Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak można odzyskać elementy, które zostały całkowicie usunięte w programie Outlook?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Opis problemu
Zaistniała potrzeba odzyskania całkowicie (trwale) usuniętych elementów w programie Outlook. Jeśli na przykład przed usunięciem elementów nie zostały one przeniesione do folderu Elementy usunięte, elementy te zostają całkowicie usunięte. Takich elementów nie można odzyskać z folderu Elementy usunięte.

Uwaga Jeśli serwer programu Microsoft Exchange nie jest skonfigurowany do zachowywania usuniętych elementów, przycisk Rozwiąż ten problem oraz kroki prowadzące do zmiany zawartości rejestru nie umożliwiają rozwiązania tego problemu. To rozwiązanie wymaga korzystania z konta programu Microsoft Exchange Server 2000 lub jego nowszej wersji. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Exchange.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem w programie Microsoft Outlook, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem lub w przypadku używania programu Outlook w wersji wcześniejszej niż Microsoft Outlook 2002, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Uwaga Rozwiązanie dostępne w sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu powoduje włączenie funkcji odzyskiwania elementów usuniętych dla folderów poczty innych niż folder Elementy usunięte, takich jak foldery Elementy wysłane, Wersje robocze, Skrzynka nadawcza oraz Skrzynka odbiorcza. Zmiana zostaje zastosowana do powyższych folderów i obowiązuje od momentu wprowadzenia zmiany ustawień. Po wprowadzeniu tej zmiany nie zostają odzyskane żadne usunięte elementy. Aby odzyskać usunięte elementy, należy kliknąć pozycję Odzyskiwanie usuniętych elementów w menu Narzędzia.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem w programie Microsoft Outlook, należy kliknąć link Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem lub w przypadku używania programu Outlook w wersji wcześniejszej niż Microsoft Outlook 2002, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Po skorzystaniu z tego kreatora należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Domyślnie funkcja odzyskiwania elementów usuniętych jest włączona tylko dla folderu Elementy usunięte znajdującego się w folderach prywatnych użytkownika. Nie można odzyskać elementów, które zostały całkowicie usunięte. Aby włączyć funkcję odzyskiwania elementów usuniętych dla folderów poczty innych niż folder Elementy usunięte, takich jak foldery Elementy wysłane, Wersje robocze, Skrzynka nadawcza oraz Skrzynka odbiorcza, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w rejestrze, postępując według następujących instrukcji:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:

  Nazwa wartości: DumpsterAlwaysOn
  Typ danych: DWORD
  Dane wartości: 1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
Powyższe zmiany można wprowadzić w rejestrze przy użyciu komputera administratora lub komputera użytkownika. Po wprowadzeniu zmian w rejestrze uruchom program Outlook, a następnie kliknij polecenie Odzyskiwanie elementów usuniętych w menu Narzędzia. Zostanie wyświetlona lista elementów, które zostały całkowicie usunięte podczas czasu przechowywania ustawionego na serwerze.

Użytkownik pełniący funkcję administratora może skonfigurować tę funkcję dla stacji roboczych wszystkich użytkowników. Aby to zrobić, należy za pomocą komputera wprowadzić zmiany w rejestrach wszystkich stacji roboczych użytkowników, a następnie otworzyć skrzynkę pocztową danego użytkownika jako dodatkową skrzynkę pocztową. Następnie można odzyskać usunięte elementy z folderów skrzynki pocztowej użytkownika.

Uwaga Administrator, który zamierza otworzyć skrzynkę pocztową innego użytkownika w celu odzyskania elementów znajdujących się w folderach osobistych tego użytkownika, powinien korzystać z konta systemu Windows NT uprawnionego do zarządzania obiektem skrzynki pocztowej danego użytkownika. Należy także dodać skrzynkę pocztową tego użytkownika do własnego profilu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 2. Otwórz okno właściwości Usługi, a następnie kliknij dwukrotnie element Microsoft Exchange Server.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać skrzynkę pocztową do własnego profilu.
Po wykonaniu powyższych czynności przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Więcej informacji

Po usunięciu elementów z folderu skrzynki pocztowej są one najpierw przenoszone do folderu Elementy usunięte w skrzynce pocztowej. Następnie można usunąć te elementy z folderu Elementy usunięte. Ta funkcja zapobiega przypadkowemu usunięciu elementu. Po usunięciu elementów z folderu Elementy usunięte można je nadal odzyskać, jeśli komputer programu Exchange Server jest skonfigurowany w celu zachowywania usuniętych elementów. Aby określić, czy serwer jest w ten sposób skonfigurowany, należy otworzyć właściwości obiektów publicznych i prywatnych magazynów informacji w obszarze Serwer obiektów.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu serwera do zachowywania elementów usuniętych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
246283 Ustawianie czasu przechowywania usuniętych wiadomości pocztowych w programie Exchange Server 5.5
Można również ostatecznie usunąć elementy bez przenoszenia ich do folderu Elementy usunięte. Ta procedura jest nazywana całkowitym usuwaniem w przeciwieństwie do usuwania nietrwałego.

Wiadomości są trwale usuwane w następujących scenariuszach:
 • Podczas korzystania z programu Microsoft Outlook zostaną naciśnięte klawisze Shift+Delete w celu usunięcia wiadomości.
 • Podczas korzystania z klienta IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) lub innego typu klienta, który nie przenosi wiadomości w pierwszej kolejności do folderu Elementy usunięte.

Funkcja odzyskiwania elementów usuniętych w programie Office Outlook 2007

W przypadku używania programu Microsoft Office Outlook 2007 nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby włączyć menu Odzyskaj elementy usunięte dla dowolnych folderów skrzynki pocztowej. Menu odzyskiwania usuniętych elementów jest domyślnie dostępne w programie Office Outlook 2007.

Udostępnione skrzynki pocztowe w programie Office Outlook 2007

Jeśli do profilu w programie Office Outlook 2007 jest dodana udostępniona skrzynka pocztowa programu Exchange, menu Odzyskaj elementy usunięte jest domyślnie wyłączone dla folderów w tej udostępnionej skrzynce pocztowej. Należy zastosować poprzednie zmiany w rejestrze do klienta w celu włączenia menu odzyskiwania usuniętych elementów dla folderów w udostępnionej skrzynce pocztowej.

Wyłączanie menu Odzyskaj elementy usunięte w programie Office Outlook 2007

Po ustawieniu wartości rejestru DumpsterAlwaysOn na 0 opcja Odzyskaj elementy usunięte w menu Narzędzia programu Office Outlook 2007 jest nadal dostępna dla folderów skrzynki pocztowej. Aby wyłączyć menu odzyskiwania usuniętych elementów dla folderów skrzynki pocztowej, należy zastosować kroki przedstawione w sekcji Rozwiązanie następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
959878 Po ustawieniu wartości 0 dla wpisu rejestru DumpsterAlwaysOn opcja odzyskiwania usuniętych elementów jest nadal dostępna w programie Outlook 2007.

Funkcja odzyskiwania elementów usuniętych w programach Outlook 98, Outlook 2000, Outlook 2002 i Outlook 2003

W programie Microsoft Outlook 98 funkcja odzyskiwania elementów usuniętych jest dostępna tylko dla folderów pocztowych, takich jak foldery Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza oraz Elementy wysłane. Nie można więc odzyskać trwale usuniętych elementów z folderów innych niż foldery poczty (na przykład foldery Kontakty i Notatki). Jednak w programach Outlook 2000, Outlook 2002 i Outlook 2003 funkcja odzyskiwania usuniętych elementów jest dostępna dla wszystkich folderów. Po wprowadzeniu zmian w rejestrze opisanych we wcześniejszej części tego artykułu można odzyskać całkowicie usunięte elementy z folderów innych niż foldery pocztowe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
228934 Opis funkcji odzyskiwania usuniętych elementów
175263 Klienci nie mogą odzyskać elementów po włączeniu odzyskiwania elementów
188637 XADM: Jak określić rozmiar odzyskiwalnych elementów w magazynie informacji
178630 Jak używać programu Exchange Server 5.5 lub programu Exchange 2000 Server w celu odzyskiwania elementów, które nie zostały w pierwszej kolejności przeniesione do folderu Elementy usunięte w programie Outlook
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Dumpster fixit fix it
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246153 — ostatni przegląd: 05/29/2015 10:46:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbmsifixme kbfixme kbregistration kbenv kbfile kbhowto KB246153
Opinia