Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL262631
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule podano ogólne informacje dotyczące ponownie udostępnionej 16 sierpnia 2001 roku Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail programu Microsoft Outlook.
Więcej informacji
Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook zawiera dodatkowe poziomy ochrony przed złośliwymi wiadomościami e-mail. Zmienia ona sposób obsługi załączników w programie Outlook oraz sposób programowego kontrolowania programu Outlook.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oraz jej możliwego wpływu na funkcje programu Outlook, przed zastosowaniem aktualizacji skorzystaj z zawartych w tym artykule łączy do listy znanych problemów, informacji dla programistów, informacji dla administratorów i innych informacji.

Historia aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook

Ta aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook jest trzecią aktualizacją programu Outlook dotyczącą obsługi załączników poczty e-mail.

Pierwsza aktualizacja zabezpieczeń dotycząca załączników e-mail programu Outlook wymaga zapisania określonych typów plików na dysku. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235309 Aktualizacja zabezpieczeń załączników do wiadomości e-mail programu Outlook
Druga aktualizacja jest dostępna w pakiecie Microsoft Outlook 2000 SR-1. Ma ona te same funkcje co poprzednia aktualizacja, ale po jej zainstalowaniu można modyfikować listę typów plików, które należy zapisać w systemie plików lub na dysku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji zabezpieczeń załączników dodanych do programu Outlook 2000 SR-1, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259228 OL2000: Attachment Security Features Included In SR-1/SR-1a
Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook zmienia i rozszerza zakres obsługi załączników. Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące tej aktualizacji i pobrać ją, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dostosowywanie zachowania aktualizacji zabezpieczeń

Jeżeli program Outlook nie jest uruchamiany w środowisku programu Exchange Server lub poczta jest dostarczana do lokalnego pliku folderów osobistych (.pst), nie można skonfigurować ustawień aktualizacji i trzeba użyć pełnego zestawu funkcji.

Jeżeli program Outlook jest uruchamiany w środowisku programu Microsoft Exchange Server, a wiadomości e-mail są dostarczane do skrzynki pocztowej na serwerze, administrator może kontrolować określone funkcje dołączone do aktualizacji. Nie można jednak konfigurować ustawień aktualizacji, jeżeli poczta e-mail jest dostarczana do pliku folderów osobistych (pst).

Nowe zachowanie załączników

Załączniki są podzielone na trzy grupy na podstawie rozszerzenia lub typu pliku. Program Outlook obsługuje każdą grupę w określony sposób:

Poziom 1 („niebezpieczne”)

Kategoria „niebezpieczne” obejmuje rozszerzenia nazw plików, które mogą zawierać skrypt lub skojarzony z nimi kod. Do żadnego załącznika z „niebezpiecznym” rozszerzeniem nie można uzyskać dostępu, jeżeli do używanej wersji programu Outlook zastosowano poprawkę zabezpieczeń. Na poniższej liście przedstawiono załączniki uznane za niebezpieczne.
Rozszerzenie pliku Typ pliku---------------------------------------------------.ade        Rozszerzenie projektu programu Microsoft Access .adp        Projekt programu Microsoft Access .bas        Moduł klasy języka Microsoft Visual Basic .bat        Plik wsadowy .chm        Skompilowany plik pomocy HTML .cmd        Skrypt poleceń Microsoft Windows NT .com        Program Microsoft MS-DOS .cpl.        Rozszerzenie Panelu sterowania .crt        Certyfikat zabezpieczeń .exe        Program .hlp        Plik Pomocy .hta        Program HTML.inf        Informacje o instalacji .ins        Usługa nazw internetowych .isp        Ustawienia połączeń internetowych .js         Plik skryptu JScript .jse        Szyfrowany plik skryptu Jscript .lnk        Skrót .mdb        Program Microsoft Access .mde        Baza danych MDE programu Microsoft Access .msc        Dokument Microsoft Common Console .msi        Pakiet Instalatora Microsoft Windows .msp        Poprawka Instalatora Microsoft Windows .mst        Pliki źródłowe programu Microsoft Visual Test .pcd        Obraz Photo CD, skompilowany skrypt Microsoft Visual .pif        Skrót do programu MS-DOS .reg        Wpisy rejestracji .scr        Wygaszacz ekranu .sct        Składnik skryptu Windows .shb        Obiekt typu wycinek dla powłoki.shs        Obiekt typu wycinek dla powłoki .url        Skrót internetowy .vb         Plik VBScript .vbe        Szyfrowany plik skryptu VBScript .vbs        Plik VBScript .wsc        Składnik skryptu Windows .wsf        Plik skryptu Windows .wsh        Plik ustawień programu Windows Script Host 					
Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000 następujące typy plików są traktowane jako pliki poziomu 1 („niebezpieczne”):

Rozszerzenie pliku Typ pliku
.appAplikacja Visual FoxPro
.fxpSkompilowany program Visual FoxPro
.prg Program Visual FoxPro
.mdw Informacje grupy roboczej programu Microsoft Access
.mdtInformacje grupy roboczej programu Microsoft Access
.opsUstawienia pakietu Office XP
.ksh Rozszerzenie powłoki systemu Unix
.cshRozszerzenie powłoki systemu Unix


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania i instalowania dodatku Service Pack (SP3) dla pakietu Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000
UWAGA: Listę plików dołączonych do kategorii Poziom 1 można zmienić tylko wtedy, jeżeli program Outlook jest używany w środowisku programu Microsoft Exchange Server, a poczta jest dostarczana do skrzynki pocztowej programu Exchange Server. Zmiany muszą być wprowadzone przez administratora.

Następująca lista opisuje funkcjonowanie programu Outlook po odebraniu „niebezpiecznego” pliku załącznika:
 • Po zainstalowaniu aktualizacji żaden „niebezpieczny” załącznik nie jest dostępny. Nie można zapisać, usunąć, otworzyć, wydrukować żadnych „niebezpiecznych” plików ani pracować na nich w inny sposób. Górna część wiadomości e-mail wskazuje, że program Outlook zablokował dostęp do „niebezpiecznego” załącznika. Jest on niedostępny z programu Outlook, ale nie jest usuwany z wiadomości e-mail.
 • Jeżeli wiadomość e-mail z „niebezpiecznym” załącznikiem będzie przesyłana dalej, załącznik nie zostanie do niej dołączony.
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail, zawierającej „niebezpieczny” załącznik, pojawia się komunikat ostrzegawczy, który informuje, że prawdopodobnie inni adresaci programu Outlook nie będą mogli uzyskać dostępu do wysyłanego załącznika. Można albo zignorować komunikat ostrzegawczy i wysłać wiadomość, albo zrezygnować z tej czynności.
 • Podczas zapisywania wiadomości e-mail zawierającej „niebezpieczny” załącznik, wyświetli się komunikat ostrzegawczy oznaczający, że nie można uzyskać dostępu do załącznika z programu Outlook. Komunikat ostrzegawczy można zastąpić, a następnie zapisać wiadomość e-mail.
 • Obiektów wstawionych do wiadomości sformatowanych programu Outlook nie można otworzyć za pomocą polecenia Wstaw obiekt. Wizualna reprezentacja obiektu jest wprawdzie widoczna, ale nie można go otworzyć ani uaktywnić w wiadomości e-mail.
 • Nie można otworzyć „niebezpiecznych” plików, które zostały zachowane bezpośrednio w folderze programu Outlook lub Exchange Server. Chociaż te pliki nie są już dołączone do elementów programu Outlook, nadal są uważane za niebezpieczne.

Poziom 2

Pliki poziomu 2 nie są „niebezpieczne”, ale wymagają dokładniejszych zabezpieczeń niż inne załączniki. Po otrzymaniu załącznika poziomu 2 pojawi się monit o zapisanie załącznika na dysku. Nie można go otworzyć z wiadomości. Nie ma domyślnie skojarzonych rozszerzeń plików dla tej grupy, ale można je dodać do listy poziomu 2.

UWAGA: Listę plików dołączonych do kategorii Poziom 2 można zmienić tylko wtedy, jeżeli program Outlook jest używany w środowisku programu Microsoft Exchange Server, a poczta jest dostarczana do skrzynki pocztowej programu Exchange Server. Zmiany muszą być wprowadzone przez administratora.

Inne załączniki

Przy próbie otwarcia załącznika, którego nie ma na liście załączników „niebezpiecznych” ani na liście poziomu 2, pojawia się monit o bezpośrednie otwarcie pliku lub o zapisanie go na dysk. Dalsze monity dla danego rozszerzenia można wyłączyć, klikając pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu, aby je wyczyścić.

UWAGA: Jeżeli program zostaje skojarzony z nowym rozszerzeniem pliku, rozszerzenie to będzie traktowane jako „inny” załącznik, aż do momentu dodania go do listy załączników „niebezpiecznych”. Na przykład, jeżeli na komputerze zainstalowano program używający rozszerzenia .xyz, to po każdym otwarciu pliku z tym rozszerzeniem nowy program otworzy i uruchomi załącznik. Rozszerzenie pliku .xyz nie znajduje się bowiem na liście załączników „niebezpiecznych” ani załączników Poziomu 2, a więc jest traktowane domyślnie jako „inne” rozszerzenie. Aby załączniki z rozszerzeniem .xyz były uznane za „niebezpieczne”, trzeba dodać to rozszerzenie do listy „niebezpiecznych” rozszerzeń plików.

Nowe zachowanie programowe

Po zainstalowaniu aktualizacji dostęp programowy do programu Outlook jest ograniczony. W przypadku próby użycia programu Outlook w imieniu użytkownika przez inne aplikacje pojawi się komunikat ostrzegawczy oraz monit o potwierdzenie działania aplikacji. Komunikaty ostrzegawcze wyświetlają się, gdy inna aplikacja próbuje wykonać czynności z poniższej listy:
 • Wysłać pocztę w imieniu użytkownika
 • Uzyskać dostęp do książki adresowej
 • Uzyskać dostęp do nazw e-mail z wiadomości
 • Uzyskać dostęp do informacji e-mail z kontaktów użytkownika lub elementów innego typu
 • Zapisać wiadomości w systemie plików
 • Przeszukiwać zawartość wiadomości
 • Użyć prostego interfejsu MAPI (Simple Messaging Application Programming Interface) do wysłania wiadomości bez zgody użytkownika
Aktualizacja może mieć wpływ na sposób współdziałania innych aplikacji z programem Outlook, ponieważ zmienia domyślne ustawienia strefy zabezpieczeń z ustawienia „Internet” na „z ograniczeniami” oraz automatycznie wyłącza skrypt HTML w wiadomościach poczty e-mail i nieopublikowane niestandardowe formularze programu Outlook. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znaczenia aktualizacji dla programistów oraz jej wpływu na produkty firm trzecich oraz niestandardowe rozwiązania programu Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262701 OL2000: Developer Information About the E-mail Security Update

Znane problemy

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów z aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail programu Outlook, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262634 OL2000: Znane problemy z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
264128 OL2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Znane problemy ze współpracą oprogramowania innych firm z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook

Uwagi dotyczące instalacji

Przed zainstalowaniem Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail programu Outlook firma Microsoft zaleca zapoznanie się z jej wpływem na sposób obsługi załączników i innych aplikacji przez program Outlook:
 • Niektóre funkcje programu Outlook już nie działają. Aby uzyskać szczegółową listę problemów, zobacz sekcję „Znane problemy” w tym artykule.
 • Wszystkie procesy lub programy używane do zautomatyzowania programu Outlook mogą działać inaczej lub nie działać wcale. Dotyczy to narzędzi synchronizujących urządzenia ręczne oraz wszystkich programów z funkcjami opartymi na poczcie lub załącznikach.
 • Jeżeli program Outlook jest używany w trybie Tylko poczta internetowa lub wiadomości e-mail są dostarczane do pliku folderów osobistych (pst), nie można wyłączyć żadnej funkcji należącej do aktualizacji. Po zainstalowaniu aktualizacji dostępne będą wszystkie nowe funkcje.
 • Elementy programu Outlook (wiadomości e-mail, kontakty, zadania itd.), które zawierają załączniki z rozszerzeniami znajdującymi się na liście „niebezpiecznych” załączników, będą niedostępne. Przed zainstalowaniem aktualizacji firma Microsoft zaleca zapisanie wszystkich elementów z nazwami plików z listy „niebezpiecznych” elementów, aby upewnić się, że będzie można później uzyskać do nich dostęp.
 • Aby zainstalować aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany program Outlook 2000 SR-1.
 • Aktualizacja stanowi integralną część instalacji programu Outlook. Chcąc odinstalować aktualizację, trzeba w całości odinstalować oprogramowanie, z którego zainstalowano program Outlook. Na przykład jeżeli program Outlook został zainstalowany jako część pakietu Microsoft Office Premium Edition, aby odinstalować aktualizację, trzeba odinstalować, a następnie ponownie zainstalować pakiet Microsoft Office Premium Edition.
 • Nie można po prostu odinstalować, a następnie ponownie zainstalować programu Outlook. Dostępne są: oryginalna aktualizacja zabezpieczeń dotyczących załączników, Aktualizacja zabezpieczeń dotycząca załączników e-mail dla programu Outlook oraz rozszerzenia programu Outlook 2000 SR-1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania poprzedniej wersji aktualizacji zabezpieczeń dotyczącej załączników, zobacz sekcję „Historia aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook” w tym artykule.

Atrybuty plików

Po zainstalowaniu poprawki wersja anglojęzyczna tej poprawki będzie mieć atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  14-cze-2000 14:11 1.0.3.27    41 472   Bjablr32.dll  14-cze-2000 14:12 3.2.0.27    61 952   Bjlog32.dll  08-sty-2001 18:37 1.0.3.28    98 304   Bjsrch32.dll  19-cze-2000 15:12 5.5.2652.65  808 720   Cdo.dll  16-lis-2000 05:25 9.0.0.4715   122 931   Contab32.dll  14-cze-2000 14:14 1.0.3.27    183 808   Emablt32.dll  31-sie-2000 16:43 5.5.3142.0   154 112   Emsabp32.dll  25-maj-2001 23:56 5.5.3158.0   594 192   Emsmdb32.dll  01-cze-2001 22:15 5.5.3159.0   131 344   Emsui32.dll  02-cze-2000 07:45 9.0.0.4201   86 067   Envelope.dll  10-maj-2001 02:35 5.5.3156.0   540 944   Exsec32.dll  05-kw-2000  16:02 9.0.0.4005   192 561   Mimedir.dll  21-maj-2001 15:20 5.5.3157.0   792 576   Msmapi32.dll  03-sie-2000 12:39 9.0.0.4402  5 595 185   Mso9.dll  08-li-2000  00:07 5.5.3138.0   602 384   Mspst32.dll  31-sty-2000 22:56 9.0.0.3731   196 661   Oladd.fae  30-maj-2000 15:53         26 643   Olsec9.chm  08-lut-2001 14:21 5.5.3153.0   548 352   Omint.dll  01-cze-2001 22:15 8.30.3157.0  782 608   Outex.dll  15-cze-2001 03:30 9.0.0.5414  5 328 946   Outllib.dll  15-cze-2001 03:31 9.0.0.5414  1 675 315   Outllibr.dll  25-maj-2001 23:50 9.0.5324.0   368 691   Pstprx32.dll  07-li-2000  15:41 9.0.0.4307   73 772   Rm.dll  02-cze-2000 08:30 9.0.0.4201   65 586   Sendto9.dll				
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
262701 OL2000: Developer OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
263297 OL2000: Administrator OL2000: Aktualizacja zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook – informacje
262634 OL2000: Znane problemy z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
264567 OL2000: Known Setup Issues with the Outlook E-mail Security Update
264128 OL2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OL2000: Znane problemy ze współpracą oprogramowania innych firm z Aktualizacją zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
OL2K kak kakworm
Właściwości

Identyfikator artykułu: 262631 — ostatni przegląd: 12/05/2015 20:13:15 — zmiana: 5.2

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdownload kboffice2000sp3fix kbproductlink KB262631
Opinia