Często zadawane pytania dotyczące funkcji rozpoznawania pisma ręcznego w programach Word 2003 i Word 2002

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL283160
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Korzystając z funkcji rozpoznawania pisma ręcznego, można ręcznie wprowadzać tekst przy użyciu myszy lub rysownicy dostarczonej przez inną firmę, takiej jak Wacom lub Calcomp. Wprowadzony w ten sposób tekst może być automatycznie konwertowany na pismo maszynowe lub zapisany jako „obiekt pisma ręcznego” zgodny z pismem ręcznym użytkownika. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego obsługuje również funkcję rysowania, dlatego do dokumentu programu Microsoft Word można dołączać odręcznie rysowane szkice.

Funkcja ta jest dostępna w pakiecie Microsoft Office w następujących wersjach językowych: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, japoński i koreański.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
278927 WD2002: Część 1: Rozpoznawanie mowy i pisma ręcznego — często zadawane pytania
306906 JAK: Instalowanie i konfigurowanie funkcji rozpoznawania pisma ręcznego w systemie Windows XP
Więcej informacji

Informacje dotyczące rozpoznawania pisma ręcznego

Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnym pliku programu pakietu Microsoft Office odręcznie, a nie za pomocą klawiatury. W tym celu można użyć urządzenia wejściowego do wprowadzania pisma ręcznego, takiego jak rysownica bądź komputer typu Tablet. Tekst można też wprowadzać za pomocą myszy.

Pismo ręczne jest konwertowane na pismo maszynowe i wstawiane do istniejącego tekstu, zgodnie z rozmiarem czcionki istniejącego tekstu. W programach Microsoft Word i Microsoft Outlook można skorzystać z opcji zachowania wprowadzonego tekstu jako „obiektu pisma ręcznego”, wyświetlanego w dokumencie zgodnie z pismem ręcznym użytkownika. Można również konwertować notatki sporządzone pismem ręcznym przy użyciu urządzenia podręcznego na tekst w programie Microsoft Word zgodnie z instrukcjami dołączonymi do danego urządzenia podręcznego.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jakie języki uwzględniono w obsłudze rozpoznawania pisma ręcznego?

  Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego jest dostępna w pakiecie Microsoft Office w następujących wersjach językowych: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, japoński i koreański.
 2. Dlaczego podczas korzystania z tej funkcji rozpoznawane pismo ręczne jest zamieniane na tekst?

  Pismo ręczne można wstawić jako obiekt pisma ręcznego w programach Microsoft Word i Microsoft Outlook. W innych programach pakietu Microsoft Office pismo ręczne można wstawić tylko jako tekst. Na paskach narzędzi Konsola do pisania i Pisz w dowolnym miejscu są dostępne opcje dla pisma ręcznego lub tekstu. Jeżeli jest widoczny tekst, należy kliknąć ikonę kałamarza, aby umożliwić zachowanie tekstu jako obiektu pisma ręcznego.
 3. Czy można konwertować istniejący „tekst” w formie pisma ręcznego na obiekty pisma ręcznego?

  Tak. Należy zaznaczyć obiekt tekstowy, a następnie kliknąć przycisk Poprawka na pasku Język lub w oknie dialogowym Pismo ręczne dla konsoli Pisz w dowolnym miejscu. Ostatecznie zostanie wyświetlony obiekt pisma ręcznego (o ile wybrano opcję Osadź dane lingwistyczne). Należy wybrać opcję konwertowania tekstu na obiekt pisma ręcznego. Tej samej metody można używać do konwertowania obiektów pisma ręcznego na tekst.

  UWAGA: Domyślnie program Word jest wybierany jako edytor poczty e-mail w programie Outlook. Jeżeli opcja używania programu Word jako edytora poczty e-mail jest wyłączona, nie można wstawić pisma ręcznego w programie Microsoft Outlook.
 4. Dlaczego moje pismo ręczne nie jest rozpoznawane?

  Ten problem może czasami występować ze względu na trudności w rozpoznawaniu pociągnięć pióra. Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Zapisz całe słowo równocześnie, bez przerw między literami.
  • Pozostaw wolne miejsce między słowami.
  • Spróbuj pisać pismem ręcznym lub literami drukowanymi bardziej czytelnie i większymi literami.
 5. Dlaczego wstawiony obiekt pisma ręcznego jest zbyt mały lub zbyt duży?

  Rozmiar wstawionego obiektu pisma ręcznego zależy od rozmiaru pisma ręcznego w punkcie wstawiania, w którym jest wprowadzany tekst. Aby zwiększyć rozmiar obiektu pisma ręcznego, należy zwiększyć rozmiar czcionki w punkcie wstawiania. Aby zmniejszyć rozmiar, należy zmniejszyć rozmiar czcionki w punkcie wstawiania.
 6. Dlaczego po wybraniu opcji Pisz w dowolnym miejscu pismo ręczne nie jest wstawiane w lokalizacji, w której tekst jest wpisywany?

  Po zaznaczeniu tej opcji można pisać w dowolnym miejscu na ekranie, jednak tekst jest wprowadzany do pliku w punkcie wstawiania, który może się znajdować poza obszarem wpisywania tekstu. Aby wprowadzić tekst w innej lokalizacji w pliku, należy przenieść punkt wstawiania do żądanej lokalizacji przed rozpoczęciem wpisywania. Należy skorzystać z klawiszy ze strzałkami w górę i w dół na konsoli Pisz w dowolnym miejscu, myszy lub klawiszy kierunkowych na klawiaturze.
 7. Jak można zmienić szybkość rozpoznawania pisma ręcznego?

  Szybkość rozpoznawania pisma ręcznego można zwiększyć lub zmniejszyć. Należy kliknąć przycisk Pismo ręczne na pasku Język, a następnie przycisk Blok pisarski lub Pisz w dowolnym miejscu. Należy kliknąć przycisk Opcje, a następnie wybrać kartę Wspólne. W obszarze Rozpoznawanie należy przesunąć suwak w lewo lub w prawo.
 8. Czy istnieje metoda bardziej kontrolowanego wprowadzania pisma ręcznego, czy konieczne jest korzystanie z opcji Pisz w dowolnym miejscu?

  Opcja Konsola do pisania umożliwia wpisywanie w trybie „papieru z liniami”, a tekst jest następnie umieszczany w dokumencie w punkcie wstawiania. Można przełączać metody wprowadzania, wybierając odpowiednie ikony w dolnej części obszaru sterowania wprowadzaniem. Aby przełączyć do tego trybu, należy kliknąć opcję Konsola do pisania w menu Pisz w dowolnym miejscu.
 9. Jakie inne opcje oferuje funkcja rozpoznawania pisma ręcznego?

  Oprócz rozpoznawania pisma ręcznego w dwóch niezależnych trybach i możliwości konwertowania pisma ręcznego na tekst lub obiekty pisma ręcznego, funkcja rozpoznawania pisma ręcznego oferuje opcję rysowania, umożliwiającą odręczne tworzenie obiektów rysunkowych.
 10. Dlaczego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy jakiegoś wyrazu w wyświetlonym menu jest zaznaczona pozycja Opcje pisma ręcznego?

  Pozycja Opcje pisma ręcznego jest odpowiednikiem przycisku Poprawka na pasku Język. Oba te elementy umożliwiają wyświetlenie opcji funkcji Poprawka i wybranie alternatywnych słów lub zmianę trybu wyświetlania tekstu i obiektu pisma ręcznego.

  Jeżeli ta opcja jest wyświetlana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy danego wyrazu, oznacza to, że wybrany tekst został wprowadzony przy użyciu pisma ręcznego i jest skojarzony z danymi lingwistycznymi.

  UWAGA: Zapisane obiekty pisma ręcznego zachowują dane lingwistyczne nawet wtedy, gdy nie jest zaznaczone pole wyboru Osadź dane lingwistyczne na karcie Zapisywanie (w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje). Jeżeli obiekt pisma ręcznego jest wyświetlany jako tekst i konieczne jest zmniejszenie rozmiaru pliku i usunięcie opcji Lista wyrazów zamiennych (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt pisma ręcznego i wskazać polecenie Obiekt pisma ręcznego w menu skrótów), można zapisać plik po wyłączeniu tej opcji. Przed wprowadzeniem tej zmiany w oryginalnym dokumencie należy skorzystać z Pomocy online, aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych, które mogą zostać utracone.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
inf WD2002 kbspeech kbhandwriting wd2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 283160 — ostatni przegląd: 12/05/2015 23:29:26 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhandwriting kbfunctions KB283160
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)