Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OL2002: Jak zmienić plik jako pole dla wszystkich kontaktów

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:291144
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób programowo zmienić za pomocą niestandardowego formularza programu Outlook i Visual Basic Scripting Edition (VBScript) Kataloguj jako pole dużą liczbę istniejących kontaktów.
Więcej informacji
WAŻNE: Jeśli zmiana formatu Kataloguj jako pole za pomocą standardowych kontaktu formularz programu Outlook, Outlook zapewnia, że format tego pola nie wpływa na inne obszary, w którym będą wyświetlane informacje tego typu (takie jak u góry kontaktu podczas wyświetlania w widoku kart adresów). Jednakże, w tym przykładzie po prostu zmienia Kataloguj jako samego pola, a zatem nie wykonuje taką samą funkcję jak formularz kontaktu programu Outlook. Firma Microsoft zaleca, aby utworzyć kopię folderu Kontakty, a następnie użyj poniższy kod przykładowy folder, w którym kopiowane do zapewnienia, że korzyści wynikające ze stosowania tego przykładu przeważają nad wszelkich potencjalnych braków tego podejścia.

UWAGA: Po zmianie Kataloguj jako nie dotyczy pola kolejność wyświetlania kontaktów w książce adresowej programu Outlook.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, aby dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i/lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb.
Jeśli ma niewielkie doświadczenie w programowaniu, należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem firmy Microsoft lub usługi doradcze firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Certyfikowani partnerzy - firmy Microsoft https://partner.microsoft.com/Global/30000104

Usługi doradcze firmy Microsoft — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontakt z firmą Microsoft odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSPodczas tworzenia nowego niestandardowego formularza programu Outlook można zmienić Kataloguj jako pole wszystkie kontakty do jednego z następujących formatów:
 • Imię nazwisko
 • Nazwisko, imię
 • Firma
 • Nazwisko, imię (firma)
 • Firma (nazwisko, imię)

Jak zaprojektować formularz niestandardowy

 1. Na Plik menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wiadomość e-mail Aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
 2. Na Narzędzia menu nowych wiadomości e-mail, polecenie Formularze, a następnie kliknij przycisk Projektuj ten formularz.
 3. Wstaw nowy formularz pięć przycisków poleceń. Aby to zrobić:
  1. Kliknij przycisk (P.2) TAB, aby przejść do pustej strony na formularzu.
  2. Na Formularz menu, kliknij przycisk Przybornik, kliknij przycisk Formant CommandButton, a następnie przeciągnij przycisk do strony pusty formularz.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nowy, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz cmdLastFirst w Nazwa pole.
  4. W Podpis pole typu Nazwisko, imię, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. W Przybornik okno dialogowe, kliknij przycisk Formant CommandButton, a następnie przeciągnąć drugi przycisk strony pusty formularz.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nowy, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz cmdFirstLast w Nazwa pole.
  7. W Podpis pole typu Imię nazwisko, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. W Przybornik okno dialogowe, kliknij przycisk Formant CommandButton, a następnie przeciągnij przycisk trzeciej stronie pusty formularz.
  9. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nowy, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz cmdCompany w Nazwa pole.
  10. W Podpis pole typu Firma, a następnie kliknij przycisk OK.
  11. W Przybornik okno dialogowe, kliknij przycisk Formant CommandButton, a następnie przeciągnij czwartego przycisku do strony pusty formularz.
  12. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nowy, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz cmdLastFirstCompany w Nazwa pole.
  13. W Podpis pole typu Nazwisko, imię (firma), a następnie kliknij przycisk OK.
  14. W Przybornik okno dialogowe, kliknij przycisk Formant CommandButton, a następnie przeciągnij piąty przycisk do strony pusty formularz.
  15. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Nowy, kliknij przycisk Właściwości, a następnie wpisz cmdCompanyLastFirst w Nazwa pole.
  16. W Podpis pole typu Firma (nazwisko, imię), a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Wpisz następujący kod języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Aby to zrobić:
  1. Na Formularz menu, kliknij przycisk Wyświetl kod Aby otworzyć Edytor skryptów.
  2. W Edytorze skryptów wpisz lub skopiuj poniższy kod:
   Option ExplicitDim strSortBySub cmdLastFirst_Click()  strSortBy = "LastFirst"  UpdateContactsEnd SubSub cmdFirstLast_Click()  strSortBy = "FirstLast"  UpdateContactsEnd SubSub cmdCompany_Click()  strSortBy = "Company"  UpdateContactsEnd SubSub cmdLastFirstCompany_Click()  strSortBy = "Last, First (Company)"  UpdateContactsEnd SubSub cmdCompanyLastFirst_Click()  strSortBy = "Company (Last, First)"  UpdateContactsEnd SubSub UpdateContacts()  Dim CurFolder  Dim MyItems  Dim MyItem  Dim NumItems, i  ' Use whichever folder is currently selected  Set CurFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder  ' Make sure it's a contact folder  If CurFolder.DefaultItemType = 2 Then   MsgBox "This process may take some time. You will be " & _   "notified when complete.", , "Contact Tools Message"   Set MyItems = CurFolder.Items   NumItems = MyItems.Count   For i = 1 to NumItems     Set MyItem = MyItems.Item(i)     ' Make sure it's not a distribution list in the folder     ' (really only applies to OL98 and OL2000)     If TypeName(MyItem) = "ContactItem" Then      Select Case strSortBy        Case "LastFirst"         If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then           MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName         Else           MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName         End IF        Case "FirstLast"         If MyItem.Subject <> "" Then           MyItem.FileAs = MyItem.Subject         Else           MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName         End IF        Case "Company"         If MyItem.CompanyName <> "" Then           MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName         Else           MyItem.FileAs = MyItem.LastNameandFirstName         End IF        Case "Last, First (Company)"         MyItem.FileAs = MyItem.LastNameAndFirstName         If MyItem.CompanyName <> "" Then           If MyItem.FileAs <> "" Then            MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _                    MyItem.CompanyName & ")"           Else            MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _                 MyItem.CompanyName           End If         End If        Case "Company (Last, First)"         MyItem.FileAs = MyItem.CompanyName         If MyItem.LastNameandFirstName <> "" Then           If MyItem.FileAs <> "" Then            MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & " (" & _                MyItem.LastNameAndFirstName & ")"           Else            MyItem.FileAs = MyItem.FileAs & _                MyItem.LastNameAndFirstName           End If         End If      End Select      MyItem.Save     End If      ' check TypeName   Next   MsgBox "Finished updating contacts."  Else   MsgBox "The current folder must be a contacts folder."  End If         ' check contacts folder  Set MyItem = Nothing  Set MyItems = Nothing  Set CurFolder = NothingEnd Sub						
  3. Na Plik Kliknij menu w programie Script Editor Zamknij Aby powrócić do formularza.
  4. Kliknij przycisk Wiadomości Strona formularza.
  5. Na Formularz menu, kliknij przycisk Wyświetl tę stronę. Ukrywa stronę formularza, nie wyświetlane, gdy formularz jest stosowany.
 5. Opublikuj formularz. Aby to zrobić:
  1. Na Narzędzia menu, wskaż Formularze, a następnie kliknij przycisk Opublikuj formularz jako.
  2. Sprawdź, czy obok Szukaj w przycisk, który widzisz Biblioteka formularzy osobistych.
  3. W Nazwa wyświetlana Wpisz nazwę nowego formularza (na przykład, discriptive, Zmień plik jako pola), a następnie kliknij przycisk Publikowanie.
  4. Po wyświetleniu monitu zapisz z elementem definicję formularza, kliknij przycisk Nr.
  5. Zamknij wiadomość bez zapisywania go.

Jak używać formularza niestandardowego

Aby użyć nowego formularza:
 1. Zlokalizuj folder kontaktów, który chcesz re-sequence.
 2. Na Plik menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wybierz formularz.
 3. Zmiana Szukaj w pole Biblioteka formularzy osobistych, kliknij przycisk Nowy formularz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij odpowiedni przycisk, aby zaktualizować Kataloguj jako pole.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dostępnych zasobów i answersto, często zadawane pytania dotyczące rozwiązań programu Microsoft Outlook kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287530 OL2002: Pytania dotyczące formularze niestandardowe i rozwiązania programu Outlook
OfficeKBHowTo OutSol OutSol2002

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 291144 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:04:19 — zmiana: 3.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB291144 KbMtpl
Opinia