Jak włączyć obsługę 48-bitowego adresowania bloków logicznych dla dysków ATAPI w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano 48-bitowe adresowanie bloków logicznych (LBA, Logical Block Addressing) dla dysków ATAPI wprowadzone w dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows XP. Umożliwia ono obsługę dysków twardych ATAPI o pojemności przekraczającej aktualne ograniczenie 137 gigabajtów (GB).

Uwaga: System Windows XP nie obsługuje 48-bitowego adresowania LBA, chyba że zainstalowano dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby korzystać z obsługi 48-bitowego adresowania LBA, należy zainstalować system Windows XP z dodatkiem SP1 lub nowszy. Systemy Windows XP Media Center Edition oraz Windows XP Tablet PC Edition zawierają już dodatek SP1.

Aby uzyskać więcej informacji o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Więcej informacji
Dodatek SP1 dla systemu Windows XP zawiera obsługę 48-bitowego adresowania LBA dla dysków ATAPI. Pozwala ona na używanie dysków twardych o pojemności większej od limitu 137 GB. W dodatku SP1 ta obsługa jest domyślnie włączona. Aby ustalić, czy na komputerze zainstalowano dodatek SP1, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Dodatek Service Pack 1 będzie wymieniony w sekcji System na karcie Ogólne.

Aby określić, czy posiadana wersja sterownika ATAPI jest najnowsza, upewnij się, że dysponujesz wersją 5.1.2600.1135 lub nowszą pliku Atapi.sys w folderze %systemroot%\system32\drivers. (Lub wersją 5.1.2600.1152 dla systemu Windows XP 64-Bit Edition.) W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery.
 2. Wpisz wartość Atapi.sys, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Jeśli pliku Atapi.sys nie można odnaleźć w folderze %systemroot%\system32\Drivers, kliknij łącze Bardziej zaawansowane opcje w Pomocniku wyszukiwania, kliknij opcję Przeszukaj ukryte pliki i foldery, a następnie powtórz krok 2.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak wyszukiwać w folderach ukrytych i systemowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  302347 How to search for hidden or system files in Windows XP
 4. W folderze %systemroot%\System32\Drivers kliknij prawym przyciskiem myszy plik Atapi.sys, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Wersja pliku jest widoczna na karcie Wersja.
Jeśli wersja pliku Atapi.sys jest różna od 5.1.2600.1135 (lub 5.1.2600.1152 w przypadku systemu Windows XP 64-Bit Edition), uzyskaj i zainstaluj poprawkę, którą opisano w artykule 331958 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej poprawki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331958 Dane na dysku twardym mogą zostać uszkodzone przy przechodzeniu do stanu wstrzymania lub hibernacji
W oryginalnych wydaniach systemu Windows XP Home Edition oraz Windows XP Professional obsługa 48-bitowego adresowania LBA jest domyślnie wyłączona. Aby korzystać z 48-bitowego adresowania LBA dla dysków ATAPI, muszą być spełnione następujące wymagania:
 • System BIOS zgodny z 48-bitowym adresowaniem.
 • Dysk twardy o pojemności 137 GB lub większej.
 • Musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1.
W wypadku oryginalnych wersji systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional można włączyć 48-bitowe adresowanie do celów testowania. Aby to zrobić, ustaw wartość rejestru EnableBigLba na 1 w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Ostrzeżenie: Jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków, może dojść do uszkodzenia danych:
 • Za pomocą tej wartości rejestru włączono obsługę adresowania 48-bitowego w oryginalnym wydaniu systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional.
 • Zainstalowano starszą wersję systemu Windows na partycji dysku utworzonej w systemie obsługującym 48-bitowe adresowanie LBA takim jak system Windows XP z dodatkiem SP1. Rozmiar tej partycji jest równy aktualnemu limitowi adresowania wynoszącemu 137 GB lub go przekracza.
Uwaga: Podane wyżej ustawienie rejestru jest ignorowane w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i w nowszych systemach. Jeśli minimalne wymagania nie zostaną spełnione, przy próbie zmiany tej wartości rejestru w celu włączenia 48-bitowego adresowania LBA w oryginalnej wersji systemu Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional mogą wystąpić następujące problemy:
 • Wartość rejestru EnableBigLba jest wyłączona. Jeśli system BIOS jest zgodny z 48-bitowym adresowaniem i obsługuje dyski twarde o pojemności większej od 137 GB, adresowanie jest możliwe tylko dla pierwszych 137 GB na dysku twardym. Reszta dysku twardego nie jest używana.
 • Wartość rejestru EnableBigLba jest włączona, ale system BIOS nie obsługuje adresowania 48-bitowego, a pojemność dysku nie przekracza 137 GB.

  Jeśli ustawienie rejestru umożliwiające włączenie obsługi 48-bitowego adresowania dysków ATAPI zostanie wyedytowane na komputerze, którego system BIOS nie obsługuje tej funkcji, a pojemność zainstalowanego dysku twardego nie przekracza 137 GB, konfiguracja systemu nie zmieni się. Dysk twardy będzie działać w sposób standardowy.
 • Wartość rejestru EnableBigLba jest włączona, system BIOS nie jest zgodny z 48-bitowym adresowaniem, ale dysk twardy ma pojemność większą od 137 GB.

  Jeśli obsługa 48-bitowego adresowania dla dysków ATAPI zostanie włączona w rejestrze systemu, którego dysk twardy ma pojemność przekraczającą 137 GB, ale system BIOS nie obsługuje 48-bitowego adresowania LBA, adresowane będzie tylko pierwsze 137 GB obszaru na dysku twardym. Reszta dysku twardego nie jest używana.
Aby włączyć obsługę 48-bitowego adresowania LBA, przeprowadzając instalację nienadzorowaną za pomocą narzędzia Sysprep firmy Microsoft, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj następujący tekst do Notatnika i zapisz go w pliku o nazwie 48bitLba.inf:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Utwórz plik o nazwie Cmdlines.txt zawierający następujące wiersze:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. W obrazie programu Sysprep zlokalizuj folder Sysprep\I386, a następnie utwórz w tym folderze podfolder $OEM$.
 4. Skopiuj pliki 48bitlba.inf oraz Cmdlines.txt do folderu Sysprep\I386\$OEM$.
 5. W pliku Sysprep.inf dodaj klucz o nazwie
  InstallFilesPath
  w sekcji [Unattended]. Klucz musi mieć następującą wartość: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Aby dodać te ustawienia do folderu Images, który utworzono za pomocą programu Riprep.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Na serwerze instalacji zdalnej zawierającym obraz Riprep utwórz folder Sysprep\I386\$OEM$ w następującym folderze:
  RemoteInstall\Setup\język\Images\Nazwa_kat_Riprep\I386\Mirror1\UserData
  Uwaga: język ma wartość „English”, jeśli językiem jest język angielski oraz Nazwa_kat_Riprep jest unikatową nazwą wybraną dla obrazu Riprep.
 2. Skopiuj pliki 48bitlba.inf oraz Cmdlines.txt do folderu $OEM$.
 3. Zmodyfikuj plik Riprep.sif (oraz wszelkie inne pliki szablonów obrazu Riprep, które utworzono) w folderze:
  RemoteInstall\Setup\język\Images\Nazwa_kat_Riprep\I386\Templates\Riprep.sif
  Aby to zrobić, dodaj wartości OemPreinstall i InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Zapisz, a następnie zamknij plik.
Producenci OEM mogą włączyć obsługę tej funkcji przy użyciu zestawu do preinstalacji OEM systemu Microsoft Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zestaw preinstalacji OEM systemu Microsoft Windows lub następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303013 — ostatni przegląd: 12/06/2015 03:46:31 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)