XCLN: Uzyskiwanie dostępu do usługi Active Directory przez klientów MAPI

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W programie Microsoft Exchange Server 4.0, 5.0 oraz 5.5 usługa katalogowa jest na tym samym serwerze, do którego logują się klienci MAPI i na którym wyszukują adresy na globalnej liście adresowej. W programie Exchange 2000 usługa katalogowa integruje się z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000 (Active Directory). Usługa katalogowa może więc działać na serwerze Exchange 2000 lub na innym serwerze. W takim środowisku klient MAPI uzyskuje dostęp do katalogu i loguje się do skrzynek pocztowych inaczej niż w starszych wersjach programu Exchange Server. W tym artykule opisano, w jaki sposób różne wersje programu Outlook oraz Klienta Exchange uzyskują dostęp do usługi Active Directory.
Więcej informacji
W programie Exchange 2000 są dwa mechanizmy zapewniania klientom MAPI dostępu do usługi Active Directory. Pierwszym jest usługa referencyjna, która pozwala klientom programu Outlook korzystać z globalnego serwera katalogów. Drugim jest usługa proxy pełniąca rolę mostu dla zdalnych wywołań procedur (RPC) między starszymi wersjami klientów MAPI a serwerem usługi katalogowej. Obie metody są realizowane przez składnik DSProxy.

Po uruchomieniu serwera Exchange 2000 składnik DSProxy sprawdza, czy interfejs Name Service Provider Interface (NSPI) jest zarejestrowany lokalnie. Pozytywna odpowiedź oznacza, że lokalny serwer jest globalnym serwerem katalogów i usługi: referencyjna oraz proxy, nie są potrzebne. W przeciwnym razie składnik DSProxy rejestruje punkt końcowy w składniku RPC End-Point-Mapper (EPM) Manager i uruchamia usługę referencyjną oraz usługę proxy. Od tego momentu składnik DSProxy nasłuchuje przychodzących żądań NSPI od klientów MAPI.

Outlook 2000

Początkowo program Outlook 2000, wykorzystywany przez użytkownika do zalogowania się na serwerze Exchange 2000, próbuje znaleźć usługę katalogową na swoim serwerze macierzystym. Po skontaktowaniu się klienta z serwerem usługa DSProxy odsyła referencje do klienta. Od tego momentu wszystkie kolejne żądania katalogowe są przesyłane do serwera referencyjnego. Jest nim w tym wypadku globalny serwer katalogów.

Po otrzymaniu referencji od składnika DSProxy program Outlook zapisuje je w profilu MAPI, czemu odpowiada następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\<nazwa_profilu>\dca740c8c0421...
Nazwa wartości: 001e6602
Typ wartości: Ciąg (REG_SZ)
Dane wartości: Nazwa globalnego serwera katalogów odesłana przez składnik DSPROXY.
UWAGA: W przypadku komputerów z systemem Windows 95, Windows 98 oraz Windows 98 Wydanie drugie po otrzymaniu referencji od składnika DSProxy program Outlook zapisuje je w profilu MAPI, czemu odpowiada następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\<nazwa_profilu>\dca740c8c0421...
Nazwa wartości: 001e6602
Typ wartości: Ciąg (REG_SZ)
Dane wartości: Nazwa globalnego serwera katalogów odesłana przez składnik DSPROXY.
Jeśli usługa Active Directory jest z jakiegoś powodu niedostępna, należy ponownie uruchomić program Outlook. Po ponownym uruchomieniu program Outlook ponownie kontaktuje się z serwerem Exchange 2000, który odsyła nowe referencje do użycia przez program Outlook do nawiązania kontaktu z usługą Active Directory w przyszłości.

Outlook 97, Outlook 98, Klient Exchange 4.0, Klient Exchange 5.0

W przypadku programu Outlook 97, Outlook 98 oraz Klienta Exchange 4.0 lub 5.0, aby uzyskać dostęp do usługi katalogowej, składnik DSProxy na serwerze Exchange 2000 przekazuje wszystkie żądania MAPI-DS do katalogu globalnego. Usługa Active Directory obsługuje dostęp do bazy danych przy użyciu wielu różnych metod i protokołów, w tym interfejsu MAPI. Dzięki temu składnik DSProxy po prostu przesyła żądania dalej, do globalnego katalogu, nie ingerując w zawartość pakietów.

Proces proxy przebiega następująco:
  1. Klient MAPI wysyła żądanie wyszukania nazwy.
  2. Składnik DSProxy programu Exchange 2000 przesyła to żądanie do lokalnego katalogu globalnego.
  3. Katalog globalny zwraca odpowiedź serwerowi Exchange 2000.
  4. Serwer Exchange 2000 odsyła wyniki klientowi MAPI.
  5. Klient MAPI wysyła potwierdzenie do serwera Exchange 2000.
  6. Serwer Exchange 2000 przesyła potwierdzenie do katalogu globalnego.
Proces przebiega analogicznie, gdy klient MAPI przegląda globalną listę adresów. Jeśli ruch w sieci jest obserwowany przy użyciu Monitora sieci, można wychwycić kilka dodatkowych pakietów przesyłanych podczas przeszukiwania globalnej listy adresów przez klienta. Dodatkowe obciążenie związane z procesem proxy jest minimalne i nie powinno być zauważalne przez użytkowników.
OL2K dsproxy.dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 256976 — ostatni przegląd: 12/05/2015 19:03:25 — zmiana: 3.2

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Exchange Client 5.5, Microsoft Exchange Client 5.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB256976
Opinia