tak    Marginesy w programie Word                          są mierzone od krawędzi                          strony do tekstu podstawowego;                          Marginesy w programie                          WordPerfect są mierzone                          od krawędzi strony do nagłówka;                          marginesy są tak dopasowywane,                          aby zachować układ strony.  Szpalty        Tak       Tak  Kolumny        N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu  równoległe             komentarz  WordPerfect na Word kolumny                          równoległe są konwertowane                          na tabele. Jeśli układ kolumn                          równoległych zawiera pole                          zakotwiczone na stronie,                          cały układ kolumn równoległych                          jest konwertowany na szpalty.  Tabele        Tak       Tak    Pionowe scalenie komórek                          nie jest konwertowane.  Formuły tabel     Nie       Nie  Dziesiętne      N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu  wyrównanie             komentarz  WordPerfect na Word dziesiętne  komórek tabeli                 wyrównanie komórek tabeli                          jest konwertowane na wyrównanie                          akapitu do prawej.  Domyślne pozycje   Nie       Tak  tabulatorów  Przypisy dolne    Tak       Tak    Przypisy końcowe umieszczone                          na końcu sekcji w programie                          Word są umieszczane na końcu                          dokumentu w programie                          WordPerfect, ponieważ                          w programie WordPerfect nie ma                          sekcji. Ponowne rozpoczynanie                          numeracji i separatory nie są                          konwertowane. Niestandardowe                          znaczniki przypisów                          w programie Word są dodawane                          do automatycznej numeracji                          w programie WordPerfect.  Marginesy na oprawę, Tak       Tak  rozmiar papieru  Komentarze      Tak       N.O.   Komentarze programu Word                          stają się tekstem                          komentarza programu                          WordPerfect.  Konspekt, numery   Tak       Tak    Numery akapitów programu  akapitów, listy                 WordPerfect są domyślnie  programu Word 7.0                konwertowane na pola                          sekwencji programu Word.                          W programie Word listy                          numerowane automatycznie                          są konwertowane na numery                          akapitów.                          Aby konwertować numery                          akapitów programu WordPerfect                          na zwykły tekst, należy                          ustawić opcję Rejestru                          FavourSequenceFields=No,                          używając makra                          EditConversionOptions.                           Polecenia wydruku   Tak       Tak    Dokumenty źródła danych  seryjnego                    programu Word muszą być                          rozdzielane tabulatorami                          lub przecinkami albo muszą                          mieć format tabeli, aby były                          konwertowane na format                          programu WordPerfect.                          Program Word automatycznie                          konwertuje pliki pomocnicze                          programu WordPerfect na format                          dokumentu źródła danych                          programu Word. Warunkowe                          konstrukcje i makra wydruku                          seryjnego są tracone przy                          konwersji na format programu                          Word.  Sygnatury czasowe   Tak       Tak    Tylko formaty domyślne.  Dokumenty podrzędne  Tak       Tak  (pole INCLUDE)  Równania       Nie       Nie  Znaki z zestawu    Tak      Patrz   Przy konwersji z formatu  rozszerzonego           komentarz  WordPerfect na Word                          nie wszystkie znaki                          z zestawu rozszerzonego                          są konwertowane.  Pola tekstowe,    Tak       Tak    Niektóre pola tekstowe  linie                      i linie są konwertowane                          na obiekty warstwy rysunkowej                          programu Word. Obiekty warstwy                          rysunkowej są widoczne tylko                          w widoku układu strony,                          w podglądzie wydruku                          i na wydruku. Obiekty warstwy                          rysunkowej nie pojawiają się                          w widoku normalnym.  Rysowanie linii    Tak       Tak    Znaki programu WordPerfect                          oparte na rysowaniu linii                          są konwertowane; jednak                          odległości między wierszami                          w programie Word powodują,                          że między takimi znakami                          znajdującymi w kolejnych                          wierszach powstają przerwy.                          Aby uniknąć tego problemu                          na wydruku, należy ustawić                          odległość między wierszami                          równą bieżącemu rozmiarowi                          czcionki.  Makra         Nie       Nie  Kody pól PRIVATE   N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu                   komentarz  WordPerfect na Word kody pól                          PRIVATE są wstawiane przez                          konwerter w celu zachowania                          informacji potrzebnych                          do poprawnego zapisania pliku                          z powrotem w formacie programu                          WordPerfect. Tych pól                          nie należy edytować i nie                          mają one wpływu na dokument.  Style         Tak      Patrz    Przy konwersji z formatu                   komentarz   WordPerfect na Word style                          zawierające kody formatowania                          akapitów są konwertowane                          na style akapitów. Style                          programu WordPerfect                          zawierające tylko formatowanie                          znaków są konwertowane                          na style znaków w programie                          Word. Tekst zawarty w stylu                          jest konwertowany jako                          normalny tekst. Inne funkcje,                          takie jak tabele, grafika itd.,                          są zachowywane w dokumentach,                          ale nie mają przypisanego                          stylu programu Word.  Tytuły dokumentów  Patrz     Patrz    Program WordPerfect może  \Opisowe nazwy  komentarz   komentarz   przypisać plikowi opisową                          nazwę, podobnie jak program                          Word może przypisać tytuł.                          Program Word importuje opisową                          nazwę do właściwości Tytuł                          dokumentu i eksportuje                          właściwość Tytuł dokumentu                          jako opisową nazwę.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konwertowania plików programu WordPerfect, kliknij polecenie Microsoft Access – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę konwersja między programami Word i WordPerfect, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.
konwersja konwertuje konwertowanie przetransferowane transferowanie transferuje import eksport textconv WordPerfect wpft 5.2 5.1 5.0 5.x
Właściwości

Identyfikator artykułu: 240854 — ostatni przegląd: 01/12/2015 16:32:33 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbinterop wd2000 kbdta KB240854
Opinia