Błąd "Nie można wstawić obiektu" w ActiveX niestandardowe rozwiązanie Office po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS14-082

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3025036
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, która jest opisana w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS14-082, może wystąpić jeden z następujących symptomów:

Symptom 1

Podczas wstawiania formantu ActiveX formularzy (forms3) do dokumentu pakietu Microsoft Office lub podczas edytowania właściwości formantu, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących w roztworze ActiveX niestandardowego pakietu Office:
Program Visio nie może wstawić tego formantu, ponieważ jego parametr TypeInfo nie został poprawnie scalony. Upewnij się, że wszystkie typy parametrów są przyjazne dla języka VBA. Usuń plik TEMP *.exd, jeśli to konieczne.
Biblioteka obiektów jest nieprawidłowa lub zawiera odwołania do definicji obiektów, których nie można znaleźć.
Nie można wstawić obiektu.
Program użyty do utworzenia tego obiektu jest Formularze. Ten program jest nie zainstalowany na tym komputerze lub nie odpowiada. Aby zmodyfikować ten obiekt, należy zainstalować Formularze lub zapewnienia, że żadne okna dialogowe w Formularze są zamknięte.
Zwróć uwagę Ostatni komunikat o błędzie Formularze tekst może zostać zastąpiony GUID formantu.

Symptom 2

Użycie modułu Szybka instalacja pakietu Office 2013 na komputerze, który ma zainstalowany (Side-by-Side) pakiet Office 2007 lub Office 2010, może spowodować wygenerowanie błędów wymienionych w sekcji "Symptom 1".

Symptom 3

Po zapisaniu skoroszytu programu Microsoft Excel, który zawiera formant ActiveX (forms3) na komputerze, który ma zainstalowany MS14-082, makr programu Excel mogą nie działać na komputerach, które nie mają MS14-082 zainstalowany.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać wszystkie problemy opisane w sekcji "Symptomy", należy zainstalować następujące aktualizacje na odpowiednich komputerach dla wszystkich wersji pakietu Office, który jest zainstalowany.

Uwaga: Należy zainstalować wszystkie aktualizacje dla wszystkich wersji pakietu Office, zainstalowanym uzyskanie pełnego wyniku poprawki. Jeśli używasz połączenia side-by-side produktów Office 2013 C2R zainstalowany i zainstalowane MSI pakietu Office, trzeba zaktualizować Wszystkie produkty w tym samym czasie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Ważne informacje o zmianie".

Office 2013 (Szybka instalacja instalacje)

Instalacja pakietu Office kliknij 2013 (C2R) klienci powinni automatycznie otrzymać aktualizacje, które zawierają tę poprawkę. Sprawdź, czy są uruchomione w wersji 15.0.4701.1002 lub nowszej wersji, aby upewnić się, że zostaną zainstalowane poprawka. Zobacz sekcję "Więcej informacji", aby uzyskać informacje o tym, jak ustalenie, czy używana wersja C2R 2013 pakietu Office i jest aktualnie zainstalowana wersja. Jeśli nie są wyświetlane w wersji 15.0.4701.1002 lub nowszej, można wymusić online Naprawa ręczna 2013 pakietu Office, aby upewnić się, że można uzyskać najnowsze aktualizacje.

Dowiedz się więcej o jak naprawić pakietu Office.

Dowiedz się więcej o Moduł Szybka instalacja pakietu Office.

Office 2013 (instalacje MSI)

2920754 Aktualizacja 10 marca 2015 roku 2013 pakietu Office

2956145 10 marca 2015 r., aktualizacja programu Excel 2013

2956163 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2013: 10 marca 2015 roku.

2965206 10 marca 2015 r., aktualizacja programu PowerPoint 2013

2956176 Aktualizacja 10 marca 2015 roku 2013 dostępu

2956155 10 marca 2015 r., aktualizacja programu Visio 2013

Pakiet Office 2010

2920813 10 marca 2015 r. aktualizacji pakietu Office 2010

2956142 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Excel 2010: 10 marca 2015 roku.

2956139 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2010: 10 marca 2015 roku.

2920812 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2010: 10 marca 2015 roku.

2837601 10 marca 2015 r., aktualizacja programu Access 2010

2878283 10 marca 2015 r., aktualizacja programu Visio 2010

2007 Office system

2984939 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2007: 10 marca 2015 roku.

2920794 10 marca 2015 r. aktualizacji dla pakietu Office system 2007

2956103 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Excel 2007 z dodatkiem Service Pack 3: 10 marca 2015 roku.

2956109 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2007 z dodatkiem SP3: 10 marca 2015 roku.

2899580 MS15-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2007 z dodatkiem Service Pack 3: 10 marca 2015 roku.

2817561 10 marca 2015 r., aktualizacja programu Visio 2007
Więcej informacji

Ważne informacje na temat zmiany

Pakiet formantu Microsoft Forms (FM20.dll) jest składnikiem współużytkowanym, która jest używana między aplikacjami w side-by-side instalacji pakietu Office. Upewnij się, że poprawka jest stosowane do wszystkich po stronie przez side zainstalowanymi wersjami pakietu Office, aby upewnić się, że wszystkie wersje są poprawnie zaktualizowane do pracy wraz ze zmianami do formantów. Dla minimalne zakłócenia w pracy aktualizacje te powinny być stosowane razem. Należy pamiętać, że w starszych wersjach pakietu Office (to znaczy wersje, które są starsze niż systemu Office 2007) nie zostaną zaktualizowane do pracy z zaktualizowanego składnika udostępnionego formularzy (FM20). Oznacza to, że instalacji tej aktualizacji na komputerze, na którym jest pre-2007 Office system w wersji zainstalowany obok nowszej wersji może uniemożliwić wcześniejszej wersji działa poprawnie z standardowych formantów formularzy. To jest znane ograniczenia i można rozwiązać tylko poprzez aktualizację starszych wersji do jednego z obsługiwanych wersji, które są wymienione w sekcji "Rozwiązanie".

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można używać formantów formularzy z projektów sieci web programu Internet Explorer lub HTA. Microsoft nigdy oficjalnie wspiera te formanty do takiego użytku i zdecydowanie zalecamy ktoś, którzy korzystali z nich znaleźć zastępczego formantów lub przerobienie projektu używanego HTML5 bez potrzeby formantów ActiveX. Usuwanie kluczy zabezpieczeń (bit kasacji) dla dowolnego formantu formularzy nie jest obsługiwany i jest zdecydowanie odradzane. Naszą intencją jest, że te formanty nigdy nie być używany od rozwiązań strony sieci Web.

Produkty innych firm, że korzystać z formantów formularzy z kodem macierzystym nie powinna mieć wpływu, o ile te produkty mają jawnego kodu do naśladowania zabezpieczenia programu Internet Explorer sprawdza (ustawienia bitu "zabicia") lub użyć programu Internet Explorer dla strony sieci Web, przeglądanie wraz z formantów w tych stron sieci Web. Wnioski te powinny wprowadzić własne zmiany kodu do obsługi wyjątków dla tych zastosowań. Deweloperzy oprogramowania mogą kontakt z firmą Microsoft, dla pomocy technicznej dotyczące tych zagadnień.

Jak ustalić, czy 2013 pakietu Office jest MSI lub Szybka instalacja

Aby ustalić, czy instalacja 2013 pakietu Office w systemie jest MSI oparte lub systemem kliknij do uruchomienia, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchomienie aplikacji 2013 pakietu Office, takich jak Microsoft Word 2013.
 2. W menu plik kliknij polecenie konta.
 3. W przypadku instalacji pakietu Office 2013 kliknij aby Uruchom interfejs jest wyświetlany element Opcje aktualizacji . W przypadku instalacji opartych na MSI element Opcje aktualizacji nie jest wyświetlany.
Instalacja Click-to-Run Office 2013Office 2013 oparty na MSI

Obsługa przestarzałe urządzenia Extender

Aktualizacje, które są zawarte w sekcji "Rozwiązanie" będzie upewnij się, że plik pamięci podręcznej extender dla formantu Microsoft Forms pakietu (MSForms.exd) jest usuwane i aktualizowane w razie potrzeby dla każdego użytkownika, który ładuje którykolwiek z tych formantów. Jednakże jeżeli podejrzewasz problem z nieprawidłowe urządzenie extender, można ręcznie usunąć urządzeń Extender, aby sprawdzić, czy masz czysta kopia po aplikacji, uruchom ponownie.

Aby ręcznie usunąć obiekty extender kontroli pamięci podręcznej, wykonaj następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Windows otwórz % TEMP % folder, a następnie wyszukaj "*.exd" we wszystkich podfolderach.
 2. Usuń wszystkie wystąpienia, w których znajduje się ten plik. Dotyczy to wszystkich podfolderów.

Uwaga
pliki exd zostaną automatycznie utworzone ponownie podczas używania nowych formantów przy następnym użyciu programu VBA. Te pliki rozszerzeń pojawi się w profilu użytkownika i mogą być również w innych lokalizacjach, takich jak następujące foldery:
 • %appdata%\microsoft\forms
 • %Temp%\excel8.0
 • %Temp%\word8.0
 • %Temp%\PPT11.0
 • %Temp%\vbe
W tym miejscu jest łatwo ustalić
Uwaga: Przed uruchomieniem jednego z następujących rozwiązań łatwo ustalić, upewnij się, że aplikacji, których dotyczy luka, są zamknięte.

Aby automatycznie usunąć pliki buforowane sterowania urządzenia extender, uruchom jednego z następujących rozwiązań łatwo ustalić:

Następujące rozwiązanie łatwo ustalić usunie pliki exd dla aktualnie zalogowanego użytkownika:

Roztwór followingeasy poprawka musi być uruchomione przez administratora i usunie pliki exd dla wszystkich kont użytkowników na komputerze:
ActiveX nie można wstawić obiektu aktualizacji zabezpieczeń

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3025036 — ostatni przegląd: 12/16/2015 18:23:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007

 • kbmt KB3025036 KbMtpl
Opinia