OFF2000: Jak rozmieścić pakiet Office przez sieć

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL284273
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Typową metodą rozmieszczenia pakietu Microsoft Office 2000 na dużej liczbie komputerów jest utworzenie kopii centralnej pakietu Office na serwerze sieciowym. Następnie można zainstalować pakiet Office na komputerach przez sieć.

W porównaniu z koniecznością instalacji pakietu Office indywidualnie z dysku CD z pakietem Microsoft Office 2000 ta metoda ma następujące zalety:
 • Można zarządzać jednym zestawem plików z centralnej lokalizacji.
 • Można utworzyć standardowy zestaw funkcji pakietu Office dla wszystkich użytkowników.
 • Można korzystać z opcji instalacji z możliwością dostosowywania, takich jak instalowanie funkcji przy pierwszym użyciu.
 • Wdrażanie dostępnych aktualizacji pakietu Office jest łatwiejsze.
 • Kontrola nad uaktualnianiem pakietu Office jest większa.
Ten artykuł zawiera podstawowe informacje na temat tworzenia instalacji administracyjnej pakietu Office, przy użyciu której można instalować pakiet Office na komputerach klienckich w sieci. Dodatkowe informacje w tym artykule zawierają kroki prowadzące do dostosowania instalacji pakietu Office na klientach sieci.
Więcej informacji

Tworzenie instalacji administracyjnej

Pierwszym krokiem rozmieszczenia pakietu Office przez sieć jest utworzenie instalacji administracyjnej. Aby to zrobić, należy mieć co najmniej 550 MB wolnego miejsca na serwerze centralnym oraz dostęp do zapisu na serwerze. Po upewnieniu się, że te wymagania są spełnione, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Te kroki można wykonać podczas zalogowania do serwera lub z klienta sieci, który jest połączony z serwerem.
 1. Włóż dysk CD z pakietem Office i anuluj wszelkie możliwe działania Autouruchamiania.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W poluOtwórzwpisz następującą ścieżkę, a następnie kliknij przyciskOK:
  ścieżka\Setup.exe /a
  UWAGA:ścieżkajest ścieżką do stacji CD-ROM lub DVD-ROM, która zawiera dysk CD z pakietem Office.
 4. W oknie dialogowymInformacje o klienciewpisz klucz CD, znajdujący się z tyłu dysku CD z pakietem Office.
 5. Wpisz nazwę firmy w poluFirma. Ta nazwa będzie się pojawiać na ekranach powitalnych pakietu Office, wyświetlanych przy każdym uruchomieniu programu pakietu Office.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. W oknie dialogowymInformacje o licencji i pomocy technicznejzaakceptuj Umowę Licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. W oknie dialogowymLokalizacja instalacjipodaj folder docelowy instalacji administracyjnej. Może to być folder na lokalnym twardym dysku lub folder na innym komputerze. Możesz podać mapowany dysk lub ścieżkę UNC do folderu. Można również kliknąć przyciskPrzeglądaj, aby wyszukać folder.
 9. Kliknij przyciskZainstaluj teraz.

Instalowanie pakietu Office na klientach sieci

Po ukończeniu instalacji administracyjnej można rozpocząć instalację pakietu Office na komputerach klientach sieci, które mogą się połączyć z komputerem z instalacją administracyjną. Aby zainstalować pakiet Office z serwera, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się do komputera klienta sieci.

  UWAGA: W systemach Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000 należy zalogować się jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz wiersz polecenia podobny do następującego, a następnie kliknij przycisk OK:
  ścieżka administracyjna\Setup.exe
  UWAGA:ścieżka administracyjnato ścieżka do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.UWAGA: Można dołączyć przełączniki wiersza polecenia Instalatora systemu Windows i właściwości, aby dostosować sposób uruchomienia instalacji pakietu Office. Na przykład można użyć przełącznika /q do zainstalowania pakietu Office bez działania użytkownika. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci, aby uzyskać więcej informacji.

Uruchamianie programów pakietu Office z serwera

Jeżeli na dyskach komputerów klienckich w sieci jest mało miejsca, można rozważyć taką instalację pakietu Office, aby większość plików instalacyjnych pozostała na serwerze. Aby tak zrobić, należy wykonać instalację niestandardową, podczas której stan instalacji programów pakietu Office zostanie zmieniony na konfiguracjęUruchom z sieci.

Aby zainstalować pakiet Office, tak aby programy pakietu Office były uruchamiane z serwera sieciowego, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie Otwórz wpisz wiersz polecenia podobny do następującego, a następnie kliknij przycisk OK:
  ścieżka administracyjna\Setup.exe
  UWAGA:ścieżka administracyjnato ścieżka do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.UWAGA: Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.

 3. : Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.Upewnij się, że informacje w oknie dialogowymInformacje o klienciesą poprawne, a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. : Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.W oknie dialogowymGotowy do instalacjikliknij przyciskDostosuj.
 5. : Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.W oknie dialogowymLokalizacja instalacjiokreśl folder na twardym dysku, a następnie kliknij przyciskDalej.

  UWAGA: Nie podawaj lokalizacji dysku sieciowego, ponieważ nie należy to do procedury ustanowienia konfiguracjiUruchom z sieci.
 6. : Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.W oknie dialogowymWybieranie funkcjikliknij ikonę obok funkcjiMicrosoft Office,a następnie wybierz konfiguracjęUruchom wszystko z sieci.
 7. : Jeżeli chcesz, aby pakiet Office został zainstalowany przy użyciu przełącznika /q, a programy były uruchamiane z serwera, musisz utworzyć niestandardowy plik transformacji. Zobacz sekcję Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.Kliknij przyciskZainstaluj teraz.

Dostosowywanie instalacji pakietu Office na klientach sieci

Aby zainstalować pakiet Office, można interaktywnie uruchomić Instalatora pakietu Office lub zezwolić użytkownikom na jego interaktywne uruchamianie, zgodnie z opisem z sekcji Instalowanie pakietu Office na klientach sieci w tym artykule. Dzięki Instalatorowi pakietu Office istnieje wiele możliwości dostosowania instalacji pakietu Office przy użyciu opcji wiersza polecenia, za pomocą modyfikacji pliku ustawień Instalatora (setup.ini) lub instalacji pakietu Office przy użyciu pliku transformacji. Każda z metod ma zalety w kategorii rodzaju dostosowania oraz sposobu dania użytkownikom dostępu do instalacji niestandardowej. Można zaimplementować jedną lub kilka metod, w zależności od żądanego poziomu dostosowania.

UWAGA: Jeżeli określisz te same opcje Instalatora, ale użyjesz różnych wartości w wierszu polecenia, pliku ustawień i pliku transformacji, Instalator użyje następujących reguł do określenia, których ustawień ma używać:
 • Jeżeli w Kreatorze instalacji niestandardowej pakietu Office ustawisz opcję, która odpowiada właściwości Instalatora, kreator ustawia automatycznie odpowiednią właściwość w pliku MST.
 • Jeżeli zmodyfikujesz właściwość Instalatora na stronieModyfikowanie właściwości InstalatoraKreatora instalacji niestandardowej, ustawienie to zastąpi wszystkie odpowiednie opcje ustawione na wcześniejszych stronach Kreatora. Zmodyfikowana właściwość Instalatora zostanie zapisana w pliku MST.
 • Jeżeli w pliku ustawień ustawisz opcje, włącznie z właściwościami Instalatora, które pozostają w konflikcie z opcjami w pliku transformacji, wartości w pliku ustawień będą miały pierwszeństwo.
 • Jeżeli w wierszu polecenia ustawisz opcje, będą one miały pierwszeństwo przed wszystkimi pozostającymi w konflikcie wartościami w pliku ustawień lub pliku transformacji.

Używanie pliku transformacji

Plik transformacji Instalatora systemu Windows (mst) jest najbardziej przydatny do dokonywania dostosowań o szerokim zakresie, przede wszystkim do takich, których nie można dokonać przy użyciu wiersza polecenia Instalatora lub pliku ustawień.

Na przykład w pliku mst można wykonać następujące czynności:
 • Określić lokalizację instalacji pakietu Office.
 • Określić lokalizację skrótów pakietu Office.
 • Określić, jakie poprzednie wersje pakietu Office zostały usunięte.
 • Ustawić stan instalacji funkcji pakietu Office. Na przykład funkcje można ustawić naUruchamianie z siecilubInstalowane przy pierwszym użyciu.
 • Ukryć funkcje, tak że nie będą się pojawiać w konfiguracji interfejsu użytkownika.
 • Dodać pliki niestandardowe i wpisy w Rejestrze do instalacji pakietu Office.
 • Ustawić właściwości Instalatora systemu Windows.
 • Dołączyć dodatkowe programy exe, które zostaną uruchomione po zakończeniu instalacji pakietu Office.
Plik transformacji Instalatora systemu Windows można utworzyć przy użyciu Kreatora instalacji niestandardowej pakietu Office (CIW). Plik transformacji Instalatora systemu Windows zawiera zmiany, które mają być dokonane w procesie instalacji, i jest używany przez Instalatora systemu Windows w czasie instalacji pakietu Office.

Aby uzyskać informacje dotyczące używania Kreatora instalacji niestandardowej do tworzenia pliku transformacji, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Używanie przełączników wiersza polecenia i właściwości

Po uruchomieniu Instalatora można użyć opcji wiersza polecenia, aby zmienić niektóre parametry używane przez Instalatora do instalacji pakietu Office. Przy użyciu opcji wiersza polecenia można wykonać następujące czynności:
 • Zidentyfikować pliki MSI i MST, które mają być używane
 • Ustawić Instalatora, tak aby uruchamiał się w trybie cichym
 • Zainicjować logowanie Instalatora systemu Windows
 • Zmienić wartości właściwości Instalatora
Można na przykład wpisać następujące opcje w wierszu polecenia:
setup.exe /qb+ Companyname="Northwind Traders"
Ten wiersz polecenia powoduje dostosowanie Instalatora w następujący sposób:
 • Instalator nie monituje użytkownika o informacje.
 • Instalator wyświetla wskaźniki postępu w czasie instalacji pakietu Office, a następnie komunikat o zakończeniu po ukończeniu instalacji.
 • Instalator dokonuje instalacji tych samych funkcji pakietu Office, które instaluje w przypadku, gdy użytkownik uruchomi Instalatora i kliknie przyciskZainstaluj teraz.
 • Instalator ustawia nazwę organizacji domyślnie na Northwind Traders.

Dostosowywanie pliku setup.ini

Oprócz opcji podanych w wierszu polecenia Instalator automatycznie czyta opcje podane w pliku ustawień setup.ini. Plik ustawień umożliwia ustawienie tych samych opcji co w wierszu polecenia, ale eliminuje konieczność wpisania dokładnego tekstu w oknie dialogowymUruchom. Dwukrotne kliknięcie pliku setup.exe w instalacji administracyjnej spowoduje zainstalowanie pakietu Office z opcjami podanymi w pliku setup.ini.

Aby uzyskać więcej informacji o zmianach, których można dokonać w pliku setup.ini, oraz informacje na temat zaimplementowania tych zmian, zobacz następujący artykuł z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Instalacja aktualizacji pakietu Office

W niektórych przypadkach należy zaktualizować komputery klienckie w sieci przy użyciu pliku aktualizacji (poprawki) Instalatora systemu Windows. Jeżeli pierwotnie na tych komputerach sieciowych został zainstalowany pakiet Office przy użyciu instalacji administracyjnej, należy wykonać proces aktualizacji w dwóch krokach:
 • Zaktualizuj instalację administracyjną przy użyciu wersji administracyjnej aktualizacji. Wersje administracyjne plików aktualizacji pakietu Office są dostępne na stronie pobierania Office Resource Kit Toolbox.
 • Zaktualizuj komputery klienckie w sieci z obecnie zaktualizowanej instalacji administracyjnej. Aktualizacja instalacji administracyjnej nie spowoduje automatycznej aktualizacji klientów sieci, nawet jeżeli pakiet Office został zainstalowany w konfiguracjiUruchom z sieci.

Aktualizacja instalacji administracyjnej

Aby zaktualizować instalację administracyjną pakietu Office przy użyciu pliku aktualizacji Instalatora systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Uzyskaj wersję administracyjną pliku aktualizacji.

  Aby to zrobić, przejdź do zestawu Office Resource Kit Toolbox, znajdującego się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz.
  msiexec /aścieżka administracyjna\Data1.msi /pścieżka źródłowa\nazwa poprawki pliku mspshortfilenames=1
  gdzieścieżka administracyjnato ścieżka do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 SR-1,ścieżka źródłowato ścieżka do pliku aktualizacji, anazwa poprawki pliku msijest nazwą pliku msp.

  UWAGA: Należy uruchomić to polecenie z komputera, na którym Instalator systemu Windows jest już zainstalowany.

 3. gdzieKliknij przyciskDalejw oknie dialogowymMicrosoft Office 2000 - tryb administracyjny.UWAGA: Nie ma konieczności wpisywania klucza CD lub nazwy firmy w oknie dialogowymMicrosoft Office 2000 - tryb administracyjny.

 4. gdzieKliknij opcjęAkceptuję warunki Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przyciskDalej.
 5. gdzieKliknij przyciskZainstaluj teraz.
 6. gdzieKliknij przyciskOKpo zakończeniu aktualizacji.Miejsce instalacji administracyjnej zostało zaktualizowane przy użyciu pliku msp.

Aktualizacja klienta sieci

Po zakończeniu aktualizacji instalacji administracyjnej należy zaktualizować wszystkie komputery klienckie w sieci, które mają pakiet Office zainstalowany oryginalnie z instalacji administracyjnej.

Użyj jednej z następujących metod do zaktualizowania stacji roboczych, na których pakiet Office 2000 SR-1 został już zainstalowany z miejsca instalacji administracyjnej.

UWAGA: Nieużywajsamodzielnych poprawek klienckich dostępnych w witrynie Office Update w sieci Web do aktualizowania klientów sieci, na których pierwotnie zainstalowano pakiet Office 2000 przy użyciu instalacji administracyjnej. Samodzielne poprawki kliencie są przeznaczone do używania na komputerach z pakietem Office 2000 zainstalowanym z dysku CD.

Metoda 1: Uruchom plik setup.exe z instalacji administracyjnej

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować klienta sieci przy użyciu pliku setup.exe z instalacją administracyjną pakietu Office:
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz.
  ścieżka administracyjna\Setup.exe
  gdzie ścieżka administracyjnajest ścieżką do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.

 2. gdzie Kliknij przyciskTakpo pojawieniu się monitu o aktualizację instalacji.
 3. gdzie Kliknij polecenieAkceptuję warunki Umowy Licencyjnej, a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. gdzie Kliknij przyciskOKpo pojawieniu się komunikatu Instalacja została ukończona pomyślnie.
Metoda 2: Użyj wiersza polecenia Instalatora systemu Windows

Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować pakiet Office zainstalowany na klientach sieci przy użyciu wiersza polecenia Instalatora systemu Windows:
 1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom. Wpisz następujące polecenie w poluOtwórz.
  msiexec /iścieżka administracyjna\Data1.msi reinstall=all reinstallmode=vomus
  gdzie ścieżka administracyjnajest ścieżką do miejsca instalacji administracyjnej pakietu Office 2000.

 2. gdzie Kliknij przyciskOKpo pojawieniu się komunikatu Instalacja została ukończona pomyślnie.UWAGA: Poprzedni wiersz polecenia działa z wszystkimi aktualizacjami. Mimo to istnieje możliwość użycia wiersza polecenia, który wymaga mniej czasu na wykonanie aktualizacji niż poprzedni wiersz polecenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego wiersza polecenia używanego z określoną aktualizacją, zobacz dokumentację pliku aktualizacji, którego używasz.

Dodatkowe metody rozmieszczania pakietu Office

Oprócz wcześniej opisanych technik rozmieszczania i zarządzania pakietem Office w środowisku sieciowym pakiet Office można rozmieścić przy użyciu jednej z następujących technologii:
 • Systems Management Server (SMS)
 • Zasady grup systemu Windows 2000
Więcej informacji na temat używania programu Systems Management Server do rozmieszczenia pakietu Office podano w następującym artykule w zestawie Office Resource Kit:Informacje na temat używania zasad grup systemu Windows 2000 do rozmieszczenia pakietu Office podano w następującym artykule w zestawie Office Resource Kit:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać pełne informacje na temat rozmieszczania pakietu Office w środowisku sieciowym, przejrzyj dokumentację zestawu Office Resource Kit (ORK). Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
OFF2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 284273 — ostatni przegląd: 01/11/2015 03:58:56 — zmiana: 1.4

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB284273
Opinia