Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Wybrane pytania i odpowiedzi dotyczące narzędzia Exmerge

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule zamieszczono odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące korzystania z narzędzia Exmerge (narzędzie do scalania skrzynek pocztowych programu Exchange Server) w systemie Microsoft Windows NT Server 4.0 lub Microsoft Windows 2000 Server. Uwzględniono następujące pytania:
 • Jakie warunki muszę spełnić, aby pomyślnie korzystać z narzędzia Exmerge?
 • Jakie są zastosowania narzędzia Exmerge?
 • Jakie operacje może wykonywać narzędzie Exmerge i jakich operacji to narzędzie nie może wykonywać?
 • Jak wyodrębnić wszystkie wiadomości z uszkodzonego prywatnego magazynu informacji i utworzyć nowy prywatny magazyn informacji przy użyciu wyodrębnionych wiadomości?
 • Jakie korzyści wynikają z możliwości wyodrębniania tylko określonych wiadomości z prywatnego magazynu informacji, według daty, tematu lub nazwy załącznika?
 • Jak wyodrębnić tylko określone wiadomości z prywatnego magazynu informacji?
 • Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Exmerge?
Więcej informacji

Jakie warunki muszę spełnić, aby pomyślnie korzystać z narzędzia Exmerge?

 • Narzędzie Exmerge można uruchomić w odniesieniu do zdalnego komputera z programem Exchange Server. Program Exchange Server lub przynajmniej program Exchange Server Administrator musi być jednak zainstalowany na komputerze, na którym jest uruchamiane narzędzie Exmerge.
 • Konto używane do logowania musi mieć uprawnienia administratora kont usług na poziomie organizacji, lokacji i konfiguracji programu Administrator.
 • Ilość wolnego miejsca na dysku, na którym znajduje się baza danych Priv.edb, powinna umożliwiać dwukrotne zwiększenie rozmiaru tej bazy danych. Przyczyną zwiększenia rozmiaru jest utrata magazynu pojedynczych wystąpień, umożliwiającego przechowywanie wiadomości przeznaczonych dla kilku adresatów jako pojedynczego elementu ze wskaźnikami do poszczególnych adresatów zamiast oddzielnych wystąpień danej wiadomości przeznaczonych dla poszczególnych adresatów.
 • Niezbędna jest również odpowiednia ilość miejsca na dysku dla plików folderów osobistych (.pst) tworzonych przez narzędzie Exmerge. Domyślnie pliki .pst są tworzone na dysku, z którego uruchomiono narzędzie Exmerge, jednak można określić, że pliki .pst powinny być tworzone na innym dysku, jeżeli jest to konieczne.
 • Niezbędna jest odpowiednia wersja narzędzia Exmerge. W przypadku programu Exchange Server w wersji 4.0 i 5.0 należy korzystać z narzędzia Exmerge w wersji 2.0. W przypadku programu Exchange Server w wersji 5.5 z czerwca 2000 roku należy korzystać z narzędzia Exmerge w wersji 3.71.
 • Należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na korzystanie z narzędzia Exmerge. Zależnie od sprzętu i innych czynników wykonywanie kroku 1 przy użyciu narzędzia Exmerge trwa od 45 minut do 1 godziny na każdy gigabajt (GB). Wykonywanie kroku 2 przy użyciu narzędzia Exmerge trwa od 1 do 2 godzin na każdy GB.

Jakie są zastosowania narzędzia Exmerge?

 • Korzystając z narzędzia Exmerge, można wyodrębnić wiadomości z uszkodzonego prywatnego magazynu informacji. Narzędzie Exmerge umieszcza te wiadomości w plikach .pst, które można importować do nieuszkodzonego prywatnego magazynu informacji.
 • Narzędzie Exmerge umożliwia lokalizację i usuwanie określonych wiadomości e-mail z prywatnego magazynu informacji (na przykład wiadomości zawierających wirusy).
 • Narzędzia Exmerge można użyć do migrowania użytkowników między różnymi organizacjami i lokacjami, kopiując wiadomości użytkowników do plików .pst, które można następnie importować do nowej organizacji lub lokacji.
 • Narzędzie Exmerge umożliwia wyodrębnianie reguł dotyczących folderów.
 • W niektórych sytuacjach można nawet użyć narzędzia Exmerge jako agenta kopii zapasowych na poziomie modułów danych, mimo że narzędzie Exmerge nie umożliwia zapisywania danych na taśmie do przechowywania kopii zapasowych.

Jakie operacje może wykonywać narzędzie Exmerge i jakich operacji narzędzie to nie może wykonywać?

 • Narzędzie Exmerge scala reguły oparte na serwerze z programem Exchange Server w wersji 5.0 lub nowszym, jednak klienci muszą ponownie włączyć reguły po scaleniu. Aby ponownie włączyć reguły po scaleniu, należy kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru dla każdej reguły w Kreatorze reguł (w menu Narzędzia).
 • Narzędzie Exmerge 3.71 obsługuje Kalendarz, Kontakty, Dziennik, Notatki i Zadania programu Microsoft Outlook. Narzędzie Exmerge 3.71 obsługuje również reguły folderów i widoki w programie Exchange Server w wersji 5.0 i nowszym. (Wcześniejsze wersje narzędzia Exmerge mogą nie obsługiwać wszystkich tych elementów).
 • Narzędzie Exmerge 3.71 nie obsługuje danych programu Microsoft Schedule+.

Jak wyodrębnić wszystkie wiadomości z uszkodzonego prywatnego magazynu informacji i utworzyć nowy prywatny magazyn informacji przy użyciu wyodrębnionych wiadomości?

 1. Utwórz folder Exmerge na pulpicie komputera z programem Exchange Server.
 2. Skopiuj lub rozpakuj następujące pliki do folderu Exmerge: Exmerge.exe, Exmerge.ini i Mfc42.dll.
 3. Kliknij dwukrotnie plik Exmerge.exe.
 4. Kliknij opcję Two step merge (Scalanie dwuetapowe).
 5. Kliknij opcję Step 1: Copy Data to Personal Folders (Krok 1: Skopiuj dane do folderów osobistych).
 6. Wpisz nazwę komputera z programem Exchange Server.
 7. Kliknij menu Options (Opcje).
 8. Kliknij kartę Data (Dane), a następnie kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru User Messages and Folders (Wiadomości i foldery użytkowników), Associated Folder Messages (Wiadomości ze skojarzonych folderów) i Folder Permissions (Uprawnienia dotyczące folderów). [Kliknięcie w celu zaznaczenia pola wyboru Dumpster Items (Elementy Dumpster) jest opcjonalne].
 9. Na pozostałych kartach pozostaw ustawienia domyślne. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij opcję All Mailboxes (Wszystkie skrzynki pocztowe), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 11. Zanotuj liczbę zaznaczonych skrzynek pocztowych, dostępną i wymaganą ilość wolnego miejsca na dysku, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Zalecane jest pozostawienie wpisu folderu domyślnego C:\Exmergedata; można jednak zmienić tę lokalizację, jeżeli jest to konieczne. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Narzędzie Exmerge scala skrzynki pocztowe do plików .pst.

  UWAGA: Jeżeli narzędzie Exmerge przestanie odpowiadać (zawiesi się) podczas przetwarzania skrzynki pocztowej, oznacza to, że uszkodzenie danej skrzynki pocztowej jest zbyt poważne i uniemożliwia scalenie do pliku .pst. Kliknij następną skrzynkę pocztową i kontynuuj ten proces.
 14. Zatrzymaj magazyn informacji.
 15. Usuń bazę danych Priv.edb z folderu X:\Exchsrvr\Mdbdata, a następnie umieść bazę danych Priv.edb w folderze kopii zapasowych. Ponadto usuń wszystkie pliki .log i .chk z folderów Mdbdata na wszystkich dyskach, a następnie przenieś te pliki .log i .chk do folderu kopii zapasowych.

  WAŻNE: Nie wolno usuwać bazy danych Pub.edb.
 16. Uruchom magazyn informacji, aby utworzyć nową bazę danych Priv.edb.
 17. Wyślij wiadomość testową do wszystkich adresatów uwzględnionych na serwerze lub globalnej liście adresów.
 18. Kliknij dwukrotnie plik Exmerge.exe.
 19. Kliknij opcję Two step merge (Scalanie dwuetapowe).
 20. Kliknij opcję Step 2: Merge Data from Personal Folders (Krok 2: Scalaj dane z folderów osobistych).
 21. Wpisz nazwę komputera z programem Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Options (Opcje).
 22. Kliknij kartę Data (Dane), a następnie kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru User Messages and Folders (Wiadomości i foldery użytkowników), Associated Folder Messages (Wiadomości ze skojarzonych folderów) i Folder Permissions (Uprawnienia dotyczące folderów). [Kliknięcie w celu zaznaczenia pola wyboru Dumpster Items (Elementy Dumpster) jest opcjonalne].
 23. Na pozostałych kartach pozostaw ustawienia domyślne. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.
 24. Kliknij opcję All Mailboxes (Wszystkie skrzynki pocztowe), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 25. Pozostaw wpis folderu domyślnego C:\Exmergedata, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 26. Kontynuuj scalanie.
UWAGA: Użytkownicy korzystający z pliku folderów trybu offline (.ost) muszą konwertować swój plik .ost na plik .pst przed połączeniem się z nowym prywatnym magazynem informacji. Pliki .ost są specyficzne dla profilu i mogą być używane tylko z pojedynczym profilem. Jeżeli lokalizacja skrzynki pocztowej wskazywana przez profil ulegnie zmianie na skutek utworzenia nowego pliku Priv.edb, użytkownik nigdy nie uzyska ponownie dostępu do tych wiadomości.

Jakie korzyści wynikają z możliwości wyodrębniania tylko określonych wiadomości z prywatnego magazynu informacji, według daty, tematu lub nazwy załącznika?

 • Korzystając z tego procesu, można usunąć ważne dane z prywatnego magazynu informacji, który został przypadkowo rozpowszechniony przez użytkownika programu Exchange Server.
 • Ten proces umożliwia usunięcie wiadomości e-mail lub plików załączników zainfekowanych wirusem z prywatnego magazynu informacji.

Jak wyodrębnić tylko określone wiadomości z prywatnego magazynu informacji?

 1. Zaloguj się przy użyciu konta usługi programu Exchange Server.
 2. Utwórz folder Exmerge na pulpicie komputera z programem Exchange Server.
 3. Skopiuj lub rozpakuj następujące pliki do folderu Exmerge: Exmerge.exe, Exmerge.ini i Mfc42.dll.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Exmerge.exe.
 5. Kliknij opcję Two step merge (Scalanie dwuetapowe).
 6. Kliknij łącze Krok 1: Copy Data to Personal Folders (Krok 1: Skopiuj dane do folderów osobistych).
 7. Wpisz nazwę komputera z programem Exchange Server, a następnie kliknij przycisk Options (Opcje).
 8. Kliknij kartę Data (Dane), a następnie kliknij opcję User messages (Wiadomości użytkowników).
 9. Kliknij kartę Import Procedure (Procedura importu), a następnie kliknij opcję Archive data to target store (Archiwizuj dane w magazynie docelowym) (spowoduje to skopiowanie zaznaczonych danych do plików .pst, a następnie usunięcie tych danych ze skrzynki pocztowej programu Exchange Server).
 10. Kliknij kartę Message Details (Szczegóły wiadomości), wprowadź temat wiadomości lub nazwę załącznika, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Na karcie Dates (Daty) można również wybrać określoną datę lub zakres dat albo godzin w celu ograniczenia zakresu wyszukiwania.

  UWAGA: Wszystkie daty i godziny są wybierane domyślnie.
 12. Kliknij opcję All Mailboxes (Wszystkie skrzynki pocztowe) lub wybierz odpowiednie skrzynki pocztowe, jeżeli można je zidentyfikować, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 13. Jeżeli jest to możliwe, pozostaw wpis folderu domyślnego C:\Exmergedata, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  UWAGA: Zmiana folderu domyślnego nie jest zalecana, jednak może być konieczna ze względu na ograniczenia ilości wolnego miejsca na dysku.
 14. Narzędzie Exmerge przenosi określone wiadomości do pliku .pst.
 15. Po zakończeniu scalania otwórz kilka skrzynek pocztowych, aby upewnić się, że odpowiednie wiadomości zostały usunięte.
UWAGA: Wybrane wiadomości nie są usuwane ze skrzynki pocztowej System Attendant w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Należy ręcznie usunąć te wiadomości.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Exmerge?

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Exmerge, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260037 XADM: How to Remove a Message from Exchange by Using the ExMerge Utility
174197 XADM: Microsoft Exchange Mailbox Merge Program (Exmerge.exe) Information
GAL
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265441 — ostatni przegląd: 11/13/2006 12:37:36 — zmiana: 3.4

 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • kbhowto KB265441
Opinia