Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Wiele problemów występujących w systemie operacyjnym Windows jest związanych z korzystaniem z niezgodnego lub uszkodzonego programu. Aby ustalić, czy taka jest przyczyna problemu, należy wykonać „czysty rozruch” lub ponownie uruchomić system Windows, rezygnując z uruchamiania programów tego typu.

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu w celu ustalenia, czy dany problem jest związany z podstawowymi plikami systemu operacyjnego czy programem ładowanym w środowisku systemu Windows.
Więcej informacji
Aby wykonać procedurę rozwiązywania problemów przy użyciu czystego rozruchu, należy wielokrotnie wprowadzać zmiany i ponownie uruchamiać komputer w celu ustalenia, czy problem jest związany ze środowiskiem systemu operacyjnego i ewentualnego zidentyfikowania określonego składnika tego środowiska, który jest przyczyną problemu.

Ogólna struktura procedury rozwiązywania problemów przy użyciu czystego rozruchu, przedstawionej w tym artykule, jest związana z następującymi zagadnieniami:
 1. Tryb awaryjny lub tryb awaryjny z obsługą sieci
 2. Usuwanie wpisów rejestru
 3. Testowanie profilów użytkowników
 4. Wyłączanie usług innych firm
 5. Odinstalowywanie programów

Tryb awaryjny lub tryb awaryjny z obsługą sieci

Pierwszym krokiem procedury rozwiązywania potencjalnych problemów ze środowiskiem jest uruchomienie komputera w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci. Tryb awaryjny jest odpowiedni w sytuacji, gdy problemy dotyczą programów, których działanie nie zależy od połączenia z siecią. Jeśli problem dotyczy programu sieciowego, a do połączenia z siecią jest używana karta sieciowa, tryb awaryjny z obsługą sieci umożliwi przetestowanie takiego programu, w tym również problemów z przeglądarką.

Uwaga: Nie można korzystać z trybu awaryjnego z obsługą sieci w sytuacji, gdy do połączenia z siecią są używane modem lub karta PC, ponieważ ich sterowniki nie są ładowane ani w trybie awaryjnym, ani w trybie awaryjnym z obsługą sieci.

Aby uruchomić system w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij system.
 2. Kliknij opcję Ponowne uruchomienie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij klawisz F8.
 4. Wybierz opcję Tryb awaryjny lub Tryb awaryjny z obsługą sieci, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Jeżeli po uruchomieniu w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci można normalnie wykonywać operacje, z którymi poprzednio występowały problemy, najprawdopodobniej problem dotyczy środowiska. W sekcji „Usuwanie wpisów rejestru” w tym artykule można znaleźć informacje dotyczące sposobu identyfikowania składników programu, które mogą być przyczyną problemu.

Uwaga: Przetestowanie niektórych operacji w trybie awaryjnym może okazać się niemożliwe, ponieważ nie wszystkie usługi i sterowniki urządzeń są ładowane w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci. W trybie awaryjnym nie można na przykład przetestować operacji multimedialnych wymagających dźwięku albo operacji związanych z przełączaniem komputera do trybu wstrzymania lub hibernacji. Nie działają również żadne programy sieciowe wymagające podsystemu zdalnego wywoływania procedur (Remote Procedure Call Subsystem, RpcSS), ponieważ w trybie awaryjnym z obsługą sieci nie jest ładowana usługa RpcSS.

Jeżeli po rozruchu w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnym z obsługą sieci problem nadal występuje, jego przyczyną może być wciąż problem ze środowiskiem; wiele funkcji lub sterowników filtrów zainstalowanych przez oprogramowanie innych firm może być nadal ładowanych w trybie awaryjnym.

Dlatego konieczne może być wykonanie dodatkowego kroku w celu testowania i usunięcia sterowników innych firm w trybie awaryjnym.

Usuwanie wpisów rejestru

Jeżeli w programach uruchomionych w trybie awaryjnym problemy już nie występują, najprawdopodobniej ich przyczyną są programy ładowane podczas rozruchu komputera z systemem Windows 2000.

Programy stanowiące część procesu rozruchu systemu Windows 2000 są zwykle dodawane do jednej z następujących lokalizacji:
 • Folder Autostart w menu Programy.
 • Wiersz Run w rejestrze dotyczący wszystkich użytkowników.
 • Wiersz Run w rejestrze dotyczący określonych użytkowników.
 • Wpis „load” w rejestrze dotyczący wszystkich użytkowników.
Uwaga: Rejestr jest lokalizacją, w której są przechowywane wszystkie ustawienia komputera i programów w systemie Windows 2000, dlatego konieczne jest wykonanie kopii zapasowej rejestru i określonych wpisów rejestru, której można użyć w przypadku problemów z rozruchem po zakończeniu edycji rejestru.

Aby wykonać kopię zapasową rejestru systemu Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Awaryjny dysk naprawczy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.
Ikony folderu Autostart są ładowane z dwóch lokalizacji. Aby usunąć te wpisy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Właściwości paska zadań i menu Start.
 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Otwórz folder Autostart dla konta użytkownika, które zostało użyte do zalogowania, a następnie kliknij polecenie Wytnij w menu Edycja.
 4. Utwórz folder SysDriversBak, utwórz podfolder UserStartup w tym folderze, otwórz folder UserStartup, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 5. Powtórz kroki od 1 do 2, a następnie przejdź do folderu All Users\Menu Start\Programy\Autostart.
 6. Kliknij polecenie Wytnij w menu Edycja, przejdź do folderu SysDriversBak, utwórz folder AllUsersStartup, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Aby usunąć z rejestru wartości Run dotyczące wszystkich użytkowników:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Run, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Otwórz klucz Run i zanotuj wpisy wyświetlane w prawym okienku.
 4. W przypadku każdej wartości (z wyjątkiem Default) kliknij wartość, kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru w menu Rejestr, przejdź do folderu SysDriversBak, a następnie zapisz plik zgodnie z następującą konwencją nazewnictwa
  HKLMRun_(nazwa_wartości)
  gdzie (nazwa_wartości) jest nazwą eksportowanej wartości.
 5. Kliknij polecenie Usuń w menu Edytuj.
 6. Powtórz te kroki dla każdej wartości w kluczu Run.
 7. Sprawdź pokrewne klucze RunOnce i RunOnceEx, aby ustalić, czy program nie został całkowicie zainstalowany i powtórz kroki od 3 do 5, zmieniając konwencję nazewnictwa zgodnie z kluczem RunOnce lub RunOnceEx.
Aby usunąć z rejestru wartości wiersza Run dotyczące konta użytkownika, które zostało użyte do zalogowania:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Run, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Otwórz klucz Run.
 4. Wyróżnij pierwszą wartość poniżej Default (wartość nie ustalona), kliknij tę wartość, kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru w menu Rejestr, przejdź do folderu SysDriversBak, a następnie zapisz plik zgodnie z następującą konwencją nazewnictwa:
  HKCURun_(nazwa_wartości)
  gdzie (nazwa_wartości) jest nazwą eksportowanej wartości.
 5. Kliknij polecenie Usuń w menu Edytuj.
 6. Powtórz te kroki dla każdej wartości w kluczu Run.
 7. Sprawdź pokrewny klucz RunOnce, aby ustalić, czy program nie został całkowicie zainstalowany i powtórz kroki od 3 do 5, zmieniając konwencję nazewnictwa zgodnie z kluczem RunOnce.
Aby usunąć dane wartości z klucza „load”:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Run, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Jeżeli wartość „load” (bez cudzysłowów) zawiera dane wartości, kliknij polecenie Eksportuj plik Rejestru w menu Rejestru, przejdź do folderu SysDriversBak i zapisz plik jako HKCUload.
 4. Kliknij dwukrotnie wartość „load” i wyczyść dane wartości.
 5. Po wykonaniu tych kroków ponownie uruchom komputer i przeprowadź test.
Jeżeli problem już nie występuje, należy scalić wartości w następującej sugerowanej kolejności:
 1. Ikony z folderu Autostart dotyczące zarówno grupy Wszyscy użytkownicy, jak i konta użytkownika, użytego do zalogowania się
 2. HKCURun_ wartości
 3. HKLMRun_ wartości
 4. HKCUload
Aby dodać ikony do menu Autostart:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Przejdź do uprzednio utworzonego folderu SysDriversBak, otwórz folder AllUsersStartup, kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 3. Przejdź do następującego folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej:
  \Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Przejdź do folderu SysDriversBak\UserStartup, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 5. Przejdź do następującego folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej:
  \Documents and Settings\nazwa użytkownika\Start Menu\Programs\Startup
  gdzie nazwa użytkownika jest nazwą użytkownika, która została użyta do zalogowania.
 6. Uruchom ponownie komputer i wykonaj test.

Testowanie profilów użytkowników

Czasami informacje o określonym użytkowniku mogą ulec uszkodzeniu, ale problem nie dotyczy innych użytkowników tego samego komputera. Aby ustalić, czy tak jest, zaloguj się jako nowy użytkownik lub utwórz konto nowego użytkownika, a następnie przetestuj je.

Uwaga: Czasami program może działać poprawnie tylko po zalogowaniu się przy użyciu domyślnego konta Administratora. Takie zachowanie może występować w starszych programach.

Jeżeli domyślny profil Administratora uległ uszkodzeniu, należy ponownie zainstalować system Windows 2000, aby rozwiązać ten problem.

Wszystkie informacje konfiguracyjne specyficzne dla użytkownika (wyświetlane w Edytorze rejestru w gałęzi HKEY_CURRENT_USER) są przechowywane w pliku Ntuser.dat w folderze \Documents and Settings\nazwa użytkownika.

Wyłączanie usług innych firm

Czasami konieczne jest wyłączenie zainstalowanych usług innych firm w celu rozwiązania problemów. W trybie awaryjnym i w trybie awaryjnym z obsługą sieci usługi innych firm nie są ładowane, dlatego jeżeli można uruchomić komputer w tym trybie, przyczyną problemu może być ładowana usługa innej firmy.

Następująca tabela zawiera część listy podstawowych ładowanych usług systemu operacyjnego, która może jednak ulegać zmianie w zależności od zainstalowanych usług i używanej wersji systemu Windows 2000.

UsługaOpisTryb uruchomienia
AlertUsługa alarmowaniaAutomatyczny
AppMgmtZarządzanie aplikacjamiRęczny
ClipSrvWieloschowekRęczny
EventSystemSystem zdarzeń modelu COM+Ręczny
PrzeglądarkaPrzeglądarka komputerówAutomatyczny
DHCPKlient DHCPAutomatyczny
DfsRozproszony system plikówAutomatyczny
TrkWksKlient śledzenia łączy rozproszonychAutomatyczny
TrkSrvSerwer śledzenia łączy rozproszonychRęczny
MSDTCKoordynator transakcji rozproszonychAutomatyczny
DNSCacheKlient DNSAutomatyczny
EventLogDziennik zdarzeńAutomatyczny
FaksUsługa faksowaniaWyłączona
NtFrsReplikacja plikówRęczny
IISADMINAdministrator usług IISAutomatyczny
cisvcUsługa indeksowaniaRęczny
SharedAccessUdostępnianie połączenia internetowego (zapora)Ręczny
PolicyAgentAgent zasad IPSEC (usługa IPSEC)Automatyczny
LicenseServiceUsługa rejestrowania licencjiAutomatyczny
dmserverMenedżer dysków logicznychAutomatyczny
dmadminUsługa administracyjna Menedżera dysków logicznychRęczny
MessengerUsługa PosłaniecAutomatyczny
mspadminAdministracja serwerem proxy MicrosoftAutomatyczny
wspsrvUsługa Microsoft Winsock ProxyAutomatyczny
NetlogonLogowanie do sieciAutomatyczny
mnmsrvcUdostępnianie pulpitu zdalnego programu NetMeetingRęczny
NetmanPołączenia siecioweRęczny
NetDDEUsługa sieciowa DDERęczny
NetDDEdsdmUsługa sieciowa DDE DSDMRęczny
NtLmSspDostawca obsługi zabezpieczeń NT LMAutomatyczny
OnlBroadEmisja prezentacji w trybie onlineRęczny
SysmonLogDzienniki wydajności i alertyRęczny
PlugPLayObsługa urządzeń Plug and PlayAutomatyczny
SpoolerBufor wydrukuAutomatyczny
ProtectedStorageMagazyn chronionyAutomatyczny
mailalrtUsługa powiadamiania o alercie serwera proxyAutomatyczny
RSVPUsługa QoS RSVPRęczny
RasAutoMenedżer połączeń automatycznych dostępu zdalnegoRęczny
RasManMenedżer połączeń dostępu zdalnegoAutomatyczny
RpcSsZdalne wywoływanie procedur (RPC)Automatyczny
RPCLOCATORLokalizator zdalnego wywoływania procedur (RPC)Ręczny
RemoteRegistryUsługa Rejestr zdalnyAutomatyczny
NtmsSvcMagazyn wymiennyAutomatyczny
seclogonUsługa RunAsAutomatyczny
SamSsMenedżer kont zabezpieczeńAutomatyczny
lanmanserverSerwerAutomatyczny
ScardSvrKarta inteligentnaRęczny
ScardDrvPomocnik karty inteligentnejRęczny
SNMPUsługa SNMPAutomatyczny
SNMPTRAPUsługa pułapek SNMPRęczny
SENSPowiadamianie o zdarzeniach systemowychAutomatyczny
ScheduleHarmonogram zadańAutomatyczny
LmHostsUsługa pomocy TCP/IP NetBIOSAutomatyczny
TapiSrvTelefoniaRęczny
W3svcUsługa publikowania w sieci WebAutomatyczny
LanmanWorkstationStacja roboczaAutomatyczny


Dodatkowe usługi, które można zainstalować:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Jeżeli żaden z tych kroków nie umożliwia rozwiązania problemu, należy rozpocząć odinstalowywanie programów przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, ponownie uruchomić komputer, a następnie wykonać test.

Jeśli te kroki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft lub ponownie zainstalować system operacyjny i programy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281770 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:10:32 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbhowto kbsetup KB281770
Opinia