Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z usługą replikacji plików i rozproszonym systemem plików

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL272279
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z usługą replikacji plików (FRS) i rozproszonym systemem plików (DFS). Największy nacisk położono w tym artykule na opis ogólnej procedury, która pomaga rozwiązywać problemy z usługą replikacji plików (FRS).
Więcej informacji
Można zaobserwować, że wykonywana przez usługę FRS replikacja zawartości systemu została zatrzymana. Może być wiele potencjalnych przyczyn takiego zachowania.

Aby rozwiązać występujące w systemie problemy z usługą FRS, należy wykonać następującą procedurę ogólną:

 1. Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku komputera A (katalog źródłowy, katalog przemieszczania i partycja bazy danych) oraz komputera B (partycja docelowa, partycja preinstalacyjna i partycja bazy danych). W Podglądzie zdarzeń wyszukaj następujące zdarzenia:
  Identyfikator zdarzenia: 13511
  Za mało miejsca na dysku dla bazy danych.
  Identyfikator zdarzenia: 13522
  Katalog przemieszczania jest zapełniony. Może to być spowodowane chwilową utratą połączenia z partnerem wychodzącym. Aby wymusić usunięcie plików przemieszczania, usuń połączenie, a następnie zatrzymaj i uruchom ponownie usługę FRS.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu przenoszenia bazy danych na wolumin o większym rozmiarze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  221093 How to Relocate the NTFRS Jet Database and Log Files

 2. Utwórz plik testowy na komputerze B i sprawdź jego replikację na komputerze A.
 3. Upewnij się, że w sieci dostępny jest zarówno komputer A, jak i komputer B. Ponieważ usługa FRS używa w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) członków repliki, należy po pierwsze użyć polecenia ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę problemowej repliki.

  Na komputerze A wpisz polecenie ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę domeny komputera B. Na komputerze B wpisz polecenie ping, określając w pełni kwalifikowaną nazwę domeny komputera A. Sprawdź, czy adresy zwrócone przez polecenie ping są zgodne z adresami zwróconymi przez polecenieipconfig /allwprowadzone w wierszu polecenia na komputerze docelowym.
 4. Uzyskaj dostęp do konsoli administrowania usługami, wykonując następujące kroki:

  1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
  2. W poluOtwórzwpisz:
   services.msc
  Sprawdź, czy usługa FRS jest uruchomiona na obu komputerach. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, przejrzyj kontener usługi FRS w programie Podgląd zdarzeń (znajdujący się w pliku Eventvwr.msc) na komputerze, na którym problem występuje.
 5. Sprawdź, czy zdalne wywołanie procedury (RPC) powoduje nawiązanie połączenia między komputerem A i komputerem B. Przeprowadź odpowiedni test, używając zdalnego wywołania procedury (RPC) na komputerze A w celu otwarcia programu Podgląd zdarzeń na komputerze B. Sprawdź zawartość dzienników zdarzeń usługi FRS na obu komputerach. Wystąpienie zdarzenia o identyfikatorze 13508 może być spowodowane problemem z usługą RPC na obu komputerach lub problemem z utworzeniem bezpiecznego połączenia między komputerem A i komputerem B.
 6. Użyj konsoli Lokacje i usługi Active Directory, aby sprawdzić harmonogram replikacji obiektuPołączenie. Sprawdź, czy między komputerami A i B możliwa jest replikacja i czy możliwe jest nawiązywanie połączenia. Obiekt Połączenieto połączenie przychodzące z komputera B do obiektu NTFRS_MEMBERna komputerze A. W przypadku woluminu systemowego (SYSVOL) obiektPołączenieznajduje się w folderze Sites\Nazwa_lokacji\Servers\Nazwa_serwera\Ntds Settings\Nazwa_połączenia.
 7. W przypadku systemu DFS, wyświetl listę połączeń w konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Otwórz okno dialogowe Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, kliknij menu Widoki upewnij się, że wybrane są ustawienia zaawansowane. Przejdź do kontenera System. Lokalizacja obiektów Połączenieznajduje się w folderze System\File Replication Service\DFS Volumes.
 8. Sprawdź, czy plik na serwerze początkowym nie jest zablokowany (nie można uzyskać do niego dostępu) na obu komputerach. Blokada pliku na komputerze B uniemożliwia odczyt pliku przez usługę FRS, która nie może wygenerować pliku przemieszczania, powodując opóźnienia w replikacji. Blokada pliku na komputerze A uniemożliwia aktualizację pliku przez usługę FRS, która będzie ponawiać próbę aktualizacji aż do skutku. Interwał ponawiania wynosi od 30 do 60 sekund.
 9. Sprawdź, czy plik źródłowy nie został wykluczony z replikacji. Sprawdź, czy plik nie jest zaszyfrowany systemem szyfrowania plików (EFS), nie jest skrzyżowany w systemie plików NTFS albo wykluczony przez filtr plików lub folderów członka rozpoczynającego replikę. Występowanie którejkolwiek z wymienionych sytuacji uniemożliwia replikację pliku lub katalogu przez usługę FRS.
 10. Jeśli spełnione są wszystkie z powyższych warunków, konieczne może okazać się sprawdzenie plików dziennika, utworzonych dla usługi FRS. Pliki dziennika znajdują się w folderze %Systemroot%\Debug. Nazwami plików są kolejne nazwy od NtFrs_001.log do NtFrs_005.log.
FRS NTFRS FRS DFS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 272279 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:19:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbinfo kbtshoot kbfrs KB272279
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">