JAK: Sprawdzanie stanu łączy i zarządzanie nimi w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak sprawdzić stan łączy i na podstawie zaraportowanego stanu określić, jakie czynności są wymagane. Okno dialogowe Edytowanie łączy w programie Microsoft Excel oferuje poprawione funkcje, które zapewniają większą kontrolę nad łączami w skoroszytach.

Powrót do początku

Sprawdzanie łączy

Łącze jest to odwołanie do innego skoroszytu. Czasami jest nazywane odwołaniem zewnętrznym. Istnieje także możliwość wykonania łącza do innego programu, na przykład Microsoft Word . Tego typu łącze nazywane jest czasami odwołaniem zdalnym. Ponieważ dane w innym skoroszycie lub programie mogą ulec zmianie, istnieją opcje kontroli sposobu aktualizacji łączy.

Aby sprawdzić stan łączy w skoroszycie, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Edycja kliknij polecenie Łącza.

  UWAGA: Jeśli plik nie zawiera połączonych informacji, polecenie Łącza jest niedostępne.
 2. Kliknij przycisk Sprawdź stan, aby zaktualizować stan wszystkich łączy na liście.

  Jeśli skoroszyt zawiera dużą liczbę łączy lub jeśli skoroszyt źródłowy łączy znajduje się w lokalizacji sieciowej, a połączenie sieciowe jest wolne, proces ten może zająć kilka minut.

  Po zakończeniu procedury Sprawdź stan, w kolumnie Stan wyświetlany jest bieżący stan wszystkich istniejących łączy.
 3. W celu dalszego zarządzania łączami wybierz łącze, a następnie wykonaj wymagane czynności opisane w poniższej tabeli:
    Stan         Wymagana czynność  ----------------------------------------------------------------------  OK          Nie jest wymagana żadna czynność; łącze działa i jest aktualne.  Nieznany       Kliknij przycisk Sprawdź stan, aby zaktualizować stan wszystkich łączy na liście.  Nie dotyczy     Łącze usługi OLE (Object Linking and Embedding)             lub DDE (Dynamic Data Exchange). Program Excel             nie może sprawdzić stanu tego typu łączy.  Błąd:        Kliknij przycisk Zmień źródło i wybierz prawidłowy skoroszyt.     Nie można odnaleźć  Źródło mogło zostać przeniesione lub zmianie mogła ulec jego nazwa.  źródła  Błąd:        Kliknij przycisk Zmień źródło, a następnie wybierz prawidłowy skoroszyt.  Nie można odnaleźć  Źródło mogło zostać przeniesione lub zmianie mogła ulec jego nazwa.  skoroszytu  Ostrzeżenie:     Kliknij przycisk Aktualizuj wartości. Łącze nie zostało zaktualizowane  Nie zaktualizowano  po otwarciu skoroszytu.  wartości   Ostrzeżenie:     Kliknij przycisk Otwórz źródło i oblicz skoroszyt, naciskając klawisz F9.  Nie obliczono    Skoroszyt może być ustawiony na obliczanie ręczne. Aby skonfigurować  ponownie źródła   obliczanie automatyczne, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia,            wybierz kartę Przeliczanie, a następnie kliknij opcję Automatyczne.    Ostrzeżenie:     Niektórych nazw nie można sprawdzić, dopóki nie zostanie otwarty  Niezdefiniowana   skoroszyt źródłowy. Kliknij przycisk Otwórz źródło, przełącz się  lub niestandardowa  z powrotem na skoroszyt docelowy, a następnie kliknij przycisk  nazwa        Sprawdź stan. Jeśli nie rozwiązuje to problemu,            upewnij się, że nazwa istnieje i jest prawidłowo napisana.            Przełącz się na skoroszyt źródłowy, wskaż polecenie Nazwa            w menu Wstaw, kliknij przycisk Definiuj, a następnie odszukaj nazwę.   Ostrzeżenie:     Kliknij przycisk Otwórz źródło. Nie można zaktualizować łącza,  Otwórz źródło, aby  dopóki źródło nie zostanie otwarte.  aby zaktualizować  wartości  Źródło jest otwarte Źródło jest otwarte. Jeśli nie występują błędy w skoroszycie,            nie jest wymagana żadna czynność.  Wartość       Nie jest wymagana żadna czynność; wartości zostały zaktualizowane.  zaktualizowano  z nazwy pliku   Ostrzeżenie:     Program Excel nie może określić stanu łącza.  Nieokreślony status Źródło może nie zawierać skoroszytów lub jest ono zapisane            w nieobsługiwanym formacie plików. Kliknij przycisk Aktualizuj wartości.					
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących łączy, kliknij polecenie Microsoft Excel - Pomoc w menu Pomoc, wpisz hasło łącza w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.


Powrót do początku


OfficeKBHowTo prb XL2002 inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 288940 — ostatni przegląd: 12/06/2015 00:33:27 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB288940
Opinia