Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL244601
Streszczenie
Podczas wyświetlania informacji o urządzeniu za pomocą Menedżera urządzeń na komputerze z systemem Windows 2000 na liście może widnieć nieznane urządzenie oznaczone żółtym znakiem zapytania. Ustalenie pochodzenia tego nieznanego urządzenia może być trudne, ponieważ niewiele jest wskazówek, co mogło je utworzyć. Ten artykuł opisuje możliwe przyczyny pojawienia się nieznanego urządzenia na liście Menedżera urządzeń.
Więcej informacji
Poniżej przedstawiono typowe przyczyny, dla których Menedżer urządzeń może wyświetlać urządzenie jako nieznane:

Urządzenie nie ma sterownika

Jeżeli sterownik danego urządzenia jest niedostępny, Menedżer urządzeń wyświetla to urządzenie jako nieznane i umieszcza je w folderze Inne urządzenia. Bardzo często dotyczy to urządzeń kompozytowych uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) i urządzeń zgodnych ze specyfikacją 1394 instytutu Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE). Ponadto we właściwościach urządzenia w Menedżerze urządzeń może być wyświetlany stan „Kod błędu 1” lub „Kod błędu 10”.

UWAGA: większość urządzeń magistrali USB i IEEE 1394 zostało zaprojektowanych tak, aby działały poprawnie bez dodatkowych sterowników urządzeń, ponieważ są skonfigurowane i włączane przez sterowniki tych typów magistrali zawarte w systemie Windows 2000. Jednak w przypadku, gdy dane urządzenie nie mieści się w zdefiniowanej i udostępnionej klasie sterowników systemu Windows 2000, niezbędny jest dodatkowy sterownik urządzenia. Gdy magistrala nie może rozpoznać danego urządzenia, interpretuje to urządzenie jako urządzenie kompozytowe i wykazuje to w Menedżerze urządzeń.

Używasz sterownika urządzeń systemu Windows 98/95

Nie należy używać plików sterownika urządzenia wirtualnego (.vxd) wspólnych dla sterowników systemu Windows 98/95 z systemem Windows 2000, a próby instalowania ich na komputerze z systemem Windows 2000 mogą powodować, że dane urządzenie będzie wymieniane jako nieznane w Menedżerze urządzeń. Takie sytuacje zdarzają się zwykle wtedy, gdy producent sterownika urządzenia nie wyróżnia prawidłowo tych dwóch sterowników lub zakłada, że system Windows 2000 może używać plików .vxd systemu Windows 98/95.

Nierozpoznany identyfikator urządzenia

Każde urządzenie sprzętowe ma specjalny identyfikator używany przez standard Plug and Play. Identyfikator ten może składać się z kilku różnych typów identyfikatorów, takich jak identyfikator dostawcy, identyfikator urządzenia, identyfikator podsystemu, identyfikator dostawcy podsystemu lub identyfikator poprawki. Jeżeli nie ma identyfikatora urządzenia lub komputer z systemem Windows 2000 nie rozpoznaje identyfikatora urządzenia, Menedżer urządzeń może wyświetlać to urządzenie jako nieznane.

UWAGA: oprogramowanie, które wymaga wirtualnych haków w sprzęcie, może tworzyć takie urządzenia. Na przykład program Insight Manager firmy Compaq tworzy wirtualne urządzenia do komunikowania się i monitorowania sprzętu. Uaktualnienie komputera z zainstalowanym programem Insight Manager firmy Compaq do systemu Windows 2000, może powodować wygenerowanie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń, ponieważ starsze wersje tego oprogramowania nie zapewniają prawidłowych definicji urządzeń wirtualnych.Urządzenia, które są mostkiem między różnymi typami magistrali, np. sterownik urządzenia, który zezwala urządzeniu portu równoległego emulować magistralę SCSI lub ATAPI, także generują nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń.

Wadliwy sprzęt lub oprogramowanie układowe

Możliwe scenariusze, w których wadliwy sprzęt lub oprogramowanie układowe mogą spowodować wyświetlanie nieznanych urządzeń w Menedżerze urządzeń:

Urządzenie wirtualne utworzone za pomocą oprogramowania

Sterowniki urządzeń oprogramowania nie ujawniają identyfikatora urządzenia, a nie ma standardowej metody instalowania takich urządzeń. Niektórzy producenci instalują takie urządzenie za pomocą programu instalacyjnego InstallShield lub inną podobną metodą. Należy zauważyć, że po usunięciu urządzenia w Menedżerze urządzeń całkowite usunięcie oprogramowania zainstalowanego innymi metodami może się nie powieść. Konieczne może być sprawdzenie rejestru w komputerze z systemem Windows 2000 i upewnienie się, że wszystkie wpisy zostały usunięte.

Aby ustalić, czy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie, użyj dowolnej z następujących metod:
 • Chociaż nie jest to w 100 procentach niezawodne, uruchomienie komputera z systemem Windows 2000 w trybie awaryjnym może być jednym z najłatwiejszych sposobów ustalenia, czy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie. Podczas uruchamiania komputera z systemem Windows 2000 naciśnij klawiszF8, wybierz pozycję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli nieznanego urządzenia nie ma już na liście Menedżera urządzeń, to prawdopodobnie nieznane urządzenie nie jest sprzętem.
 • Jeżeli podejrzewasz, że nieznane urządzenie mogło być utworzone przez określone oprogramowanie, sprawdź folder Autostart na komputerze z systemem Windows 2000, aby zobaczyć programy skonfigurowane na uruchamianie przy rozruchu. Wskazówkę oprócz tego dać może sprawdzenie na pasku menu, które programy są uruchamiane automatycznie. Należy jednak pamiętać, że niektóre programy skonfigurowane na uruchamianie przy rozruchu nie pojawiają się w folderze Autostart.
 • Do rozpoznania przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia może posłużyć narzędzie Informacje o systemie Windows 2000. Aby uruchomić narzędzie Informacje o systemie:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. W oknie dialogowym Zarządzanie komputerem, kliknij folder Informacje o systemie, kliknij dwukrotnie folder Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij dwukrotnie folder Programy grupy Autostart.
  3. Zostanie wyświetlona lista wszystkich programów skonfigurowanych na uruchamianie przy rozruchu.
  Następnie w dzienniku zdarzeń należy sprawdzić błędy dotyczące dowolnego z tych programów, aby sprawdzić, czy któryś z nich działa nieprawidłowo. Jeżeli uda się znaleźć odpowiednie zdarzenie, odinstaluj skojarzony z nim program. Należy zauważyć, że utworzenie przez program nieznanego urządzenia nie znaczy, że program nie działa; chyba, że od tego urządzenia zależy uruchomienie skojarzonego programu.
 • Na komputerze z systemem Windows 2000 możliwe jest wyświetlenie każdego składnika, w tym również sterowników niezbędnych do działania składników. Aby wyświetlić składniki zainstalowane na komputerze z systemem Windows 2000:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie komputerem.
  2. W oknie dialogowymZarządzanie komputerem kliknij dwukrotnie folderNarzędzia systemowe.
  3. Kliknij dwukrotnie folderInformacje o systemie, a następnie kliknij dwukrotnie folderSkładniki.
 • Sprawdź folderUrządzenia powodujące problemy znajdujący się w folderze Składniki.

  UWAGA: aby wyświetlić folder Składniki, należy wykonać kroki poprzedniej metody.

  Wyświetlane są następujące kolumny:

  • Potoczna nazwa urządzenia lub nazwa skojarzonego z nim sterownika wyświetlana jest w kolumnie Urządzenie.
  • Identyfikatory urządzeń takich jak magistrala PCI lub ISA, niektóre inne typy magistrali lub typy nieznane są wymieniane w kolumnie Identyfikator urządzenia PnP.
  • Kolumna Kod błędu zawiera kod błędu skojarzony z określonym problemem. W wielu sytuacjach kod błędu Menedżera urządzeń ułatwia ustalenie, co utworzyło nieznane urządzenie. Na przykład, jeżeli komputer z systemem Windows 2000 wyświetli komunikat o błędzie „Zły lub brakujący sterownik urządzenia”, w folderze Urządzenia powodujące problemy wyświetlane mogą być trzy typy wpisów w zależności od typu urządzenia:

   • Identyfikator urządzenia PCI PnP:

    Nazwa urządzenia | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kod błędu
   • Identyfikator urządzenia ISA PnP:

    Nazwa urządzenia | ?\PNP0000\0
   • Zły lub niezgodny sterownik urządzenia:

    Nazwa urządzenia | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Informacje wymienione w pliku Setupapi.log mogą być przydatne do ustalenia, który program mógł utworzyć nieznane urządzenie, jeżeli urządzenie to ma nazwę opisową. Czasami podana nazwa urządzenia może być myląca. Na przykład urządzenie może być wymienione w Menedżerze urządzeń jako urządzenie szeregowe, kiedy w rzeczywistości wcale nie jest związane z portem szeregowym. Zwykle zdarza się tak, kiedy dostępny jest częściowy identyfikator standardu Plug and Play, a Menedżer urządzeń interpretuje go jako urządzenie szeregowe. Przyczyną takiej interpretacji może być określony przez urządzenie zgodny identyfikator. I w tym przypadku problem można naprawić, znajdując program grupy Autostart, który może nie działać poprawnie.

  Należy pamiętać, że zwykłe usunięcie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń działa wówczas, gdy nieznane urządzenie zostało utworzone przez oprogramowanie. Należy odinstalować program, który utworzył urządzenie, a następnie ponownie uruchomić komputer z systemem Windows 2000. Jeżeli zaś nieznane urządzenie nadal jest wyświetlane na liście po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows 2000 w trybie awaryjnym, to należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w usunięciu urządzenia.

Urządzenia sprzętowe

Wyodrębnienie urządzeń sprzętowych jest mniej skomplikowane niż urządzeń wirtualnych i można użyć dowolnej z następujących metod:
 • Usuwaj urządzenia sprzętowe z komputera z systemem Windows 2000 po jednym naraz aż do momentu, gdy nieznane urządzenie nie będzie już wyświetlane w Menedżerze urządzeń. Należy zauważyć, że ta metoda może być powolna i czasami zawodzi.
 • Sprawdź, czy sterownik urządzenia ma cyfrowy podpis. Jeżeli podczas instalacji sterownika urządzenia system Windows 2000 wykryje, że sterownik urządzenia nie posiada cyfrowego podpisu, generowany jest następujący komunikat o błędzie:
  Nie podpisane cyfrowo
  Należy pamiętać, że sterownik urządzenia podpisany cyfrowo może być wyświetlany w Menedżerze urządzeń jako nieznane urządzenie. Należy też zauważyć, że użytkownik może nie widzieć komunikatu o błędzie, jeżeli komunikat został wyłączony.

  UWAGA: informacje o podpisywaniu cyfrowym sterowników urządzeń są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web oraz za pomocą narzędzia Device Driver Kit (DDK):
Możliwe jest zablokowanie instalacji niepodpisanych sterowników urządzeń. Na serwerach niezbędnych do funkcjonowania firmy może to być dobrym podejściem, zapobiegającym rozmyślnym próbom zdestabilizowania serwera. Aby uniemożliwić instalowanie niepodpisanych sterowników urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Podpisywanie sterowników, a następnie kliknij opcję Zablokuj - zapobiegaj instalacji plików bez podpisu.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić listę załadowanych urządzeń niepodpisanych cyfrowo, użyj jednej z następujących metod:
 • Sprawdź plik Setupapi.log w poszukiwaniu wpisów podobnych do następujących:
  Plik (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) nie jest podpisany cyfrowo, pominięto datę sterownika.
  Instalowanie sekcji epatapi_inst z d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf Nie podpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.inf) został zainstalowany dla Parallel ATAPI Adapter.. Błąd 0xe000022f: Plik INF, pochodzący z innego źródła, nie zawiera podpisu cyfrowego.Kopiowanie pliku d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd do D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.Nie podpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (d:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) został zainstalowany dla Parallel ATAPI Adapter. Błąd 0xe000022f: Plik INF pochodzący z innego źródła nie zawiera podpisu cyfrowego.
  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika.
 • Użyj narzędzia Sigverif.exe, które pozwala utworzyć plik dziennika zawierający wszystkie niepodpisane sterowniki zainstalowane na komputerze z systemem Windows 2000. Plik dziennika Sigverif.txt utworzony za pomocą narzędzia Sigverif.exe znajduje się w folderze %SystemRoot% komputera z systemem Windows 2000 i może być wyświetlony za pomocą edytora tekstów (np. Notatnika). Aby uruchomić narzędzie Sigverif.exe:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz poleceniesigverif, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz opcję Wyszukaj inne pliki nie podpisane cyfrowo na karcie Wyszukaj.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij podfoldery, a następnie kliknij polecenie Przeglądaj.
  4. Zlokalizuj, a następnie kliknij folder %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Start.
  Kompilowanie przez komputer obszernej listy nie podpisanych sterowników może potrwać dłuższą chwilę. Sprawdź listę nie podpisanych sterowników, a następnie sprawdź, czy producent sterownika ma zaktualizowany sterownik podpisany cyfrowo.
Urządzenia USB oparte na wcześniejszych wersjach specyfikacji USB mogą tworzyć urządzenia urojone, które pojawiają się, kiedy urządzenie jest podłączone, a następnie znikają po odłączeniu urządzenia. Oprócz tego urządzenie w danej chwili może działać świetnie, ale może utworzyć nieskojarzone nieznane urządzenie, które zwykle jest tworzone albo przez zdezaktualizowane, albo błędnie skonfigurowane oprogramowanie układowe. W takim przypadku skontaktuj się z producentem urządzenia w sprawie zaktualizowanego oprogramowania układowego.

Urządzenia urojone mogą też pojawiać się, jeżeli użytkownik ręcznie instaluje sterownik urządzenia standardu Plug and Play, które komputer już wykrył i zainstalował. Normalnie urządzenia Plug and Play nie są wyświetlane na liście po ręcznym zainstalowaniu urządzeń za pomocą Kreatora sprzętu. Ponieważ użytkownicy nie widzą listy swoich urządzeń, mogą przypuszczać, że urządzenie jest nieobsługiwane, a następnie wymusić instalację za pomocą innego sterownika urządzenia, powodując pojawienie się urządzenia urojonego. Usunięcie urządzenia urojonego na ogół rozwiązuje ten problem.Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności ani niezawodności tych produktów.
devmgr firewire
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244601 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:30:00 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kberrmsg kbhowto kbtshoot kbtool kbhw kb3rdparty KB244601
Opinia