Komunikat o błędzie: Błąd skryptu programu Internet Explorer — wystąpił błąd

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby otwarcia dowolnego z programów wymienionych na liście na początku tego artykułu może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Błąd skryptu programu Internet Explorer — wystąpił błąd.
— lub —
Błąd skryptu programu Internet Explorer
Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
Wiersz: 574
Znak: 2
Błąd: Klasa niezarejestrowana
Kod: 0
Adres URL: msell2://c:&v=2&pid=ELLE00A&cmd=openitss&itssname=ell&path=home/home.htm

Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?
Przyczyna
Takie zachowanie może występować wówczas, gdy są uszkodzone pliki programu Microsoft Internet Explorer.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, spróbuj dokonać ponownego rozruchu komputera. Jeśli to nie pomaga, zastosuj poniższe metody w takiej kolejności, w jakiej zostały przedstawione.

Usunięcie tymczasowych plików internetowych

Tymczasowe pliki internetowe są buforowanymi kopiami stron sieci Web, do których użytkownik uzyskuje dostęp, jak również plikami dodatkowymi, takimi jak obrazy graficzne i klipy wideo. Pobieranie stron sieci Web, do których użytkownik już kiedyś uzyskiwał dostęp, może — podczas odwiedzania tych stron po raz pierwszy po usunięciu tych buforowanych plików — być bardziej czasochłonne.

Aby usunąć tymczasowe pliki internetowe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń pliki.
  — lub —
  Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Opróżnij folder.
Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązuje problemu, należy przejść do następnej metody.

Zmniejszenie liczby kolorów używanych przez system Windows

Aby zmniejszyć liczbę kolorów używanych przez system Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 2. W polu Kolory kliknij ustawienie mniejsze niż bieżące, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.

Zmniejszenie obszaru ekranu

Aby zmniejszyć obszar ekranu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 2. W polu Obszar ekranu przesuń suwak do ustawienia, które jest mniejsze niż bieżące, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.

Użycie wartości domyślnych ustawień zabezpieczeń w programie Internet Explorer

Aby użyć wartości domyślnych ustawień zabezpieczeń w programie Internet Explorer:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 4. W obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij strefę Internet.
 5. Kliknij przycisk Poziom domyślny.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Powtórz kroki 4–6 dla każdej strefy zawartości sieci Web.
 8. Kliknij przycisk OK.
Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Naprawa programu Internet Explorer

Aby naprawić program Internet Explorer, użyj narzędzia do naprawy programu Internet Explorer:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Na karcie Instaluj/Odinstaluj kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 5, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 3. Kliknij opcję Napraw bieżącą instalację programu Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga Program Internet Explorer 5.5 jest dołączony do systemu Microsoft Windows Millennium Edition (Me) i nie można go naprawić za pomocą narzędzia do naprawy programu Internet Explorer.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Ponowna instalacja programu Internet Explorer 5.5

Aby ponownie zainstalować program Internet Explorer 5.5, zastosuj poniższe metody w takiej kolejności, w jakiej zostały przedstawione.

Zamknięcie programów

 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL.
 2. W oknie dialogowym Zamknij program kliknij program, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.

  Uwaga Nie zamykaj programów Explorer ani Systray, ponieważ są one składnikami systemu Windows.
 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego uruchomionego programu.

Odinstalowanie programu Internet Explorer 5.5

Program Internet Explorer 5.5 można odinstalować w następujących systemach operacyjnych Windows:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Wydanie drugie
 • Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft Windows 2000
Uwaga Programu Internet Explorer 5.5 nie można odinstalować w systemie Windows Me.

Uwaga Do instalacji i dezinstalacji programu Internet Explorer 5.5 w systemach Windows NT i Windows 2000 konieczne są uprawnienia administracyjne.

Aby odinstalować program Internet Explorer:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Na karcie Instaluj/Odinstaluj na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.

  Uwaga Jeśli na liście zainstalowanych programów nie ma pozycji Microsoft Internet Explorer i narzędzia internetowe, uruchom program Setup.exe znajdujący się w folderze „Internet Explorer\Setup”.

  Użytkownicy systemu Windows 2000 powinni uruchomić polecenie w2kexcp.exe /u z folderu „Internet Explorer\IE Uninstall”.
 3. Kliknij opcję Przywróć poprzednią konfigurację systemu Windows lub kliknij przycisk Zaawansowane, aby określić dodatkowe składniki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Instalowanie programu Internet Explorer i narzędzi internetowych lub w trybie konserwacji kliknij przycisk OK, aby przywrócić poprzednią wersję programu Internet Explorer i współużytkowanych składników.
 5. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie przywrócenia poprzedniej wersji kliknij przycisk Tak.
 6. Po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie systemu Windows kliknij przycisk Ponownie uruchom system Windows.

Zainstalowanie programu Internet Explorer 5.5

 1. Włóż dysk instalacyjny programu do stacji CD-ROM. Wkładając dysk CD, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, aby zapobiec automatycznemu uruchomieniu Instalatora.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 3. W polu Nazwa wpisz ie5setup.exe.
 4. W polu Szukaj w wybierz stację CD-ROM.
 5. Kliknij przycisk Znajdź.
 6. W oknie wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie plik ie5setup.exe i postępuj zgodnie z monitami, aby go zainstalować.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.

Usunięcie folderów związanych z Internetem

Aby usunąć foldery związane z Internetem:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. Wybierz opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli nie używasz plików cookie do przechowywania informacji dotyczących pewnych witryn sieci Web, przejdź do następnego kroku.

  Jeśli używasz plików cookie do przechowywania informacji, takich jak hasła, dla pewnych witryn sieci Web, w celu zachowania tych informacji warto skopiować zawartości folderu Cookies.

  Aby skopiować folder Cookies, w wierszu polecenia C:\Windows wpisz następujące polecenia i po każdym z nich naciśnij klawisz ENTER:
  cd..
  smartdrv.exe
  md nazwa_nowego_folderu
  copy c:\windows\cookies\*.* c:\windows\nazwa_nowego_folderu

  gdzie nazwa_nowego_folderu to nazwa folderu, do którego chcesz skopiować zawartość folderu Cookies.
 4. Jeśli nie używasz folderu Favorites do przechowywania łączy do ulubionych witryn sieci Web, przejdź do następnego kroku.

  Jeśli używasz folderu Favorites do przechowywania łączy do ulubionych witryn sieci Web, w celu zachowania tych informacji warto skopiować zawartość folderu Favorites.

  Aby skopiować folder Favorites, w wierszu polecenia C:\Windows wpisz następujące polecenia i po każdym z nich naciśnij klawisz ENTER:
  cd..
  smartdrv.exe
  md nazwa_nowego_folderu
  copy c:\windows\favori~1\*.* c:\windows\nazwa_nowego_folderu

  gdzie nazwa_nowego_folderu to nazwa folderu, do którego chcesz skopiować zawartość folderu Favorites.
 5. W wierszu polecenia C:\Windows wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER: Aby potwierdzić usunięcie każdego folderu, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  deltree cookies
  deltree favori~1
  deltree history
  deltree tempor~1
 6. Wpisz Exit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić system Windows.
Jeśli usunięcie folderów związanych z Internetem rozwiązało problem, to nie zaleca się zastępowania zawartości nowych folderów zawartością folderów o zmienionych nazwach. Jeśli chcesz skopiować zawartość folderów o zmienionych nazwach, najlepiej robić to po jednym elemencie naraz i po każdym testować program IE, aby upewnić się, że dany plik nie jest przyczyną błędu skryptu. W tym celu wykonaj poniższe kroki.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 2. W lewej ramce kliknij dwukrotnie folder Windows.
 3. Kliknij dwukrotnie folder [nowa_nazwa_folderu].
 4. W prawej ramce zaznacz wiersz.
 5. Po zaznaczeniu wiersza kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj
 6. W lewej ramce kliknij dwukrotnie folder, do którego chcesz wkleić dany wiersz: Favorites lub Cookies.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.
 8. Powtórz te kroki dla każdego folderu i każdego wiersza w każdym folderze.
Uwaga Po każdym skopiowaniu wiersza należy przetestować program Internet Explorer. Jeśli się okaże, że po skopiowaniu jakiegoś wiersza ponownie pojawia się błąd skryptu, usuń ten wiersz.

Usunięcie pobranych plików programów

Aby usunąć pobrane pliki programów:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz downloaded program files.
 3. W polu Szukaj w kliknij pozycję Mój komputer.
 4. Kliknij przycisk Znajdź.
 5. Kliknij dwukrotnie folder Downloaded Program Files.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga Nie usuwaj plików klasy Win32 w folderze Downloaded Program Files.
 7. Powtarzaj krok 5, dopóki nie usuniesz wszystkich plików z folderu Downloaded Program Files, a następnie ponownie uruchom komputer.

Uaktualnienie do programu Internet Explorer 6

Aby przeprowadzić uaktualnienie do programu Internet Explorer 6, kliknij następujące łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania:
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat błędów skryptu w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308260 Jak rozwiązywać problemy ze skryptami w programie Internet Explorer


Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pobierania i instalowania najnowszej wersji programu DirectX, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
179113 Jak pobrać i zainstalować program DirectX


Narzędzie do naprawy programu Internet Explorer diagnozuje i rozwiązuje następujące problemy:
 • Przestarzałe pliki programu Internet Explorer.
 • Niepoprawna lub niepełna rejestracja plików programu Internet Explorer.
 • Brakujące lub działające niepoprawnie skróty do programu Internet Explorer na pulpicie lub w menu Start.
pip2001 ie occured pip
Właściwości

Identyfikator artykułu: 285212 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:14:12 — zmiana: 5.1

Microsoft Greetings 2001 Standard Edition, Microsoft Greetings 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Express 2001, Microsoft Picture It! Express 2002, Microsoft Picture It! Photo 2001 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2001 Premium Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition, Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Gold Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Silver Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2001 Platinum Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition, Microsoft Encarta Language Learning Spanish 1.0 Standard Edition, Microsoft Encarta Language Learning French 1.0 Standard Edition, Microsoft Encarta Reference Suite 2001

 • kbenv kberrmsg kbprb KB285212
Opinia