Jak u¿ywaæ formantów formularzy na arkuszu w programie Excel

Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Streszczenie
Program Microsoft Excel zawiera kilka formantów dla arkuszy dialogów, które są użyteczne w przypadku wybierania elementów z listy. Te formanty obejmują między innymi pola listy, pola kombi, przyciski pokrętła i paski przewijania.

Więcej informacji o formantach formularzy można znaleźć w artykule Omówienie formularzy, formantów formularzy i formantów ActiveX dostępnych w arkuszu.
Więcej informacji
Poniższe metody prezentują sposoby korzystania z pól listy, pól kombi, przycisków pokrętła i pasków przewijania. W przyk³adach wykorzystano tê sam¹ listê, ³¹cze komórki i funkcjê Indeks (Index).

Włączanie karty Deweloper

Aby korzystać z formantów formularzy w programie Excel 2010, należy włączyć kartę Deweloper. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Dostosuj Wstążkę w okienku po lewej.

 3. Zaznacz pole wyboru Deweloper w obszarze Karty główne po prawej, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby korzystać z formantów formularzy w programie Excel 2007, należy włączyć kartę Deweloper. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nastêpnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

 2. Kliknij kartę Popularne, wybierz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie listy, łącza komórki i indeksu

 1. W nowym arkuszu wpisz następujące elementy w zakresie H1:H20:
     H1 : rolki   H2 : wideo   H3 : pulpit   H4 : kubek   H5 : auto   H6 : zmywarka   H7 : rakietnica   H8 : rower   H9 : telefon   H10: œwieca   H11: cukierek   H12: g³oœniki   H13: sukienka   H14: koc   H15: suszarka   H16: gitara   H17: suszarka   H18: narzêdzia   H19: wideo   H20: twardy dysk					
 2. W komórce A1 wpisz następującą formułę:
  =INDEKS(H1:H20;G1;0)

Przyk³ad pola listy

 1. Aby dodać pole listy w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw w grupie Formanty, a następnie kliknij opcję Pole listy (formant formularza) w sekcji Formanty formularza.  Aby dodać pole listy w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pole listy na pasku narzędzi Formularze. Je¿eli pasek narzêdzi Formularze nie jest widoczny, wska¿ polecenie Paski narzêdzi w menu Widok, a nastêpnie kliknij pozycjê Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg pola listy, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego pola. W tym przykładzie utwórz pole listy obejmujące komórki z zakresu B2:E10.
 3. W grupie Formanty kliknij opcję Właściwości.

 4. W oknie Formatowanie obiektu wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK.
  1. Aby okreœliæ zakres dla listy, wpisz H1:H20 w polu Zakres wejœciowy.
  2. Aby umieœciæ wartoœæ numeryczn¹ w komórce G1 (zale¿nie od tego, który element jest zaznaczony na liœcie), wpisz G1 w polu £¹cze komórki.

   Uwaga Formuła INDEKS() używa wartości w komórce G1 do zwrócenia prawidłowego elementu listy.
  3. Upewnij się, że w obszarze Typ zaznaczania wybrana jest opcja Pojedyncze.

   Uwaga: Opcje Wielokrotne i Rozszerzone s¹ u¿yteczne tylko wówczas, gdy procedura Microsoft Visual Basic for Applications jest u¿ywana do zwracania wartoœci listy. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e pole wyboru Cieñ 3-W umo¿liwia dodanie trójwymiarowego wygl¹du pola listy.

 5. W polu listy powinna byæ wyœwietlana lista elementów. Aby skorzystaæ z tego pola listy, nale¿y klikn¹æ dowoln¹ komórkê tak, aby pole listy nie by³o zaznaczone. Jeżeli zostanie kliknięty element na liście, komórka G1 jest aktualizowana zgodnie z numerem określającym położenie zaznaczonego elementu na liście. Formu³a INDEKS w komórce A1 u¿ywa tego numeru do wyœwietlania nazwy elementu.

Przyk³ad pola kombi

 1. Aby dodać pole kombi w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Pole kombi w sekcji Formanty formularza.  Aby dodaæ pole kombi w programie Excel 2003 i we wczeœniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pole kombi na pasku narzêdzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg pola kombi, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego pola. W tym przykładzie utwórz pole kombi obejmujące komórki z zakresu B2:E2.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole kombi, a nastêpnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. Aby określić zakres dla listy, wpisz H1:H20 w polu Zakres wejściowy.
  2. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.

   Uwaga Formuła INDEKS używa wartości w komórce G1 do zwrócenia prawidłowego elementu listy.
  3. W polu Linie rzutu wpisz 10. Ten wpis określa, przy jakiej liczbie wyświetlanych elementów konieczne będzie użycie paska przewijania do wyświetlenia pozostałych elementów.

   Uwaga Pole wyboru Cień 3-W jest opcjonalne. Zaznaczenie go umożliwia dodanie trójwymiarowego wyglądu pola rozwijanego lub pola kombi.

 5. W polu rozwijanym lub polu kombi powinna byæ wyœwietlana lista elementów. Aby skorzystaæ z pola rozwijanego lub pola kombi, nale¿y klikn¹æ dowoln¹ komórkê tak, aby ten obiekt nie by³ zaznaczony. Kliknięcie elementu w polu rozwijanym lub polu kombi powoduje aktualizację komórki G1 zgodnie z wartością określającą położenie zaznaczonego elementu na liście. Formuła INDEKS w komórce A1 używa tej wartości do wyświetlania nazwy elementu.

Przykład przycisku pokrętła

 1. Aby dodać przycisk pokrętła w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Przycisk pokrętła w sekcji Formanty formularza.  Aby dodać pokrętło w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pokrętło na pasku narzędzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg przycisku pokrętła, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego przycisku. W tym przykładzie utwórz przycisk pokrętła obejmujący komórki z zakresu B2:B3.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk pokrętła, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. W polu Bie¿¹ca wartoœæ wpisz 1.

   Ta wartość inicjuje pokrętło, aby formuła INDEKS wskazywała pierwszy element na liście.
  2. W polu WartoϾ minimalna wpisz 1.

   Ta wartość ogranicza górny poziom przycisku pokrętła do pierwszego elementu listy.
  3. W polu WartoϾ maksymalna wpisz 20.

   Ten numer okreœla maksymaln¹ liczbê wpisów na liœcie.
  4. W polu Zmiana przyrostowa wpisz 1.

   Ta wartość kontroluje zakres regulacji bieżącej wartości przy użyciu formantu przycisku pokrętła.
  5. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.

 5. Kliknij dowolną komórkę, tak aby przycisk pokrętła nie był zaznaczony. Kliknięcie formantu zwiększ lub formantu zmniejsz na przycisku pokrętła powoduje aktualizację komórki G1 zgodnie z numerem określającym bieżącą wartość przycisku plus lub minus zmiana przyrostowa. Ten numer aktualizuje nastêpnie formu³ê INDEKS w komórce A1 w celu wyœwietlenia nastêpnego lub poprzedniego elementu.

  Wartość przycisku pokrętła nie ulegnie zmianie, jeżeli bieżąca wartość jest równa 1 i użytkownik kliknie formant zmniejsz lub jeżeli bieżąca wartość jest równa 20 i użytkownik kliknie formant zwiększ.

Przyk³ad paska przewijania

 1. Aby dodać pasek przewijania w programie Excel 2010 i Excel 2007, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij opcję Pasek przewijania w sekcji Formanty formularza.  Aby dodać pasek przewijania w programie Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel, kliknij przycisk Pasek przewijania na pasku narzędzi Formularze.
 2. W arkuszu kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić lewy górny róg paska przewijania, a następnie przeciągnij do pozycji, w której chcesz ustawić prawy dolny róg tego paska. W tym przykładzie utwórz pionowy pasek przewijania obejmujący komórki B2:B6, którego szerokość jest równa około jednej czwartej szerokości kolumny.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek przewijania, a nastêpnie kliknij polecenie Formatuj formant.

 4. Wpisz następujące informacje, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. W polu Bieżąca wartość wpisz 1.

   Ta wartość inicjuje pasek przewijania, aby formuła INDEKS wskazywała pierwszy element na liście.
  2. W polu Wartość minimalna wpisz 1.

   Ta wartoœæ ogranicza górny poziom paska przewijania do pierwszego elementu listy.
  3. W polu Wartoœæ maksymalna wpisz 20. Ten numer okreœla maksymaln¹ liczbê wpisów na liœcie.
  4. W polu Zmiana przyrostowa wpisz 1.

   Ta wartoœæ kontroluje liczbê numerów, o które formant paska przewijania zwiêksza bie¿¹c¹ wartoœæ.
  5. W polu Zmiana strony wpisz 5. Ten parametr kontroluje zmianę bieżącej wartości po kliknięciu wewnątrz paska przewijania po dowolnej stronie suwaka przewijania.
  6. Aby umieścić wartość numeryczną w komórce G1 (zależnie od tego, który element jest zaznaczony na liście), wpisz G1 w polu Łącze komórki.   Uwaga Pole wyboru Cień 3-W jest opcjonalne. Zaznaczenie go umożliwia dodanie trójwymiarowego wyglądu paska przewijania.
 5. Nale¿y klikn¹æ dowoln¹ komórkê tak, aby pasek przewijania nie by³ zaznaczony. Klikniêcie formantu zwiêksz lub formantu zmniejsz na pasku przewijania powoduje aktualizacjê komórki G1 zgodnie z numerem okreœlaj¹cym bie¿¹c¹ wartoœæ paska przewijania plus lub minus zmiana przyrostowa paska przewijania. Ten numer jest używany w formule INDEKS w komórce A1 w celu wyświetlenia elementu znajdującego się po bieżącym elemencie lub przed bieżącym elementem. Mo¿na równie¿ przeci¹gn¹æ suwak przewijania, aby zmieniæ wartoœæ, lub klikn¹æ w pasku przewijania po dowolnej stronie suwaka przewijania w celu zwiêkszenia o 5 (wartoœæ Zmiana strony). Wartoœæ paska przewijania nie ulegnie zmianie, je¿eli bie¿¹ca wartoœæ jest równa 1 i u¿ytkownik kliknie formant zmniejsz lub je¿eli bie¿¹ca wartoœæ jest równa 20 i u¿ytkownik kliknie formant zwiêksz.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Proprietà

ID articolo: 291073 - Ultima revisione: 10/22/2012 15:51:00 - Revisione: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Feedback