Você está offline; aguardando reconexão

Jak przywrócić ustawienia domyślne po zaimportowaniu niestandardowych preferencji prywatności

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301689
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Niestandardowe ustawienia preferencji prywatności można zaimportować do programu Internet Explorer, klikając przycisk Importuj na karcie Prywatność polecenia Opcje internetowe i otwierając plik preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml). W tym artykule opisano sposób przywrócenia domyślnych ustawień prywatności programu Internet Explorer po zaimportowaniu niestandardowych ustawień dla stref Internet, Lokalny intranet oraz Zaufane witryny.

Informacje dotyczące składni języka XML (Extensible Markup Language) dla plików preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące domyślnych ustawień prywatności w programie Internet Explorer, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293222 Domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby usunąć wcześniej zaimportowane niestandardowe ustawienia prywatności i przywrócić domyślne ustawienia prywatności programu Internet Explorer:
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Prywatność kliknij przycisk Domyślne (jeśli jest dostępny), a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  UWAGA: Przycisk Domyślne nie będzie dostępny, jeśli został zaimportowany plik preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) nie zawierający elementu p3pCookiePolicy z wierszem zone="internet" lub zawierający tylko element alwaysReplayLegacy (patrz niżej) oraz ustawienia prywatności przed importowaniem były ustawione na Średnie (domyślny poziom prywatności).
 3. W sekcji Zarządzane witryny sieci Web w oknie dialogowym Akcje prywatności dla witryny, kliknij każdą z witryn sieci Web, dla których zostały zaimportowane akcje prywatności, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  UWAGI: Ten krok może być wymagany, jeśli akcje prywatności dla witryny zostały zaimportowane za pomocą elementu MSIESiteRules.
 4. Kliknij dwa razy przycisk OK i uruchom program Regedit.exe.
 5. Usuń wszystkie klucze witryn strefy Lokalny intranet istniejące w następującym kluczu Rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
  UWAGA: To może być wymagane, jeśli został zaimportowany plik preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) określający akcję „prompt” dla witryn strefy Lokalny intranet i użytkownik zmienił to ustawienie na akceptowanie lub odrzucanie przy użyciu monitów o pliki cookie w określonych witrynach. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zobacz poniższy artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  302831 Unable to Remove Per Site Privacy Actions for Local Intranet Sites
 6. Usuń następującą wartość DWORD z Rejestru (jeśli istnieje):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\LeashLegacyCookies
  UWAGA: Wartość DWORD LeashLegacyCookies istnieje, jeśli został zaimportowany plik preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) zawierający element alwaysReplayLegacy. To ustawienie umożliwia wysyłanie plików cookie (istniejących w czasie instalowania programu Internet Explorer 6) do strefy Internet. Jeśli tego elementu nie określono, starsze wersje plików cookie będą wysyłane do strefy Internet tylko w kontekście witryny odwiedzanej (będą chronione).
 7. Usuń obydwa identyfikatory prywatności GUID dla stref Lokalny intranet i Zaufane witryny (jeśli istnieją) w następującym kluczu Rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
  Klucz strefy Lokalny intranet nosi nazwę 1, natomiast klucz strefy Zaufane witryny nazwę 2. Dla ustawień plików utworzonych przez witrynę odwiedzaną, identyfikator GUID o wartości binarnej przyjmuje nazwę (AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120). Dla ustawień plików cookie utworzonych przez inne witryny, identyfikator GUID o wartości binarnej przyjmuje nazwę (A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F).

  UWAGA: Dla stref Lokalny intranet (1) oraz Zaufany witryny (2) domyślnie nie ma identyfikatorów GUID dla ustawień plików cookie, będą obecne tylko wtedy, gdy zostanie zaimportowany plik preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) zawierający element p3pCookiePolicy z wierszem zone="intranet" lub zone="trustedSites". Program Internet Explorer nie zezwala na dostosowanie ustawień dla strefy Witryny z ograniczeniami (4) przez importowanie pliku preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) i niestandardowe ustawienia strefy Internet (3) są usuwane (za wyjątkiem wartości DWORD LeashLegacyCookies jak podano powyżej) po kliknięciu przycisku Domyślne na karcie Prywatność.
UWAGA: Po wykonaniu powyższych kroków nie zostaną przywrócone usunięte wcześniej pliki cookie lub akcje prywatności dla tej samej witryny usunięte podczas importowania pliku preferencji prywatności programu Internet Explorer (.xml) zawierającego elementy flushCookies lub flushSiteList. Element flushCookies usuwa wszystkie pliki cookie podczas importowania niestandardowych ustawień prywatności, a element flushSiteList usuwa wszystkie decyzje tej samej witryny podczas importowania niestandardowych ustawień prywatności.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień prywatności, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Propriedades

ID do Artigo: 301689 - Última Revisão: 09/19/2003 19:04:24 - Revisão: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbenv kbhowto kbtool KB301689
Comentários
ta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> ript type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">