Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL266169
Symptomy
Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Podczas próby zamknięcia systemu Windows 2000 komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się), często wyświetlając czarny ekran. Komputer może również zawiesić się lub nie wyłączyć zasilania po wyświetleniu ekranu „Teraz można bezpiecznie wyłączyć komputer” w czasie procedury zamykania systemu.
 • Podczas próby zamknięcia systemu opcja Stan wstrzymania jest niedostępna.
 • Komputer w stanie wstrzymania zawiesza się lub pojawia się komunikat o błędzie „stop 0x9F”.
 • Przy próbie zamknięcia systemu opcja Hibernacja jest niedostępna, a w narzędziu Opcje zasilania w Panelu sterowania brakuje karty Hibernacja.
UWAGA: Zarówno tryb wstrzymania, jak i hibernacja są niedostępne w przypadku uruchomienia komputera w trybie awaryjnym. Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu, ponieważ podczas uruchamiania komputera w trybie awaryjnym ładowany jest sterownik standardowej karty graficznej (VGA).
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy na komputerze zainstalowano sterownik urządzenia lub usługę innego dostawcy OEM.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242495 Troubleshooting Advanced Power Management in Windows 2000
246243 Troubleshooting STOP 0x9F Error Messages in Windows 2000
Jeśli żadna z procedur opisanych w tych artykułach nie rozwiązuje problemu z zamykaniem systemu, należy wykonać kroki, które podano w poniższych sekcjach, aby znaleźć sterownik urządzenia lub usługę będące przyczyną tego zachowania.

W tym artykule znajdują się następujące sekcje:
 • Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym
 • Jak zapisać kopię uruchomionych sterowników
 • Jak zapisać kopię uruchomionych usług
 • Jak porównać uruchomione sterowniki
 • Jak utworzyć drugi profil w przypadku problemów ze sterownikami
 • Jak rozwiązać problemy z usługami
 • Jak utworzyć drugi profil w przypadku problemów z usługami
 • Jak przy użyciu instalacji równoległej zidentyfikować sterownik lub program będący przyczyną problemu z zamykaniem systemu

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

UWAGA: W poniższej procedurze założono, że system można zamknąć na komputerze działającym w trybie awaryjnym. Czasami sterownik ładowany w trybie awaryjnym może stać się sterownikiem filtru niższego lub wyższego, uniemożliwiając zamknięcie systemu działającego w trybie awaryjnym. Jeśli problem dotyczy usługi, należy uruchomić komputer w trybie awaryjnym i wykonać kroki z sekcji „Jak zapisać kopię uruchomionych usług”, a następnie kroki z sekcji „Jak rozwiązać problemy z usługami” w tym artykule.

Uruchom system w trybie awaryjnym i zaloguj się z uprawnieniami administracyjnymi. Aby uruchomić system w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz F8, a następnie wybierz polecenie Tryb awaryjny z menu Autostart systemu Windows 2000.

Jeśli podczas próby uruchomienia systemu w trybie awaryjnym pojawi się komunikat o błędzie „STOP: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
261807 DirectCD 3.01 Prevents Starting in Safe Mode in Windows 2000

Jak zapisać kopię uruchomionych sterowników

Aby zapisać kopię uruchomionych sterowników:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj, aby otworzyć konsolę Zarządzanie komputerem.
 2. W folderze Narzędzia systemowe rozwiń gałąź Informacje o systemie.
 3. Rozwiń gałąź Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij folder Sterowniki.
 4. Kliknij kolumnę Nazwa, aby posortować sterowniki według nazwy, a następnie kliknij kolumnę Stan, aby posortować wiersze według stanu. Zauważ, że wszystkie uruchomione sterowniki są wyświetlone w kolejności alfabetycznej.
 5. Wyeksportuj listę sterowników:
  1. W menu Akcja kliknij polecenie Eksportuj listę.
  2. W polu Nazwa pliku wpisz Sterowniki.
  3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Tekst (rozdzielany przecinkami) (*.csv).
  4. Zapisz plik na dyskietce lub w innej lokalizacji, a następnie sprawdź, czy został zapisany pod nazwą Sterowniki.csv.

Jak zapisać kopię uruchomionych usług

Aby zapisać kopię uruchomionych usług:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj, aby otworzyć konsolę Zarządzanie komputerem.
 2. W oknie Zarządzanie komputerem zlokalizuj i rozwiń gałąź Aplikacje i usługi.
 3. Kliknij pozycję Usługi, a następnie kliknij polecenie Szczegóły w menu Widok.
 4. Kliknij kolumnę Stan, a następnie ponownie kliknij kolumnę Stan, aby posortować usługi według stanu i umieścić uruchomione usługi na początku listy.
 5. Wyeksportuj listę usług:
  1. W menu Akcja kliknij polecenie Eksportuj listę.
  2. W polu Nazwa pliku wpisz Usługi.
  3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Tekst (rozdzielany przecinkami) (*.csv).
  4. Zapisz plik na dyskietce lub w innej lokalizacji, a następnie sprawdź, czy został zapisany pod nazwą Usługi.csv.
 6. Zamknij system.

Jak porównać uruchomione sterowniki

Aby porównać uruchomione sterowniki ze sterownikami, które były uruchomione w trybie awaryjnym:
 1. Ponownie uruchom komputer, zaloguj się, a następnie wykonaj kroki od 1 do 5 z sekcji „Jak zapisać kopię uruchomionych sterowników” w tym artykule.
 2. Porównaj uruchomione sterowniki ze sterownikami, które były uruchomione w trybie awaryjnym:
  1. Uruchom program Microsoft Excel lub inny program arkusza kalkulacyjnego, w którym można otworzyć pliki z tekstem rozdzielanym przecinkami (csv), a następnie otwórz plik Sterowniki.csv zapisany po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym. Jeśli na danym komputerze nie ma zainstalowanego programu arkusza kalkulacyjnego, plik można wydrukować na innym komputerze.
  2. Porównaj listę sterowników uruchomionych na komputerze z listą sterowników, które były uruchomione w trybie awaryjnym. Zauważ, że problem z zamykaniem systemu mogą powodować uruchomione sterowniki innych firm, które nie były uruchomione w trybie awaryjnym.
  3. Jeśli można zidentyfikować jakiekolwiek uruchomione sterowniki urządzeń OEM innych firm, spróbuj je odinstalować. Można również odinstalować lub wyłączyć określone urządzenie w Menedżerze urządzeń. Zauważ, że urządzenie typu Plug and Play, które odinstalowano w Menedżerze urządzeń, może być ponownie wykryte przez system Windows 2000 po ponownym uruchomieniu komputera. Konieczne może się okazać fizyczne usunięcie sprzętu lub zmiana nazwy pliku inf instalacji OEM tego urządzenia.

   Podczas instalowania sterownika OEM Instalator systemu Windows kopiuje plik oemsetup.inf producenta OEM do folderu %Systemroot%\INF, a następnie zmienia nazwę pliku oemsetup.inf na OEM#.inf, gdzie # to numer przyrostowy poszczególnych instalowanych sterowników OEM.

   Po zainstalowaniu sterownika OEM uruchom Eksploratora Windows, a następnie tymczasowo przenieś wszelkie pliki %SystemRoot%\INF\Oem#.inf i Oem#.pnf (gdzie # oznacza numer) do innej lokalizacji. Jeśli chcesz zidentyfikować konkretny plik Oem#.inf, możesz otworzyć plik w Notatniku.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sterowników urządzeń, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   199276 How to Manage Devices in Windows 2000
   268852 JAK: Wymuszanie użycia sterownika zgodnego ze standardem VGA w systemie Windows
 3. Po odinstalowaniu lub wyłączeniu urządzenia powodującego problem z zamknięciem komputera kilka razy ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy system zamyka się poprawnie, a następnie skontaktuj się z producentem OEM w celu poinformowania go o problemie i uzyskania informacji, czy dla danego urządzenia dostępne są zaktualizowane sterowniki.
UWAGA: Jeśli urządzenie powodujące problem z zamykaniem systemu jest używane sporadycznie, można utworzyć nowy profil sprzętu, który będzie służyć do uruchamiania komputera z obsługą lub bez obsługi tego urządzenia. Urządzenie powodujące problem należy wyłączyć w domyślnym profilu sprzętu i włączyć w nowym profilu sprzętu.

Jak utworzyć drugi profil w przypadku problemów ze sterownikami

Aby wyłączyć urządzenie w domyślnym profilu sprzętu, a następnie włączyć je w nowym profilu sprzętu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij przycisk Profile sprzętu na karcie Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Kopiuj, wpisz tekst zamykanie-problem w polu Do, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać kopię profilu.
 4. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 5. W oknie Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie uniemożliwiające zamknięcie systemu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. W polu Użycie urządzenia kliknij opcję Nie używaj tego urządzenia w bieżącym profilu sprzętu (wyłącz).
Po wykonaniu tej procedury komputer uruchomiony przy użyciu profilu domyślnego będzie zamykał się poprawnie. Aby użyć urządzenia powodującego problem z zamykaniem systemu, trzeba uruchomić komputer przy użyciu nowego profilu o nazwie zamykanie-problem, w którym to urządzenie jest włączone.

Jeśli przyczyną problemu z zamykaniem systemu nie jest sterownik urządzenia, może nią być usługa innej firmy. Problemy z usługami można rozwiązać w ten sam sposób, co problemy ze sterownikami.

Jak rozwiązać problemy z usługami

Aby rozwiązać problem z usługą uruchomioną na komputerze:
 1. Ponownie uruchom komputer, zaloguj się, a następnie porównaj listę usług uruchomionych obecnie z listą usług, które były uruchomione w trybie awaryjnym:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj, aby otworzyć konsolę Zarządzanie komputerem.
  2. Zlokalizuj i rozwiń gałąź Aplikacje i usługi.
  3. Kliknij pozycję Usługi, a następnie kliknij polecenie Szczegóły w menu Widok.
  4. Kliknij kolumnę Stan, a następnie ponownie kliknij kolumnę Stan, aby posortować usługi według stanu i umieścić uruchomione usługi na początku listy.
  5. Uruchom program Excel lub inny program arkusza kalkulacyjnego, w którym można otwierać pliki z tekstem rozdzielonym przecinkami, a następnie otwórz zapisany plik Services.csv. Jeśli na danym komputerze nie ma zainstalowanego programu arkusza kalkulacyjnego, plik można wydrukować na innym komputerze.
  6. Porównaj listę usług uruchomionych na komputerze z listą usług, które były uruchomione w trybie awaryjnym. Zauważ, że problem z zamykaniem systemu mogą powodować uruchomione usługi innych firm, które nie były uruchomione w trybie awaryjnym.
  7. Jeśli można zidentyfikować uruchomione usługi OEM innych firm, spróbuj je odinstalować lub wyłączyć.
 2. Po odinstalowaniu lub wyłączeniu usługi powodującej problem z zamknięciem systemu kilka razy ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy system zamyka się poprawnie, a następnie skontaktuj się z dostawcą OEM w celu poinformowania go o problemie i uzyskania informacji, czy dostępna jest aktualizacja rozwiązująca ten problem.
UWAGA: Jeśli z usługi powodującej problem z zamykaniem systemu korzysta się sporadycznie, można utworzyć nowy profil sprzętu, który będzie służyć do uruchamiania komputera z włączoną lub wyłączoną usługą. Usługę powodującą problem należy wyłączyć w domyślnym profilu sprzętu i włączyć w nowym profilu sprzętu.

Jak utworzyć drugi profil w przypadku problemów z usługą

Aby utworzyć drugi profil, należy wyłączyć usługę w domyślnym profilu sprzętu, a następnie włączyć urządzenie powodujące problem w nowym profilu sprzętu.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij przycisk Profile sprzętu na karcie Sprzęt.
 4. Kliknij przycisk Kopiuj, wpisz tekst zamykanie-problem w polu Do, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać kopię profilu.
Aby wyłączyć usługę w profilu domyślnym:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz nazwę services.msc.
 3. W polu Szukaj w kliknij pozycję Lokalne dyski twarde, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Services.msc.
 5. W oknie dialogowym Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy usługę powodującą problem z zamykaniem systemu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij opcję Wyłącz na karcie Logowanie, aby wyłączyć usługę w profilu domyślnym.
Po wykonaniu tej procedury system uruchomiony przy użyciu profilu domyślnego będzie zamykał się poprawnie. Aby skorzystać z usługi powodującej problem z zamykaniem systemu, trzeba uruchomić komputer przy użyciu nowego profilu o nazwie zamykanie-problem, w którym usługa jest włączona.

Jak przy użyciu instalacji równoległej zidentyfikować sterownik lub program będący przyczyną problemu z zamykaniem systemu

Zainstaluj nową kopię systemu Windows 2000 na oddzielnej partycji. Po wykonaniu tej czynności instaluj w systemie sterowniki innych firm (lub programy instalujące lub uruchamiające usługi) po jednym na raz. Kilka razy ponownie uruchom komputer po każdej instalacji nowego sterownika lub programu. Jeśli w równolegle zainstalowanym systemie wystąpi identyczny problem z zamykaniem systemu, jego przyczyną będzie ostatni z zainstalowanych sterowników lub programów. Aby rozwiązać ten problem, usuń ten sterownik lub program z oryginalnej instalacji. Po wykonaniu tej czynności usuń równoległą instalację systemu.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu, stanem wstrzymania i stanem hibernacji, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257562 Hibernate and Standby Are Not Available When Using Standard VGA
237551 Advanced Power Management Features Are Disabled with Terminal Services
259889 Standby Option Not Available in Multiple-Processor Configuration
255182 Hibernate Tab Is Not Available in Power Options Tool in Control Panel
197477 The System Cannot Go to Standby Mode Because the...
257199 Device Driver Error Message Is Displayed When the Computer Enters Standby or Hibernate Mode
247480 Error Message After Setting Hibernation on Computer with Modem
247290 APM Standby Option Is Missing on PCs Without a Battery
252471 Error Message: Removable Storage Manager Refused the Request to Hibernate or Suspend the System
259623 Standby Feature Is Available on Computers with a Battery or ACPI
211205 Dell and IBM Notebook Computers May Not Suspend
247238 Standby in Shut Down Not Available in IBM ThinkPad 380XD When APM Is Enabled
211271 Cannot Hibernate Windows 2000 After Installing or Uninstalling McAfee AntiVirus 3.1.4
pnp kbfaqw2ksetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266169 — ostatni przegląd: 10/19/2006 15:43:39 — zmiana: 5.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod KB266169
Opinia