Jak zainstalować rozproszony system plików (DFS) w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Rozproszony system plików (DFS, Distributed File System) jest używany do dystrybucji plików na wielu serwerach w taki sposób, by użytkownikom wydawało się, że znajdują się one w jednym miejscu sieci. Dzięki temu użytkownicy nie muszą znać ani podawać rzeczywistej fizycznej lokalizacji plików, kiedy chcą uzyskać do nich dostęp. System plików DFS może być wdrażany samodzielnie lub w modelu opartym na domenie. Rozproszony system plików oparty na domenie ma następujące zalety:
 • System Windows 2000 automatycznie publikuje w usłudze Active Directory topologię systemu plików DFS, czyniąc ją widoczną dla użytkowników na wszystkich serwerach w domenie.
 • Administrator może replikować katalogi główne i udostępnione foldery systemu plików DFS na wielu serwerach w domenie. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików nawet wtedy, gdy jeden z fizycznych serwerów, na których przechowywane są pliki, jest niedostępny.

Architektura systemu plików DFS

Oprócz serwerowego składnika systemu plików DFS w systemie Windows 2000, istnieje również składnik systemu plików DFS oparty na kliencie. Klient systemu plików DFS buforuje odwołania do katalogu głównego lub łącza systemu plików DFS przez określony okres zdefiniowany przez administratora. Komputer, na którym uruchomiono klienta systemu plików DFS, musi być członkiem tej samej domeny, co serwer obsługujący katalog główny systemu plików DFS. Składnik klienta systemu plików DFS może działać na wielu różnych platformach systemu Windows.

Platforma: DOS, Windows 3.x, Windows for Workgroups, NetWare
Klient hosta DFS: Nie
Katalog główny hosta DFS: Nie

Platforma: Windows 95
Klient hosta DFS: Tak, wymaga klienta dla dodatku DFS 4.x i 5.0
Katalog główny hosta DFS: Nie

Platforma: Windows 98
Klient hosta DFS: Tak, dołączony klient DFS 4.x i 5.0 (autonomiczny); wymaga klienta dla dodatku DFS 5.0 (wersja domenowa)
Katalog główny hosta DFS: Nie

Platforma: Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3
Klient hosta DFS: Tak, dołączony klient DFS 4.x i 5.0 (autonomiczny)
Katalog główny hosta DFS: Tak, tylko autonomiczny serwer

Platforma: Windows 2000
Klient hosta DFS: Dołączony klient DFS 5.0
Katalog główny hosta DFS: Tak, autonomiczny serwer, serwer domenowy lub kontroler domeny
Więcej informacji
Każdy serwer członkowski lub kontroler domeny może być używany do obsługi katalogu głównego systemu plików DFS, ale do serwera hosta może być przyporządkowany tylko jeden katalog główny systemu plików DFS. Katalog główny systemu plików DFS może znajdować się na partycji FAT (File Allocation Table), ale jedynie system plików Windows NT (NTFS) zapewnia obsługę synchronizacji udostępnionych folderów systemu plików DFS oprócz istotnych korzyści związanych z bezpieczeństwem.

Aby utworzyć katalog główny systemu plików DFS:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Rozproszony system plików.
 2. W menu Akcja kliknij polecenie Nowy katalog główny systemu plików DFS, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie Wybierz typ katalogu głównego systemu plików DFS kliknij opcję Utwórz katalog główny systemu plików DFS domeny lub Utwórz autonomiczny katalog główny systemu plików DFS, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Aby utworzyć katalog główny systemu plików DFS domeny, kliknij nazwę domeny, w której chcesz go utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wprowadź nazwę komputera-hosta dla katalogu głównego systemu plików DFS lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nazwę serwera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie Określ udział katalogu głównego systemu plików DFS kliknij istniejący folder udostępniony lub określ ścieżkę i nazwę nowego folderu udostępnionego, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaakceptuj domyślną nazwę katalogu głównego systemu plików DFS lub podaj nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy katalog główny systemu plików DFS.
 9. Uruchom ponownie komputer.
UWAGA: Aby dodać kolejny udział katalogu głównego systemu plików DFS, powtórz procedurę opisaną powyżej.

Aby dodać udostępniony folder systemu plików DFS:

UWAGA: Pierwszy udostępniony folder jest dodawany po utworzeniu łącza systemu plików DFS.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Rozproszony system plików.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy katalog główny systemu plików DFS, do którego chcesz przypisać udostępniony folder, a następnie kliknij polecenie Nowe łącze systemu plików DFS.
 3. W polu Nazwa łącza wprowadź nazwę logiczną tego podfolderu.
 4. W polu Wyślij użytkownika do tego udostępnionego folderu wprowadź nazwę udostępnionego folderu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać go z listy udostępnionych folderów, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli system plików DFS znajduje się na partycji NTFS, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Zaznacz pole wyboru Dołącz do replikacji, aby w przypadku zmiany pliku źródłowego zapewnić automatyczną replikację plików znajdujących się w wybranym katalogu głównym lub łączu systemu plików DFS. Ta opcja wymaga, aby serwer hosta katalogu głównego lub łącza systemu plików DFS należał do domeny.
 • Zaznacz pole wyboru Bez replikacji, jeśli plik źródłowy ma pozostać niezmieniony.
UWAGA: Automatyczna replikacja jest niedostępna w przypadku autonomicznego rozproszonego systemu plików.

Następnie można skopiować pliki przeznaczone do replikowania z wybranego katalogu głównego lub łącza systemu plików DFS do udostępnionego folderu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 241452 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:52:14 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnetwork KB241452
Opinia