Jak sformatować skoroszyt programu Excel podczas przesyłania zawartości MIME

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono sposób użycia stron ASP (Active Server Pages) do tworzenia sformatowanego skoroszytu, który można przesłać strumieniowo jako zawartość MIME do programu Microsoft Excel.
Więcej informacji
Program Excel może przechowywać informacje w hybrydowym formacie HTML/XML. Podczas zapisywania skoroszytu programu Excel 2000 jako strony sieci Web program Excel tworzy plik zawierający kombinację tagów HTML i XML o specjalnym znaczeniu dla programu Excel. Skoroszyt zapisany w tym formacie może być przekazany z programu Excel do przeglądarki i ponownie do programu Excel („w obie strony” ) bez utraty integralności skoroszytu.

Podczas otwierania skoroszytu zapisanego jako strona sieci Web w programie Internet Explorer tagi HTML są używane do renderowania dokumentu. Podczas otwierania skoroszytu w tym formacie w programie Excel program ten używa tagów XML dla ustawień, które mogą dotyczyć skoroszytu, arkuszy, wierszy i kolumn. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania HTML i XML z programem Excel 2000, zobacz materiały referencyjne dotyczące formatu HTML i XML pakietu Microsoft Office („Microsoft Office HTML and XML Reference” ) w następującej witrynie MSDN w sieci Web: Korzystając ze stron ASP, można tworzyć własne dokumenty w formacie HTML/XML programu Excel, tak aby dokument przesłany strumieniowo do przeglądarki klienckiej był wyświetlany w programie Excel. Można kontrolować rozmieszczenie komórek z danymi i określić dowolne ustawienia skoroszytu lub arkusza, które są obsługiwane przez format HTML/XML programu Excel. Aby utworzyć skoroszyt programu Excel w formacie HTML/XML, a następnie przesłać go strumieniowo jako zawartość MIME do programu Excel na komputerze klienckim, wykonaj następujące kroki:
 1. Wklej następujący kod do Notatnika:
  <%@ Language=VBScript %><% ' Check for a value passed on the address bar. if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true ' If we have a value for "i", we know that we can display the ' data in Excel. if (bFirst = false) then  ' Buffer the content and send it to Excel.  Response.Buffer = true  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" %><HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"><HEAD><style> <!--table @page   {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";	mso-page-orientation:landscape;}   br   {mso-data-placement:same-cell;} --></style> <!--[if gte mso 9]><xml>  <x:ExcelWorkbook>  <x:ExcelWorksheets>   <x:ExcelWorksheet>   <x:Name>Sample Workbook</x:Name>   <x:WorksheetOptions>    <x:Print>    <x:ValidPrinterInfo/>    </x:Print>   </x:WorksheetOptions>   </x:ExcelWorksheet>  </x:ExcelWorksheets>  </x:ExcelWorkbook> </xml><![endif]--> </HEAD><BODY><TABLE><%  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))   Response.Write " <TR>" + vbCrLf   for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))    if (j = 1) or (i = 1) then     Response.Write "  <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"    else     Response.Write "  <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"    end if	  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf   next   Response.Write " </TR>" + vbCrLf  next%></TABLE></BODY></HTML><% else ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for ' values for the table.%><HTML><BODY>Please enter indices for the multiplication table:<BR><FORM action="xlmime.asp" method=GET>  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR> j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/> <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/></FORM></BODY></HTML><% end if%>					
 2. Zapisz plik jako XLMime.asp w wirtualnym katalogu głównym serwera sieci Web. (Domyślny wirtualny katalog główny to C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Uruchom program Internet Explorer i wyświetl stronę http://TwójSerwerSieciWeb/xlmime.asp, gdzie TwójSerwerSieciWeb jest nazwą serwera sieci Web użytkownika.
 4. Na wyświetlonej stronie sieci Web wprowadź wartości numeryczne w poszczególnych polach tekstowych, a następnie kliknij przycisk Submit (Prześlij). Program Excel jest uaktywniany w miejscu w przeglądarce z nowym skoroszytem. Nowy skoroszyt zawiera sformatowane dane w kilku wierszach (i) i kolumnach (j) określonych przez użytkownika. Ponadto, sprawdzając informacje w oknie Ustawienia strony dla arkusza, można zauważyć, że ustawiona jest orientacja pozioma i utworzony jest niestandardowy nagłówek.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących strumieniowego przesyłania zawartości MIME do aplikacji pakietu Office, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266263 USTERKA: Programy Word 2000 i Excel 2000 wyświetlają źródło ASP podczas używania typu MIME do transmisji danych
199841 Jak wyświetlać wyniki ASP przy użyciu programu Excel w programie Internet Explorer z typami MIME
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatyzacji pakietu Office, odwiedź następującą witrynę Pomocy technicznej Microsoft Office Development w sieci Web:
XL2003 XL2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 271572 — ostatni przegląd: 02/22/2008 09:48:00 — zmiana: 6.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Active Server Pages 4.0

 • kbhowto KB271572
Opinia