Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ogólne informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL295413
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft opracowuje aktualizacje oprogramowania dla systemu Microsoft Windows Millennium Edition, rozwiązując problemy napotykane przez klientów. Niniejszy artykuł zawiera ogólne informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows Millennium Edition. Tematy zawarte w tym artykule są następujące:
 • Informacje o wersji poprawki dla systemu Windows Millennium Edition
 • Identyfikowanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
 • Nazewnictwo pakietów poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
 • Narzędzie do uzyskiwania informacji o poprawkach dla systemu Windows Millennium Edition (Qfecheck.exe)
 • Instalowanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
 • Usuwanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
 • Uzyskiwanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
 • Wskazówki dotyczące wyszukiwania w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
Więcej informacji

Informacje o wersji poprawki dla systemu Windows Millennium Edition

Oryginalnie wydana wersja systemu Windows Millennium Edition ma następujący numer wersji. Pliki dołączone do systemu Windows Millennium Edition mają zazwyczaj następującą sygnaturę wersji:
  System   			Wersja		Data pliku  -------------------------------------------------------  Windows Millennium Edition	4.90.3000	08-06-2000				
Aby wyświetlić informacje dotyczące wersji pliku, kliknij ten plik prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Wersja. Jeśli właściwości pliku nie zawierają karty Wersja, oznacza to, że dla tego pliku nie są dostępne żadne informacje o wersji.

Poprawki dla systemu Windows Millennium Edition, z kilkoma wyjątkami, mają sygnaturę numeru wersji 4.90.3001 lub wyższą. Taki numer wersji wskazuje na to, że plik jest nowszy niż wersja oryginalnie dołączona do systemu Windows Millennium Edition.

Jeden składnik mógł mieć wiele poprawek. Poza rzadkimi wypadkami poprawki są zbiorcze. Nowsze wersje składników zawierają zmiany z poprzednich wersji tego składnika i późniejsze zmiany kolejnych wersji tego składnika. Na przykład wersja 4.90.3002 zawiera zarówno zmianę wprowadzoną w wersji 4.90.3001, jak i zmianę nową.

Zbiorczy charakter tych zmian (oraz kolejne numery wersji) oznaczają, że prawie zawsze jest jedna „bieżąca” wersja danego składnika, która zawiera wszystkie jego poprawki wprowadzone do tej pory. Czasem jednak mogą wystąpić wyjątki.

Identyfikowanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Pliki poprawek dla systemu Windows Millennium Edition można zidentyfikować na podstawie numeru wersji, który jest wyższy niż wersja oryginalnie wydanego produktu. Numer wersji pliku jest dostępny na karcie Wersja w oknie właściwości pliku. W odróżnieniu od systemów Microsoft Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Second Edition system Windows Millennium Edition nie zawiera zasobu „Specjalny opis kompilacji”, któremu przypisuje się wartość „QFE” identyfikującą poprawkę pliku.

Niektóre pliki systemu Windows Millennium Edition nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację wersji. W tych przypadkach należy sprawdzić datę modyfikacji i rozmiar pliku, a następnie porównać je z datą modyfikacji i rozmiarem oryginalnie wydanej wersji pliku. Nie jest to jednak sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację wersji, ponieważ zmiana daty modyfikacji może następować w różnych okolicznościach, a zmiany w pliku nie muszą skutkować zmianą jego rozmiaru.

Nazewnictwo pakietów poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Każda poprawka systemu Windows Millennium Edition ma identyfikator liczbowy odpowiadający artykułowi z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano problem rozwiązywany przez daną poprawkę. Na przykład poprawka rozwiązująca problem opisany w artykule Q123456 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base ma identyfikator 123456.

Każda poprawka systemu Windows Millennium Edition ma również identyfikator języka odpowiadający wersji językowej poprawki lub pakietu. W systemie Windows Millennium Edition są stosowane następujące identyfikatory języka:
 • EAR: arabski — udostępniony
 • LAR: arabski — wersja zlokalizowana
 • CHH: chiński — Hongkong
 • CHS: chiński — uproszczony
 • CHT: chiński — tradycyjny
 • CZE: czeski
 • DAN: duński
 • DUT: holenderski — Holandia
 • USA: angielski
 • FIN: fiński
 • FRN: francuski
 • GER: niemiecki
 • GRK: grecki
 • GR7: grecki — strona kodowa 737
 • GR8: grecki — strona kodowa 869
 • EHE: hebrajski — udostępniony
 • LHE: hebrajski — wersja zlokalizowana
 • HUN: węgierski
 • ITN: włoski
 • JPN: japoński
 • KOR: koreański
 • NOR: norweski
 • POL: polski
 • POR: portugalski
 • BRZ: portugalski — brazylijski
 • RUS: rosyjski
 • SVK: słowacki
 • SLO: słoweński
 • SPA: hiszpański
 • SWE: szwedzki
 • THA: tajski
 • TRK: turecki
Każda nazwa pakietu poprawek dla systemu Windows Millennium Edition zawiera trzy części:
 • Sześciocyfrowy identyfikator (oparty na numerze artykułu, z którym jest związana poprawka)
 • Trzyznakowy identyfikator języka (który jest opisany na powyższej liście)
 • Jednoznakowy identyfikator systemu operacyjnego (5 oznacza system Windows 95, 8 oznacza system Windows 98 i Windows 98 Second Edition oraz M oznacza system Windows Millennium Edition)
Na przykład pakiet instalujący poprawkę dla systemu Windows Millennium Edition w wersji angielskiej (dla Stanów Zjednoczonych), która jest opisana w artykule numer 123456, nosi nazwę 123456usam.exe. Gdyby istniała poprawka dla systemu Windows 98/Windows 98 Second Edition rozwiązująca ten sam problem, pakiet japoński nosiłby nazwę 123456jpn8.exe.

Narzędzie do uzyskiwania informacji o poprawkach dla systemu Windows Millennium Edition (Qfecheck.exe)

Wraz z każdą poprawką dla systemu Windows Millennium Edition jest instalowane narzędzie do uzyskiwania informacji o poprawkach dla systemu Windows Millennium Edition (Qfecheck.exe). Narzędzie to identyfikuje zainstalowane poprawki dla systemu Windows Millennium Edition na podstawie informacji przechowywanych w rejestrze oraz informacji o wersji i specjalnych informacji o kompilacji, które są zawarte w plikach. Za pomocą tego narzędzia można sprawdzić, jakie poprawki dla systemu Windows Millennium Edition są zainstalowane na danym komputerze.

Aby uruchomić narzędzie Qfecheck, należy uruchomić plik Qfecheck.exe znajdujący się w folderze Windows. Dla tego narzędzia jest dostępna Pomoc online.

Instalowanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Przed zainstalowaniem poprawki dla systemu Windows Millennium Edition warto utworzyć punkt przywracania ręcznego za pomocą narzędzia Przywracanie systemu. Ułatwia to usunięcie poprawki, gdyby po jej zainstalowaniu wystąpił problem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia punktu przywracania ręcznego za pomocą narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267951 Opis narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition
Aby zainstalować poprawkę dla systemu Windows Millennium Edition na jednym komputerze, uruchom samowyodrębniający się plik instalatora. Instalator wykonuje następujące czynności:
 1. Rozpakowuje do folderu tymczasowego pliki, które zostaną użyte podczas instalacji. Zazwyczaj są to następujące pliki:
  • Zaktualizowane pliki składników (pliki binarne poprawek)
  • Narzędzie Qfecheck (Qfecheck.exe i Qfecheck.hlp)
  • Pliki inf służące do uruchomienia instalacji Plik podpisu cyfrowego (cat) służący do cyfrowego podpisywania binarnych plików poprawek
  • Inne pliki pomocnicze samowyodrębniającego się instalatora (na przykład Advpack.dll, W95inf16.dll i W95inf32.dll)
 2. Używa wbudowanej biblioteki (Advpack.dll) konfiguracji systemu Windows Millennium Edition w celu zainstalowania określonej poprawki zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w pliku inf. W pliku inf znajdują się zalecenia dotyczące kopiowania plików do poprawnych lokalizacji oraz dodawania ustawień do rejestru. Niektóre pakiety instalatora mogą korzystać z wielu plików inf, co pozwala na instalację zaktualizowanych plików w wersji zgodnej z wersją zainstalowanego systemu Windows Millennium Edition za pomocą jednego pakietu.

  Jeśli jest już zainstalowana nowsza wersja zaktualizowanego składnika, jego starsza wersja nie jest instalowana. Żaden monit nie jest wyświetlany.
 3. Rejestruje cyfrowy podpis zaktualizowanych plików poprawek.
 4. Informuje użytkownika o zakończeniu aktualizacji i wyświetla monit o ponowne uruchomienie komputera. Po kliknięciu przycisku OK pliki tymczasowe są usuwane, a program instalacyjny jest zamykany.

Usuwanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Ponieważ w systemie Windows Millennium Edition jest dostępna funkcja Przywracanie systemu, do poprawek dla systemu Windows Millennium Edition nie jest dołączane osobne narzędzie do usuwania. Przed zainstalowaniem poprawki warto utworzyć punkt przywracania ręcznego za pomocą narzędzia Przywracanie systemu. Ułatwia to usunięcie poprawki, gdyby po jej zainstalowaniu wystąpił problem.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia punktu przywracania ręcznego za pomocą narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267951 Opis narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition
Jeśli przed zainstalowaniem poprawki dla systemu Windows Millennium Edition, która ma zostać usunięta, nie został utworzony punkt przywracania lub w konfiguracji komputera zostały wprowadzone zmiany i nie chce się ich utracić w wyniku przywrócenia komputera do stanu sprzed zainstalowania poprawki, można ręcznie przywrócić określony plik za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ręcznego przywracania pliku za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265371 Jak wyodrębnić i zamienić plik chroniony w systemie Windows Me

Uzyskiwanie poprawek dla systemu Windows Millennium Edition

Poprawki dla systemu Windows Millennium Edition dzielą się na dwie podstawowe kategorie w zależności od ich dostępności i metody dystrybucji. Pierwsza kategoria zawiera poprawki, które są publicznie dostępne ze źródeł w trybie online. Druga kategoria zawiera poprawki, które nie są dostępne publicznie, a w celu ich uzyskania należy się skontaktować z Pomocy technicznej firmy Microsoft.
Rozprowadzane publicznie poprawki dla systemu Windows Millennium Edition są dostępne do pobrania za pomocą łączy w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano problemy rozwiązywane przez te poprawki. W niektórych przypadkach pliki poprawek można pobrać z witryny sieci Web Microsoft — Centrum pobierania lub z witryny Microsoft Windows Update.

Aby uzyskać poprawki dla systemu Windows Millennium Edition, które nie są publicznie rozprowadzane, należy się skontaktować z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z Pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wskazówki dotyczące wyszukiwania w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Aby zlokalizować informacje o określonych poprawkach dla systemu Windows Millennium Edition i problemach, które one rozwiązują, odwiedź bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base i wyszukaj symptomy problemu. Aby zlokalizować artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których są opisane aktualizacje systemu Windows Millennium Edition, przeprowadź wyszukiwanie dla produktu Windows Millennium Edition i słowa kluczowego „poprawka”.Aby zlokalizować wszystkie artykuły dotyczące określonego zaktualizowanego składnika, do kwerendy dołącz również nazwę pliku składnika. Na przykład File.vxd.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows 95, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
161020 Implementing Windows 95 updates
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek dla systemów Windows 98 i Windows 98 Second Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
206071 Ogólne informacje na temat poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 295413 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:58:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB295413
Opinia