Opis narzędzia Group Policy Update Utility

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano nowe narzędzie wiersza polecenia Gpupdate.exe. To nowe narzędzie zastępuje przełącznik /refreshpolicy w wierszu polecenia Secedit.exe w systemie Microsoft Windows 2000. Korzystając z tego nowego narzędzia, można ręcznie aktualizować zmiany wprowadzone w zasadach grupy (niektóre zmiany mogą być wprowadzane natychmiast).
Więcej informacji
Po wprowadzeniu zmian w zasadach grupy konieczne może być natychmiastowe zastosowanie tych zmian bez oczekiwania na domyślny interwał aktualizacji (90 minut na członkach domeny i 5 minut na kontrolerach domeny) lub bez ponownego uruchamiania komputera. Aby wykonać tę aktualizację, należy uruchomić narzędzie Gpupdate.exe w wierszu polecenia. Następujące informacje dotyczą tego narzędzia i różnych przełączników, których można używać razem z tym narzędziem:

Opis narzędzia

Narzędzie Group Policy Update Utility w wersji 5.1 umożliwia aktualizację ustawień zasad grupy.

Składnia

GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:wartość] [/Logoff] [/Boot]

Przełączniki

/Target:{Computer | User}

Tego przełącznika można użyć wtedy, gdy konieczna jest aktualizacja ustawień zasad dotyczących tylko użytkownika lub komputera. Jeżeli ten przełącznik nie jest używany, domyślnie aktualizowane są ustawienia zasad dotyczące zarówno użytkownika, jak i komputera.

/Force

Ten przełącznik powoduje ponowne zastosowanie wszystkich ustawień zasad. Domyślnie stosowane są tylko zmienione ustawienia zasad.

/Wait:{wartość}

Ten przełącznik umożliwia ustawienie liczby sekund określającej czas oczekiwania na zakończenie przetwarzania zasad. Wartością domyślną jest 600 sekund. Wartość zero (0) oznacza, że oczekiwanie nie jest konieczne. Wartość (-1) oznacza, że konieczne jest oczekiwanie przez czas nieokreślony. Po przekroczeniu limitu czasu wiersz polecenia jest wyświetlany ponownie, ale przetwarzanie zasad jest kontynuowane.

/Logoff

Ten przełącznik może spowodować wylogowanie sesji użytkownika z komputera po zaktualizowaniu ustawień zasad grupy. Takie zachowanie jest wymagane w przypadku tych rozszerzeń komputerów klienckich korzystających z zasad grupy, które nie przetwarzają zasad w cyklu aktualizacji w tle, ale mogą przetwarzać zasady podczas logowania użytkownika do komputera. Dwa przykłady takiego zachowania można zaobserwować w przypadku funkcji instalacji oprogramowania i przekierowania folderu ukierunkowanych na użytkownika. Ten przełącznik nie jest uwzględniany, jeżeli nie wywoływano rozszerzeń wymagających wylogowania użytkownika z komputera.

/Boot

Ten przełącznik może spowodować ponowne uruchomienie komputera po zaktualizowaniu ustawień zasad grupy. Takie zachowanie jest wymagane w przypadku tych rozszerzeń klientów zasad grupy, którzy nie przetwarzają zasad w cyklu aktualizacji w tle, ale mogą przetwarzać zasady podczas uruchamiania komputera. Takie zachowanie można zaobserwować w przypadku funkcji instalacji oprogramowania ukierunkowanej na komputer. Ten przełącznik nie jest uwzględniany, jeżeli nie wywoływano rozszerzeń wymagających ponownego uruchomienia komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wymuszania aktualizacji zasad grupy w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
227448 Using Secedit.exe to Force Group Policy to Be Applied Again
Proprietà

ID articolo: 298444 - Ultima revisione: 06/06/2006 10:12:16 - Revisione: 4.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbinfo KB298444
Feedback