Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

PLIK: Przykładowy sterownik Ramdisk.sys dla systemu Windows 2000

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Ramdisk jest przykładem demonstrującym sterownik systemu Windows(r) 2000 funkcjonujący tylko w warstwie oprogramowania. Ten sterownik tworzy dysk RAM zgodnie z rozmiarem określonym przez użytkownika. Z tego dysku RAM można korzystać tak samo jak z innych dysków, jednak zawartość dysku jest tracona po wyłączeniu komputera. (Menedżer pamięci podręcznej systemu Windows(r) 2000 jest jednak zazwyczaj znacznie skuteczniejszy w zakresie optymalizacji użycia pamięci niż sterownik Ramdisk).

Instrukcje dotyczące kompilowania oraz instalowania sterownika zamieszczone w tym artykule dotyczą tylko systemu Windows(r) 2000.

UWAGA: W tym przykładzie przedstawiono sterownik oferujący minimalny zestaw funkcji. Sterownik i programy przykładowe nie są przeznaczone do użytku w środowisku produkcyjnym. Są one przeznaczone raczej do celów edukacyjnych i mogą pełnić rolę szkieletowej wersji sterownika.
Więcej informacji
Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 6 kwietnia 2000

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przez wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian.W pliku Ramdisk.exe znajdują się następujące pliki:
Plik     Opis--------------------------Ramdisk.c   Plik źródłowy dla sterownika przykładowego RamdiskPnp.c     Plik źródłowy obsługujący pakiety IRP PnPRamdisk.h   Plik dołączany zawierający struktury RamdiskDebug.h    Plik dołączany zawierający definicję debugowania drukowania Sources    Plik rodzajowy służący do kompilacji przykładowego kodu źródłowegoMakefile   Standardowy plik kompilacyjny systemu Windows 2000Ramdisk.inf  Plik instalacyjny służący do instalowania sterownikaRamdisk.htm  Dokumentacja Samouczka dla tego przykładuRamdisk.sys  Plik sterownika systemu Windows 2000 (kompilacja nieweryfikowana)				

Tworzenie przykładu

Kliknij ikonę Free Build Environment lub Checked Build Environment w grupie programów Development Kits, aby skonfigurować podstawowe zmienne środowiskowe wymagane przez narzędzie kompilacyjne.

Zmień katalog bieżący na katalog zawierający kod źródłowy urządzenia, korzystając z odpowiedniego polecenia, na przykład CD C:\Sterowniki\Ramdisk.

Wykonaj polecenie build -ceZ lub użyj makra BLD. Zostaną wykonane procedury kompilacyjne firmy Microsoft, tworzące pliki dzienników o nazwach Buildxxx.log, a także Buildxxx.wrn i Buildxxx.err, jeżeli zgłaszane są jakiekolwiek ostrzeżenia lub błędy, gdzie zależnie od wybranego środowiska xxx reprezentuje „fre" lub „chk”. Jeżeli kompilacja zakończy się pomyślnie, plik sterownika Ramdisk.sys jest umieszczany w podfolderze specyficznym dla platformy w folderze %TargetPath% określonym przez użytkownika w pliku Sources.

Instalowanie sterownika przykładowego

Aby zainstalować sterownik:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie, aby uruchomić narzędzie Dodaj/Usuń sprzęt. Kliknij przycisk Dalej.
 2. Zaznacz opcję Dodaj/Rozwiąż problemy z urządzeniem. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Zaznacz opcję Dodaj nowe urządzenie. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Zaznacz opcję Nie. Chcę wybrać sprzęt z listy. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaznacz opcję Inne urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Z dysku i wskaż folder zawierający plik Ramdisk.inf.
System kopiuje plik Ramdisk.sys do folderu %Systemroot%\System32\Drivers i ładuje sterownik.

Konfigurowanie dysku sterownika Ramdisk

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.


Można użyć rejestru do konfigurowania sterownika Ramdisk. Plik Ramdisk.inf zawiera wartości domyślne dla wszystkich konfigurowalnych parametrów. W dalszej części artykułu podano zwięzłe opisy poszczególnych parametrów:

BreakOnEntry REG_DWORD 0
Wartość logiczna, określająca, czy punkt przerwania jest generowany podczas wykonywania procedury DriverEntry. Wartość ta nie jest uwzględniana w przypadku nieweryfikowanej kompilacji sterownika.
DebugLevel REG_DWORD 0
Ta wartość określa poziom szczegółowości generowanych komunikatów diagnostycznych. Większe wartości powodują generowanie bardziej szczegółowych komunikatów. Parametr przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 3. Wartość ta nie jest uwzględniana w przypadku nieweryfikowanej kompilacji sterownika.
DebugComp REG_DWORD 0xFFFFFFFF
Ta wartość określa składniki, w których są wyświetlane komunikaty dotyczące debugowania. Poszczególne bity określają składniki. W pliku Debug.h zamieszczono pełną listę składników. Wartość ta nie jest uwzględniana w przypadku nieweryfikowanej kompilacji sterownika.
DiskSize REG_DWORD 0x100000 (1 048 576 1Mb)
Ta wartość określa rozmiar dysku sterownika Ramdisk w bajtach.
DriveLetter REG_SZ Z:
To jest domyślna litera dysku skojarzona z dyskiem sterownika Ramdisk.
RootDirEntries REG_DWORD 512
To jest liczba wpisów w katalogu głównym.
SectorsPerCluster REG_DWORD 2
To jest granulacja jednostki alokacji.
Aktualizacja systemu Windows XP:

Instalowanie przykładowego sterownika Ramdisk na komputerze, na którym używany jest tylko system NTFS, może być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania komputera. Aby rozwiązać ten problem, należy wprowadzić następującą zmianę:

W wywołaniu funkcji IoCreateDevice (funkcja RamdiskAddDevice w pnp.c) należy zmienić typ urządzenia z FILE_DEVICE_VIRTUAL_DISK na FILE_DEVICE_DISK i ponownie skompilować sterownik. Po zainstalowaniu sterownika należy ponownie uruchomić system, aby umożliwić dostęp do dysku sterownika Ramdisk za pośrednictwem Eksploratora.

Ostrzeżenie Zainstalowanie sterownika Ramdisk w systemie Windows XP może spowodować, że funkcja Przywracanie systemu stanie się bezużyteczna.
Materiały referencyjne
Zestaw Microsoft Windows 2000 Driver Development Kit
Ramdisk
Właściwości

Identyfikator artykułu: 257405 — ostatni przegląd: 04/23/2007 18:37:25 — zmiana: 5.2

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Win32 Device Driver Kit for Windows 2000
 • kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbstoragedev KB257405
Opinia