Dostępność i opis programu Internet Explorer 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL293513
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano dodatki i zmiany w programie Internet Explorer 6, jego dostępność i zasoby pomocy technicznej online oraz zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące tej wersji.

UWAGA: Ta ostateczna wersja zastępuje wersje programu Internet Explorer Public Preview (wersje 6.00.2462.0000 i 6.00.2479.0006). Należy odinstalować wersję Public Preview przed instalacją ostatecznej wersji.

Więcej informacji
Program Internet Explorer 6 można zainstalować na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 98, system Microsoft Windows NT 4.0 lub nowsza wersja systemu Windows. Program Internet Explorer 6 można także zainstalować jako uaktualnienie dowolnej istniejącej wersji programu Internet Explorer. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania oraz instalowania programu Internet Explorer 6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Aby pobrać tylko program Internet Explorer 6, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
174680 Pobieranie programu Internet Explorer dla innego systemu operacyjnego

Opcje pomocy technicznej

Aby uzyskać informacje dotyczące opcji pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 6, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W programie Internet Explorer 6 uwzględniono następujące funkcje, które nie były uwzględniane w starszych wersjach programu Internet Explorer.

Pasek multimediów

Pasek eksploratora jest stroną sieci Web umieszczoną w oknie podrzędnym okna programu Internet Explorer. Zajmuje on pionowe okienko po lewej stronie głównego okienka dokumentu. Przykłady znanych pasków eksploratora to pasek Wyszukaj, Ulubione i Historia. W programie Explorer 6 dodano pasek multimediów, zastępujący pasek Radio programów Internet Explorer 5.x, który obsługuje tylko strumieniowe przesyłanie dźwięku. Ten pasek jest nowym, kompaktowym, wielozadaniowym odtwarzaczem multimedialnym, korzystającym z zalet składników DShow i HTML Plus Time. Korzystając z tego paska, można wykonywać następujące czynności:
  • Odtwarzanie multimediów bez otwierania nowych okien.
  • Losowy dostęp do nośników lokalnych lub zdalnych.
  • Ułatwiony powrót do dowolnego nośnika.
  • Ułatwiony dostęp do najnowszej wersji programu Microsoft Windows Media Player.
Do paska przycisków standardowych w programie Internet Explorer dodano nowy przycisk umożliwiający dostęp do paska multimediów.

Uwaga: W oryginalnej wersji programu Internet Explorer Public Preview uwzględniono również nowe paski Kontakty, Wyszukaj w sieci Web, Wiadomości i Osobiste oraz możliwość dodawania nowych pasków eksploratora zgodnych z językiem HTML, które mogą być tworzone przez firmę Microsoft lub innych producentów. Te dodatkowe paski eksploratora zostały usunięte z ostatecznej wersji zgodnie z opiniami klientów.

Domyślne blokowanie pasków narzędzi

Paski narzędzi programu Internet Explorer są domyślnie blokowane i nie można ich przenosić lub zmieniać ich rozmiarów. Aby odblokować paski narzędzi w celu umożliwienia ich przenoszenia lub zmiany ich rozmiaru, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku narzędzi, a następnie kliknąć w celu wyczyszczenia znacznika wyboru obok polecenia Zablokuj paski narzędzi.

Zgodność ze standardami P3P (Platform for Privacy Preferences)

Nowa karta Prywatność, dodana do okna dialogowego Opcje internetowe, umożliwia ustawienie poziomu ochrony prywatności wymaganego przez użytkownika podczas przeglądania, przez określenie, czy hosty sieci Web mogą zbierać informacje dotyczące klienta za pośrednictwem plików cookie. Program Internet Explorer 6 wdraża specyfikację reguł kompaktowania standardu P3P w wersji 1.0 w celu zbierania metadanych dotyczących planowanego wykorzystania informacji zawartych w plikach cookie w witrynie sieci Web. Po zebraniu metadanych program Internet Explorer decyduje, czy należy akceptować, czy odrzucać pliki cookie w każdej odwiedzanej przez użytkownika witrynie w strefie Internet lub Witryny z ograniczeniami (zgodnie z preferencjami określonymi przez użytkownika na karcie Prywatność).

Uwaga: Wszystkie pliki cookie są automatycznie akceptowane w strefach Lokalny intranet i Zaufane witryny oraz blokowane w strefie Witryny z ograniczeniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282846 Ustawienia prywatności są stosowane tylko do strefy Internet
Ustawienia plików cookie dla poprzednich wersji programu Internet Explorer nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296363 Ustawienia plików cookie nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania opcji prywatności oraz ich znaczenia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
W programie Internet Explorer 6 uwzględniono ikonę stanu zwaną ikoną Prywatność. Ta ikona znajduje się po lewej stronie ikony Blokada na pasku stanu podczas odwiedzania witryny sieci Web, która nie jest zgodna z preferencjami użytkownika dotyczącymi prywatności.

Uwaga: Oryginalny program Internet Explorer 6 Public Preview nie zapewniał możliwości importowania niestandardowych preferencji dotyczących prywatności. Ta funkcjonalność została uaktywniona w ostatecznej wersji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardu P3P, odwiedź następującą witrynę konsorcjum Word Wide Web Consortium (WC3) w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgodności programu Internet Explorer 6 ze standardem P3P, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290333 Description of the Platform for Privacy Preferences (290333P) Project

Inne nowe opcje w oknie dialogowym Opcje internetowe w programie Internet Explorer 6

Następujące opcje zostały dodane lub zmienione oknie dialogowym Opcje internetowe w programie Internet Explorer 6.

Karta Ogólne

Przycisk Usuń pliki cookie został dodany do karty Ogólne w oknie dialogowym Opcje internetowe.

Karta Zabezpieczenia

Ustawienie dla plików cookie, które dotychczas znajdowało się na karcie Zabezpieczenia w programach Internet Explorer 5.x, zostało usunięte. W programie Internet Explorer 6 można konfigurować te ustawienia na karcie Prywatność.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innych zmian ustawień zabezpieczeń stref zawartości sieci Web w programie Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300443 Opis zmian ustawień zabezpieczeń stref zawartości sieci Web w programie Internet Explorer 6
Uwaga: Ustawienie Zezwalaj na META REFRESH nie działało w oryginalnej wersji programu Internet Explorer 6 Public Preview. Ten problem został rozwiązany w najnowszej wersji.

Karta Zaawansowane

Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm (wymaga ponownego uruchomienia)

Uwaga: Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

Ustawienie domyślne=włączone

To ustawienie umożliwia wyłączenie obiektów typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm dla celów związanych z rozwiązywaniem problemów.

Uwaga: Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298931 Jak wyłączyć obiekty typu tool band i Pomocnik przeglądarki innych firm
Wymuszaj składanie w trybie offscreen nawet w serwerze terminali

Uwaga: Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

Ustawienie domyślne=wyłączone

„Składanie” jest procesem łączenia dwóch obrazów w celu utworzenia nowego obrazu. Najczęściej wykonywaną operacją składania jest „nakładka”, w której obraz jest umieszczany na innym obrazie. Efekty składania mogą być przyczyną rozbłysków podczas korzystania z programu Internet Explorer z usługami terminalowymi. Włączenie tej opcji umożliwia eliminację rozbłysków, jednak może być przyczyną znacznego zmniejszenia wydajności programu Internet Explorer uruchomionego z usługami terminalowymi. Aby wyświetlić przykładową stronę korzystającą z efektów składania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Nie wyświetlaj zawartości multimedialnej online na pasku multimediów

Ustawienie domyślne=włączone

To ustawienie określa, czy użytkownik zamierza wyświetlać na pasku multimediów zawartość online z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Jeżeli użytkownik kliknie w celu wyczyszczenia tego pola wyboru, program Internet Explorer wyświetla na pasku multimediów zawartość offline z pliku Browselc.dll (res://Browselc.dll/Mboffline.htm).

Włącz automatyczne dopasowywanie rozmiaru obrazów

Ustawienie domyślne=włączone

Ta funkcja automatycznie zmienia rozmiar obrazów, które są otwierane bezpośrednio w przeglądarce i są zbyt duże, aby mogły być wyświetlone w bieżącym oknie przeglądarki. Rozmiar obrazu jest automatycznie zmieniany w celu dopasowania całego obrazu do wymiarów bieżącego okna przeglądarki. Rozmiar obrazów osadzonych w stronach HTML nie jest zmieniany automatycznie.

Włącz pasek narzędzi obrazu

Ustawienie domyślne=włączone

UWAGA: Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

Domyślnie program Internet Explorer 6 automatycznie wyświetla mały pasek narzędzi po ustawieniu wskaźnika myszy w obszarze obrazu na stronie sieci Web. Na tym pasku narzędzi uwzględniono przyciski służące do zapisywania lub drukowania obrazu, wysyłania wiadomości e-mail z danym obrazem lub otwierania folderu Moje obrazy w innym oknie. Aby wyłączyć ten pasek narzędzi, należy kliknąć w celu wyczyszczenia tego pola wyboru.

Aby dowiedzieć się, dlaczego pasek narzędzi Obraz może nie pojawiać się, nawet jeżeli został włączony, zobacz następujący artykuł z bazy danych Microsoft Knowledge Base:
303473 Image toolbar does not appear over image in Internet Explorer
Włącz zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows

Ustawienie domyślne=wyłączone

Uwaga: Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

Negocjowanie/uwierzytelnianie Kerberos jest domyślnie wyłączone w systemie Windows 2000, jednak można włączyć negocjowanie/uwierzytelnianie Kerberos, klikając w celu zaznaczenia tego pola wyboru. Uwierzytelnianie Kerberos jest domyślnie włączone w starszych wersjach programu Internet Explorer 5, 5.01 i 5.5. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299838 Unable to negotiate Kerberos authentication after upgrading to Internet Explorer 6
Włącz paski eksploratora oparte na języku HTML

Uwaga: W oryginalnej wersji programu Internet Explorer 6 Public Preview to ustawienie było dostępne na karcie Zaawansowane. To ustawienie zostało usunięte z najnowszej wersji.

Po kliknięciu tej opcji należy ponownie uruchomić komputer.

Ustawienie domyślne=włączone

Po kliknięciu w celu wyczyszczenia tego pola wyboru nie można korzystać z niektórych nowych pasków eksploratora lub polecenia Dodaj/usuń paski eksploratora.

Uwaga: W drugiej wersji Public Preview programu Internet Explorer 6 (wersja 6.00.2479.0006) uwzględniono zaawansowane opcje umożliwiające włączanie tagów inteligentnych i wyświetlanie tagów inteligentnych pakietu Office XP.

Raportowanie błędów programu Internet Explorer

To narzędzie umożliwia przesyłanie raportów dotyczących nieodwracalnych błędów występujących w programie Internet Explorer (na przykład ogólnych błędów ochrony lub błędów nieprawidłowej strony) do firmy Microsoft za pośrednictwem Internetu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276550 Opis i dostępność narzędzia do raportowania błędów programu Internet Explorer

Inne nowe funkcje

Zmiany klasyfikatora treści

Klasyfikator treści został zaktualizowany w celu umożliwienia tworzenia wskazówki ułatwiającej użytkownikowi zapamiętanie hasła, puste hasła nie są już dopuszczalne, a użytkownicy, którzy nie są administratorami (systemy Windows NT lub Windows 2000), nie mogą włączać Klasyfikatora treści.

Uwierzytelnianie NTLM

Uwierzytelnianie NTLM za pośrednictwem serwera proxy (przekazywanie przez serwer proxy) jest możliwe w przypadku najnowszej wersji programu Microsoft Proxy Server.

Zgodność z usługą Passport 1.4

Zgodność z usługą Passport 1.4 jest wdrażana w pliku Wininet.dll.

Ochrona przed wirusami w programie Outlook Express 6

Do programu Outlook Express dodano kilka nowych funkcji chroniących przed wirusami, które mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291387 Korzystanie z funkcji ochrony przed wirusami w programie Outlook Express 6

Ogólne informacje dotyczące instalacji

Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania programu Internet Explorer 6, wymagań systemowych i znanych problemów związanych z instalacją, zobacz plik Readme.txt w folderze instalacji programu Internet Explorer. Następujące informacje dotyczą tylko zachowania, które jest nowe lub zmienione w stosunku do wersji Internet Explorer 5, 5.01 i 5.5.

Instalacja w systemie Windows 2000 zawiera program Outlook Express 6

Opcje instalacji Typowa i Pełna nie są dostępne dla systemu Windows 2000. Program Internet Explorer 6 instaluje minimalny zestaw plików na komputerze. W tym zestawie plików uwzględniono przeglądarkę sieci Web i obsługę skryptów programu Internet Explorer 6 oraz program Outlook Express 6.

Instalacja nie jest obsługiwana w systemie Windows 95

Programu Internet Explorer 6 nie można zainstalować na komputerach, na których jest uruchomiony system Microsoft Windows 95. Aby móc zainstalować program Internet Explorer 6, należy korzystać z systemu Windows 98, systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub nowszej wersji systemu Windows.

Instalacja w systemie Windows NT 4.0 wymaga dodatku SP6a

Podczas próby instalacji programu Internet Explorer 6 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Przed kontynuacją instalacji programu Internet Explorer i narzędzi internetowych za pomocą witryny Windows Update wymagane jest zainstalowanie dodatku NT4 Service Pack 6a lub nowszego.
Program Internet Explorer 6 wymaga dodatku Service Pack 6a lub nowszego dla systemu Windows NT 4.0. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0

Obsługa silnego szyfrowania

Jeżeli program Internet Explorer 5.01 lub starszy jest używany na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows NT 4.0, podczas instalowania programu Internet Explorer 6 komputer jest uaktualniany do szyfrowania 128-bitowego. Jeżeli na komputerze jest uruchomiony system Windows 2000, podczas instalowania programu Internet Explorer 6 bieżący poziom szyfrowania na danym komputerze nie jest zmieniany. System Windows 2000 można uaktualnić przy użyciu dodatku High Encryption Pack, który znajduje się na oryginalnym nośniku instalacyjnym oraz w witrynie sieci Web Microsoft Windows Update. Jeżeli na komputerze jest uruchomiony system Windows Me, komputer korzysta już z szyfrowania 128-bitowego.

Składniki, które nie zostały uwzględnione

W przeciwieństwie do poprzednich wersji programu Internet Explorer w wersji 6 nie uwzględniono folderów sieci Web, folderów FTP, programu MSN Messenger, Maszyny wirtualnej Microsoft (VM) dla języka Java lub programu NetMeeting 3.x. Istniejące wersje tych programów są zachowywane podczas uaktualnienia lub mogą być instalowane przez system operacyjny.
greyed out hover over rest
Właściwości

Identyfikator artykułu: 293513 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:35:33 — zmiana: 5.6

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB293513
Opinia