Visual Studio 2015 — usunięte usterki i znane problemy

Visual Studio 2015 — usunięte usterki i znane problemy
W tym artykule wymieniono usunięte usterki i znane problemy w programie Microsoft Visual Studio 2015.

Pełną listę produktów programu Visual Studio 2015, na której można wybrać produkt do pobrania, można znaleźć w witrynie Visual Studio — pliki do pobrania.

Szczegóły dotyczące programu Visual Studio 2015

Aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w wersji Visual Studio 2015, zobacz Informacje o wersji dotyczące programu Visual Studio.

Aby zapoznać się listą znanych problemów dotyczących narzędzi i zestawu SDK dla systemu Windows 10, odwiedź forum poświęcone znanym problemom dotyczącym narzędzi i zestawu SDK dla systemu Windows.

Usunięte usterki

Profiler
 • W oknie Narzędzia diagnostyczne jest wyświetlany komunikat „Wystąpił nieoczekiwany błąd narzędzi diagnostycznych” z informacją „A cluster resource failed” (Niepowodzenie zasobu klastra) lub „Unable to Start Standard Collector” (Nie można uruchomić standardowego modułu zbierającego) w danych wyjściowych centrum diagnostycznego w oknie Dane wyjściowe.
 • Występują opóźnienia interfejsu użytkownika w programie Visual Studio, gdy okno Narzędzia diagnostyczne jest otwarte.
Program Team Foundation Server (TFS)
 • Operacja publikowania kończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie „date is not within permissible limits” (data przekracza dopuszczalne granice), gdy używa się programu TFS w tureckiej wersji językowej.
 • Zadania automatyzacji testów rozproszonych i testowania obciążenia chmury kończą się niepowodzeniem, gdy w nazwie kolekcji projektu lub projektu występuje spacja.
Inne
 • Po zainstalowaniu programu Visual Studio 2015 w systemie Windows 8.1 nie jest wyświetlany szablon śladu nabycia.
 • Tworzenie funkcji opcjonalnej ClickOnce Publishing w celu uzyskania wymaganych narzędzi zestawu SDK systemu Windows 8.1.
 • Informacje w komunikacie o błędzie dotyczącym niepowodzenia dodania usługi Application Insights nie są kompletne.

Znane problemy

Instalowanie
 • Zarejestruj się teraz

  W ramach wydania programu Visual Studio 2015 zintegrowaliśmy w produkcie kilka dodatkowych i powiązanych funkcji. Wiele z nich wymaga aktywnego konta umożliwiającego nawiązanie połączenia z usługą, a program Visual Studio oferuje wbudowane monitowanie o poświadczenia dla kont Microsoft albo kont służbowych lub szkolnych. Proces obsługi kont Microsoft umożliwia tworzenie kont bezpośrednio w programie Visual Studio przez kliknięcie linku „Zarejestruj się teraz”. Znajduje się on obok tekstu „Nie masz konta Microsoft?”. Obecnie występuje znany problem dotyczący tego linku. Może on mieć następujące objawy:
  • Kliknięcie linku może wyświetlić stronę z błędem 404 (zawartość niedostępna).
  • Może zostać wyświetlony formularz pozwalający utworzyć konto Microsoft, co jest poprawnym działaniem. Jednak po wypełnieniu tego formularza może się okazać, że nie przeprowadzono logowania.
  W przypadku wystąpienia błędu 404 możesz utworzyć konto, otwierając w przeglądarce następujący adres:

  Po utworzeniu konta możesz zalogować się w programie Visual Studio przy użyciu nazwy użytkownika i hasła nowego konta Microsoft.

  Jeśli okno dialogowe logowania zamknie się po wypełnieniu formularza tworzenia konta, musisz się zalogować jeszcze raz (konto zostało utworzone). W tym celu otwórz to okno jeszcze raz i wprowadź swoje poświadczenia, aby zalogować się na konto.

  Planujemy rozwiązać te problemy w przyszłości.
 • Instalacja programu Visual Studio 2015 w systemie Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 nie powiedzie się, jeśli nie zostanie zainstalowana aktualizacja KB 2919355 dla systemów Windows RT 8.1, Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2: kwiecień 2014. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2015.

  Aby sprawdzić, czy aktualizacja KB2919355 jest zainstalowana na komputerze, wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Programy i funkcje > Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie znajdź pozycję Aktualizacja systemu Microsoft Windows (KB2919355).
  Jeśli nie możesz znaleźć aktualizacji KB2919355 zainstalowanej na komputerze, sprawdź w usłudze Windows Update.

  Uwaga Aktualizacja KB2919355 wymaga wcześniejszego zainstalowania innych składników. Dlatego może być konieczne skorzystanie z opcji „Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje” w usłudze Windows Update i wielokrotne instalowanie oferowanych aktualizacji w celu pełnego zaktualizowania systemu.
 • Jeśli nie ustawisz opcji automatycznej aktualizacji certyfikatów głównych w usłudze Windows Update i pod koniec instalacji zechcesz zainstalować składniki opcjonalne, program Visual Studio wyświetli ostrzeżenie dotyczące instalacji:
  Narzędzia PowerShell Tools dla programu Visual Studio: Ten produkt nie został pobrany pomyślnie: Weryfikacja podpisu dla pobranego pliku nie powiodła się.
  Po wyłączeniu automatycznej aktualizacji komputer nie będzie miał najnowszych certyfikatów głównych. Tym samym Instalator programu Visual Studio nie rozpozna certyfikatów użytych do podpisania plików VSIX jako prawidłowych certyfikatów i nie zainstaluje składników.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu włącz automatyczne aktualizacje certyfikatów głównych, wykonując następujące czynności:
  • Otwórz okno dialogowe Uruchamianie przez naciśnięcie klawisza z logo systemu Windows+R.
  • Uruchom polecenie Gpedit.msc.
  • Znajdź pozycję Lokalne zasady komputera > Szablony administracyjne > System > Zarządzanie komunikacją internetową > Internetowe ustawienia komunikacyjne > Wyłącz automatyczne aktualizowanie certyfikatów głównych.
  • Wybierz pozycję Wyłączone lub Nieskonfigurowane, aby włączyć tę opcję.
  • Wymuś uzyskanie najnowszych certyfikatów głównych przez usługę Windows Update.
 • Program instalacyjny nie obejmuje pliku AdminDeployment.xml.

  Obejście problemu
  Plik AdminDeployment.xml można utworzyć za pomocą parametru wiersza polecenia /CreateAdminFile <lokalizacja_pliku>.
 • Niekiedy elementy uwzględnione przez użytkownika jako wybrane w pliku AdminDeployment.xml nie są instalowane.

  Obejście problemu
  Dodaj elementy oznaczone jako „Selected="yes"” na końcu pliku AdminDeployment.xml.
Visual Studio IDE
 • Subskrypcje platformy Azure nie mogą się pojawiać w programie Visual Studio automatycznie u użytkownika, który nie należy do usługi Azure Active Directory zawierającej te subskrypcje.
 • Podczas próby wstawienia fragmentów kodu z edytora XAML wyświetlana jest pusta lista zamiast fragmentów kodu dodanych dla języka XAML.

  Obejście problemu
  • Skopiuj plik „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\SnippetsIndex.xml” do folderu „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML".
  • Utwórz nowy folder fragmentów kodu w folderze „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1045\”.
  • Skopiuj plik „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1045\Tag.snippet” do folderu „C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\DesignTools\Snippets\XAML\1045\Snippets”.
 • Program Microsoft Visual Studio 2015 ulega awarii i jest zgłaszany wyjątek System.UnauthorizedAccess

  Symptomy
  Losowo wyświetlane jest okno dialogowe z informacją o tym, że program Microsoft Visual Studio 2015 przestał działać. Po rozwinięciu szczegółów problemu i przewinięciu do części „Signature 09” można odczytać, że wystąpił wyjątek System.UnauthorizedAccess.

  Obejście problemu
  Przekaż użytkownikowi bieżącemu uprawnienia Pełna kontrola do folderu „%tmp%\VSRemoteSettings”:
  • Otwórz Eksploratora Windows i wpisz tekst %tmp% na pasku lokalizacji, aby przejść do katalogu elementów tymczasowych.
  • Wybierz folder „VSRemoteSettings”, a następnie naciśnij i przytrzymaj pozycję Właściwości.
  • Przejdź na kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • W wynikowym oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.
  • Wpisz swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy, aby upewnić się, że jest poprawna. Kliknij przycisk OK.
  • Wybierz swoją nazwę użytkownika z listy i zaznacz pole wyboru Pełna kontrola na liście uprawnień. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.
  • Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu.
Narzędzia do testowania
 • Nie można włączyć debugowania zarządzanego projektu testowego języka Visual C++.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu przejdź do okienka Narzędzia->Opcje->Debugowanie->Ogólne i anuluj wybór opcji Enable Just My Code (Włącz tylko mój kod).
 • Nie będzie można skompilować projektu aplikacji do testów jednostkowych (Windows Phone Silverlight 8.0) języka Visual C++ po przekierowaniu projektu Silverlight 8.1 systemu Windows Phone przy użyciu polecenia Przekieruj projekt.
 • Dostępne są projekty testów kodowanego interfejsu użytkownika dla Sklepu Windows i systemu Windows Phone, ale nie działają one w wersji Professional Edition.
  Kodowany interfejs użytkownika nie powinien być dostępny w wersji Professional Edition.
Narzędzia i platforma sieci Web
 • Nie można dodać odwołania do usługi WCF w programie Visual Studio 2015.

  Symptomy

  W przypadku wystąpienia tego problemu może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
  Błąd: Nie można załadować pliku lub zestawu „Microsoft.Owin.Security, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35” bądź jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu anuluj wybór opcji Ponownie użyj typów w zestawach, do których wystąpiły odwołania w oknie Odwołanie do usług->Zaawansowane (to zachowanie jest włączone domyślnie).
 • Występuje ostrzeżenie, mimo że kompilacja projektu zawierającego klienta aplikacji interfejsu API platformy Azure była pomyślna.

  Symptomy

  Kompilacja kończy się powodzeniem. Mimo to jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Dokonaj ponownego mapowania parametru app.config zestawu „Newtonsoft.Json, Culture=neutral, PublicKeyToken=30ad4fe6b2a6aeed” z wersji „4.5.0.0” [] na wersję „6.0.0.0” [], aby wyeliminować konflikt i pozbyć się ostrzeżenia.
  C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(1819,5): ostrzeżenie MSB3276: Znaleziono konflikty między różnymi wersjami tego samego zestawu zależnego. Nadaj wartość true właściwości „AutoGenerateBindingRedirects” w pliku projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/2fc472t2.aspx.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu dodaj przekierowania wiązań do pliku konfiguracji aplikacji (App.config lub Web.config) zgodnie z następującą metodą:
  <runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><dependentAssembly><assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" /></dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="System.Net.Http.Primitives" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.28.0" newVersion="4.2.28.0" /></dependentAssembly></assemblyBinding></runtime>
 • Użycie opcji Standardowa dla instalacji programu Visual Studio 2015 Professional lub Visual Studio 2015 Community Edition składnik LocalDB nie jest instalowany.

  Symptomy

  Po wybraniu opcji Individual Authentication (Uwierzytelnianie indywidualne) w szablonach projektów programu ASP.NET i próbie zarejestrowania użytkownika przez naciśnięcie klawisza F5 występuje następujący błąd SqlException w czasie wykonywania:
  Cannot find the Local Database Runtime installed (Nie można znaleźć zainstalowanego środowiska wykonawczego lokalnej bazy danych)

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu napraw zainstalowaną jednostkę SKU w celu włączenia opcji „Microsoft SQL Server Data Tools”.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 nie można zainstalować zestawu SDK DNX bez programu Powershell 3.0.

  Symptomy

  Podczas tworzenia projektu ASP.NET 5 jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
  DNX SDK version 'dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5' failed to install. The solution will use DNX SDK version 'dnx-clr-win-x86-1.0.0-beta5' for this session (Niepowodzenie instalacji pakietu SDK DNX wersja „dnx-clr-win-x86.1.0.0-beta5”. Dla tej sesji rozwiązanie użyje pakietu SDK DNX „dnx-clr-win-x86-1.0.0-beta5”)

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu zainstaluj program Windows Powershell 3.0 i spróbuj ponownie utworzyć projekt.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: nie można załadować wszystkich odwołań w Eksploratorze rozwiązań podczas tworzenia nowego projektu aplikacji sieci Web platformy ASP.NET 5 lub otwierania istniejącego projektu na maszynie wirtualnej.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu uruchom ponownie program Visual Studio i ponownie otwórz projekt. Odwołania zostaną załadowane poprawnie.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: operacja publikowania działa nieprawidłowo, gdy w oknie dialogowym Publikowanie na karcie Ustawienia nie zaznaczono opcji Use Powershell script (Użyj skryptu programu Powershell).

  Symptomy

  Załóżmy, że podczas tworzenia nowej aplikacji platformy ASP.NET 5 jest używana opcja Host in the Cloud (Hostuj w chmurze). Jeśli podczas publikowania projektu na platformie Azure opcja Use Powershell script (Użyj skryptu programu Powershell) na karcie Ustawienia w oknie dialogowym Publikowanie nie jest zaznaczona, operacja publikowania działa nieprawidłowo.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu zaznacz opcję Use Powershell script (Użyj skryptu programu Powershell) na karcie Ustawienia w oknie dialogowym Publikowanie.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: podczas dodawania pakietu przy użyciu programu Bower w pliku bower.json pustej aplikacji platformy ASP.NET 5 węzeł Zależności zgłasza, że pakiet nie jest zainstalowany, mimo że został pomyślnie zainstalowany przy użyciu programu Bower.

  Obejście problemu


  W celu obejścia tego problemu zamknij i ponownie otwórz rozwiązanie, co pozwoli węzłowi Zależności wybrać nowy pakiet.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: po otwarciu w programie Visual Studio 2015 RTM projektu platformy ASP.NET 5 beta 4 utworzonego w programie Visual Studio 2015 RC jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Proces nie może uzyskać dostępu do pliku „...\project.lock.json”, ponieważ jest on używany przez inny proces.

  Uwaga Ten problem występuje w środowisku wykonawczym ASP.NET 5 beta 4. Jest on ujawniany przez narzędzia programu Visual Studio 2015 RTM, a usunięto go w wersji ASP.NET 5 beta 5.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu zamknij i ponownie otwórz rozwiązanie.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: po skompilowaniu i uruchomieniu w programie Visual Studio 2015 RTM projektu aplikacji sieci Web platformy ASP.NET 5 beta 4 utworzonego w programie Visual Studio 2015 RC jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  app.UseBrowserLink()" w Startup.cs :
  Nie można załadować pliku lub zestawu „Microsoft.AspNet.Http.Abstractions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null” bądź jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu wpisz znacznik komentarza w wierszu „app.UseBrowserLink()” lub zaktualizuj projekt do wersji beta 5.
 • PLATFORMA ASP.NET 5: podczas wyszukiwania odwołań przy użyciu funkcji wyszukiwania w Eksploratorze rozwiązań program Visual Studio 2015 czasami przestaje odpowiadać.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu rozwijaj węzły w drzewie odwołań, zamiast używać funkcji wyszukiwania.
 • Podczas debugowania projektu przepływu prac systemu Windows nie można trafić w punkty przerwania debugowania zgodnie z oczekiwaniami, gdy opcja Suppress JIT optimization on module load (Managed only) (Wstrzymaj optymalizację JIT podczas obciążania modułu — tylko zarządzane) nie jest zaznaczona.

  Obejście problemu

  Aby zapewnić trafianie w punkty przerwania debugowania zgodnie z oczekiwaniami, zaznacz opcję Suppress JIT optimization on module load (Managed only) w okienku Narzędzia-> Opcje-> Debugowanie-> Ogólne.
Zarządzanie wersjami
 • Zmiana konfiguracji istniejącego narzędzia wdrażającego (to jest automatycznie zaktualizowanego do wersji VS2015) nie działa w przypadku uaktualnienia programu Release Management Server do wersji Visual Studio 2015 RTM.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu odinstaluj usługę Microsoft Deployment Agent z narzędzia wdrażającego i zainstaluj najnowszą usługę Microsoft Deployment Agent dla programu Visual Studio 2015.
 • Nieoczekiwanie pakiet Release Management wyświetla informację „licencja wygasła” w ciągu 90 dni od uaktualnienia. Ten problem występuje po uaktualnieniu do wersji Visual Studio 2015 RTM przy użyciu pakietów pobranych z witryny visualstudio.com lub downloads.microsoft.com

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu pobierz pakiet Release Management dla Visual Studio 2015 ze swojej subskrypcji MSDN i uaktualnij ponownie.
Narzędzia diagnostyczne
 • Występują problemy podczas uruchamiania narzędzi diagnostycznych, gdy debugowanie nie jest skierowane na żaden z tych elementów:
  • Aplikacje systemu Windows Phone 8.1, które ustawiają konfigurację kompilacji Zwolnij.
  • Aplikacje ze Sklepu Windows, które są kompilowane przez funkcję NGEN (to dzieje się automatycznie po upływie dnia).
  • Uniwersalne projekty C++ systemu Windows, które ustawiają konfigurację kompilacji w trybie debugowania.
  • Projekty C++ działające w systemie Windows 7.
  Narzędzia użycia procesora i pamięci nie wyświetlają nazw funkcji dla kodu w aplikacji.

  Obejście problemu

  W przypadku aplikacji systemu Windows Phone 8.1 zmień konfigurację kompilacji w menu rozwijanym na standardowym pasku narzędzi ze Zwolnij na Debuguj.
  W przypadku aplikacji ze Sklepu Windows wprowadź zmianę w aplikacji i skompiluj ją ponownie.
  W przypadku aplikacji uniwersalnych systemu Windows w języku C++ ustaw konfigurację kompilacji Zwolnij. Jeśli potrzebny jest tryb debugowania, możesz zmienić wartość pozycji Właściwości konfiguracji -> Debugowanie -> Generuj informacje o debugowaniu w ustawieniach projektu z „Optimize for faster linking (/DEBUG:FASTLINK)” (Optymalizuj pod kątem szybszej konsolidacji) na „Optimize for debugging (/DEBUG)" (Optymalizuj pod kątem debugowania).
  W przypadku projektów C++ w systemie Windows 7 kliknij zamiast tego pozycję Utwórz szczegółowy raport i wyświetl nazwy funkcji w raporcie szczegółowym.
Application Insights
 • Nie można dodać usługi Application Insights do istniejącego projektu systemu Windows 8.1 lub projektu uniwersalnego systemu Windows; nie jest dodawany plik konfiguracji. Pakiet zestawu SDK jest instalowany w projekcie, ale usługa Application Insights nie działa.

  Obejście problemu

  Dodaj istniejący plik ApplicationInsights.config z innego projektu (lub utwórz taki plik ręcznie), skonfiguruj ustawienia „BuildAction=Content” i „Copy to Output=Copy If Newer”, a następnie postępuj zgodnie z normalną procedurą dodawania do istniejącego projektu: otwórz menu kontekstowe projektu, a następnie kliknij pozycję „Configure Application Insights” (Konfiguruj usługę Application Insights).
  Jeśli dodajesz nowy projekt ręcznie, pamiętaj, aby wykonać następujące czynności:
  • Nadaj plikowi nazwę „ApplicationInsights.config”.
  • Dodaj następującą zawartość:
   <ApplicationInsights xmlns="http://schemas.microsoft.com/ApplicationInsights/2013/Settings"></ApplicationInsights>

NuGet 3.0
Uwaga Program NuGet 3.0 dodaje obsługę plików project.json — nowego protokołu opartego na technologii JSON — oraz aktualizuje obsługę nowych platform docelowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o wersji programu NuGet 3.0.
 • Brak tłumaczenia etykiety „Do not show this again” (Nie pokazuj tego ponownie) w oknie podglądu i etykiety „Authors” (Autorzy) w oknie opisu pakietu.

  Obejście problemu

  Zainstaluj zaktualizowanego menedżera pakietów NuGet z galerii rozszerzeń.
 • Podczas pracy z projektem przy użyciu kontroli źródła TFS program NuGet nie wyświetla interfejsu użytkownika menedżera pakietów, jeśli plik nuget.config jest oznaczony jako tylko do odczytu.

  Obejście problemu
  • Wyewidencjonuj plik z systemu TFS.
  • Zainstaluj zaktualizowanego menedżera pakietów NuGet z galerii rozszerzeń.
 • Tekst na żółtym „pasku ponownego uruchamiania” w oknie programu NuGet PowerSell jest niewidoczny w przypadku korzystania z ciemnego motywu programu Visual Studio.

  Obejście problemu
  • Użyj jasnego motywu programu Visual Studio.
  • Zainstaluj zaktualizowanego menedżera pakietów NuGet z galerii rozszerzeń.
Cordova i JavaScript
 • W niektórych scenariuszach instalowania po zainstalowaniu narzędzi dla aplikacji uniwersalnych systemu Windows mogą zostać odinstalowane system projektów i usługa języka JavaScript. Może to spowodować następujące problemy:
  • Program Visual Studio zawiesi się podczas tworzenia nowego projektu Cordova.
  • Podczas tworzenia nowego projektu aplikacji uniwersalnej systemu Windows opartej na języku JavaScript w programie Visual Studio zostanie wyświetlony błąd ładowania pakietu.
  • Podczas edycji pliku w języku JavaScript nie będzie działać funkcja IntelliSense.
  • Podczas debugowania aplikacji uniwersalnej systemu Windows opartej na języku JavaScript pojawia się następujący komunikat o błędzie:
   Debuger nie może kontynuować wykonywania procesu. Nie można rozpocząć debugowania.

  Obejście problemu:
  • Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem, a następnie wykonaj następujące czynności:
   • Jeśli funkcja Tools for Universal Windows Apps Development (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows) jest nadal zainstalowana:
    1. Przejdź do obszaru Programy i funkcje, wybierz pozycję Visual Studio 2015 i kliknij pozycję Zmień.
    2. W programie instalacyjnym programu Visual Studio kliknij pozycję Modyfikuj.
    3. Anuluj zaznaczenie funkcji Tools for Universal Windows App Development (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows).
    4. Ponownie wybierz funkcję Tools for Universal Windows App Development (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows) i kliknij pozycję Aktualizuj.
   • Jeśli odinstalowano już funkcję Tools for Universal Windows Apps Development (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows):
    1. Ponownie zainstaluj funkcję Tools for Universal Windows App Development (Narzędzia do opracowywania aplikacji uniwersalnych systemu Windows).
    2. Ewentualnie wykonaj następujące czynności aby ponownie zainstalować system projektów i usługę języka JavaScript.
     • Pobierz instalatora dla swojej wersji programu Visual Studio, na przykład plik vs_community.exe.
     • Otwórz okno wiersza polecenia i uruchom następujące polecenie:
      vs_community.exe /modify /installselectableitems JavaScript_Hidden /passive
     • Zmień katalogi na C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE.
     • Uruchom następujące polecenia:
      • devenv /updateconfiguration
      • devenv /clearcache
Inne

Więcej informacji

Jak pobrać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft

Aktualizacje innych produktów z rodziny Visual Studio można znaleźć w witrynie plików do pobrania firmy Microsoft dotyczącej programu Visual Studio.

Wymagania

Aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami systemowymi, zobacz Zgodność programu Visual Studio 2015.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Wymagania dotyczące oprogramowania

W systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 w celu pomyślnej instalacji programu Visual Studio 2015 RTM jest wymagana aktualizacja 2919355 (dostępna także w usłudze Windows Update).

Obsługiwane architektury

 • Wersja 32-bitowa (x86)
 • Wersja 64-bitowa (x64) (WOW)
 • ARM

Aplikacje innych producentów


 • Program Visual Studio 2015 umożliwia zainstalowanie aplikacji innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, które aplikacje innych producentów są wymagane w przypadku instalowania narzędzi Wieloplatformowe opracowywanie aplikacji mobilnych z programu Visual Studio 2015, zapoznaj się z artykułem 3060693 z bazy wiedzy.
 • Odinstalowanie programu Visual Studio 2015 nie powoduje odinstalowania aplikacji innych producentów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak odinstalować aplikacje innych producentów zainstalowane z programem Visual Studio 2015, zapoznaj się z artykułem 3060695 z bazy wiedzy.
Zastrzeżenie dotyczące innych firm
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3025135 – Forrige gjennomgang: 01/11/2016 15:54:00 – Revisjon: 4.0

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB3025135
Tilbakemelding