Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows 95

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL243039
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wykonania czystego rozruchu w systemie Windows 95.
Więcej informacji
Opisane poniżej kroki mogą pomóc w ustaleniu, czy występujący problem jest spowodowany przez konfigurację w trybie rzeczywistym komputera, na przykład przez sterowniki, które są ładowane z plików Config.sys i Autoexec.bat.
 1. Uruchom ponownie komputer. Po wyświetleniu okna dialogowegoUruchamianie systemu Windows 95 naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz opcjęPotwierdzanie krok po krokuz menuMenu startowe.
 2. Gdy pojawi się odpowiedni monit, załaduj następujące elementy (w przypadku monitu o załadowanie jakichkolwiek innych elementów naciśnij klawisz N):
  • Sterownik Dblspace.
  • Himem.sys.
  • Ifshlp.sys.
  • Dblbuff.sys.
  • Załaduj graficzny interfejs użytkownika systemu Windows 95, wybierając opcję załadowania wszystkich sterowników systemu Windows.
UWAGA: System Windows 95 nie wymaga plików Config.sys i Autoexec.bat, ale niektóre narzędzia zainstalowane na komputerze mogą ich wymagać. Nigdy nie zmieniaj nazw plików Config.sys i Autoexec.bat, dopóki nie przeprowadzisz pomyślnego rozruchu interakcyjnego w celu upewnienia się, że nie są one potrzebne.

Jeśli czysty rozruch konfiguracji w trybie rzeczywistym eliminuje problem, wyizoluj konflikt z programem rezydentnym lub sterownikiem urządzenia w trybie rzeczywistym, używając funkcji Potwierdzanie krok po kroku.

Załaduj system Windows 95, przeprowadzając rozruch z wiersza polecenia i uruchamiając system Windows 95 przez wpisanie poleceniawin. Podczas rozruchu przytrzymuj naciśnięty klawisz SHIFT, co zapobiegnie automatycznemu załadowaniu programów przy uruchamianiu.

Jeśli problem zostaje rozwiązany przez uniemożliwienie załadowania programów przy uruchamianiu,zbadaj następujące możliwe źródła problemu.

Plik Winstart.bat

Plik Winstart.bat jest używany do załadowania programów rezydentnych, które są wymagane przez programy dla systemu Windows i nie są potrzebne w sesjach systemu MS-DOS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pliku Winstart.bat, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
134402 Some TSRs Moved from Autoexec.bat to Winstart.bat During Setup

Grupa Autostart

Jeśli problem zostaje rozwiązany przez ominięcie grupy Autostart, usuń pojedynczo każdy program z grupy Autostart, aby wyizolować program, który jest przyczyną problemu.

Klucz Run w Rejestrze

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmiana nazwy klucza lub wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.


Załadowaniu programów możesz zapobiec przez usunięcie ciągu nazwy danego programu z następujących kluczy Rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup
Programy mogą być również ładowane z następującego klucza Rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Plik Win.ini

Wiersze „load=” i „run=” w sekcji [Windows] tego pliku mogą automatycznie uruchamiać programy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następną sekcję.

Testowanie plików konfiguracyjnych systemu Windows

Aby przetestować pliki konfiguracyjne systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Przeprowadź rozruch z wiersza polecenia.
 2. Zmień nazwę pliku Win.ini, wpisując następujące polecenie:
  ren c:\windows\win.ini *.bak
 3. Uruchom system Windows 95, wpisując poleceniewin. Jeśli ta procedura rozwiązuje problem, upewnij się, że wiersze „load=” i „run=” w sekcji [Windows] pliku Win.ini są albo puste, albo poprzedzone średnikiem (;), co zapobiega załadowaniu danych elementów.
 4. Zmień nazwę pliku System.ini, wpisując następujące polecenie:
  ren c:\windows\system.ini *.bak
 5. System Windows 95 wymaga pliku System.ini do załadowania graficznego interfejsu użytkownika. Zamień oryginalny plik, wpisując następujące polecenie:
  copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
  UWAGA: Podczas uruchamiania systemu Windows 95 przy użyciu pliku System.cb nie jest ładowany sterownik dla myszy. Poddaj edycji nowy plik System.ini i dodaj następujące wiersze:
  [386Enh]
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd

  [boot]
  drivers=mmsystem.dll
  mouse.drv=mouse.drv
 6. : Podczas uruchamiania systemu Windows 95 przy użyciu pliku System.cb nie jest ładowany sterownik dla myszy. Poddaj edycji nowy plik System.ini i dodaj następujące wiersze:Uruchom system Windows 95, wpisując poleceniewinw wierszu polecenia. Jeśli zastąpienie oryginalnego pliku System.ini plikiem System.cb rozwiązuje problem, przyczyną problemu jest najprawdopodobniej element w sekcji [boot] lub [386Enh] oryginalnego pliku System.ini. Przywróć oryginalny plik, aby znaleźć w nim przyczynę problemu.
 7. : Podczas uruchamiania systemu Windows 95 przy użyciu pliku System.cb nie jest ładowany sterownik dla myszy. Poddaj edycji nowy plik System.ini i dodaj następujące wiersze:Aby wyizolować przyczynę problemu, umieść średnik (;) na początku wiersza, co zapobiegnie załadowaniu danego elementu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o pliku System.ini i jego wpisach domyślnych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
140441 Creating a New System.ini File Without Third-Party Drivers

Sterowniki urządzeń w trybie rzeczywistym

Tryb awaryjny wyłącza wszystkie sterowniki urządzeń w trybie rzeczywistym dla systemu Windows 95. Testowanie w celu wyizolowania niezgodnych składników i konfliktów między zasobami można przeprowadzić przez wyłączenie sterowników urządzeń w trybie rzeczywistym w Menedżerze urządzeń.

Usunięcie sterowników urządzeń w trybie rzeczywistym w celu wyizolowania konfliktów

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij opcję Wyświetl według typów.
 3. Wyłącz każdy ze sterowników urządzeń w trybie rzeczywistym. Na przykład:
  1. Kliknij dwukrotnie gałąźKontrolery stacji dyskietek, aby ją rozwinąć.
  2. Kliknij pozycjęStandardowy kontroler stacji dyskietek, a następnie kliknij przyciskWłaściwości.
  3. Na karcieOgólnewyczyść pole wyboruKonfiguracja pierwotna (bieżąca), a następnie kliknij przyciskOK.UWAGA: Jeśli są włączone profile sprzętowe, dla każdej konfiguracji występuje osobne pole wyboru. Wyczyść pole wyboru odpowiadające profilowi sprzętowemu, dla którego rozwiązujesz problemy.

  4. : Jeśli są włączone profile sprzętowe, dla każdej konfiguracji występuje osobne pole wyboru. Wyczyść pole wyboru odpowiadające profilowi sprzętowemu, dla którego rozwiązujesz problemy.Powtórz kroki od A do C dla każdego urządzenia w Menedżerze urządzeń.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem rozwiązuje wyłączenie sterowników w trybie rzeczywistym w Menedżerze urządzeń, być może występuje konflikt sprzętowy lub sterownik jest niezgodny ze sprzętem.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania konfliktów między zasobami w systemie Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Jeśli stwierdzisz, że sterownik urządzenia w trybie rzeczywistym dla systemu Windows 95 jest niezgodny ze sprzętem, skontaktuj się z producentem sprzętu i zapytaj, czy są dostępne nowe sterowniki.

Zmiana sterownika wideo na standardowy sterownik ekranu VGA

UWAGA: Jeśli wykonano procedurę opisaną w sekcji „Usunięcie sterowników urządzeń w trybie rzeczywistym w celu wyizolowania konfliktów” tego artykułu, sterownik ekranu został już zmieniony na VGA i można przejść do następnej sekcji. Wyłączenie karty graficznej ustawia dla wideo sterownik VGA.

W trybie awaryjnym system Windows 95 jest uruchamiany ze sterownikiem ekranu VGA. Aby stwierdzić, czy występujący problem jest związany ze sterownikiem wideo, zmień sterownik na VGA w celu przeprowadzenia testów.

UWAGA:Aby zapewnić bezpieczny powrót do poprzedniej konfiguracji, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową pliku System.ini.
 2. Zanotuj bieżący obszar pulpitu (rozdzielczość) i paletę kolorów.
 3. Zanotuj nazwę bieżącej karty graficznej.
Aby zmienić sterownik na sterownik ekranu VGA, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom system Windows 95 w trybie awaryjnym.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Na karcieUstawieniakliknij przyciskZmień typ monitora.
 4. W obszarzeTyp kartykliknij przyciskZmień.
 5. Kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia.
 6. W polu Producenci kliknij pozycję Standardowe typy monitorów. W polu Modele kliknij pozycję Standardowa karta graficzna (VGA), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Klikaj przycisk OK lub Zamknij, dopóki nie powrócisz do Panelu sterowania.
 8. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli stwierdzisz, że sterownik wideo jest niezgodny z systemem Windows 95, skontaktuj się z producentem sprzętu i zapytaj, czy są dostępne nowe sterowniki.

Uszkodzenie Rejestru

Przy uruchamianiu systemu Windows 95 w trybie awaryjnym z Rejestru odczytywana jest bardzo niewielka ilość informacji. Uszkodzenie Rejestru może nie być widoczne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym; w celu stwierdzenia, czy przyczyną problemu jest uszkodzony Rejestr, konieczne może być zastąpienie istniejącego Rejestru (System.dat) jego kopią zapasową. Aby rozwiązać problemy z uszkodzonym Rejestrem, wykonaj następujące kroki:
 1. Przeprowadź rozruch z wiersza polecenia.
 2. Usuń atrybuty pliku kopii zapasowej Rejestru, wpisując następujące polecenie:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 3. Usuń atrybuty pliku bieżącego Rejestru, wpisując następujące polecenie:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 4. Zmień nazwę Rejestru, wpisując następujące polecenie:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 5. Skopiuj plik kopii zapasowej bieżącego Rejestru, wpisując następujące polecenie:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
 6. Uruchom ponownie komputer.
UWAGA: Plik System.1st jest kopią zapasową Rejestru utworzoną podczas końcowej fazy instalacji systemu Windows 95. Dlatego wyświetlany jest transparent „Pierwsze uruchomienie systemu Windows 95” i system Windows 95 finalizuje ustawienia, tak jakby był instalowany.

Jeśli zastąpienie pliku System.dat plikiem System.1st rozwiązuje problem, problem może być związany z uszkodzeniem Rejestru. Programy i sterowniki urządzeń dodane po zainstalowaniu systemu Windows 95 mogą wymagać ponownej instalacji w celu zaktualizowania nowego Rejestru.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przywróć oryginalny Rejestr, wykonując następujące kroki:
 1. Uruchom ponownie komputer z wiersza polecenia.
 2. Wpisz następujące polecenia, po każdym naciskając klawisz ENTER:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  UWAGA: Jeśli pojawi się odpowiedni monit, zastąp istniejący plik System.dat.

 3. : Jeśli pojawi się odpowiedni monit, zastąp istniejący plik System.dat.Ponownie uruchom komputer.
Dysk CD z systemem Windows 95 zawiera narzędzia do tworzenia kopii zapasowej plików systemowych i Rejestru.Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych narzędziach, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
139437 Narzędzie awaryjnego odzyskiwania systemu Windows 95
135120 Configuration Backup Tool for Backing Up the Registry

Co zrobić, jeśli problem nie zniknie

Jeśli procedura rozwiązywania problemów opisana w tym artykule nie rozwiązuje problemu, problem może być związany z jednym lub kilkoma z następujących elementów:
 • Uszkodzony sprzęt.
 • Komputer wymaga specjalnego przełącznika maszynowego dla pliku Himem.sys.
 • Konieczna może być zmiana ustawień CMOS (na przykład wyłączenie pamięci lustrzanej RAM).
 • Konieczna może być aktualizacja system BIOS, aby stał się zgodny z systemem Windows 95.
 • Może być obecny wirus.
 • Uaktualnienie poprzedniej wersji instalacji systemu Windows mogło się nie powieść.
Aby stwierdzić, czy system Windows 95 jest zgodny z bieżącą konfiguracją systemu, konieczna może być instalacja systemu Windows 95 w czystym katalogu.

Jeśli na dysku jest wystarczająco dużo miejsca, zainstaluj system Windows 95 w pustym folderze (na przykład Win95). Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142096 How to Reinstall Windows 95 to a New Folder
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z uruchomieniem systemu Windows 95 i komunikatów o błędach pojawiających się przy uruchamianiu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
136337 Troubleshooting Windows 95 Startup Problems and Error Messages in this KB article.
Jeśli to rozwiązuje problem, poprzednia instalacja mogła zawierać składniki niezgodne z systemem Windows 95.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 243039 — ostatni przegląd: 12/05/2015 16:07:33 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbtshoot win95 KB243039
Opinia