Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Jak wykonać kopię zapasową komputera z programem Exchange 2000 Server i przywrócić go z niej

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL258243
Streszczenie
W tym artykule jest opisane, jak wykonać kopię zapasową komputera z programem Exchange 2000 Server i przywrócić go z niej. Omawiane są następujące tematy:
 • Wykonywanie kopii zapasowej serwera
 • Przywracanie serwera
 • Pomocne porady i sugestie
Więcej informacji

Wykonywanie kopii zapasowej serwera

Aby wykonać kopię zapasową komputera z programem Exchange 2000 Server:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. Kliknij kartę Kopia zapasowa.
 3. Rozwiń gałąźMicrosoft Exchange Serverw lewym okienku, a następnie rozwiń gałąź żądanego serwera. Aby rozwinąć gałąź, kliknij ją dwukrotnie lub kliknijznak plus(+) na lewo od gałęzi.
 4. Zaznacz obiekty, których kopię zapasową chcesz wykonać. Aby zaznaczyć obiekt, zaznacz przez kliknięcie pole wyboru na lewo od obiektu. Na przykład, aby zaznaczyć określoną grupę magazynów, rozwiń gałąźMicrosoft Information Store, a następnie zaznacz grupę magazynów, której kopię zapasową chcesz wykonać.
 5. Wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku kopii zapasowej w poluNośnik kopii zapasowej lub nazwa pliku, a następnie kliknij przyciskRozpocznij. Zwróć uwagę, że możesz kliknąć przyciskPrzeglądaj, aby zlokalizować istniejący lub określić nowy plik kopii zapasowej zamiast ręcznie wpisywać pełną ścieżkę i nazwę pliku.
 6. Określ ustawienia dla tej operacji wykonywania kopii zapasowej, a następnie kliknij przyciskRozpocznij. Dodatkowe ustawienia możesz wyświetlić, klikając przyciskHarmonogramlubZaawansowane.

Przywracanie serwera

Aby przywrócić serwer programu Exchange 2000, odinstaluj każdą bazę danych, którą chcesz przywrócić, a następnie przywróć ją z kopii zapasowej.

Aby odinstalować bazę danych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Jeśli w lewym okienku istnieje gałąźAdministrative Groups (Grupy administracyjne)rozwiń ją, rozwiń gałąź odpowiedniej grupy administracyjnej, rozwiń gałąźServers (Serwery), a następnie rozwiń gałąź odpowiedniego serwera. Jeśli gałąźAdministrative Groups (Grupy administracyjne)nie istnieje, rozwiń gałąźServers (Serwery)w lewym okienku, a następnie rozwiń gałąź odpowiedniego serwera. Aby rozwinąć gałąź, kliknij ją dwukrotnie lub kliknijznak plus(+) na lewo od gałęzi.
 3. Dla każdej bazy danych, którą chcesz przywrócić, rozwiń gałąź skojarzonej z nią grupy magazynów, kliknij bazę danych prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenieDismount Store (Odinstaluj magazyn). Ponadto każdą bazę danych kliknij kolejno prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenieProperties (Właściwości), kliknij kartęDatabase (Baza danych), sprawdź, czy pole wyboruThis database can be overwritten by a restore(Ta baza danych może zostać zastąpiona w trakcie przywracania) jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby przywrócić dane z kopii zapasowej:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. Kliknij kartę Przywracanie.
 3. Rozwiń gałąźPlikw lewym okienku, a następnie rozwiń gałąź kopii zapasowej, z której chcesz przywrócić dane. Aby rozwinąć gałąź, kliknij ją dwukrotnie lub kliknijznak plus(+) na lewo od gałęzi.
 4. Dla każdego obiektu, który chcesz przywrócić, rozwiń gałąź skojarzonej z nim grupy magazynów, a następnie zaznacz obiekty, które chcesz przywrócić. Aby zaznaczyć obiekt, zaznacz przez kliknięcie pole wyboru na lewo od obiektu.

  UWAGA: Jeśli przy próbie rozwinięcia gałęzi grupy magazynów pojawi się monit o wprowadzenie pełnej ścieżki i nazwy pliku kopii zapasowej, wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku kopii zapasowej w poluSporządź wykaz pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przyciskOK. Zwróć uwagę, że możesz kliknąć przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik kopii zapasowej zamiast ręcznie wpisywać pełną ścieżkę i nazwę pliku.
 5. Zaznacz żądaną opcję w poluPrzywróć pliki do, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie.
 6. Wpisz nazwę serwera w poluPrzywróć pliki do, a następnie wpisz pełną ścieżkę folderu w poluTymczasowa lokalizacja dla plików dziennika i poprawek. Zwróć uwagę, że możesz kliknąć przyciskPrzeglądaj, aby zlokalizować serwer zamiast ręcznie wpisywać nazwę serwera.
 7. Zaznacz pole wyboruOstatni zestaw kopii zapasowych, zaznacz pole wyboruZainstaluj bazę danych po przywróceniu, kliknij przyciskOK, a następnie kliknij przyciskOKponownie.

  UWAGA: Domyślnie po przywróceniu danych z kopii zapasowej transakcje, które miały miejsce po wykonaniu kopii zapasowej, są przekazywane do bazy danych. Może to prowadzić do nieoczekiwanego zachowania, na przykład usunięcia przywróconych skrzynek pocztowych.
 8. Wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku kopii zapasowej, z której chcesz przywrócić dane, w poluPrzywróć z pliku kopii zapasowej, a następnie kliknij przyciskOK. Zwróć uwagę, że możesz kliknąć przyciskPrzeglądaj,aby zlokalizować plik kopii zapasowej zamiast ręcznie wpisywać pełną ścieżkę i nazwę pliku.
 9. Po zakończeniu procesu przywracania kliknij przyciskOK.
UWAGA: Jeśli w kroku 3 nie upewnisz się, czy pole wyboruThis database can be overwritten by a restore(Ta baza danych może zostać zastąpiona w trakcie przywracania) jest zaznaczone, zainstalowanie bazy danych po zakończeniu przywracania może zająć nawet 15 minut.

Pomocne porady i sugestie

Podane niżej informacje ogólne dotyczące wykonywania kopii zapasowej komputera z programem Exchange 2000 Server i przywracania go z niej mogą pomóc uniknąć potencjalnych problemów w trakcie procesu wykonywania kopii zapasowej lub przywracania i usprawnić te procesy:
 • Program Exchange 2000 Server obsługuje wiele baz danych i grup magazynów na tym samym serwerze. Daje to możliwość podziału jednej logicznej bazy danych na wiele fizycznych baz danych. Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie mniejszych fizycznych baz danych trwa krócej. Ponadto używanie wielu fizycznych baz danych może zwiększyć dostępność systemu, ponieważ podczas przywracania pojedynczej bazy danych inne bazy danych mogą nadal obsługiwać żądania klientów.
 • Należy upewnić się, że pliki baz danych programu Exchange 2000 mają różne nazwy, ponieważ istnienie dwóch magazynów z tymi samymi nazwami baz danych spowodowałoby błędy po przywróceniu, jeśli oba te magazyny byłyby przywracane w tym samym czasie.

  Jeśli na przykład w pierwszej grupie magazynów istniałyby dwa magazyny skrzynek pocztowych i oba te magazyny miałyby pliki baz danych o nazwach „Priv1.edb” i „Priv1.stm” ten problem wystąpiłby, jeśli operacje wykonywania kopii zapasowych lub przywracania tych magazynów byłyby przeprowadzane w tym samym czasie.

  Aby przywracanie działało poprawnie w przypadku istnienia wielu magazynów na serwerze programu Exchange, należy upewnić się, że pliki baz danych mają różne nazwy.

  Ponadto bazy danych w tej samej grupie magazynów powinny mieć unikatowe nazwy. W przeciwnym wypadku podczas przywracania całej grupy magazynów skojarzone z nią pliki poprawek byłyby generowane z tymi samymi nazwami plików i byłyby kolejno zastępowane. Proces przywracania zakończyłby się wtedy niepomyślnie.

  Niejednoczesne wykonywanie kopii zapasowych magazynów, które mają pliki baz danych z tymi samymi nazwami, kończy się pomyślnie.
x2kinfoht x2kadmht x2kgentop x2kadmtop
Właściwości

Identyfikator artykułu: 258243 — ostatni przegląd: 10/26/2007 18:34:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbhowto kbproductlink KB258243
Opinia