Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Korzystanie z narzędzia do przywracania systemu przy użyciu usługi Instrumentacja zarządzania Windows w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL295299
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób użycia narzędzia do przywracania systemu w celu utworzenia, wyliczenia i przywrócenia poprzednio utworzonych punktów przywracania za pomocą usługi Instrumentacja zarządzania Windows.Wymagania

Do uruchomienia usługi WMI wymagane są uprawnienia administratora. Z usługi przywracania systemu można korzystać za pomocą usługi WMI i pliku Srclient.dll.

Poniższe fragmenty kodu VBScript to przykłady minimalne. Tego kodu nie można implementować bez wcześniejszego sprawdzenia błędów i przeprowadzenia wszystkich testów.
Aby utworzyć punkt przywracania systemu

 'use WMI moniker and SystemRestore classset SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")CSRP = SRP.createrestorepoint ("this is a test", 0, 100) Aby wyłączyć lub włączyć usługę przywracania systemu dla danego dysku

 onoff = inputbox ("Do you want enable or disable System Restore?", "System Restore")Drive = inputbox ("Which Drive would you like to take action on? Must type in format 'c:\'", "Drive to enable/disable")set SRP = GetObject("winmgmts:\\.\root\default:SystemRestore")If onoff = "enable"  theneSRP = SRP.enable(drive)end ifIf onoff = "disable" theneSRP = SRP.disable(drive)end if Aby wyliczyć punkty przywracania systemu na komputerze

 set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default").InstancesOf ("systemrestore")for each Point in SRPmsgbox point.creationtime & vbcrlf & point.description & vbcrlf & "Sequence Number= " & point.sequencenumbernext 
Zwrócone daty mają format rrrrmmddGGMMSS.mmmmmmsUUU, gdzie:
rrrr = cztery cyfry oznaczające rok
mm = dwie cyfry oznaczające miesiąc
dd = dwie cyfry oznaczające dzień miesiąca
GG = dwie cyfry oznaczające godzinę (00-23)
SS = sekundy (00-59)
mmmmmm = mikrosekundy
s = znak plus (+) lub minus (-) umieszczany w celu oznaczenia przesunięcia godziny względem czasu UTC, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym
UUU = przesunięcie względem początkowej strefy czasowej UTC, wyrażone w minutach
UWAGA: Nie można filtrować elementów według określonych dat. Proces filtrowania rozpoczyna się w pierwszym punkcie przywracania systemu i jest wyliczany od tej lokalizacji. Aby odfiltrować elementy, należy utworzyć skrypt zawężający daty na podstawie zwróconych wartości.Aby cofnąć się do określonego punktu przywracania systemu

UWAGA: Użycie tej funkcji wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli po użyciu tej funkcji nie przeprowadzono od razu ponownego uruchomienia komputera, usługa przywracania systemu może działać niewłaściwie.
 set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\Default:SystemRestore") eSRP = SRP.Restore(22) 'parameter passed is the sequence number of the restore point you want to roll back to. 
Materiały referencyjne

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Jeśli czytelnik ma niewielkie doświadczenie w programowaniu, może skontaktować się z autoryzowanym partnerem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących certyfikowanych partnerów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
WMI system restore command line remote
Właściwości

Identyfikator artykułu: 295299 — ostatni przegląd: 11/28/2003 16:05:00 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kbhowto kbhowtomaster kbtool KB295299
Opinia
dy>