Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niepoprawne wyświetlanie zainstalowanych programów w narzędziu Dodaj/Usuń programy

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL266668
Symptomy
W przypadku instalowania i odinstalowywania programów w narzędziu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania mogą być niepoprawnie wyświetlane zainstalowane programy. Pole Aktualnie zainstalowane programy może zawierać tylko pojedynczy ciąg tekstowy lub duże puste miejsce przed wpisami programów. Inny problem z wyświetlaniem może polegać na braku programów na liście. Ponadto może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:

Komunikat 1
Wystąpił nieoczekiwany błąd. Klasa niezarejestrowana.
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Wiersz: 225
Komunikat 2
Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody res://appwiz.cpl/default.hta
Wiersz: 75
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, gdy dezinstalator programu w niewłaściwy sposób usunął wpisy rejestru używane przez system Windows i narzędzie Dodaj/Usuń programy.
Rozwiązanie
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Jeśli po uruchomieniu rozwiązania w postaci poprawki automatycznej narzędzie Dodaj/Usuń programy nadal nie będzie działać poprawnie, należy wykonać uaktualnienie w miejscu. Więcej informacji o wykonywaniu uaktualnienia w miejscu można znaleźć w sekcji „Więcej informacji”.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i wpisz tekst CMD.
 2. W wierszu polecenia wpisz ciąg REGSVR32 APPWIZ.CPL.
 3. Jeśli to zakończy się niepowodzeniem, sprawdź wymienione poniżej wpisy rejestru. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź w rejestrze następujące klucze i wartości. Ponownie utwórz wszelkie brakujące klucze i wartości. Zwróć uwagę na to, że w tych kluczach używana jest litera dysku systemowego. Może być konieczne dopasowanie tych wpisów do konfiguracji używanego komputera.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Wykonaj czynności poniższych procedur (stosownie do używanego komputera), a następnie wykonaj test, aby ustalić, czy ten problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, pomiń pozostałe kroki. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do kroku 5.
  • Aby rozwiązać ten problem, gdy jest zainstalowany program Internet Explorer 6.0, napraw program Internet Explorer 6.0:
   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   2. W polu Otwórz wklej następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    W tym poleceniu jest rozróżniania wielkość liter, dlatego firma Microsoft zaleca skopiowanie polecenia z tego artykułu i wklejenie go w polu Otwórz.
  • Aby rozwiązać ten problem, gdy jest zainstalowany program Internet Explorer 5.0 lub 5.5, napraw program Internet Explorer 5.0 lub 5.5:
   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
   2. W polu Otwórz wklej następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    W tym poleceniu jest rozróżniania wielkość liter, dlatego firma Microsoft zaleca skopiowanie polecenia z tego artykułu i wklejenie go w polu Otwórz.
 5. Wykonaj uaktualnienie w miejscu:

  Uwaga Przed wykonaniem uaktualnienia w miejscu należy utworzyć kopię zapasową danych. Więcej informacji o czynnikach ryzyka związanych z wykonywaniem uaktualnienia w miejscu można znaleźć w sekcji „Więcej informacji”.
  1. Uruchom program Winnt32.exe z katalogu \I386 na instalacyjnym dysku CD-ROM systemu Windows 2000.
  2. Po wyświetleniu ekranu Instalatora systemu Windows 2000 kliknij pozycję Uaktualnij do systemu Windows 2000.
  3. Poczekaj na ukończenie instalacji.
Jeśli narzędzie Dodaj/Usuń programy nadal nie działa poprawnie, nie jest w nim pokazywana żadna zawartość lub aby spróbować rozwiązać ten problem bez uaktualniania w miejscu, należy upewnić się, że następujące klucze rejestru zawierają wpisy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Uwaga Jeśli poprzednie klucze rejestru są puste, okno narzędzia Dodaj/Usuń programy również może być puste.

Za pomocą wiersza polecenia REGSVR32 [ścieżka\nazwa_pliku] należy zarejestrować każdy z następujących plików:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll (nierejestrowalny)
Jeśli informacje wyświetlane w narzędziu Dodaj/Usuń programy są niepełne lub okno tych informacji jest puste, należy sprawdzić daty plików. Należy zarejestrować te z następujących plików, w przypadku których jest to możliwe:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\User32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Imm32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Indicdll.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Lz32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Comctl32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\NetapI32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Secur32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Netrap.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Samlib.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Ws2help.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Wldap32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Wsock32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Crypt32.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Msasn1.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Msls31.dll (nierejestrowalny)
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll (nierejestrowalny)
Jeśli w narzędziu Dodaj/Usuń programy wyświetlany jest interfejs użytkownika okna dialogowego, ale nie jest wyświetlana żadna zawartość zainstalowanych programów, należy sprawdzić, czy w rejestrze występuje ten klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Jeśli brakuje tego klucza rejestru, należy skopiować poniższy tekst do pliku tekstowego, zapisać plik z rozszerzeniem reg, a następnie kliknąć dwukrotnie ten plik na komputerze, na którym występuje problem, aby przywrócić właściwe wpisy.

W przypadku Edytora rejestru systemu Windows w wersji 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Poniższa lista zawiera wszystkie klucze rejestru używane przez narzędzie Dodaj/Usuń programy. Te klucze muszą zostać ustawione przez zarejestrowanie pliku Appwiz.cpl, ale podano je tutaj, aby ułatwić potwierdzenie pomyślnego dokonania rejestracji.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Uwaga Ten klucz jest dostępny tylko w systemie Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Uwaga Ten klucz jest dostępny tylko w systemie Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Wpisy rejestru używane, gdy działa już ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Odczytuje plik INF. Kod odczytuje nazwę pliku INF. Używana sekcja pliku INF to AppInstallList.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Ustawienie 1, gdy działa ARP. Informuje serwer terminali, że działa ARP.
  Ustawienie 0 w przypadku kończenia działania ARP.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Wyliczanie wydawców aplikacji.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Odczyt umożliwia ustalenie, czy włączono wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Wyliczanie w celu uzyskania listy programów obsługi nowych łączy. Te programy obsługi prawdopodobnie mogą dodawać łącza do danych elementów, na przykład do menu Start czy pulpitu.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Odczyt pozwala ustalić, czy po uruchomieniu instalatora jest wymagane ponowne uruchomienie.
  Jeśli wartość jest obecna, ponowne uruchomienie jest wymagane (must-reboot == true).
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265829 Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 5.5 lub Internet Explorer 6 w systemie Windows 2000 nie działa narzędzie Dodaj/Usuń programy
315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
292175 Jak wykonać uaktualnienie w miejscu systemu Windows 2000

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266668 — ostatni przegląd: 09/11/2011 21:11:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme KB266668
Opinia