Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL249149
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
System Microsoft Windows 2000 i poprawki do systemu Windows 2000 można zainstalować jednocześnie przez skopiowanie plików instalacyjnych systemu Windows 2000 i plików wykonywalnych poprawek dla systemu Windows 2000 do wspólnego folderu dystrybucyjnego. Nazwy plików wykonywalnych poprawek mają postać Qliczba 6-cyfrowa.exe, gdzie liczba 6-cyfrowa jest 6-cyfrowym numerem przypisanym do poprawki. Następnie można dodać do pliku Cmdlines.txt wiersze poleceń uruchamiających poprawki, aby zainstalować je w trakcie instalacji systemu Windows 2000. Nie trzeba przeprowadzać osobnej instalacji systemu operacyjnego Windows 2000 i poprawek do tego systemu, chyba że system Windows 2000 jest już zainstalowany.

Przed uruchomieniem Instalatora systemu Windows 2000 w celu zainstalowania systemu operacyjnego Windows 2000 i poprawek do tego systemu wykonaj następujące kroki przygotowawcze:
 1. Utwórz folder dystrybucyjny.
 2. Utwórz plik odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji.
 3. Dodaj do pliku Cmdlines.txt wiersze poleceń uruchamiających poprawki w trakcie instalacji systemu Windows 2000.
 4. Skopiuj pliki poprawek do folderu dystrybucyjnego.
Więcej informacji

Tworzenie folderu dystrybucyjnego

Aby zainstalować system operacyjny Windows 2000 i poprawki do systemu Windows 2000 na wielu komputerach w sieci, należy utworzyć przynajmniej jeden folder dystrybucyjny. Folder dystrybucyjny zwykle znajduje się na serwerze, z którym mogą łączyć się komputery docelowe i komputer wzorcowy. Ten sam folder dystrybucyjny może być wykorzystywany przez wszystkie komputery wyposażone w procesor tego samego typu. Aby utworzyć folder dystrybucyjny:
 1. Połącz się z siecią lub komputerem, na którym chcesz utworzyć folder dystrybucyjny.
 2. Utwórz folder i386 w sieciowym udziale dystrybucyjnym.
 3. W folderze i386 utworzonym w kroku 2 utwórz folder $OEM$. Folder $OEM$ zawiera wszelkie dodatkowe foldery niezbędne do spełnienia wymagań producenta Microsoft OEM (Original Equipment Manufacturer) oraz wymagań użytkownika dotyczących preinstalacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących folderów dodatkowych, zobacz podręcznik użytkownika zestawu OPK (OEM Preinstallation Kit) dla systemu Microsoft Windows 2000, który jest dostępny na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools.
 4. Jeśli na komputerach użytkowników planowane jest zainstalowanie jakichkolwiek plików dodatkowych (na przykład sterowników urządzeń, programów lub plików składników), w folderze $OEM$, który utworzono w kroku 3, należy utworzyć folder $1. Folder $1 jest zamapowany na dysk %systemdrive%, który jest dyskiem docelowym instalacji systemu Windows 2000.

  Uwaga: Folder $OEM$ i folder dystrybucyjny zostaną usunięte z komputerów użytkowników po zakończeniu instalacji systemu Windows 2000.

Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji

W pliku odpowiedzi Unattend.txt znajdują się informacje określające sposób, w jaki Instalator systemu Windows 2000 ma korzystać z utworzonych folderów i plików dystrybucyjnych, oraz wymagania użytkownika dotyczące preinstalacji. Plik odpowiedzi dostarcza również Instalatorowi wszelkich informacji na temat danych, które musi wprowadzić użytkownik końcowy podczas typowej instalacji systemu Windows 2000. Na przykład plik Unattend.txt zawiera wpis „FullName” w sekcji [UserData]. Wpis ten informuje Instalatora systemu Windows 2000 o konieczności wyświetlenia monitu o wprowadzenie pełnej nazwy użytkownika.

Plik odpowiedzi Unattend.txt można utworzyć lub zmodyfikować przy użyciu edytora tekstów lub Menedżera instalacji. Narzędzie Menedżer instalacji jest dostępne w folderze Tools na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools oraz w pliku archiwum Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD systemu Windows 2000. Menedżer instalacji umożliwia spójne tworzenie lub aktualizowanie pliku odpowiedzi, pliku Cmdlines.txt i folderu dystrybucyjnego.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia pliku odpowiedzi Unattend.txt przy użyciu Menedżera instalacji, zobacz zestaw Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit lub Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Aby uzyskać pełny opis parametrów i ustawień pliku odpowiedzi, zobacz podręcznik Microsoft Windows 2000 Guide to Unattended Setup (Unattend.doc), który znajduje się w folderze Docs\Unattend na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools i w pliku Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD systemu Windows 2000.

Dodawanie do pliku Cmdlines.txt wierszy poleceń uruchamiających poprawki

Plik Cmdlines.txt zawiera listę poleceń, które muszą być uruchomione podczas instalacji systemu Windows 2000 w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Polecenia te mogą, na przykład, uruchamiać plik inf, program instalacyjny określonej aplikacji, plik Sysdiff.exe lub inny plik wykonywalny.

Plik Cmdlines.txt można utworzyć przy użyciu edytora tekstów lub Menedżera instalacji. Narzędzie Menedżer instalacji jest dostępne w folderze Tools na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools oraz w pliku archiwum Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD systemu Windows 2000.

Aby zainstalować poprawki podczas instalacji systemu Windows 2000, należy dla każdej poprawki dodać wiersz polecenia do pliku Cmdlines.txt. W tym celu należy utworzyć plik Cmdline.txt zawierający dla każdej poprawki następujący wiersz polecenia:
Qliczba 6-cyfrowa /q
gdzie liczba 6-cyfrowa jest 6-cyfrowym numerem przypisanym do poprawki. Na przykład aby zainstalować poprawkę Q123456.exe, należy dodać do pliku Cmdlines.txt następujący wiersz polecenia:
[Commands]
"Q123456 /q"
Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia pliku Cmdlines.txt przy użyciu Menedżera instalacji, zobacz zestaw Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit lub Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania poleceń do pliku Cmdlines.txt, zobacz podręcznik Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, który jest dostępny na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools.

Aby zainstalować poprawkę typu Plug and Play przed wykryciem obsługi Plug and Play, należy wprowadzić wiersz „DetachedProgram=” w sekcji [GuiUnattended] pliku Unattend.txt:
[GuiUnattended]DetachedProgram="c:\Q123456.exe -m"
Przełącznik -m oznacza tryb nienadzorowany.

Uwaga: W tym przykładzie zakłada się, że poprawka Q123456 jest kopiowana na dysk C przy użyciu folderu $OEM$\S1 znajdującego się w folderze I386.

Ta poprawka jest ładowana przed wyświetleniem ekranu Kreatora startowego systemu Windows 2000 i załadowaniem wykazu usługi Ochrona plików systemu Windows. Aby zarejestrować tę poprawkę w wykazie usługi Ochrona plików systemu Windows, należy ją ponownie zainstalować również w sekcji [GuiRunOnce] lub dodać do pliku Cmdlines.txt.

Kopiowanie plików niezbędnych do instalacji systemu Windows 2000

Wszystkie pliki niezbędne do instalacji systemu Windows 2000 należy skopiować do folderu dystrybucyjnego. Folder dystrybucyjny zawiera pliki instalacyjne systemu Windows 2000, a także wszelkie sterowniki urządzeń lub inne pliki, które trzeba zainstalować. Należy zwrócić uwagę, że Instalator systemu Windows 2000 wymaga konwencji nazewnictwa 8.3 w przypadku wszystkich plików i folderów w folderze dystrybucyjnym. Aby skopiować pliki niezbędne do instalacji systemu Windows 2000:
 1. Skopiuj zawartość folderu i386 znajdującego się na dysku CD systemu Windows 2000 do folderu dystrybucyjnego i386 w sieciowym udziale dystrybucyjnym.
 2. Skopiuj następujące pliki do podfolderu \i386\$OEM$ w sieciowym udziale dystrybucyjnym:

  • Pliki wykonywalne poprawek.
  • Pliki Unattend.txt i Cmdlines.txt.
  • Wszelkie dodatkowe pliki preinstalacji OEM.
  Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące plików znajdujących się w folderze i386\$OEM$, zobacz podręcznik Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, który jest dostępny na dysku CD z narzędziami Windows 2000 OPK Tools.
 3. Skopiuj wszelkie foldery zawierające dodatkowe sterowniki urządzeń, programy lub pliki składników, które chcesz zainstalować na dysku systemowym, do folderu i386\$OEM$\$1 w sieciowym udziale dystrybucyjnym.

  Uwaga: Jeśli wszelkie dodatkowe pliki są instalowane na komputerach użytkowników przy użyciu folderu $OEM$, w pliku odpowiedzi Unattend.txt musi znajdować się instrukcja OemPreinstall = Yes. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pliku odpowiedzi, zobacz sekcję „Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji” w tym artykule.

Wdrażanie instalacji systemu Windows 2000

Instalację systemu Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000 można wdrożyć na komputerach użytkowników z sieciowego udziału dystrybucyjnego. W trakcie standardowego procesu instalacji Instalator systemu Windows 2000 (plik Winnt.exe lub Winnt32.exe w trybie nienadzorowanym) instaluje system operacyjny i poprawki. Aby wdrożyć tę instalację:
 1. Sprawdź, czy pliki instalacyjne systemu Windows 2000 i pliki wykonywalne poprawek znajdują się w folderze dystrybucyjnym.
 2. Dostosuj konfigurację Instalatora systemu Windows 2000 do swoich potrzeb.
 3. Uruchom Instalatora systemu Windows 2000 (plik Winnt.exe lub Winnt32.exe w trybie nienadzorowanym), aby zainstalować system Windows 2000 i poprawki do systemu Windows 2000 z sieciowego udziału dystrybucyjnego.
win2000hotsetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 249149 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:00:17 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB249149
Opinia