Jak konwertować tekst na liczby w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule z instrukcjami krok po kroku opisano konwertowanie komórek zawierających tekst na komórki zawierające liczby.

Podczas importowania pliku utworzonego w innym programie (np. dBASE lub Lotus 1-2-3) albo pobranego z komputera mainframe program Microsoft Excel może rozpoznać niektóre liczby jako tekst.  

Powoduje to, że funkcje takie jak SUMA i ŚREDNIA ignorują wartości w tych komórkach. Te ciągi tekstowe mogą zawierać rzeczywisty tekst oprócz liczb wymagających przekonwertowania.

Konwertowanie tekstu na liczby

Aby przekonwertować tekst na liczby w arkuszu, należy użyć dowolnej z metod opisanych w dalszej części tego artykułu (metody 1–7).

Uwaga We wszystkich tych metodach przyjęto, że wszelkie formatowanie liczb w komórkach zostało już zmienione na Ogólne. Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
 1. W programie Excel 2003 w menu Format kliknij polecenie Komórki. W programie Excel 2007 lub nowszym kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji Czcionka na wstążce, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie komórek.
 2. Na karcie Liczby kliknij pozycję Ogólne w obszarze Kategoria, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 1. Użycie przycisku błędu

Jeśli komórki, w których liczby są wyświetlane jako tekst, zawierają wskaźnik błędu w lewym górnym rogu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij komórkę zawierającą wskaźnik błędu.
 2. Kliknij przycisk błędu obok komórki, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na liczbę w menu skrótów.

Metoda 2. Ponowne wpisanie wartości w komórkach

Aby ponownie wpisać wartości w komórkach, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby, aby zmienić format liczb w komórkach.
 2. Ponownie wpisz liczby.


Metoda 3. Edytowanie bezpośrednio w komórce

Aby bezpośrednio edytować komórki, wykonaj następujące czynności:

Excel 2003

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Edycja sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Edytuj bezpośrednio w komórce. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie komórkę, którą chcesz sformatować, i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij przycisk błędu obok komórki, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na liczbę w menu skrótów.

Excel 2007

 1. Kliknij przycisk pakietu Office, kliknij pozycję Opcje programu Excel i kliknij pozycję Zaawansowane.
 2. W opcjach Edycja sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie komórkę, którą chcesz sformatować, i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij przycisk błędu obok komórki, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na liczbę w menu skrótów.

Excel 2010


 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje programu Excel i kliknij pozycję Zaawansowane.
 2. W opcjach Edycja sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach. Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie komórkę, którą chcesz sformatować, i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij przycisk błędu obok komórki, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na liczbę w menu skrótów.

Metoda 4. Użycie polecenia Wklej specjalnie

Aby użyć polecenia Wklej specjalnie, wykonaj następujące czynności:
 1. W dowolnej pustej komórce wpisz wartość 1.
 2. Upewnij się, że komórka, w której została wpisana wartość 1, jest sformatowana jako liczba.
 3. Zaznacz komórkę, w której została wpisana wartość 1, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.
 4. Zaznacz komórki zawierające wartości, które chcesz przekonwertować na liczby.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej specjalnie.
 6. W obszarze Operacja kliknij pozycję Przemnóż, a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku Powrót do początku

Metoda 5. Usunięcie znaków ukrytych i spacji

Ta metoda sprawdza się najlepiej, gdy dane są umieszczone w jednej kolumnie lub jednym wierszu. W tej metodzie są używane funkcje USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY i OCZYŚĆ w celu usunięcia dodatkowych odstępów i znaków niedrukowalnych, które mogły zostać zaimportowane razem z plikiem. W poniższym przykładzie założono, że dane znajdują się w kolumnie A i zaczynają się w wierszu 1 ($A$1). Aby skorzystać z tego przykładu, wykonaj następujące czynności:
 1. Wstaw kolumnę po prawej stronie kolumny A. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny B, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 2. W pierwszej komórce wstawionej kolumny (B1) wpisz następujący ciąg:
  $B$1:  =WARTOŚĆ(USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(OCZYŚĆ(A1)))					
 3. W kolumnie B zaznacz wszystkie komórki po prawej stronie komórek z danymi w kolumnie A.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Wypełnij, a następnie kliknij polecenie W dół.

  Nowa kolumna będzie zawierać wartości tekstu z kolumny A.
 5. Pozostawiając zaznaczony ten sam zakres, kliknij polecenie Kopiuj w menu Edycja. (W programie Excel 2007 lub nowszym kliknij ikonę Kopiuj na wstążce).
 6. Zaznacz komórkę A1. W programie Excel 2003 lub starszym kliknij polecenie Wklej specjalnie w menu Edycja. W wersji 2007 lub nowszej kliknij strzałkę w dół umieszczoną w obszarze Wklej na wstążce, a następnie kliknij pozycję Wklej specjalnie. W obszarze Wklejanie kliknij pozycję Wartości, a następnie kliknij przycisk OK, aby wkleić przekonwertowane wartości ponownie do kolumny A.
 7. Usuń kolumnę B, zaznaczając ją i klikając polecenie Usuń w menu Edycja.
Tekst, który był umieszczony w kolumnie A, będzie miał format liczbowy.

Uwaga Użycie tej metody może nie spowodować usunięcia wszystkich niedrukowalnych znaków odstępu. Nie zostanie na przykład usunięty znak odstępu Chr$(160).

Metoda 6. Użycie procedury języka Visual Basic for Applications

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnych funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.  

Aby ponownie wprowadzić liczby w wybranej komórce lub zakresie komórek, można utworzyć makro języka Visual Basic for Applications. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij klawisze Alt+F11, aby otworzyć Edytor Visual Basic.

2. W menu Insert (Wstaw) kliknij polecenie Module (Moduł).

3. W nowym module wpisz następujący kod:

Sub Enter_Values()

For Each xCell In Selection

 Selection.NumberFormat = "0.00" ' Uwaga: wartość „0.00” określa liczbę miejsc dziesiętnych.

 xCell.Value = xCell.Value

 Next xCell

End Sub


4. Naciśnij klawisze Alt+F11, aby przejść do programu Excel.

5. Zaznacz komórki do przekonwertowania, jeśli jeszcze nie są zaznaczone.

6. W programie Excel 2003 w menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Makra. Na liście Nazwa makra kliknij pozycję Enter_Values, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

W programie Excel 2007 lub nowszym kliknij menu Deweloper i kliknij polecenie Makra. Na liście Nazwa makra kliknij pozycję Enter_Values, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

Metoda 7. Użycie polecenia Tekst jako kolumny

Ta metoda sprawdza się najlepiej, gdy dane są umieszczone w jednej kolumnie. W poniższym przykładzie założono, że dane znajdują się w kolumnie A i zaczynają się w wierszu 1 ($A$1). Aby skorzystać z tego przykładu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaznacz jedną kolumnę komórek zawierających tekst.
 2. W menu lub w obszarze wstążki Dane kliknij pozycję Tekst jako kolumny.
 3. W obszarze Typ danych źródłowych kliknij pozycję Rozdzielany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W obszarze Ograniczniki zaznacz kliknięciem pole wyboru Tabulator, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W obszarze Format danych w kolumnie kliknij pozycję Ogólny.
 6. Kliknij pozycję Zaawansowane i określ odpowiednie ustawienia opcji Separator dziesiętny i Separator tysięcy. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA: Formatowanie nadal będzie wyświetlane jako tekstowe, ale typ zostanie zmieniony na liczbowy, tak aby formuły rozpoznawały dane jako liczby.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu komórek, kliknij polecenie Microsoft Excel — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz formatowanie komórek, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w celu wyświetlenia tematów zwróconych w wynikach wyszukiwania.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Powrót do początku
prb  xl2003 xl2007 xl2010
Proprietà

ID articolo: 291047 - Ultima revisione: 11/29/2013 21:37:00 - Revisione: 5.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbconversion KB291047
Feedback