Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji skumulowanej nr 3 dla programu Microsoft System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie
Aktualizacja skumulowana 3 (Cumulative Update 3 — CU3) KB 2588492 dla programu Microsoft System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) jest dostępna do pobrania w witrynie pobierania firmy Microsoft w sieci Web.

Ta aktualizacja skumulowana stanowi pakiet zbiorczy poprawek dla programu System Center Service Manager 2010 z dodatkiem SP1 i zastępuje aktualizację skumulowaną 2 (CU2) dla dodatku SP1 — obejmuje zbiór poprawek z aktualizacji CU2 dla dodatku SP1. Tę aktualizację można zastosować w instalacji z aktualizacją CU2 dla dodatku SP1 lub bezpośrednio w instalacji programu Service Manager 2010 z dodatkiem SP1.

W tej aktualizacji uwzględniono poprawki dotyczące następujących problemów:
 • Import pakietu zarządzania: gdy typ danych zawiera wartość dziesiętną, czasami ta wartość dziesiętna zostaje zmieniona na wartość całkowitą
 • Uszkodzenie tabeli jednostki zarządzania typu (Type ManagementEntity) podczas importowania rozszerzenia typu
 • Aktualizacje właściwości nie są przekazywane do magazynu DW, jeśli zostaną zastosowane tuż przed usunięciem wystąpienia lub w tej samej transakcji są przeprowadzane aktualizacje w wystąpieniach
 • Program AD Connector nie wprowadza nowych aktualizacji
 • Podczas tworzenia nowego rekordu CR przy użyciu formularza nowego rekordu CR kliknięcie przycisku Zastosuj czasami powoduje utworzenie zduplikowanego rekordu
 • Konsola sporadycznie zawiesza się, gdy podczas aktualizowania lub tworzenia incydentu zostanie kliknięty przycisk Zastosuj
 • Usługa zarządzania kondycją (HealthService) nie zostaje zatrzymana przy końcu aktualizacji magazynu DW z dodatkiem SP1, jeśli wcześniejsza czynność uruchamiania trwała zbyt długo
 • Po otwarciu konsoli programu SCSM na komputerach klienckich i serwerach nie jest wyświetlany moduł Reporting Wunderbar
 • Wysoki poziom użycia procesora przez proces monitoringhost.exe podczas tworzenia lub aktualizowania incydentu wyzwalającego przepływ pracy powiadomień
Rozwiązanie

Informacje dotyczące pobierania

Aktualizacja skumulowana 3 (Cumulative Update 3 — CU3) dla programu Microsoft System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1 jest dostępna do pobrania w witrynie pobierania firmy Microsoft w sieci Web.

Plik do pobraniaPobierz teraz aktualizację skumulowaną 3 dla programu Microsoft System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania systemowe

Aby można było zainstalować tę aktualizację skumulowaną, na komputerze musi być zainstalowany program System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Informacje o zastępowaniu

Ta aktualizacja skumulowana zastępuje następującą aktualizację:
2542118 Opis aktualizacji skumulowanej nr 2 dla programu System Center Service Manager 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Informacje dotyczące instalacji

Składniki, których dotyczy ta aktualizacja skumulowana

Ta aktualizacja skumulowana dotyczy następujących składników programu Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server)
 • Data Warehouse Management Server (DW Server)
 • Konsola programu Service Manager

Instalowanie aktualizacji skumulowanej

Ważne Przed zainstalowaniem tej aktualizacji skumulowanej zaleca się wykonanie następujących czynności:
 1. Utworzenie kopii zapasowych baz danych ServiceManager, DWDataMart, DWRepository i DWStagingAndConfig
 2. Utworzenie kopii zapasowych kluczy szyfrowania składników SM Server i DW Server
Uwaga Po zainstalowaniu tej aktualizacji skumulowanej nie można jej odinstalować.

Aby zainstalować tę aktualizację skumulowaną, należy wykonać następujące czynności:
 1. Przed zastosowaniem tej aktualizacji skumulowanej zamknij wszystkie aplikacje powiązane w programem Service Manager, takie jak łącza portalu samoobsługowego, narzędzie do tworzenia i konsola programu Service Manager.
 2. Pobierz pakiet aktualizacji skumulowanej do folderu docelowego.

  Uwaga Ta aktualizacja skumulowana jest dostępna zarówno w wersji x86, jak i w wersji x64. Należy pobrać wersję odpowiednią dla używanego systemu.
 3. Otwórz folder docelowy.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe lub plik SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 5. Zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
 6. W przypadku serwera zarządzania magazynu danych konieczne jest ręczne uruchomienie usługi System Center Management po ukończeniu instalacji skumulowanej aktualizacji.
Ważne Jeśli skumulowana aktualizacja 2 (CU2) nie została zainstalowana i wcześniej zaimportowano niestandardowy pakiet zarządzania, w którym zdefiniowano tabelę faktów zawierającą właściwości, to wymagane jest wykonanie dodatkowej czynności. W takim przypadku należy przeprowadzić uaktualnienie niestandardowego pakietu zarządzania. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Zwiększenie wersji pakietu zarządzania
 2. Ponowne zapieczętowanie pakietu zarządzania
 3. Ponowne zaimportowanie pakietu zarządzania

  Spowoduje to automatyczne zsynchronizowanie ponownie zaimportowanego pakietu zarządzania z magazynem danych podczas następnej synchronizacji przeprowadzanej przy użyciu zadania MPSyncJob, co z kolei aktualizuje odpowiednie procedury przekształcania.
Na komputerze z zainstalowanym narzędziem do tworzenia programu Service Manager należy zaktualizować pakiety zarządzania w folderze Library tego narzędzia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Na komputer lokalny z zainstalowanym narzędziem do tworzenia pobierz następujący plik ze strony pobierania skumulowanej aktualizacji:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
  .
 2. Kliknij dwukrotnie plik KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, a następnie poczekaj na wyodrębnienie plików.
 3. Zlokalizuj następujący folder:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Uwaga W tym miejscu zostały wyodrębnione pliki pakietu zarządzania.
 4. Skopiuj wszystkie pliki z tego folderu do następującego folderu, zastępując istniejące pliki:
  dysk instalacyjny narzędzia do tworzenia\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Jeśli narzędzie do tworzenia jest uruchomione, zamknij je i uruchom ponownie, aby załadować zaktualizowane pakiety zarządzania.
Uwaga Jeśli pakiety zarządzania w folderze Library dla narzędzia do tworzenia nie zostaną zaktualizowane, a następnie w narzędziu do tworzenia programu Service Manager zostanie podjęta próba otwarcia pakietu zarządzania odwołującego się do zaktualizowanych pakietów zarządzania, które uwzględniono w tej skumulowanej aktualizacji, zostanie wyświetlony monit o określenie lokalizacji zaktualizowanych pakietów zarządzania. Wyświetlone okno dialogowe może zawierać następujący tekst:
Narzędzie do tworzenia programu Service Manager
Nie znaleziono pakietu zarządzania, do którego występuje odwołanie:
[Nazwa=nazwa pakietu zarządzania, Token klucza=31bf3856ad364e35, Wersja=7.0.6555.101].
Kliknij przycisk OK, aby zlokalizować go ręcznie.

Jak sprawdzić, czy instalacja tej skumulowanej aktualizacji zakończyła się pomyślnie

Metoda 1
 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Programy i funkcje.
 2. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Na liście dostępna jest następująca pozycja:
  Poprawka dla programu Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Uwagi
  • Jeśli w systemie uruchomiono składnik SM Server, portal samoobsługowy lub konsolę programu Service Manager, ta pozycja zostanie wyświetlona w obszarze Microsoft System Center Service Manager.
  • Jeśli w systemie uruchomiono składnik DW Server, ta pozycja jest widoczna w obszarze Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Metoda 2
Wyświetl pliki dziennika w celu określenia, czy podczas instalowania skumulowanej aktualizacji nie wystąpiły żadne błędy. W tym celu przejrzyj pliki dziennika w folderze %temp%.

W systemie opartym na procesorach x86 sprawdź następujące pliki dziennika w folderze %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
W systemie opartym na procesorach x64 sprawdź następujące pliki dziennika w folderze %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Informacje o plikach

Ta skumulowana aktualizacja instaluje następujące wersje plików.
Nazwa plikuWersjaDotyczy
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Konsola, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Konsola
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Uwaga W miarę potrzeb następujący plik może zostać pobrany przez konsolę programu Service Manager:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Aby upewnić się, że ten plik został zaktualizowany, należy wykonać następujące czynności:
 1. Otwórz konsolę programu Service Manager.
 2. Kliknij pozycję Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Listy.
 3. Wybierz dowolne właściwości Listy, kliknij pozycję Dodaj element, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj następujący folder:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\nazwa serwera SM\ 7.0.6555.101
  Uwaga Symbol zastępczy nazwa serwera SM oznacza nazwę serwera programu Service Manager, z którym konsola jest połączona.
Pakiety zarządzania
Nazwa pakietu zarządzaniaWersja pakietu zarządzania
Pakiet zarządzania biblioteki programu Service Manager7.0.6555.115
Biblioteka zarządzania konfiguracją programu Service Manager7.0.6555.115
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2588492 — ostatni przegląd: 12/01/2011 16:41:00 — zmiana: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Opinia