Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aktualizacje schematu wymagają prawa do zapisu w odniesieniu do schematu w usłudze Active Directory

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule omówiono aktualizacje schematu.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania schematu usługi Active Directory. Jeśli wystąpią problemy, jedynym sposobem odzyskania danych może być ich przywrócenie z kopii zapasowej systemu lub ponowna instalacja systemu.

PRZESTROGA: Wprowadzając jakiekolwiek zmiany w schemacie usługi Active Directory, należy zachować najwyższą ostrożność, ponieważ zmiany zachodzą na poziomie lasu i nie można usunąć obiektów ani atrybutów dodanych do schematu.

Rozszerzenie lub modyfikacja schematu usługi Active Directory wymaga prawa do zapisu w odniesieniu do schematu. Można go udzielić za pomocą klucza rejestru „Schema Update Allowed”. Aktualizacje schematu można włączyć za pomocą konsoli zarządzania schematem lub bezpośrednio w rejestrze. Aktualizacje schematu można włączyć wyłącznie na kontrolerze domeny, który obsługuje rolę wzorca schematu.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aktualizacje schematu można włączyć za pomocą konsoli zarządzania schematem lub przez edycję rejestru.

Aby włączyć aktualizacje schematu za pomocą konsoli zarządzania schematem:

 1. W wierszu polecenia wpisz:
  regsvr32 schmmgmt.dll
  UWAGA: O tym, że narzędzie RegSvr32 zostało pomyślnie zarejestrowane, świadczy wyświetlenie okna dialogowego Wykonanie funkcji DllRegisterServer w schmmgmt.dll powiodło się.
 2. Otwórz nową konsolę zarządzania, klikając przycisk Start, klikając polecenie Uruchom, a następnie wpisując:
  MMC
 3. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie przystawki autonomicznej.
 5. Kliknij pozycję Schemat usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Dodaj.
 6. Pozycja „Schemat usługi Active Directory” zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Dodawanie/usuwanie przystawki. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do konsoli.
 7. Kliknij pozycję Schemat usługi Active Directory, tak aby po prawej stronie zostały wyświetlone sekcje Klasy i Atrybuty.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Schemat usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorzec operacji.
 9. Zaznacz pole wyboru Schemat może być modyfikowany na tym kontrolerze domeny. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij konsolę.
Schemat może teraz zostać zaktualizowany na kontrolerze domeny, który obsługuje rolę wzorca schematu.

Aby włączyć aktualizacje schematu za pomocą rejestru:

Nie zaleca się włączania aktualizacji schematu bezpośrednio przez edycję klucza rejestru „Schema Update Allowed”. Jeśli tylko jest to możliwe, aktualizacje schematu należy włączać za pomocą konsoli. Jeśli za jakichś powodów nie można skorzystać z konsoli, można bezpośrednio zmodyfikować następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

Aby bezpośrednio zmodyfikować ten klucz rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie w polu Otwórz wpisz

  regedit.

  Następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wprowadź dane wartości po wyświetleniu następującej wartości rejestru:
  Nazwa wartości: Schema Update Allowed
  Typ danych: REG_DWORD
  System: Binarny
  Dane wartości: Wpisz 1, aby włączyć tę funkcję, lub 0 (zero), aby ją wyłączyć.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
Schemat może teraz zostać zaktualizowany na kontrolerze domeny, który obsługuje rolę wzorca schematu.

Więcej informacji:

Zaznaczenie pola wyboru Schemat może być modyfikowany na tym kontrolerze domeny w konsoli powoduje dodanie wartości rejestru „Schema Update Allowed”, jeśli ona nie istnieje.

Wyczyszczenie pola wyboru Schemat może być modyfikowany na tym kontrolerze domeny powoduje ustawienie wartości 0 dla wartości rejestru „Schema Update Allowed”, ale nie jej usunięcie.

Dodatkowe informacje na temat schematu usługi Active Directory można znaleźć w rozdziale 4 Windows 2000 Server Distributed Systems Guide (Podręcznik do systemów rozproszonych Windows 2000 Server), który jest częścią zestawu Windows 2000 Server Resource Kit.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285172 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:13:03 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbenv kbinfo kbregistry kbschema KB285172
Opinia