JAK: Wykonywanie w systemie Windows 2000 migracji istniejącej infrastruktury systemu nazw domen (DNS) z serwera BIND na serwer DNS systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301192
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym przewodniku opisano krok po kroku sposób zastępowania istniejącej infrastruktury systemu nazw domen (DNS) nową infrastrukturą DNS systemu Windows 2000. Obejmuje to zainstalowanie serwera DNS systemu Windows 2000 oraz skonfigurowanie go pod kątem rozpoznawania nazw i przeprowadzania aktualizacji dynamicznych, co pozwala na centralne zlokalizowanie zasobów i serwerów. Ponadto wykorzystuje się transfery stref w celu dokonania migracji stref serwerów BIND na serwer DNS systemu Windows 2000. Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
 • Zalecany sprzęt lub oprogramowanie: komputer powinien działać pod kontrolą systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server i być serwerem członkowskim lub kontrolerem domeny w domenie systemu Windows 2000.
 • Musisz mieć bezpośredni dostęp do konsoli komputera lub dostęp administracyjny za pośrednictwem Usług terminalowych.

Instalowanie i konfigurowanie serwera DNS systemu Windows 2000

Przed migracją usług DNS z serwera DNS, który wykorzystuje inną implementację serwera DNS, na przykład BIND (Berkeley Internet Name Domain), musisz:
 • Zainstalować usługę DNS systemu Windows 2000 na komputerze, który działa pod kontrolą systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server.
 • Skonfigurować usługę DNS systemu Windows 2000.
W tej części omówiono czynności dotyczące instalowania i konfigurowania usługi DNS systemu Windows 2000.

Ręczne instalowanie usługi DNS systemu Windows 2000

Przed skonfigurowaniem usługi DNS trzeba najpierw zainstalować ją na serwerze. Usługa DNS nie jest instalowana domyślnie podczas normalnej instalacji systemu Windows 2000 Server ani Windows 2000 Advanced Server. Usługę DNS można zainstalować w trakcie początkowej instalacji systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server albo po jej zakończeniu.

Aby zainstalować usługę DNS na istniejącym komputerze z systemem Windows 2000 Server:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dodaj/Usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 3. W Kreatorze składników systemu Windows kliknij na liście Składniki pozycję Usługi sieciowe, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 4. W oknie dialogowym Usługi sieciowe zaznacz pole wyboru System nazw domen (DNS), jeśli nie jest ono jeszcze zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W Kreatorze składników systemu Windows kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić Instalatora Windows 2000. Włóż instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 Server do stacji dysków CD-ROM, jeśli pojawi się odpowiedni monit. Instalator skopiuje na komputer usługę DNS i jej pliki narzędziowe.
 6. Po ukończeniu działania Instalatora kliknij przycisk Zakończ.
Aby zainstalować usługę DNS w trakcie początkowej instalacji systemu Windows 2000 Server lub Windows 2000 Advanced Server, wykonaj czynności 3 i 4, gdy pojawi się monit o zainstalowanie i skonfigurowanie składników systemu Windows.

Serwer DNS wymaga do poprawnego działania strefy wyszukiwania do przodu, która przechowuje rekordy lokalizatora dla domeny lokalnej serwera DNS. Strefa wyszukiwania do przodu zawiera informacje, które są niezbędne do rozpoznawania nazw w domenie DNS. Warto też skonfigurować strefę wyszukiwania wstecznego, która pozwala użytkownikom na określenie nazwy zasobu lokalnego na podstawie jego adresu IP.

Konfigurowanie usługi DNS systemu Windows 2000

Aby skonfigurować usługę DNS systemu Windows 2000 przy użyciu Kreatora konfiguracji serwerów DNS:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie DNS, aby otworzyć Konsolę serwera DNS.
 2. W okienku nawigacji kliknij obiekt Serwer DNS dla swojego serwera.
 3. Kliknij obiekt serwera prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj serwer, aby uruchomić Kreatora konfiguracji serwerów DNS.
 4. W Kreatorze konfiguracji serwerów DNS kliknij przycisk Dalej. Zaznacz jedno z następujących pól wyboru (odpowiednio do sytuacji), a następnie kliknij przycisk Dalej:
  • Jeśli jest to pierwszy serwer DNS w sieci i nie jest potrzebne rozpoznawanie nazw z innych domen, zaznacz pole wyboru Jest to pierwszy serwer DNS w tej sieci.
  • Jeśli w sieci będzie działać jeszcze co najmniej jeden serwer DNS lub jeśli konieczne jest przesyłanie dalej żądań DNS do innej sieci (np. do Internetu), zaznacz pole wyboru W tej sieci działa co najmniej jeden serwer DNS, a następnie wpisz adres IP znanego serwera DNS.
 5. Zaznacz pole wyboru Tak, utwórz teraz strefę wyszukiwania do przodu, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Zaznacz pole wyboru Podstawowa standardowa, aby skonfigurować ten serwer jako podstawowy serwer DNS (podstawowy serwer DNS przechowuje wzorcową kopię nowej strefy w pliku tekstowym), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) dla nowej strefy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Zaakceptuj ustawienie domyślne, aby utworzyć nowy plik pod podaną nazwą, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Aby skonfigurować strefę wyszukiwania wstecznego, która pozwala użytkownikom na określenie nazwy zasobu lokalnego na podstawie jego adresu IP:
 1. Zaznacz pole wyboru Tak, utwórz teraz strefę wyszukiwania wstecznego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Zaznacz pole wyboru Podstawowa standardowa, aby utworzyć strefę wyszukiwania wstecznego jako strefę podstawową, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W polu Identyfikator sieci wpisz w odpowiednim porządku oktety, które wchodzą w skład adresu sieciowego. Jeśli na przykład adres IP serwera to 192.168.100.102, a maska podsieci to 255.255.255.0, wpisz192.168.100. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Zaakceptuj ustawienie domyślne, aby utworzyć plik nowej strefy o nazwie nadanej automatycznie przez kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Użycie transferów stref w celu przeprowadzenia migracji stref serwerów BIND na serwery DNS systemu Windows 2000

Proces migracji stref serwera BIND na serwery DNS systemu Windows 2000 wymaga wykonania następujących czynności:
 • Dodanie do serwera DNS systemu Windows 2000 stref pomocniczych dla wszystkich istniejących w firmie stref, które są przechowywane na serwerach DNS opartych na systemie BIND.
 • Zainicjowanie na serwerze DNS systemu Windows 2000 transferów stref w celu przeniesienia stref z serwerów BIND.
 • Konwertowanie tych stref pomocniczych na strefy podstawowe (po ukończeniu transferów).
 • Zmiana konfiguracji klientów, aby wskazywały one na serwery DNS systemu Windows 2000.

Dodawanie strefy pomocniczej do serwera DNS systemu Windows 2000

Aby dodać strefę pomocniczą do serwera DNS systemu Windows 2000:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę DNS, aby otworzyć Konsolę zarządzania DNS.
 2. W okienku nawigacji rozwiń pozycję serwer DNS. Rozwiń folder Strefy wyszukiwania do przodu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Strefy wyszukiwania do przodu, a następnie kliknij polecenie Nowa strefa, aby uruchomić Kreatora nowych stref. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Zaznacz pole wyboru Pomocnicza standardowa, aby utworzyć kopię istniejącej strefy, a następnie kliknij przycisk Dalej. W polu Nazwa wpisz nazwę strefy pomocniczej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij pole tekstowe, aby wpisać adres IP. Wpisz adres serwera DNS, z którego chcesz skopiować strefę (w tym momencie przycisk Dodaj staje się już dostępny). Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.

Inicjowanie transferu strefy dla strefy pomocniczej

Aby zainicjować transfer strefy dla strefy pomocniczej:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę DNS, aby otworzyć Konsolę zarządzania DNS.
 2. W okienku nawigacji rozwiń pozycję serwer DNS. Rozwiń folder Strefy wyszukiwania do przodu.
 3. Rozwiń folder Strefy wyszukiwania do przodu, a następnie odszukaj strefę pomocniczą, którą chcesz zmienić.
 4. Kliknij tę strefę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Transferuj z wzorca.

Zmiana typu strefy

Aby zmienić typ strefy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę DNS, aby otworzyć Konsolę zarządzania DNS.
 2. W okienku nawigacji rozwiń pozycję serwer DNS. Rozwiń folder Strefy wyszukiwania do przodu.
 3. Rozwiń folder Strefy wyszukiwania do przodu, a następnie odszukaj strefę pomocniczą, którą chcesz przenieść.
 4. Kliknij strefę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Kliknij przycisk Zmień, aby otworzyć okno Zmienianie typu strefy.
 5. Zaznacz pole wyboru Podstawowa standardowa, a następnie kliknij przycisk OK.Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o systemie nazw domen (DNS), zobacz:
 • „TCP/IP Core Networking Guide” z zestawu Windows 2000 Resource Kit, rozdziały 5 i 6.
 • Zestaw MCSE Training Kit, „Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Administration” (MS Press), rozdziały 7 i 8.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 301192 — ostatni przegląd: 02/02/2014 09:01:54 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdns kbenv KB301192
Opinia