FP2002: Jak skonfigurować witrynę sieci Web o ograniczonym dostępie

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL301954
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft FrontPage 2000: 301942.

Wersja tego artykułu dla programów Microsoft FrontPage 97 i Microsoft FrontPage 98: 300241.
Streszczenie
W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób w programie Microsoft FrontPage 2002 można skonfigurować witrynę sieci Web o ograniczonym dostępie.
Więcej informacji
Witryna sieci Web o ograniczonym dostępie może być wyświetlana tylko przez określono grono użytkowników. Program FrontPage nie umożliwia ograniczenia dostępu do poszczególnych stron, sekcji ani folderów w witrynie.

Aby w programie FrontPage skonfigurować witrynę sieci Web o ograniczonym dostępie, należy ustawić uprawnienia w tej witrynie naDostęp do funkcji przeglądania tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Operację tę wykonuje się zazwyczaj w podsieci Web, dla której niezależnie określono unikatowe uprawnienia dostępu. OpcjęDostęp do funkcji przeglądania tylko dla zarejestrowanych użytkownikówmożna jednak ustawić także w głównej witrynie sieci Web.

Podsieć Web jest witryną zagnieżdżoną w innej witrynie. Domyślnie wszystkie podsieci dziedziczą niezmienione ustawienia uprawnień po nadrzędnych witrynach sieci Web. Uprawnienia dostępu do każdej podsieci mogą być jednak unikatowe. Zestaw uprawnień, które określają, kto może przeglądać podsieć, pracować nad jej rozwojem albo nią administrować, może być inny w każdej podsieci. Poszczególne podsieci konfiguruje się odmiennie, przypisując im inne poziomy uprawnień i różne grupy użytkowników.

Grupy kroków, które podano niżej, są ilustracją, jak utworzyć podsieć Web i ustawić unikatowe uprawnienia dostępu.

Tworzenie nowej podsieci Web

W programie FrontPage można utworzyć podsieć Web przez zastosowanie dowolnej z następujących metod:

Metoda 1. Tworzenie podsieci Web przy użyciu kreatora albo szablonu

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Strona lub sieć Web.
 2. W okienku zadańNowa strona lub sieć Webkliknij pozycję Szablony witryn sieci Web. W oknie dialogowym Szablony witryn sieci Web zaznacz żądany układ witryny.
 3. Na liście rozwijanejOkreśl lokalizację nowej sieci webwpisz lokalizację nowej witryny sieci Web albo zaznacz lokalizację na liście pozycji do wyboru.

  Na przykład http://nazwa serwera jest główną siecią Web, natomiast http://nazwa serwera/nazwa podsieci Web jest podsiecią.

  UWAGA: Aby utworzyć podsieć Web na dysku, jako lokalizację wpisz ścieżkę podobną do następującej:
  C:\witryna\podsieć web
  Należy pamiętać, że nie można ustawiać uprawnień dostępu do witryny sieci Web, zanim nie zostanie ona opublikowana na serwerze z uruchomionymi Rozszerzeniami serwera programu FrontPage.
 4. Kliknij przycisk OK.

Metoda 2. Konwersja folderu na podsieć Web

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web.
 2. Na Liście folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz skonwertować na podsieć, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na sieć Web.
 3. Jeżeli pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru konwersji, kliknij przycisk Tak.

Metoda 3. Import witryny sieci Web do folderu i konwersja folderu na podsieć Web

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz witrynę sieci Web, do której chcesz importować.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 3. W oknie dialogowym Importowanie kliknij opcję Dodaj folder albo Z sieci Web, a następnie zaznacz foldery lub witrynę sieci Web, które chcesz importować.
 4. Skonwertuj folder na podsieć Web przez wykonanie kroków opisanych wyżej w tym artykule.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia podsieci Web w programie FrontPage, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft FrontPage - Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz hasło podsieć Web, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia podsieci Web, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292625 FP2002: How to Divide a Large Root Web into Smaller Subwebs

Tworzenie podsieci Web przy użyciu Menedżera usług internetowych

Podsieć Web można utworzyć także w konsoli Microsoft Management Console (MMC) przy użyciu przystawki Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft. Aby to zrobić, zastosuj metodę odpowiednią do sytuacji.

Metoda 1. Tworzenie podsieci Web

 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Kliknij dwukrotnie witrynę sieci Web, której chcesz użyć.
 3. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web (lub folder), w której chcesz utworzyć podsieć Web, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenieSieć web programu Rozszerzenia serwera w wersji 2002.
 4. Gdy w przeglądarce pojawi się strona Tworzenie podsieci Web, wpisz nazwę nowej podsieci, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Metoda 2. Konwersja folderu w witrynie sieci Web na podsieć

 1. Uruchom Menedżera usług internetowych.
 2. Odszukaj witrynę sieci Web, której chcesz użyć.
 3. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz skonwertować na podsieć Web z rozszerzeniami programu FrontPage, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenieKonfiguruj program Rozszerzenia serwera w wersji 2002.
 4. Gdy w przeglądarce pojawi się strona Tworzenie podsieci Web, kliknij przycisk Prześlij.

Tworzenie podsieci Web przy użyciu narzędzia SharePoint do administrowania witryną

 • Uruchom Menedżera usług internetowych.
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij witrynę sieci Web Office Web Server Administration, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przeglądaj.
 • Gdy w przeglądarce pojawi się strona Administracja serwera, kliknij łącze Administracja, kierujące do odpowiedniego serwera wirtualnego.
 • Gdy w przeglądarce pojawi się strona Administracja serwera wirtualnego, kliknij łączePrzejdź do administracji witryny.
 • Gdy strona Administracja witryny zostanie załadowana do przeglądarki, kliknij łącze Utwórz podsieć Web.
 • Gdy strona Tworzenie podsieci Web zostanie załadowana do przeglądarki, wpisz nazwę nowej podsieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Konfigurowanie unikatowych uprawnień dostępu do podsieci Web przy użyciu Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 lub programu SharePoint Team Services firmy Microsoft

Jeżeli na serwerze sieci Web uruchomiono program SharePoint Team Services albo Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2002, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1. W podsieci Web

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz podsieć Web.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Kliknij przyciskZmień uprawnienia.
 4. Kliknij opcjęUżyj uprawnień unikatowych dla tej sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 5. U góry strony kliknij przycisk Administracja.
 6. W obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
 7. W oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 8. W oknie dialogowym Dodawanie użytkownika kliknij odpowiednią opcję w obszarze Użytkownik, aby dodać nowego użytkownika. Możesz także dodać nazwę istniejącego użytkownika albo istniejącej grupy.
 9. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru odpowiadające roli, którą chcesz przydzielić użytkownikowi.
 10. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 11. Aby ograniczyć dostęp do witryny, usuń uprawnienie grupy Wszyscy do przeglądania. W tym celu w oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wszyscy, a następnie kliknij opcjęUsuń wybranych użytkowników ze wszystkich ról. Jeżeli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK.

Metoda 2. W głównej sieci Web

 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz główną sieć Web.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Strona główna administracji.
 3. Na stronie Administracja witryny w obszarze Podsieci Web kliknij nazwę podsieci, aby wyświetlić właściwą stronę administracji witryną.
 4. W obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zmień uprawnienia podsieci Web.
 5. Kliknij opcjęUżyj uprawnień unikatowych dla tej witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 6. U góry strony kliknij przycisk Administracja.
 7. W obszarze Użytkownicy i role kliknij przycisk Zarządzaj użytkownikami.
 8. W oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami w obszarze wyboru użytkowników kliknij opcję Wszyscy, a następnie kliknij opcjęUsuń wybranych użytkowników ze wszystkich ról. Jeżeli pojawi się monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK.
 9. W oknie dialogowym Zarządzanie użytkownikami kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 10. W oknie dialogowym Dodawanie użytkownika kliknij właściwą opcję w obszarze Użytkownik, aby dodać nowego użytkownika. Możesz także dodać nazwę istniejącego użytkownika albo istniejącej grupy.
 11. W obszarze Rola użytkownika kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru odpowiadające roli, którą chcesz przydzielić użytkownikowi.
 12. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.

Konfigurowanie unikatowych uprawnień dostępu przy użyciu Rozszerzeń serwera programu Microsoft FrontPage 2000

Jeżeli na serwerze sieci Web są uruchomione Rozszerzenia serwera programu Microsoft FrontPage 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz podsieć Web.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Serwer, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Kliknij opcjeUżyj uprawnień unikatowych dla tej sieci web, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij kartę Użytkownicy.
 5. Kliknij opcjęPrzeglądanie tej sieci web wymaga prawidłowej nazwy użytkownika i hasła, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Dodawanie użytkowników w obszarze Użytkownicy mogą zaznacz typ dostępu przysługującego użytkownikowi, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Powtórz kroki 5–7 dla każdego użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu do witryny sieci Web.
 8. Aby poddać edycji uprawnienia przysługujące użytkownikowi, kliknij użytkownika na liście, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 9. Aby usunąć użytkownika, kliknij go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 10. Kliknij kartę Grupy, a następnie wykonaj kroki 5–9, aby przydzielić uprawnienia grupom.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia podsieci Web i konfigurowania unikatowych uprawnień dostępu do podsieci przy użyciu Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 lub programu SharePoint Team Services, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310932 FPSE2002: Where to Find the SharePoint Team Services Administrator's Guide
W tym artykule omówiono zadania administracyjne wykonywane w programie SharePoint Team Services oraz przy użyciu Rozszerzeń serwera programu Microsoft FrontPage 2002.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia podsieci Web i konfigurowania unikatowych uprawnień dostępu do podsieci przy użyciu Rozszerzeń serwera programu FrontPage 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310931 FPSE2000: Where to Find the FrontPage 2000 Server Extensions Resource Kit (SERK)
OfficeKBHowTo inf FPSE hasło ochrona strony
Właściwości

Identyfikator artykułu: 301954 — ostatni przegląd: 02/24/2014 15:34:49 — zmiana: 2.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2002, Microsoft SharePoint Team Services

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdta KB301954
Opinia