Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Parametry rejestru dotyczące usługi WINS w systemie Windows 2000

Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę parametrów usługi Windows Internet Name Service (WINS) w systemie Windows 2000 Server, które można modyfikować przy użyciu Edytora rejestru (Regedt32.exe lub Regedit.exe). Niektóre z tych parametrów można skonfigurować za pomocą konsoli programu Microsoft Management Console (MMC) dla usługi WINS.
Więcej informacji
Parametry rejestru dotyczące usługi WINS są określone w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Parameters
Ten klucz zawiera wszystkie niezwiązane z replikacją parametry potrzebne do skonfigurowania serwera WINS. Znajduje się w nim również podklucz \Datafiles, w którym są określone wszystkie pliki używane przez serwer WINS do inicjowania i ponownego inicjowania lokalnej bazy danych.

BackupDirPath

Typ danych: REG_SZ
Zakres: nazwa ścieżki
Wartość domyślna: %SystemRoot%\system32\wins\backup

Opis:Określa ścieżkę do folderu kopii zapasowej.

BurstHandling

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Ten klucz określa, czy serwer WINS używa obsługi serii w celu wysyłania pomyślnych odpowiedzi do klientów w kolejce. Jeśli wartość tego wpisu wynosi 0, serwer WINS nie używa obsługi serii. Jeśli wartość wpisu wynosi 1, serwer WINS używa obsługi serii.

BurstQueSize

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: prawidłowe wartości należą do zakresu 50–5000
Wartość domyślna: 500

Opis: Ustawia maksymalną liczbę kwerend, które dotyczą rejestracji i odświeżania nazw oraz są przechowywane w kolejce wejściowej serwera, dopóki serwer WINS nie uaktywni obsługi serii. Ta wartość nie wywołuje żadnego efektu, jeśli obsługa serii jest wyłączona.

ChlMaxNoOfRetries

Typ danych: REG_DWORD
Wartość domyślna: 3

Opis: Ten parametr określa liczbę ponownych prób wykonania przez serwer WINS kwerendy dynamicznego uzgadniania nazw.

DbFileNm

Typ danych: REG_EXPAND_SZ
Zakres: nazwa ścieżki
Wartość domyślna: %SystemRoot%\system32\wins\wins.mdb

Opis: Określa pełną ścieżkę pliku bazy danych WINS. Ten wpis pojawia się w rejestrze tylko wtedy, gdy konsola WINS została użyta do wskazania ścieżki kopii zapasowej bazy danych.

DoBackupOnTerm

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa, że po zatrzymaniu usługi WINS automatycznie ma zostać wykonana kopia zapasowa bazy danych.

DoStaticDataInit

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0 (Fałsz. Oznacza, że serwer WINS nie inicjuje swojej bazy danych.)

Opis: Jeśli dla tego parametru jest ustawiona wartość niezerowa, serwer WINS inicjuje swoją bazę danych przy użyciu rekordów wymienionych w jednym lub wielu plikach określonych w kluczu rejestru \Datafiles. Inicjacja zachodzi w momencie wywołania procesu i każdorazowo w przypadku zmiany jednego lub większej liczby wartości klucza rejestru \Parameters lub \Datafiles (chyba że zmianą jest ustawienie wartości 0 dla parametru DoStaticDataInit).

InitChlRetryInterval

Typ danych: REG_DWORD
Wartość domyślna: 500 (milisekund)

Opis: Ten parametr ustawia początkowy interwał ponownej próby dla kwerendy dynamicznego uzgadniania nazw. Interwał ulega podwojeniu w przypadku każdej kolejnej ponownej próby. Na przykład jeśli wartość parametru ChlmaxNoOfRetries wynosi 4, a parametru InitChlRetryInterval — 1000, pierwsza ponowna próba następuje po 1000 milisekundach (ms), a następne po 2000 ms, 4000 ms, 8000 ms itd.

InitTimePause

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Wartość 1 instruuje usługę WINS, aby pozostała w stanie wstrzymania do czasu pierwszej replikacji. W przypadku ustawienia wartości 1 zaleca się ustawienie wartości 1 dla parametru WINS\Partners\Pull\InitTimeReplication lub jego usunięcie. W przeciwnym wypadku serwer WINS rozpoczyna replikację z określonymi partnerami w momencie uruchomienia. Stan wstrzymania oznacza, że serwer WINS nie akceptuje żadnych rejestracji ani zwolnień nazw, dopóki nie zajdzie powyższa replikacja.

LogDetailedEvents

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis:Określa, czy rejestrowanie zdarzeń jest pełne.

LoggingOn

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 1

Opis:Określa, czy jest włączone rejestrowanie zmian bazy danych w pliku Jet.log.

LogFilePath

Typ danych: REG_SZ lub REG_EXPAND_SZ
Zakres: katalog
Wartość domyślna: %SystemRoot%\System32\WINS

Opis:Określa katalog plików dziennika usługi WINS.

MigrateOn

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa, że statyczne rekordy unikatowe i wieloadresowe w bazie danych są traktowane jak dynamiczne, jeśli są w konflikcie z nową rejestracją lub repliką.

MaxRecsAtATime

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: od 1000 do całkowitej liczby rekordów (wartość dziesiętna)
Wartość domyślna: 30 000 (wartość dziesiętna)

Opis: Określa maksymalną liczbę rekordów, które są replikowane w jednym cyklu sprawdzania spójności. Serwer WINS sprawdza spójność rekordów każdego serwera-właściciela WINS (serwera WINS, z którego rekordy są replikowane). Po sprawdzeniu serwera-właściciela WINS lokalny serwer WINS kontynuuje sprawdzanie rekordów następnego serwera-właściciela WINS lub kończy sprawdzanie rekordów. Decyduje o tym wartość parametru MaxRecsAtATime.

McastIntvl

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: minimalna dozwolona wartość to 2400 sekund (40 minut)
Wartość domyślna: 2400 (sekund)

Opis: Ten parametr określa interwał czasowy (w sekundach), w jakim serwer WINS wysyła anonse multiemisji, aby zgłosić swoją obecność innemu serwerowi WINS.

McastTtl

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 1 – 0x22
Wartość domyślna: 6

Opis: Ten parametr określa dozwoloną liczbę przeskoków anonsu multiemisji WINS między routerami.

NoOfWrkThds

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 1 – 0x28
Wartość domyślna: liczba procesorów w systemie

Opis: Określa liczbę wątków roboczych (do obsługi pakietów kwerend rozpoznawania nazw pochodzących od klientów). Tę wartość można zmienić bez konieczności ponownego uruchamiania komputera z usługą WINS.

PortNo

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 1–5000 (wartość dziesiętna)
Wartość domyślna: port „nazwa serwera” określony w pliku usług; zazwyczaj 42

Opis: Domyślnie serwer WINS używa portu „nazwa serwera” (określonego w pliku usług) do replikacji i znajdowania innych baz danych WINS. Jeśli ten port jest używany przez inny proces lub usługę na danym komputerze, trzeba poinstruować serwer WINS, aby użył innego portu. Aby to zrobić, należy ustawić inną wartość dla parametru PortNo. Zauważ, że zmiana numeru portu w ten sposób uniemożliwia temu serwerowi WINS replikację lub znalezienie innych serwerów WINS, chyba że one również używają tego samego numeru portu.

PriorityClassHigh

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa klasę priorytetu usługi WINS. Wartość 1 odpowiada klasie wysokiego priorytetu. Tę wartość można zmienić bez konieczności ponownego uruchamiania komputera z usługą WINS.

Randomize1cList

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0x1

Opis: Ten klucz określa, czy serwer WINS zmienia kolejność adresów IP w poszczególnych odpowiedziach na kwerendy rozpoznawania nazw nazwa_domeny<1C>. W pewnych sytuacjach zmiana tego typu może usprawnić równoważenie obciążenia między kontrolerami domen działającymi jako serwery logowania w domenie. Wartość 0 oznacza, że randomizacja listy 1C jest wyłączona. Serwer WINS zwraca listę adresów IP w takiej samej kolejności w odpowiedziach na kwerendy rozpoznawania nazw nazwa_domeny<1C> za każdym razem, gdy odbierze taką kwerendę. Wartość 1 włącza randomizację listy 1C. Serwer WINS losowo zmienia kolejność adresów IP w odpowiedziach na kwerendy rozpoznawania nazw nazwa_domeny<1C> za każdym razem, gdy odbierze kwerendę.

RefreshInterval

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0x960 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0x54 600 (96 godzin)

Opis: Określa, jak często klient rejestruje swoją nazwę. Tę wartość można skonfigurować w Menedżerze WINS jako interwał odnawiania.

TombStoneInterval

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0x12C0 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0x54 600 (96 godzin)

Opis: Określa interwał między oznaczeniem wpisu jako zwolnionego a oznaczeniem go jako wygasłego. Oznacza to samo, co interwał wygaśnięcia konfigurowany w Menedżerze WINS. Musi być przynajmniej dwa razy większy niż minimalny interwał odświeżania.

TombStoneTimeOut

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0x15180 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0x54 600 (96 godzin)

Opis: Określa interwał między oznaczeniem wpisu jako wygasłego a ostatecznym usunięciem go z bazy danych. Oznacza to samo, co limit czasu wygaśnięcia konfigurowany w Menedżerze WINS. Wartość domyślna jest równa interwałowi odświeżania lub wynosi 24 godziny, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

UseSelfFndPnrs

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Jeśli dla tego parametru jest ustawiona wartość 1 i routery sieciowe obsługują multiemisję, serwer WINS automatycznie znajduje inne serwery WINS w sieci i konfiguruje je jako partnerów replikacji wypychanej lub ściąganej. Jeśli dla tego parametru jest ustawiona wartość 1 i routery sieciowe nie obsługują multiemisji, serwer WINS znajduje tylko te serwery WINS, które znajdują się w jego własnej podsieci.

VerifyInterval

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0x1FA400 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0x1FA400 (576 godzin)

Opis: Określa interwał, po którym serwer WINS musi sprawdzić, czy stare nazwy niebędące jego własnością są nadal aktywne. Domyślna wartość minimalna wynosi 576 godzin (24 dni) lub 3 razy wartość parametru TombStoneInterval, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

VersCounterStartVal_LowWord

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0
Opis: Określa niską wartość DWORD ostatniego identyfikatora wersji bazy danych.

VersCounterStartVal_HighWord

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa wysoką wartość DWORD ostatniego identyfikatora wersji bazy danych.

Następujący klucz rejestru jest podkluczem opcjonalnym, który można dodać do rejestru, aby przeprowadzać okresowe sprawdzanie spójności:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins \Parameters\ConsistencyCheck
Parametry w tym podkluczu są następujące:

MaxRecsAtATime

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: od 1000 do całkowitej liczby rekordów (wartość dziesiętna)
Wartość domyślna: 30 000

Opis: Określa maksymalną liczbę rekordów, które są replikowane w jednym cyklu sprawdzania spójności. Serwer WINS sprawdza spójność rekordów każdego serwera-właściciela WINS (serwera WINS, z którego rekordy są replikowane). Po sprawdzeniu serwera-właściciela WINS lokalny serwer WINS kontynuuje sprawdzanie rekordów następnego serwera-właściciela WINS lub kończy sprawdzanie rekordów.

SpTime

Typ danych: REG_SZWartość domyślna: 2:00:00

Opis: Określa konkretny moment pierwszego sprawdzenia spójności bazy danych serwera WINS. Jest on wskazany w formacie gg:mm:ss. Następnie spójność bazy danych WINS jest sprawdzana okresowo, zgodnie z interwałem określonym przez parametr TimeInterval.

TimeInterval

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 21 600 (6 godzin) — wprowadzany w sekundach (wartość dziesiętna)
Wartość domyślna: 86 400 (24 godziny) — wprowadzona w sekundach (wartość dziesiętna)

Opis: Określa interwał czasowy między kolejnymi sprawdzeniami spójności bazy danych serwera WINS.

UseRplPnrs

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub wartość niezerowa
Wartość domyślna: 0

Opis: Jeśli jest ustawiona wartość zero, serwer WINS kontaktuje się z serwerem-właścicielem WINS. Jeśli jest ustawiona wartość niezerowa, serwer WINS kontaktuje się w celu sprawdzenia spójności tylko ze swoimi partnerami replikacji ściąganej. W przypadku wartości niezerowej serwer WINS losowo wybiera serwer WINS ze swojej listy partnerów replikacji ściąganej, chyba że serwer-właściciel WINS również jest partnerem replikacji ściąganej. W takim wypadku kontaktuje się z serwerem-właścicielem WINS.

Następujący klucz rejestru zawiera listę plików, które serwer WINS odczytuje w celu zainicjowania lub ponownego zainicjowania swojej lokalnej bazy danych przy użyciu rekordów statycznych. Jeśli nie jest wymieniona pełna ścieżka pliku, przyjmowane jest założenie, że plik danych znajduje się w katalogu, z którego uruchomiono serwer WINS. Te parametry mogą mieć dowolne nazwy (np. DF1 lub DF2). Ich typem danych musi być REG_SZ lub REG_EXPAND_SZ.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Parameters\Datafiles

Parametry replikacji usługi WINS

Adresy IP partnerów replikacji wypychanej i ściąganej serwera WINS są zawarte w następujących dwóch kluczach rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Pull
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Push
Poniższy parametr jest zawarty w następującym podkluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners

PersonaNonGrata

Typ danych: REG_MULTI_SZ
Zakres: adresy IP
Wartość domyślna: pusta

Opis: Zawiera listę adresów IP serwerów Microsoft WINS, których rekordy są wykluczone z lokalnej bazy danych podczas replikacji. Można użyć tego wpisu, aby zapobiec replikowaniu na serwerze WINS niepoprawnych rekordów z baz danych serwerów WINS w sieci.

ReplicationType

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Przy użyciu tego parametru serwer WINS można skonfigurować do replikowania na jego partnerach replikacji tylko grup domeny, grup internetowych i grup wieloadresowych. Domyślnie serwer WINS replikuje wszystkie rekordy. Ustawienie dla tego parametru wartości 1 eliminuje replikację informacji (unikatowych nazw), które nie są potrzebne poza domeną lokalną, jednocześnie umożliwiając replikację informacji o grupach specjalnych.

Ten parametr można również dodać w kluczu ..\Wins\Partners\Pull lub ..\Wins\Partners\Push, gdzie stosuje się odpowiednio do partnerów replikacji ściąganej lub wypychanej. Jeśli ten parametr jest określony w więcej niż jednym miejscu, parametr wyższy w hierarchii kluczy zostaje zastąpiony przez parametr niższy.
Poniższe parametry są zawarte w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Push

InitTimeReplication

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa, czy podczas inicjowania systemu serwer WINS informuje partnerów replikacji ściąganej o stanie bazy danych.

PropNetUpdNtf

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 1

Opis: Określa, czy serwer WINS rozsyła powiadomienia o replikacji wypychanej odebrane od partnerów replikacji wypychanej do swoich partnerów replikacji ściąganej. Wartość 1 wskazuje, że powiadomienia o replikacji wypychanej są wysyłane do partnerów replikacji ściąganej.

RplOnAddressChg

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa, czy dany serwer informuje partnerów replikacji ściąganej o stanie bazy danych w przypadku zmian adresu w rekordzie mapowania.

Poniższe parametry są zawarte w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Push\<adres IP>

NetBIOSName

Typ danych: REG_SZ
Zakres: nazwa komputera
Wartość domyślna: brak

Opis: Określa nazwę NetBIOS komputera partnera replikacji wypychanej.

OnlyDynRecs

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Jeśli jest ustawiona wartość 1, oznacza to, że w replikach ściąganych WINS mają być replikowane tylko rekordy rejestrowane dynamicznie. Ustawienie domyślne 0 wskazuje, że są replikowane wszystkie rekordy (dynamiczne i statyczne).

RplOnlyWCnfPnrs

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 1

Opis: Jeśli dla parametru RplOnlyWCnfPnrs jest ustawiona wartość TRUE, replikacja jest przeprowadzana tylko z tymi partnerami, którzy są wymienieni w kluczu Pull lub Push. Jeśli nie jest ustawiona wartość TRUE, replikacja może zostać zainicjowana nawet z partnerami, którzy nie są wymienieni w tych kluczach, w wyniku działania administracyjnego lub odebrania powiadomienia o aktualizacji.

UpdateCount

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0x14 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: brak

Opis: Określa, ile może być przeprowadzonych aktualizacji rekordów lokalnych w bazie danych, zanim partnerzy zostaną powiadomieni o zmianach.

Poniższe parametry są zawarte w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Pull

CommRetryCount

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 – 0x7fffffff
Wartość domyślna: 3

Opis: Określa, ile maksymalnie razy serwer powinien próbować połączyć się z partnerem w celu ściągnięcia replik.

InitTimeReplication

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: 0

Opis: Określa, czy serwer WINS ściąga repliki nowych wpisów bazy danych WINS od swoich partnerów. Wartość 0 wskazuje, że replikacja ma miejsce tak często, jak to określa wartość parametru TimeInterval. Wartość 1 wskazuje, że serwer WINS ściąga repliki nowych wpisów bazy danych WINS od swoich partnerów podczas inicjowania systemu lub w przypadku zmian parametrów związanych z replikacją.

Poniższe parametry są zawarte w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wins\Partners\Pull\<adres IP>

MemberPrecedence

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 lub 1
Wartość domyślna: brak

Opis: Określa, czy adresom w grupie internetowej ściąganej z partnera WINS jest przydzielany wysoki, czy niski priorytet w grupie domeny. Wysoki priorytet wskazuje, że partner WINS jest fizycznie zamknięty.

Adresy w grupie internetowej są określane przez wartość 0x1C w szesnastym bajcie ich nazwy NetBIOS. Adresy zarejestrowane lokalnie zawsze mają wysoki priorytet. Dla tego wpisu należy ustawić wartość 1, jeśli dany partner WINS obsługuje lokalizację geograficzną, która jest blisko.

SpTime

Typ danych: REG_SZ
Zakres: 00:00:00 – 23:59:59Wartość domyślna: (czas inicjacji + wartość parametru TimeInterval)

Opis: Określa czas rozpoczęcia replikacji. Serwer WINS rozpoczyna replikację w momencie określonym przez parametr SpTime, jeśli wypada on w przyszłości danego dnia. Następnie replikacja zachodzi co interwał określony przez parametr TimeInterval. Jeśli wartość SpTime określa przeszły moment w danym dniu, serwer WINS replikuje dane co interwał określony przez parametr TimeInterval, począwszy od chwili bieżącej (jeśli dla parametru InitTimeReplication jest ustawiona wartość 1).

TimeInterval

Typ danych: REG_DWORD
Zakres: 0 – 0xFFFFFFFF Wartość domyślna: 0x708 (30 minut)

Opis: Określa, jak często jest replikowana baza danych serwera WINS. Jeśli wartość tego wpisu wynosi 0x0 lub wpis nie istnieje w rejestrze, baza danych serwera WINS nie jest replikowana.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 251067 — ostatni przegląd: 05/05/2004 13:46:00 — zmiana: 2.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbinfo kbenv KB251067
Opinia