Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Porty TCP/UDP używane przez program Exchange 2000 Server

Streszczenie
Dla celów konfigurowania zapór lub rozwiązywania problemów z komunikacją mogą być użyteczne informacje o portach TCP/UDP używanych przez programy Exchange 2000 Server i Exchange 2000 Conferencing Server. W tym artykule znajduje się krótkie podsumowanie najbardziej typowych portów, protokołów i usług, które są używane. Nie gwarantuje się kompletności tych list.
Więcej informacji
 • Protokół: LDAP
  Port (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Opis: Protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), używany przez usługę Active Directory, Łącznik usługi Active Directory oraz przez wykaz programu Microsoft Exchange Server 5.5.
 • Protokół: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Opis: Protokół LDAP przez protokół Secure Sockets Layer (SSL). Jeśli protokół SSL jest włączony, dane protokołu LDAP są transmitowane i odbierane w postaci zaszyfrowanej. Aby włączyć protokół SSL, należy zainstalować certyfikat komputera na kontrolerze domeny lub na komputerze z programem Exchange Server 5.5.
 • Protokół: LDAP
  Port (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Opis: Usługa replikacji lokacji (SRS, Site Replication Service) używa portu TCP 379.
 • Protokół: LDAP
  Port (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Opis: Mimo że port TCP 390 nie jest standardowym portem protokołu LDAP, jest to zalecany port alternatywny w przypadku konfigurowania protokołu LDAP programu Exchange Server 5.5, gdy program Exchange Server 5.5 jest uruchomiony na kontrolerze domeny systemu Microsoft Windows 2000 z usługą Active Directory.
 • Protokół: LDAP
  Port (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Opis: Wykaz globalny. Wykaz globalny usługi Active Directory systemu Windows 2000 (który w rzeczywistości oznacza „rolę” kontrolera domeny) nasłuchuje na porcie TCP 3268. W przypadku rozwiązywania problemów, które mogą być związane z wykazem globalnym, należy podłączyć się do portu 3268 w programie LDP.
 • Protokół: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Opis: Wykaz globalny przez protokół SSL. Aplikacje łączące się z portem TCP 3269 serwera wykazu globalnego mogą transmitować i odbierać dane zaszyfrowane protokołem SSL. Aby skonfigurować wykaz globalny do obsługi protokołu SSL, należy w wykazie globalnym zainstalować certyfikat komputera.
 • Protokół: IMAP4
  Port (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Opis: Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) w wersji 4 może być używany przez „opartych na standardach” klientów, na przykład przez program Microsoft Outlook Express lub Netscape Communicator, w celu uzyskania dostępu do serwera poczty e-mail. Protokół IMAP4 działa w oparciu o usługę Administrator programu IIS (Internetowych usług informacyjnych) firmy Microsoft (Inetinfo.exe) i umożliwia klientom dostęp do magazynu informacji programu Exchange 2000.
 • Protokół: IMAP4/SSL
  Port (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Opis: Protokół IMAP4 przez protokół SSL używa portu TCP 993. Zanim serwer programu Exchange 2000 będzie mógł obsługiwać protokół IMAP4 (lub dowolny inny protokół) przez protokół SSL, konieczne jest zainstalowanie na serwerze programu Exchange 2000 certyfikatu komputera.
 • Protokół: POP3
  Port (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Opis: Protokół POP (Post Office Protocol) w wersji 3 umożliwia „opartym na standardach” klientom, na przykład programom Outlook Express lub Netscape Communicator, dostęp do serwera poczty e-mail. Podobnie jak w przypadku protokołu IMAP4, protokół POP3 działa w oparciu o usługę Administrator programu IIS i umożliwia klientom dostęp do magazynu informacji programu Exchange 2000.
 • Protokół: POP3/SSL
  Port (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Opis: Protokół POP3 przez protokół SSL. Aby włączyć protokół POP3 przez protokół SSL, należy na serwerze programu Exchange 2000 zainstalować certyfikat komputera.
 • Protokół: NNTP
  Port (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Opis: Protokół NNTP (Network News Transport Protocol), czasami określany jako protokół Usenet, umożliwia „opartym na standardach” klientom dostęp do folderów publicznych w magazynie informacji. Podobnie jak w przypadku protokołów IMAP4 i POP3, protokół NNTP jest zależny od usługi Administrator programu IIS.
 • Protokół: NNTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Opis: Protokół NNTP przez protokół SSL. Aby włączyć protokół NNTP przez protokół SSL, należy na serwerze programu Exchange 2000 zainstalować certyfikat komputera.
 • Protokół: HTTP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Opis: Protokół HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) jest używany głównie przez program Microsoft Outlook Web Access (OWA), ale umożliwia również wykonywanie pewnych czynności administracyjnych w programie Exchange System Manager. Protokół HTTP jest implementowany za pomocą usługi World Wide Web Publishing Service (W3Svc) i działa w oparciu o usługę Administrator programu IIS.
 • Protokół: HTTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Opis: Protokół HTTP przez protokół SSL. Aby włączyć protokół HTTP przez protokół SSL, należy na serwerze programu Exchange 2000 zainstalować certyfikat komputera.
 • Protokół: SMTP
  Port (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Opis: Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) stanowi podstawę wszystkich funkcji transportu poczty e-mail w programie Exchange 2000. Usługa SMTP (SMTPSvc) działa w oparciu o usługę Administrator programu IIS. W przeciwieństwie do protokołów IMAP4, POP3, NNTP i HTTP, usługa SMTP w programie Exchange 2000 nie używa osobnego portu do komunikacji zabezpieczonej (SSL), ale wykorzystuje „wewnętrzny podsystem zabezpieczeń” o nazwie TLS (Transport Layer Security).
 • Protokół: SMTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Opis: Protokół SMTP przez protokół SSL. Typową praktyką przemysłową jest rezerwowanie portu TCP 465 do celów zabezpieczonej komunikacji SMTP przy użyciu protokołu SSL. Jednak w przeciwieństwie do protokołów IMAP4, POP3, NNTP i HTTP, usługa SMTP w programie Exchange 2000 nie używa osobnego portu do komunikacji zabezpieczonej (SSL), ale wykorzystuje „wewnętrzny podsystem zabezpieczeń” o nazwie TLS (Transport Layer Security). Aby podsystem TLS mógł działać w programie Exchange 2000, należy na serwerze programu Exchange 2000 zainstalować certyfikat komputera.
 • Protokół: SMTP/LSA
  Port (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Opis: Aparat Microsoft Exchange Routing Engine (znany również jako RESvc) nasłuchuje informacji o stanie łączy routingu na porcie TCP 691. Program Exchange 2000 używa informacji o stanie łączy routingu do rozsyłania wiadomości, a tabela routingu jest regularnie aktualizowana. Algorytm LSA (Link State Algorithm) propaguje informacje o stanie połączeń wychodzących między serwerami programu Exchange 2000. Ten algorytm opiera się na protokole OSFP (Open Shortest Path First) wykorzystywanym w technologiach sieciowych i przesyła informacje o stanie łączy między grupami routingu przy użyciu polecenia X-LSA-2 przez protokół SMTP oraz przy użyciu połączenia protokołu TCP (Transmission Control Protocol) z portem 691 w grupie routingu.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  260995 Definitions of key transport components in Exchange 2000 Server
 • Protokół: RVP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Opis: Protokół RVP stanowi podstawę dla funkcji przesyłania wiadomości błyskawicznych w programie Exchange 2000. Komunikacja za pomocą protokołu RVP rozpoczyna się od użycia portu TCP 80, jednak serwer szybko ustanawia nowe połączenie z klientem przy użyciu losowo wybranego portu TCP o numerze powyżej 1024. Ponieważ numer tego portu nie jest znany z góry, mogą występować problemy w przypadku włączenia obsługi wiadomości błyskawicznych przez zaporę.
 • Protokół: IRC/IRCX
  Port (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Opis: Protokół IRC (Internet Relay Chat) jest używany do prowadzenia rozmów. IRCX to rozszerzona wersja tego protokołu oferowana przez firmę Microsoft. Typowym portem używanym przez protokół IRC jest port TCP 6667, jednak bardzo często jest używany także port TCP 7000.
 • Protokół: IRC/SSL
  Port (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Opis: Protokół IRC (lub Chat) przez protokół SSL. Protokół IRC lub IRCX przez protokół SSL nie jest obsługiwany w programie Exchange 2000.
 • Protokół: X.400
  Port (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Opis: Rekomendacja X.400 ITU-T stanowi w rzeczywistości serię rekomendacji dotyczących sposobu działania elektronicznego systemu obsługi wiadomości (MHS). Port TCP 102 jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC-1006, która opisuje komunikację OSI w sieciach TCP/IP. Mówiąc w skrócie, port TCP 102 jest portem używanym przez agenta transferu wiadomości (MTA, Message Transfer Agent) programu Exchange do komunikacji z innymi agentami MTA obsługującymi protokół X.400.
 • Protokół: MS-RPC
  Port (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Opis: Protokół zdalnego wywoływania procedur firmy Microsoft (Microsoft Remote Procedure Call) stanowi implementację zdalnych wywołań procedur (RPC) opracowaną przez firmę Microsoft. Port TCP 135 jest faktycznie jedynie usługą lokalizatora RPC, który pracuje jako rejestrator wszystkich usług obsługujących RPC, działających na określonym serwerze. W programie Exchange 2000 moduł Routing Group Connector używa protokołu RPC zamiast protokołu SMTP, jeśli na docelowym serwerze czołowym uruchomiony jest program Exchange 5.5. Ponadto użycia protokołu RPC wymagają niektóre operacje administracyjne. Aby skonfigurować zaporę w celu umożliwienia ruchu protokołu RPC, konieczne jest włączenie znacznie większej liczby portów niż tylko portu 135.
 • Protokół: T.120
  Port (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Opis: Rekomendacja T.120 ITU-T stanowi serię rekomendacji definiujących konferencje z przesyłaniem danych. Konferencje z przesyłaniem danych są zaimplementowane po stronie serwera jako moduł CTP (Conferencing Technology Provider) w jednostce MCU (Multipoint Control Unit) będącej jednym ze składników usług ECS (Exchange Conferencing Services). Konferencje z przesyłaniem danych są zaimplementowane po stronie klienta jako moduły Rozmowa, Udostępnianie aplikacji, Tablica oraz Transfer plików w programie Microsoft NetMeeting.
 • Protokół: ULS
  Port (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Opis: Usługa lokalizacji użytkowników (ULS, User Locator Service) stanowi typ internetowej usługi katalogowej dla klientów konferencji, na przykład dla programu NetMeeting. Programy Exchange 2000 Server i Exchange 2000 Conferencing Server nie implementują usługi ULS, ale korzystają z usługi Active Directory na potrzeby usług katalogowych (przez port TCP 389).
 • Protokół: H.323 (wideo)
  Port (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Opis: Rekomendacja H.323 ITU-T definiuje konferencje multimedialne. Port TCP 1720 stanowi port konfiguracji wywołań protokołu H.323 (wideo). Gdy klient uzyska połączenie, serwer H.323 negocjuje nowy, dynamiczny port UDP używany do przesyłania strumienia danych.

  161931 Configuring MTA TCP/IP port # for X.400 and RPC listens
  Konferencje wideo korzystające z protokołu H.323 są zaimplementowane po stronie serwera jako moduł CTP w jednostce MCU będącej jednym z komponentów usługi ECS. Po stronie klienta są one zaimplementowane jako moduł Wideo w programie NetMeeting.
 • Protokół: audio
  Port (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Opis: Konferencje audio są dostępne w bardzo podobny sposób, jak konferencje wideo używające protokołu H.323 w programie Exchange 2000 Server. Gdy klient podłączy się do portu TCP 1731, negocjowany jest nowy port używany do przesyłania strumienia danych.
 • Protokół: DNS
  Port (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Opis: Usługa DNS (Domain Name System) jest sercem wszystkich usług i funkcji usługi Active Directory systemu Windows 2000 oraz programu Exchange 2000 Server. Nie należy nie doceniać wpływu, jaki problemy z usługą DNS mogą wywierać na system. Z tego też powodu w przypadku powstania problemów z działaniem usług zawsze zaleca się sprawdzenie poprawności działania mechanizmu rozpoznawania nazw.
GC IM inetinfo exe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278339 — ostatni przegląd: 09/05/2006 10:33:05 — zmiana: 5.0

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server
 • kbinfo KB278339
Opinia