Visual Studio 2015 RC — usunięte usterki i znane problemy

Visual Studio 2015 RC — usunięte usterki i znane problemy
W tym artykule wymieniono usunięte usterki i znane problemy w programie Microsoft Visual Studio 2015 Release Candidate (RC).

Visual Studio 2015 RC to wersja Release Candidate następnej wersji głównej programu Visual Studio. Produkty Visual Studio 2015 w wersji RC oferowane na tej stronie są gotowe do pracy. To oznacza, że klienci mogą używać tych kompilacji w środowiskach produkcyjnych. Nadal są to wersje przedpremierowe, więc mogą wystąpić pewne błędy, które zostaną usunięte przed wydaniem wersji ostatecznej.

Pełną listę produktów programu Visual Studio 2015 RC, z której można wybrać produkt do pobrania, można znaleźć w witrynie Visual Studio — pliki do pobrania.

Szczegóły dotyczące programu Visual Studio 2015 RC

Aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w wersji Visual Studio 2015 RC, zobacz Informacje o wersji dotyczące programu Visual Studio RC.

Znane problemy

Instalowanie
Przed zainstalowaniem
 • Jeśli w trakcie instalowania programu Visual Studio 2015 RC jako miejsce docelowe instalacji programu wybierzesz dysk inny niż systemu Windows, większa część programu zostanie mimo to zainstalowana na dysku systemowym. Tylko niewielka część programu zostanie zainstalowana na wybranym dysku innym niż systemu Windows.
 • Przed zainstalowaniem programu Visual Studio 2015 RC odinstaluj narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 Insider Preview. Jeśli masz zainstalowany program Visual Studio 2015 CTP6 i narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 Insider Preview, przed zainstalowaniem programu Visual Studio 2015 RC musisz odinstalować narzędzia dla systemu Windows 10.
 • Jeśli instalujesz program Visual Studio 2015 RC na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1, certyfikat Authenticode w instalatorze programu Dotfuscator nie może sprawdzić, czy komputer jest rozłączony z Internetem.

  W celu obejścia tego problemu skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • W przypadku wystąpienia tego problemu kliknij pozycję Pomiń pakiet, aby pominąć instalację programu Dotfuscator. Instalator programu Visual Studio 2015 będzie kontynuować pracę w normalny sposób. Jednak program Dotfuscator nie zostanie zainstalowany.
  • Połącz komputer z Internetem.
Uaktualnianie z poprzednich wersji
 • Podczas instalowania programu Visual Studio 2015 RC przez pewien czas w oknie dialogowym Postęp pasek postępu się nie zmienia. Może to budzić podejrzenia, że Instalator programu Visual Studio nie reaguje.

  W celu obejścia tego problemu zbadaj za pomocą Menedżera zadań aktywność za interfejsem tego instalatora. Poszukaj procesów intensywnie używających przepustowości sieci lub czasu dostępu do dysku twardego. Programy instalacyjne zwykle intensywnie używają przepustowości sieci w celu pobierania pakietów i czasu dostępu do dysku twardego w celu dekompresowania i kopiowania plików. Jeśli programy mają nazwy powiązane z instalacją, można dostrzec, że jest realizowana praca, mimo że nie jest ona wysyłana do interfejsu instalatora. Jeśli te programy nie przypominają programów instalacyjnych, być może konkurują z instalatorem o zasoby komputera.
 • Uaktualnienie programu Visual Studio 2015 CTP do wersji Visual Studio 2015 RC powoduje usunięcie skrótów programów Microsoft Test Manager 2015 CTP i Feedback Client 2015 CTP. Zostają jednak dodane skróty do ich odpowiedników w wersji RC. Aby uniknąć zamieszania, można bez obaw usunąć skróty wersji CTP. Zignorowanie skrótów wersji CTP nie powoduje utraty funkcjonalności, ponieważ także one otwierają wersję RC produktu.
 • Założenie: program Visual Studio 2015 jest uaktualniany do wersji Visual Studio 2015 RC. Do wyboru są dwa typy instalacji: Typowa i Niestandardowa. Po uaktualnieniu może się okazać, że w programie Visual Studio 2015 RC brakuje niektórych funkcji z wcześniejszej wersji programu Visual Studio.

  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
  1. Przed rozpoczęciem instalacji wersji RC w Panelu sterowania otwórz element Programy i funkcje.
  2. Kliknij pozycję wcześniejszej wersji programu Visual Studio 2015, a następnie kliknij pozycję Niestandardowa.
  3. W oknie dialogowym Tryb konserwacji kliknij pozycję Modyfikuj.
  4. Sprawdź, jakie pola wyboru są wybrane w interfejsie użytkownika.
  5. W instalacji wersji RC kliknij pozycję Niestandardowa.
  6. Zaznacz te same pola wyboru, które były wybrane w wersji wcześniejszej.
 • W przypadku automatycznego uaktualnienia agenta wdrażania programu Visual Studio 2013 na potrzeby współdziałania z serwerem programu Visual Studio 2015 RC i włączenia dla tego agenta używania opcji Through Release Management Server over HTTP(s), czyli „Za pośrednictwem programu Release Management Server przez HTTP(s)”, na potrzeby kopiowania składników może wystąpić jeden z następujących problemów:
  • Może wystąpić niepowodzenie wersji na etapie Wdrażanie i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
   Nie można załadować pliku lub zestawu „Newtonsoft.Json, wersja=6.0.0.0, kultura=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed” albo jednej z jego zależności. Definicja manifestu zlokalizowanego zestawu jest niezgodna z odwołaniem do zestawu. (Wyjątek z HRESULT: 0x80131040)
  • Na komputerze agenta wdrażania w dzienniku Podglądu zdarzeń zostaje zarejestrowany następujący błąd:
   Timestamp: <DateTime>Message: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040): \r\n\r\n at Microsoft.TeamFoundation.Release.Data.Proxy.RestProxy.BaseDeploymentControllerServiceProxy.GetPackageFileInfos(String packageLocation)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.HttpPackageDownloader.CopyPackageAndUnpackIt(String packageSourceLocation, String filesDestinationLocation)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.CopyComponentFilesImplementation(Action`2 copyFolder, Func`2 packageFileInfo, Func`4 downloadFile, Action`1 downloadCompleted)
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.CopyComponentFiles()
   at Microsoft.TeamFoundation.Release.DeploymentAgent.Services.Deployer.ComponentProcessor.DeployComponent()Category: General
   Priority: -1
   EventId: 0
   Severity: Error
   Title:
   Machine: NVM30682
   Application Domain: DeploymentAgent.exe
   Process Id: 4668
   Process Name: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Release Management\bin\DeploymentAgent.exe
   Win32 Thread Id: 4876
   Thread Name:
   Extended Properties:


  W celu obejścia tych problemów zastosuj jedną z poniższych metod:
  • Opcja 1.

   Skopiuj plik Newtonsoft.Json.dll z dowolnego agenta wdrażania programu Visual Studio 2015 RC do uaktualnionego agenta programu Visual Studio 2013 i ponownie uruchom usługę Microsoft Deployment Agent.

   Ścieżka źródłowa w agencie wdrażania programu Visual Studio 2015 RC: „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll” lub „%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll” (zgodnie z lokalizacją, w której zainstalowano agenta wdrażania).

   Ścieżka docelowa w agencie wdrażania programu Visual Studio 2013: „%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll” lub „%ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 14.0\Release Management\bin\Newtonsoft.Json.dll” (zgodnie z lokalizacją, w której zainstalowano agenta wdrażania).
  • Opcja 2.
   1. Odinstaluj istniejącego agenta wdrażania programu Visual Studio 2013.
   2. Zainstaluj agenta wdrażania programu Visual Studio 2015 RC.
Po zainstalowaniu
 • Po pomyślnym zainstalowaniu programu Visual Studio przy próbie jego uruchomienia może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Operacja instalacji nie zakończyła się pomyślnie. Zainstaluj ponownie lub napraw program Visual Studio.
  W celu obejścia tego problemu odszukaj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\VS\[enterprise | professional | community]
  Jeśli pozycja InstallResult ma wartość 3010, zmień ją na 0. W innym przypadku wykonaj naprawę produktu zgodnie z monitem.
 • W przypadku wybrania w ramach procesu instalacji lub naprawy opcji naprawy instalacji programu Visual Studio Test Professional pojawi się następujący komunikat o błędzie w oknie dialogowym:
  Program VSTestConfig.exe przestał działać
  Można bezpiecznie zignorować ten komunikat o błędzie, ponieważ nie wpływa on na operację naprawy. Kliknij pozycję Zamknij program, aby wznowić operację naprawy. W przypadku wystąpienia problemów z programem Microsoft Test Manager już po naprawie skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Problemy wpływające na instalację z dysku ISO
 • Założenie: program Visual Studio 2015 RC jest instalowany z pliku ISO, a następnie zostają wybrane narzędzia Apache Cordova. Po naprawieniu programu Visual Studio zostaje wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o zasób dla pliku JSBreadcrumbRes.msi. W przypadku pominięcia tego pakietu Instalator ukończy działanie i zwróci komunikat ostrzegawczy „Narzędzia dla oprogramowania Apache Cordova — szablony. Nie można odnaleźć określonego pliku”.

  W celu obejścia tego problemu w trakcie naprawy wybierz pozycję Pomiń pakiet. Ten pakiet nie jest niezbędny, a to ostrzeżenie można bez obaw zignorować.

  Aby uzyskać informacje o innych znanych problemach dotyczących narzędzi Visual Studio Tools dla oprogramowania Apache Cordova, zobacz Znane problemy z narzędziami dla oprogramowania Apache Cordova.
 • Plik instalatora programu Visual Studio zawiera funkcje, których nie ma w pliku ISO. W celu umożliwienia uzyskiwania najnowszych wersji funkcji nowej platformy oraz szerszego dostosowywania instalacji programu Visual Studio na potrzeby zminimalizowania czasu i rozmiaru instalacji Instalator programu Visual Studio zawiera funkcje, których nie ma w plikach ISO.

  W celu obejścia tego problemu utwórz folder z plikami wymaganymi przez środowisko instalacji offline:
  1. Zapisz Instalatora programu Visual Studio na komputerze lokalnym.
  2. W wierszu polecenia uruchom plik exe z przełącznikiem /layout. Na przykład uruchom następujące polecenie:

   vs_community.exe /layout
  3. Określ folder, do którego mają zostać pobrane pliki instalacyjne. Na przykład określ następujący folder:

   c:\Users\Twoja_nazwa\Downloads\VSCommunity
  4. Po ukończeniu pobierania uruchom plik exe z określonej lokalizacji folderu. Na przykład otwórz folder VSCommunity w bibliotece Pobrane i uruchom plik Vs_community.exe.

  Uwaga Z powodu problemu w wersji RC opcja pobierania /layout nie powoduje pobrania całego oprogramowania wymaganego przez niektóre funkcje programu Visual Studio. Do zainstalowania niektórych składników jest wymagane połączenie internetowe.
 • Po pomyślnym zainstalowaniu programu Visual Studio przy próbie jego uruchomienia może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Operacja instalacji nie zakończyła się pomyślnie. Zainstaluj ponownie lub napraw program Visual Studio.
  W celu obejścia tego problemu odszukaj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\14.0\Setup\VS\[enterprise | professional | community]
  Jeśli pozycja InstallResult ma wartość 3010, zmień ją na 0. W innym przypadku wykonaj naprawę produktu zgodnie z monitem.
Narzędzia do opracowywania aplikacji systemu Windows
 • Aby zainstalować narzędzie programistyczne do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows 10, w Instalatorze programu Visual Studio kliknij pozycję Niestandardowa, przycisk Dalej, a następnie wybierz funkcję Windows Universal App Development Tools (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows). Dla systemu Windows 10 Insider Preview nie jest już używany osobny instalator.
 • Emulatory systemu Windows wymagają komputera fizycznego z systemem Windows 8.1 (x64) Professional lub nowszym oraz procesora obsługującego funkcję Client Hyper-V i translację adresów drugiego poziomu (SLAT, Second Level Address Translation). Emulatory nie będą działać, gdy program Visual Studio jest zainstalowany na maszynie wirtualnej.
Problemy różne
 • Podczas instalowania programu Visual Studio 2015 RC po kliknięciu przycisku Anuluj i przycisku Tak pasek postępu w oknie dialogowym Postęp jest wyświetlany przez bardzo długi czas.

  W przypadku poczekania żądanie anulowania zostaje przyjęte przy przejściu do następnego pakietu. Może to jednak potrwać wiele minut. Aby uzyskać najlepszą możliwą instalację częściową, poczekaj na normalne zakończenie bieżącego przetwarzania.

  Jeśli jest konieczne natychmiastowe zatrzymanie instalatora, można przy użyciu Menedżera zadań odszukać i zakończyć zadanie procesu instalatora.

  Ostrzeżenie Może to spowodować stan nieokreślony ostatecznej operacji instalatora. W przypadku decyzji o zakończeniu instalacji przed jej ukończeniem zalecamy ponowne uruchomienie instalatora przy najbliższej możliwej okazji, a następnie albo naprawienie instalacji, albo odinstalowanie programu.
Visual Studio IDE
 • W przypadku wyłączenia języka JavaScript w programie Internet Explorer nie można zalogować się do programu Visual Studio i zsynchronizować ustawień z innymi urządzeniami.

  W celu obejścia tego problemu włącz język JavaScript w programie Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
  2. Kliknij strefę Internet.
  3. Jeśli nie musisz dostosowywać ustawień zabezpieczeń Internetu, kliknij przycisk Poziom domyślny. Następnie przejdź do kroku 4. Jeśli musisz dostosować ustawienia zabezpieczeń Internetu, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
   2. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń — Strefa Internet kliknij opcję Włącz dla ustawienia Wykonywanie skryptów aktywnych w sekcji Obsługa skryptów.
  4. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniej strony, a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby uruchomić skrypty.
  Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak włączyć język JavaScript w przeglądarce sieci Web.
 • W przypadku włączenia zwiększonych zabezpieczeń w programie Internet Explorer nie można zalogować się do programu Visual Studio w systemie Windows Server, ponieważ zwiększone zabezpieczenia blokują identyfikator URI usługi online wymagany przez program Visual Studio do zalogowania się do tej usługi online. Także ograniczenia wyłączające język JavaScript i pliki cookie uniemożliwiają poprawne zalogowanie się w programie Visual Studio.

  W celu obejścia tego problemu kliknij pozycję Dodaj, aby dodać wymagane adresy URL do listy wykluczeń systemu Windows Server, jeśli zostanie wyświetlone poniższe okno dialogowe.  Następnie ponownie uruchom program Visual Studio i ponownie spróbuj się zalogować.

  Innym obejściem jest wyłączenie konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer.
 • Aplikacje C++ i JavaScript odwołujące się do pliku WINMD (Managed Windows Runtime Metadata) nie są optymalizowane za pomocą natywnego kodu platformy .NET, ponieważ nie jest on włączony dla tych projektów. Aby włączyć natywny kod platformy .NET, należy zmodyfikować plik JSProj lub VCXProj.

  W celu obejścia tego problemu skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • W przypadku aplikacji C++:
   1. Zamknij projekt, który chcesz zmodyfikować.
   2. Otwórz plik VCXProj w edytorze tekstów.
   3. Znajdź element PropertyGroup niezawierający atrybutu Condition.
   4. Dodaj tekst „<EnableDotNetNativeCompatibleProfile>true</EnableDotNetNativeCompatibleProfile>” w elemencie PropertyGroup.
   5. Znajdź elementy PropertyGroup zawierające tekst Condition="'$(Configuration)|$(Platform)'=='Release|<arch>'", gdzie <arch> to Win32, ARM lub x64.
   6. Dodaj tekst „<UseDotNetNativeToolchain>true</UseDotNetNativeToolchain>” w każdym elemencie PropertyGroup.
   7. Zapisz plik VCXProj.


  • W przypadku aplikacji JavaScript:
   1. Zamknij projekt, który chcesz zmodyfikować.
   2. Otwórz plik JSProj w edytorze tekstów.
   3. Znajdź element PropertyGroup niezawierający atrybutu Condition.
   4. Dodaj tekst „<EnableDotNetNativeCompatibleProfile>true</EnableDotNetNativeCompatibleProfile>” w elemencie PropertyGroup.
   5. Znajdź elementy ProjectConfiguration zawierające tekst Include="Release|<arch>", gdzie <arch> to ARM, x64 lub x86.
   6. Dodaj tekst „<UseDotNetNativeToolchain>true</UseDotNetNativeToolchain>” w każdym elemencie ProjectConfiguration.
   7. Zapisz plik JSProj.
 • Konfiguracja platformy AnyCPU nie jest obsługiwana w przypadku aplikacji systemu Windows 10 Insider Preview utworzonych w językach C# i Visual Basic. W tej wersji programu Visual Studio do tworzenia aplikacji systemu Windows 10 używany jest natywny kod platformy .NET. Za pomocą natywnego kodu platformy .NET kod C# i Visual Basic jest kompilowany na kod natywny i nie jest niezależny od procesora.
 • Podczas debugowania aplikacji systemu Windows 8.1 w języku C# lub Visual Basic po umieszczeniu kursora na wyrażeniach mogą nie być wyświetlane porady DataTips. Ponadto próby oceny wyrażeń w oknach debugera mogą kończyć się niepowodzeniem i powodować zwrócenie komunikatu o błędzie podobnego do następującego:

  błąd CS0012: Typ „Windows.UI.Core.Dispatcher” jest zdefiniowany w zestawie, do którego nie istnieje żadne odwołanie. Musisz dodać odwołanie do zestawu „Windows.UI.winmd, ...

  W celu obejścia tego problemu włącz używanie starszych ewaluatorów wyrażeń języków C# i VB.

 • Nie są zbierane pliki statycznego pokrycia kodu, jeśli są używani agenci programu Visual Studio 2013 skonfigurowani do współdziałania z programem Visual Studio 2015 lub TFS 2015 i jeśli jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

  System.DllNotFoundException: Nie można załadować biblioteki DLL „VSCover 140”: Nie można odnaleźć określonego modułu. (Wyjątek z HRESULT: 0x8007007E)

  Uwaga
  Ten problem występuje w przypadku uruchamiania testów na komputerze zdalnym i próby zebrania danych statycznego pokrycia kodu.
 • W przypadku odwoływania się do przenośnej biblioteki klas w projekcie niektóre operacje mogą powodować błędy zgłaszane na liście błędów programu Visual Studio mimo pomyślnej kompilacji.

  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy projekt, w którym zgłaszane są błędy, a następnie kliknij polecenie Zwolnij projekt.
  2. W Eksploratorze rozwiązań ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy projekt, a następnie kliknij polecenie Edytuj <nazwa_projektu>.

   Uwaga W tym poleceniu <nazwa_projektu> oznacza rzeczywistą nazwę projektu.
  3. We wpisie <PropertyGroup> na początku pliku projektu, niezawierającym atrybutu Condition, dodaj następujący tekst:

   <CheckForSystemRuntimeDependency>true</CheckForSystemRuntimeDependency>
  4. Zapisz i zamknij plik.
  5. W Eksploratorze rozwiązań kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę projektu, a następnie kliknij polecenie Załaduj ponownie projekt.


Narzędzia i platforma sieci Web
 • W programie Visual Studio 2015 RC nie można skonfigurować ustawień kompilacji w przypadku używania języka TypeScript w projekcie ASP.NET 5 lub Cordova.

  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zwolnij projekt.
  2. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj <projekt>.

   Uwaga W tym poleceniu <projekt> oznacza rzeczywistą nazwę projektu.
  3. W pliku XML projektu można zdefiniować ustawienia MSBuild używane przez edytor TypeScript zgodnie z następującymi wskazówkami:
   • Te ustawienia służą też do konfigurowania sposobu kompilowania plików ts w projekcie Apache Cordova programu Visual Studio.
   • Aby uzyskać informacje dotyczące projektu ASP.NET 5, dowiedz się, jak konfigurować kompilowanie plików TypeScript.
  Poniżej przedstawiono przykład ustawień MSBuild, które można skonfigurować w pliku projektu:

  <PropertyGroup>  <TypeScriptTarget>ES5</TypeScriptTarget>  <TypeScriptCompileOnSaveEnabled>true</TypeScriptCompileOnSaveEnabled>  <TypeScriptNoImplicitAny>false</TypeScriptNoImplicitAny>  <TypeScriptModuleKind>none</TypeScriptModuleKind>  <TypeScriptRemoveComments>false</TypeScriptRemoveComments>  <TypeScriptOutFile></TypeScriptOutFile>  <TypeScriptOutDir></TypeScriptOutDir>  <TypeScriptGeneratesDeclarations>false</TypeScriptGeneratesDeclarations>  <TypeScriptSourceMap>true</TypeScriptSourceMap>  <TypeScriptMapRoot></TypeScriptMapRoot>  <TypeScriptSourceRoot></TypeScriptSourceRoot>  <TypeScriptNoEmitOnError>true</TypeScriptNoEmitOnError> </PropertyGroup>
  Sprawdź wartości ustawień MSBuild języka TypeScript.

  Aby uzyskać informacje o innych znanych problemach dotyczących narzędzi Visual Studio Tools dla oprogramowania Apache Cordova, zobacz Znane problemy z narzędziami dla oprogramowania Apache Cordova.
 • W programie Visual Studio 2015 RC przeglądarka Project Spartan (klasyczna lub na urządzenia przenośne) nie jest wyświetlana jako obiekt docelowy debugowania na liście F5 dla projektów opartych na sieci Web, takich jak ASP.NET.

  W celu obejścia tego problemu zmień przeglądarkę domyślną w systemie Windows 10 Insider Preview z Project Spartan na Internet Explorer. W tym celu otwórz menu Start, wskaż polecenie Ustawienia, polecenie System, a następnie kliknij polecenie Aplikacje domyślne. W obszarze Przeglądarka sieci Web kliknij pozycję Project Spartan, a następnie kliknij pozycję Internet Explorer.
 • Po uaktualnieniu do programu Visual Studio 2015 RC nie jest wyświetlana wersja pakietu Web Essentials CTP. Oczekuje się wyłączenia starszych wersji pakietu Web Essentials po zainstalowaniu uaktualnień programu Visual Studio, jednak w programie Visual Studio 2015 RC ten mechanizm nie działa. W programie Visual Studio 2015 RC nie ma żadnych niezgodności z pakietem Web Essentials dla środowiska CTP6. Zdecydowanie zaleca się odinstalowanie lub uaktualnienie wersji pakietu Web Essentials innych niż wersja Visual Studio RC.
 • Funkcja Knockout IntelliSense jest domyślnie wyłączona. Do momentu otwarcia pliku jsx funkcja Knockout IntelliSense nie działa w programie Visual Studio 2015 RC. Nie ma szablonu elementów dla pliku JSX — wystarczy dodać plik JavaScript i zmienić jego rozszerzenie z js na jsx. Ten plik można otworzyć, zamknąć i zignorować. Otwarcie pliku jsx wyzwoli kod niezbędny do włączenia funkcji KnockOut i zapewnienia ich działania jak w poprzednich wersjach. Zainstalowanie pakietu Web Essentials dla programu Visual Studio 2015 RC rozwiąże ten problem. Nie trzeba więc otwierać pliku JSX.
Platforma ASP.NET i opracowywanie witryn internetowych
 • W przypadku utworzenia aplikacji Web Forms 4.5 WAP i otwarcia strony Web Form w oknie Lista błędów zwracane są następujące błędy:

  Projekt zostanie uruchomiony bez problemów. Błąd CS0234 Nazwa typu lub przestrzeni nazw „global_asax” nie istnieje w przestrzeni nazw „ASP” (brak odwołania do zestawu?)
  Błąd CS0234 Nazwa typu lub przestrzeni nazw „Linq” nie istnieje w przestrzeni nazw „System” (brak odwołania do zestawu?)
 • Założenie: w programie Visual Studio 2015 RC używane są nowe funkcje języków C# i VB. Podczas używania języka C# lub VB na stronie Web Form lub w widokach Razor zwracany jest błąd w czasie wykonywania.

  W celu obejścia tego problemu zainstaluj pakiet NuGet Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform. Ten pakiet podstawi dostawcę opartego na języku Roslyn w miejsce wbudowanych dostawców CodeDom dla platformy ASP.NET.
Testowanie Agile
 • Test kodowanego interfejsu użytkownika (CUIT, Coded UI Test) nie działa w przypadku aplikacji UAP Phone w systemie Windows 10 Insider Preview.
 • Zadanie VSTest w środowisku Build.VNext nie ładuje wyników testu na serwer TFS. Zamiast tego można uzyskać wyniki testu z pliku trx przechowywanego na komputerze, na którym wykonano test.
Testowanie jednostek
 • Polecenie Uruchom wszystko w Eksploratorze testów nie działa w przypadku próby uruchomienia wszystkich testów dla aplikacji uniwersalnych z obiektem docelowym wdrażania ustawionym jako telefon lub emulator.

  W celu obejścia tego problemu wybierz wszystkie testy w Eksploratorze testów i uruchom je na tych obiektach docelowych wdrażania.
 • Debugowanie testu jednostkowego przez ustawienie jako obiektu docelowego wdrażania telefonu lub emulatora nie jest obsługiwane w programie Visual Studio 2015 RC.
 • Uruchomienie polecenia Utwórz testy jednostkowe z menu kontekstowego, a następnie polecenia Zapisz w oknie wyników eksploracji funkcji IntelliTest powoduje utworzenie projektu testu jednostkowego systemu Android.

  W celu obejścia tego problemu wykonaj następujące czynności:
  1. Zmień nazwę pliku UnitTestProject.zip w folderze „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\Extensions\Xamarin\Xamarin\[Version]\T\PT\Android” na UnitTestProject2.zip.
  2. Otwórz wiersz polecenia dla deweloperów w programie Visual Studio 2015 jako administrator.
  3. Uruchom następujące polecenie:

   devenv /InstallVSTemplates
Narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 Insider Preview
 • Narzędzia Visual Studio Tools dla systemu Windows 10 Insider Preview będą dostępne już wkrótce. Ich dostępność można sprawdzać w witrynie https://insider.windows.com.
 • Listę znanych problemów i instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć na forach poświęconych opracowywaniu aplikacji dla systemu Windows.
 • Program Express dla systemu Windows 10 nie obsługuje systemów Windows 8.1, Windows Phone 8.1 i Windows Phone 8.0. Mimo że ta wersja RC programu Visual Studio Express 2015 dla systemu Windows 10 obejmuje obsługę tworzenia i konserwowania aplikacji dla systemów Windows 8.1, Windows Phone 8.1 i Windows Phone 8.0, wersja ostateczna programu Visual Studio Express 2015 dla systemu Windows 10 nie będzie jej obejmować.

  W celu obejścia tego problemu: zamiast tego programu używaj programu Visual Studio Community 2015. Programy Visual Studio Community, Visual Studio Professional i Visual Studio Enterprise nadal będą obsługiwać aplikacje ze Sklepu Windows dla systemów Windows 8.1, Windows Phone 8.1 i Windows Phone 8.0.
Narzędzia diagnostyczne
 • Przy rozpoczynaniu debugowania po raz pierwszy nie można otworzyć okna narzędzi diagnostycznych i jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

  Wystąpił nieoczekiwany błąd narzędzi diagnostycznych.

  Jednak w kolejnych sesjach debugowania lub po ponownym uruchomieniu programu Visual Studio okno narzędzi diagnostycznych jest pomyślnie otwierane.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzi, wyszukaj tekst „Znane problemy dotyczące zestawu SDK i narzędzi systemu Windows 10” w następującej witrynie internetowej forów MSDN:

Inne
 • Kontrola źródła może wyświetlić niektóre znaki jako chińskie, a nie angielskie. W celu rozwiązania tego problemu należy naprawić program Visual Studio 2015 RC z poziomu apletu Programy i funkcje.
 • Podczas próby wykonania niektórych operacji w interfejsie użytkownika programu Visual Studio 2015 RC występuje błąd „Typ kolekcji musi być typem pochodnym typu ICollection<T>”

  Założenie: starsza wersja kompilacji systemu Windows 10 Preview jest uaktualniana do wersji Flight 10122 lub nowszej. Otwieranie lub tworzenie projektów albo wykonywanie innych akcji w interfejsie użytkownika programu Visual Studio 2015 RC powoduje zwrócenie następującego komunikatu o błędzie:
  Typ kolekcji musi być typem pochodnym typu ICollection<T>

  Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następującej metody:
  • Otwórz wiersz polecenia dewelopera programu Visual Studio jako administrator.
  • Wpisz polecenie devenv.exe /setup w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  • Napraw program Visual Studio.

Istotne zmiany mogące być przyczyną problemów

Platforma w chmurze
 • Wcześniej można było tworzyć wersje aplikacji systemu Windows, używając czterech różnych liczb: wersji głównej, wersji pomocniczej, wersji kompilacji i wersji poprawki. Ta wersja jest określona w pliku AppxManifest.xml. Numer poprawki aplikacji systemu Windows 10 Insider Preview jest podany w czwartej części ciągu wersji x.x.x.x i jest zarezerwowany do użytku przez firmę Microsoft. W aplikacjach należy zawsze używać jako numeru poprawki liczby „0”. Zestaw certyfikacji aplikacji systemu Windows (WACK, Windows App Certification Kit) i Sklep Windows odrzucają aplikacje, które nie mają numeru poprawki „0”.
 • Natywny kod platformy .NET dla programu Visual Studio 2015 nie obsługuje już aplikacji systemów Windows 8.1 i Windows Phone 8.1. W tej wersji (i w przyszłych wersjach) obsługiwane są tylko aplikacje systemu Windows 10 Insider Preview.
Agent
 • Dzięki używaniu agentów dla programu Visual Studio 2015 nie jest wymagany osobny kontroler testów, ponieważ ci agenci obsługują aranżację, komunikując się z programem TFS 2015 lub usługą Visual Studio Online. We wszystkich nowych scenariuszach programów Visual Studio 2015 i TFS 2015 zaleca się używanie agentów dla programu Visual Studio 2015. W scenariuszach wymagających kontrolera testów zaleca się używanie agentów dla programu Visual Studio 2013 Update 5. Kontroler testów jest w pełni zgodny z produktami programów TFS 2013 i TFS 2015.

  W poniższej tabeli podsumowano zalecenia.

  Zdalne zautomatyzowane testowanie za pośrednictwem systemu kompilacji Build.Preview lub zarządzania wersjamiAgenci dla programu Visual Studio 2015
  Zdalne zautomatyzowane testowanie za pośrednictwem programu MSTest i plików testsettings
  Testowanie obciążenia
  Zdalne zautomatyzowane testowanie za pośrednictwem środowisk laboratoryjnych
  Testy automatyzacji skierowane na program TFS 2013
  Agenci dla programu Visual Studio 2013 Update 5
Visual C++
 • Struktura __declspec(align) nie jest dozwolona w funkcjach w programie Visual Studio 2015 RC.
 • Obiekty wyjątków muszą podlegać kopiowaniu lub przenoszeniu. Poniższy kod można skompilować w programie Visual Studio 2013, ale nie w programie Visual Studio 2015:

  struct S {public:S();private:S(const S &);}; int main(){throw S(); // error} or struct S {S();explicit S(const S &);}; int main(){throw S(); // error}
 • Przechwycenie wyjątku za pomocą wartości wymaga, aby obiekt wyjątku podlegał kopiowaniu. Poniższy kod można skompilować w programie Visual Studio 2013, ale nie w programie Visual Studio 2015:
  struct B {public:B();private:B(const B &);}; struct D : public B {}; int main(){try{}catch (D) // error{}}
 • Specyfikator mutable można zastosować tylko do nazw elementów członkowskich danych klas(9.2). Nie można go stosować do
  nazw zadeklarowanych jako stałe (const) lub statyczne (static) ani do elementów członkowskich odwołań. Na przykład:
     class X {    mutable const int* p; // OK    mutable int* const q; // ill-formed   };
  W celu obejścia tego problemu wystarczy usunąć nadmiarowe wystąpienia „mutable”.
 • Wcześniej dla unii anonimowej niezgodnej w języku C++03 lub C++11 generowany był element ctor lub dtor. Te elementy są teraz usuwane.
 • Konstruktor prosty nie jest już wywoływany dla żadnych anonimowych elementów członkowskich struktur w unii. Na przykład:
  #include <stdio.h>struct S { ~S(){ printf("~S()");}};union U{ struct {  S s; }; ~U(){}};int main(){  U u; return 0;}
  W wersjach programu wcześniejszych niż Visual Studio 2015 RC struktura drukuje: ~S(). Od wersji Visual Studio 2015 RC nie drukuje niczego. Ponadto zwracany jest następujący komunikat ostrzegawczy:

  Ostrzeżenie C4588: „U::s”: zmiana zachowania: destruktor nie jest już wywoływany niejawnie
 • Typ jawnego argumentu szablonu bez typu powinien być zgodny z typem parametru szablonu bez typu. Jednak program Visual Studio 2015 RC niekiedy nie może tego zweryfikować. Na przykład poniższy kod nie jest już dozwolony:
  struct S2{ void f(int); void f(int, int);};struct Sink{ template <class C, void (C::*Function)(int) const> void f();};void f(){ Sink sink; sink.f<S2, &S2::f>();}
 • Elementy członkowskie danych unii nie mogą już mieć typów referencyjnych.
 • Użycie polecenia /Zc:forScope- w programie Visual Studio 2015 RC powoduje zwrócenie następującego komunikatu ostrzegawczego:

  cl: Ostrzeżenie wiersza polecenia D9035: opcja „Zc:forScope-” jest przestarzała i zostanie usunięta w następnej wersji
 • Makra następujące bezpośrednio po ciągu i nieoddzielone od niego żadnym odstępem są teraz interpretowane jako sufiksy literałów zdefiniowanych przez użytkownika. Na przykład:
  //Before compiled#define _x "there"char* func() { return "hello"_x;}int main(){ char * p = func(); return 0;}
  Po skompilowaniu kodu zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  test.cpp(52): błąd C3688: nieprawidłowy sufiks literału „_x”; nie odnaleziono operatora literału lub szablonu operatora literału „operator _x”
  test.cpp(52): Uwaga: Czy na pewno dodano odstęp między literałem ciągu i prefiksem następującego literału ciągu?
 • Konstruktor prosty nie jest już wywoływany dla żadnych anonimowych elementów członkowskich struktur w unii. Na przykład:

  #include <stdio.h>struct S { S(){ printf("S()");}};union U{ struct {  S s; }; U(){}};int main(){  U u; return 0;}
  W wersjach programu wcześniejszych niż Visual Studio 2015 RC struktura drukuje: S(). W programie Visual Studio 2015 RC nie drukuje niczego. Ponadto zwracany jest następujący komunikat ostrzegawczy:

  Ostrzeżenie C4587: „U::s”: zmiana zachowania: konstruktor nie jest już wywoływany niejawnie
 • W programie Visual Studio 2015 RC niejawnie zadeklarowany konstruktor kopiujący jest usuwany, jeśli istnieje zdefiniowany przez użytkownika konstruktor przenoszenia lub operator przypisania przenoszenia.
 • Połączenie sąsiadujących szerokich lub nieprzetworzonych literałów ciągów wymaga teraz wstawienia spacji (L"Hello" L"World"), ponieważ prefiks drugiego ciągu jest teraz traktowany jak sufiks literału zdefiniowanego przez użytkownika. Na przykład:
  • const wchar_t *s = L"Hello"L"World"; // emituje błąd C3688: nieprawidłowy sufiks literału „L”; nie odnaleziono operatora literału lub szablonu operatora literału „operator L”
  • const wchar_t *t = L”Hello” L”World”; // kompiluje się bez błędu

Więcej informacji

Jak pobrać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft

Aktualizacje innych produktów z rodziny Visual Studio można znaleźć w witrynie plików do pobrania firmy Microsoft dotyczącej programu Visual Studio.

Wymagania

Aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami systemowymi, zobacz Zgodność programu Visual Studio 2015.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Obsługiwane architektury

 • Wersja 32-bitowa (x86)
 • Wersja 64-bitowa (x64) (WOW)
 • ARM

Aplikacje innych producentów


 • Program Visual Studio 2015 RC umożliwia zainstalowanie aplikacji innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, które aplikacje innych producentów są wymagane w przypadku instalowania narzędzi Wieloplatformowe opracowywanie aplikacji mobilnych z programu Visual Studio 2015 RC, zapoznaj się z artykułem 3060693 z bazy wiedzy.
 • Odinstalowanie programu Visual Studio 2015 RC nie powoduje odinstalowania tych aplikacji innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak odinstalować aplikacje innych producentów zainstalowane z programem Visual Studio 2015 RC, zapoznaj się z artykułem 3060695 z bazy wiedzy.
Zastrzeżenie dotyczące innych firm
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3025133 – Forrige gjennomgang: 06/15/2015 13:59:00 – Revisjon: 3.0

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB3025133
Tilbakemelding