Opis opcji zgodności dostępnych w oknie dialogowym Opcje w programach Word 2003, Word 2002 i Word 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ten artykuł jest konsolidacją następującego dostępnego wcześniej artykułu: 193266
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 166016.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 98: 192635.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 7.0: 192634.
Streszczenie
W tym artykule opisano opcje zgodności dostępne w oknie dialogowym Opcje w programie Microsoft Word.

Uwaga Aby zmienić opcje zgodności, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zgodność.
Więcej informacji

Podstawianie czcionek

Opcja ta umożliwia zastępowanie czcionek niedostępnych w bieżącym dokumencie czcionkami, które są dostępne w systemie.

Opcje zalecane dla

Ta opcja umożliwia zmianę reguł formatowania używanych przez program Word do wyświetlania i drukowania bieżącego dokumentu. Można wybrać zestawy opcji zgodnych z funkcjonowaniem poprzedniej wersji programu Word bądź innego programu do edycji tekstów z listy rozwijanej albo wybrać niestandardowy zestaw indywidualnych opcji wymienionych w dalszej części artykułu. Opcje zgodności są zapisywane razem z dokumentem programu Word. Opcje zgodności kontrolują tylko sposób wyświetlania dokumentu przez program Word. Nie powodują one konwertowania dokumentu na format innego edytora tekstów ani zmiany jego struktury.

Opcje

Należy wybrać opcje, które mają być dostępne w aktywnym dokumencie. Wybrane opcje mają wpływ tylko na sposób wyświetlania dokumentu podczas pracy z tym dokumentem w programie Word. Zmiany dokonane w dokumencie nie są zmianami trwałymi.

Dodaj spację do podkreślonego tekstu: Po wybraniu tej opcji, do podkreślonego tekstu dodawana jest dodatkowa spacja.

Dostosuj wysokość linii do wysokości siatki w tabeli: Włączenie tej opcji wymusza dopasowanie wysokości wiersza tabeli do siatki dokumentu. Używane w tekstach wschodnioazjatyckich.

Wyrównaj wiersze tabeli niezależnie: Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, tabele bez zawijania, wyrównywane do środka lub do prawej, są wyrównywane jako całość bez zmiany względnych pozycji wierszy. Gdy opcja jest zaznaczona, wiersze tabeli bez zawijania, wyrównywanej do środka lub do prawej, są niezależnie wyrównywane do środka lub do prawej. Na przykład prawe krawędzie wierszy wyrównywanej do prawej tabeli bez zawijania zostaną równo rozmieszczone w przypadku, gdy nie są wyrównane prawe krawędzie tabeli wyrównywanej do lewej.

Zezwalaj na wystawanie wierszy tabeli na zewnątrz: Opcja ta określa zachowanie tabeli bez zawijania, która jest wystawiona na zewnątrz po prawej stronie otaczanego obiektu i wychodzi poniżej tego obiektu. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, reszta tabeli jest umieszczana po prawej stronie, razem z pierwszą częścią tabeli. Gdy opcja jest zaznaczona, reszta tabeli zostanie dosunięta do lewej.

Zezwalaj na rozszerzanie tabel na marginesy: Ta opcja została wprowadzona w programie Microsoft Office Word 2003. W przypadku tej opcji są zachowywane ustawienia tabeli rozszerzonej na marginesy dokumentu, a funkcja autodopasowania nie jest używana w celu dopasowania tabeli według marginesów. Ta opcja jest włączana automatycznie na karcie Zgodność w oknie dialogowym Opcje otwieranym z menu Narzędzia w przypadku wszystkich wymienionych wersji programu Word, z wyjątkiem programu Word 2003, w którym ta opcja jest wbudowana.

Autoodstępy jak w programie Word 95: Opcja ta określa sposób zawijania wierszy tekstu w dokumentach wersji wschodnioazjatyckich programu Word 95.

Bez wymiany znaków jedno- na dwubajtowe i odwrotnie: Nieużywane w wersji angielskiej (Stany Zjednoczone) programu Word.

Łączenie krawędzi tabeli jak w programie Word 5.x dla komp. Macintosh: Jeśli tabela zawiera dwie ciągłe komórki, których krawędzie są skonfigurowane w różny sposób, komórka z lewej strony jest wyświetlana z krawędziami komórki z prawej strony.

Konwertuj kreski ułamkowe odwrócone na znaki jena: Nieużywane w wersji angielskiej (Stany Zjednoczone) programu Word.

Wyrównanie do lewej i prawej jak w WordPerfect 6.x dla Windows: Aby uzyskać wyrównanie do lewej i prawej, program WordPerfect zmniejsza odstępy pomiędzy wyrazami, a program Word zwiększa. W rezultacie prowadzi to często do tworzenia różnych podziałów wiersza i podziałów strony. Aby korzystać z metody wyrównywania takiej, jak w programie WordPerfect, zaznacz polecenie Wyrównanie do lewej i prawej jak w WordPerfect 6.x dla Windows na liście Opcje.

Bez automatycznego tabulatora przy wysunięciu: Opcja ta powoduje ignorowanie automatycznego tabulatora, używanego przez program Word 6.0 podczas tworzenia wysunięcia.

Bez odstępu przy podniesionych/opuszczonych znakach: Opcja ta oznacza, że program Word nie będzie wstawiał dodatkowych odstępów pomiędzy wierszami, aby uwzględnić podniesione lub opuszczone znaki.

Bez interlinii między wierszami tekstu: Opcja ta powoduje wyświetlanie tekstu bez interlinii pomiędzy wierszami. Funkcja działa tak samo, jak w programie Word w wersji 5.x dla komputerów Macintosh.

Nie zezwalaj na wysuniętą interpunkcję w przypadku siatki znaków: Opcja ta zapobiega korzystaniu ze znaków interpunkcyjnych w tekstach wschodnioazjatyckich, gdy włączona jest siatka znaków. Ta opcja jest przeznaczona dla programów Microsoft Word 2002 i Word 2003.

Bez równoważenia kolumn dla podziałów sekcji typu 'Ciągły': Opcja ta nie zezwala na równoważenie kolumn na końcu sekcji lub dokumentu przez program Word.

Bez czyszczenia obszaru pod rysunkami typu metaplik: Opcja ta uniemożliwia ukrywanie tekstu lub grafiki otaczającej wstawiony metaplik w programie Word. Zaznaczenie tej opcji zmniejsza szybkość edytowania.

Nie dziel zawiniętych tabel między strony: Ta opcja jest przeznaczona dla programów Word 2002 i Word 2003. Ta opcja uniemożliwia dzielenie zawiniętej tabeli przy podziale strony. Uwaga Opcja Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony nie dotyczy tabeli zawiniętej.

Bez wyśrodkowywania wierszy o zadanej wysokości: Opcja ta zmienia pionowe położenie tekstu w wierszu. Gdy opcja jest wyłączona, dodatkowe miejsce jest dzielone pomiędzy obszar znajdujący się powyżej i poniżej. Gdy opcja jest włączona, dodatkowe miejsce jest dodawane do obszaru poniżej.

Nie zwiększaj odstępów między znakami w wierszu z zakończeniem Shift+Enter: Gdy wyjustowany wiersz z tekstem kończy się znakami SHIFT+ENTER, program Word uniemożliwia umieszczanie dodatkowego miejsca pomiędzy wyrazami i wyświetla wiersz, tak jakby był wyrównany do lewej.

Nie przyciągaj tekstu do siatki w tabeli zawierającej obiekty wbudowane: Ta opcja jest przeznaczona dla programów Word 2002 i Word 2003. Uniemożliwia ona programowi Word przyciąganie do siatki dokumentu w przypadku tekstu w języku wschodnioazjatyckim znajdującego się w komórce tabeli, gdy w komórce tabeli jest wstawiony obiekt „tekst wbudowany”.

Nie używaj azjatyckich reguł podziału wierszy w przypadku siatki znaków: Ta opcja jest przeznaczona dla programów Word 2002 i Word 2003. Umożliwia ona dzielenie wierszy tekstu w języku wschodnioazjatyckim w taki sam sposób, jak w starszych wersjach programu Word (jeśli jest włączona siatka znaków).

Nie stosuj automatycznych odstępów akapitów formatu HTML: Opcja ta ma dwie funkcje:
  • Jeśli opcja Odstępy akapitu przed/po ma wartość Auto i zostanie włączona, program Word ustawia opcję Odstępy akapitu przed/po na 5 punktów.
  • Gdy ta opcja zostanie wyłączona (ustawienie domyślne), program Word ustawia odstępy pomiędzy akapitami na większą spośród wartości opcji Odstępy akapitu przed/po. Gdy opcja jest włączona, program Word używa w przypadku akapitów obu wartości opcji Odstępy akapitu przed/po. Funkcja działa tak samo, jak we wcześniejszych wersjach programu Word.
Podkreślanie spacji końcowych: Nieużywane w wersji angielskiej (Stany Zjednoczone) programu Word.

Zwiększanie/zmniejszanie odstępów znakowych o całkowitą liczbę pkt.: Opcja ta zaokrągla miarę odstępu znaków i zagęszcza lub rozszerza odstępy do najbliższej pełnej liczby.

Zapomnij ostatnie wyrównanie tabulatora: Opcja ta wymusza stosowanie ustawień tabulatora na końcu wiersza w sposób identyczny, jak w programie Word 97.

Układ autokształtów jak w programie Word 97: Gdy autokształt o zastosowanym stylu opływania Góra i dół znajduje się na dole strony, program Word wymusza umieszczenie autokształtu pod tekstem.

Układ przypisów dolnych jak w programie Word 6.x/95/97: Opcja ta powoduje umieszczenie przypisów dolnych w taki sam sposób, jak we wcześniejszych wersjach programu Word.

Układ tabel z naturalną szerokością: Opcja ta pozwala na określenie szerokości tabeli w programie Word (szerokość tabeli plus wcięcie tabeli) i zapobiega wysuwaniu tabeli w za małych obszarach. Ta opcja zapobiega obcinaniu tabeli (po obu stronach) lub przesuwaniu na inną stronę, gdy tabela jest wyrównywana do obiektu przenoszonego nad tekstem.

Zawijanie wierszy jak w programie Word 6.0: Nieużywane w wersji angielskiej (Stany Zjednoczone) programu Word.

Tekst podstawowy drukowany przed nagłówkiem/stopką: Opcja ta zezwala na drukowanie warstwy tekstu głównego przed warstwą nagłówek/stopka, co umożliwia przetwarzanie kodów języka PostScript w warstwie tekstu tak samo, jak w programie Word 5.x dla komputerów Macintosh (kolejność odwrotna w stosunku do domyślnej).

Na drukarkach czarno-białych kolory drukowane jako czarne: W przypadku, gdy używa się drukarki czarno-białej, ta opcja umożliwia drukowanie wszystkich kolorów w czerni, zamiast korzystania ze skali odcieni szarości (różne odcienie szarości).

Zaznacz całe pole z pierwszym lub ostatnim znakiem: Ta opcja jest przeznaczona dla programów Word 2002 i Word 2003. Umożliwia ona zaznaczenie całego pola podczas zaznaczania pierwszego lub ostatniego znaku wyniku pola. Ta opcja nie działa, gdy kody pól są wyświetlone.

Szerokość spacji ustawiana jak w programie WordPerfect 5.x: Program WordPerfect oblicza szerokość spacji wyświetlonej w czcionce proporcjonalnej w odmienny sposób niż program Word. Domyślne odstępy między wyrazami w interfejsie programu WordPerfect noszą nazwę WordPerfect Optimal. Konwertery tekstów programu Word mogą korzystać z formuły programu WordPerfect do tworzenia odstępów.

Wyświetlanie twardych znaków podziału strony lub kolumny w ramkach: Program Word wyświetla w ramce ręczny lub twardy podział strony lub kolumny, jeśli ramka ją zawiera.

Zastępowanie czcionek na podstawie wielkości czcionki: Konwerter programu WordPerfect 6.x używa tej opcji do wysyłania żądania czcionki w oparciu o jej rozmiar; jeśli nie zostanie znaleziona, konwerter mapuje czcionkę.

Bez dodatkowego odstępu u dołu strony: Program WordPerfect pomija wszystkie dodatkowe interlinie występujące po ostatnim wierszu na stronie. Na przykład jeśli interlinia jest ustawiona na podwójną wartość, poniżej ostatniego wiersza na stronie nie będzie wyświetlane światło. Aby włączyć funkcję dotyczącą interlinii, zaznacz opcję Bez dodatkowego odstępu u dołu strony na liście Opcje.

Bez odstępu międzywierszowego na początku strony: Opcja ta zapobiega dodawaniu dodatkowych interlinii przez program Word na początku strony. Jeśli interlinia dla wiersza znajdującego się na początku strony jest szersza niż odstęp pojedynczy, program Word ignoruje dodatkowe odstępy i margines górny się nie zwiększa.

Bez odstępu międzywierszowego na początku strony, jak w programie Word 5.x dla komputerów Mac: Opcja ta zapobiega dodawaniu dodatkowych interlinii przez program Word na początku strony. Jeśli interlinia dla wiersza znajdującego się na początku strony jest szersza niż odstęp pojedynczy wiersza, program Word ignoruje dodatkowe odstępy i margines się nie zwiększa.

Pomijanie dodatkowych odstępów wierszowych jak w WordPerfect 5.x: Opcja ta zapewnia, że układ skonwertowanego dokumentu programu WordPerfect, który jest sformatowany z użyciem automatycznej wysokości wiersza, odpowiada możliwie dokładnie układowi oryginalnego dokumentu.

Pomijanie 'odstępów przed' po twardym podziale strony lub kolumny: Opcja ta pomija odstęp w akapicie sformatowanym za pomocą opcji Odstęp przed, który występuje po twardym podziale strony lub podziale kolumny.

Zamiana lewych krawędzi na prawe na nieparzystych str. przeciwległych: Jeśli akapit ma krawędź lewą (nie całe obramowanie) oraz zaznaczone jest pole wyboru Inne nagłówki na stronach parzystych i nieparzystych lub pole wyboru Marginesy lustrzane, program Word drukuje krawędź po prawej stronie na stronach nieparzystych.

Traktowanie \" jako "" w źródłach danych korespondencji seryjnej: Opcja ta konwertuje w źródle danych ogranicznik składający się z kreski ułamkowej odwróconej i znaku cudzysłowu (\") na dwa znaki cudzysłowu (" "); w ten sposób program Word może rozpoznawać znaki cudzysłowu.

Przycinanie wysokości czcionki: Opcja ta zaokrągla rozmiar czcionki do góry lub do dołu, tak jak w programie WordPerfect 6.x dla systemu Windows.

Powiększone kapitaliki jak w dokumentach MacWord 5.x: Opcja ta powoduje, że w programie Word w wersji 6.0 dla komputerów Macintosh stosowane jest formatowanie z użyciem kapitalików w taki sam sposób, jak w programie Word w wersji 5.x dla komputerów Macintosh, co oznacza nieco większe kapitaliki.

Użyj reguł podziału wierszy: Ta opcja jest przeznaczona dla programów Word 2002 i Word 2003. Steruje ona podziałem wierszy w dokumentach w języku tajskim.

Układ strony ustalany na podstawie metryki drukarki: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Word używa informacji z zainstalowanego sterownika drukarki w taki sam sposób, jak we wcześniejszych wersjach programu Word. Jeśli opcja jest wyłączona (ustawienie domyślne), program Word używa wbudowanej metryki drukarki do utworzenia układu dokumentu. To oznacza, że dokument wygląda tak samo, niezależnie od zainstalowanego sterownika drukarki.

Użyj reguł stylu tabel z programu Word 2002: Ta nowa opcja została wprowadzona w programie Word 2003. Umożliwia ona zachowanie zgodności układu stylów tabel używanych w programie Word 2002.

Obramowania jak w programie Word 6.x/95: Opcja ta pomija krawędzie akapitów w przypadku, gdy krawędzie lub zawijane obiekty rysunkowe nakładają się.

Użyj dla tekstów azjatyckich reguł podziału wierszy programu Word 97: W przypadku tekstów azjatyckich ta opcja powoduje używanie reguł podziału wierszy z programu Word 97.

Spacje końcowe przenoszone do nowego wiersza: Opcja ta powoduje automatyczne przeniesienie na początek następnego wiersza końcowych spacji znajdujących się na końcu wiersza, po ostatnim wyrazie.

Domyślne

Opcja ta przechowuje bieżące ustawienia na liście Opcje jako nowe domyślne opcje zgodności.
inf WD2002 WD2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 288792 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:30:59 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbinfo kbsettings KB288792
Opinia