Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W przypadku użycia nazwy FQDN lub adresu IP witryna intranetowa jest rozpoznawana jako witryna internetowa

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
W przypadku uzyskiwania dostępu do sieci lokalnej (LAN), udziału w intranecie lub witryny sieci Web w intranecie przy użyciu adresu IP lub w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN, Fully Qualified Domain Name) udział lub witryna sieci Web jest identyfikowana jako występująca w strefie Internet, a nie w strefie Lokalny intranet. Taka sytuacja może wystąpić na przykład przy próbie uzyskania dostępu do udziałów lub witryn sieci Web za pomocą programu Microsoft Internet Explorer, Eksplorator Windows lub wiersza polecenia, lub innego programu systemu Windows, jeżeli adres zostanie podany w jednym z następujących formatów:
 • \\Komputer.domena_podrzędna.domena.com\Udział
 • http://komputer.domena_podrzędna.domena.com
 • \\157.54.100.101\udział
 • file://157.54.100.101/udział
 • http://157.54.100.101
Ten problem może wystąpić niezależnie od tego, czy skonfigurowane jest którekolwiek czy wszystkie z następujących ustawień:
 • W programie Internet Explorer dodano nazwę FQDN (lub *.domena.com) albo adres IP (lub zakres adresów) w polu Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających się od w obszarze Wyjątki okna dialogowego Ustawienia serwera proxy.

  Uwaga: Aby zlokalizować okno dialogowe Ustawienia serwera proxy, w menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia serwera proxy.
 • Zaznaczono pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych w oknie dialogowym Ustawienia sieci lokalnej (LAN).

  Uwaga: Aby zlokalizować okno Ustawienia sieci lokalnej (LAN), w menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Połączenia, a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci lokalnej (LAN).
 • Zaznaczono pola wyboru Uwzględnij wszystkie witryny, które nie używają serwera proxy i Uwzględnij wszystkie ścieżki sieciowe (UNC) w oknie dialogowym Lokalny intranet.

  Aby zlokalizować okno dialogowe Lokalny intranet, w menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij ikonę Lokalny intranet.
Takie zachowanie może spowodować, że w programie Internet Explorer przy próbie uzyskania dostępu do intranetowych witryn sieci Web, które wymagają uwierzytelnienia, zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń. Mogą też pojawiać się monity lub może być niemożliwe otwieranie plików z intranetowej witryny sieci Web lub udziału UNC w programach, które używają Menedżera zabezpieczeń programu Internet Explorer do określania, czy plik znajduje się w zaufanej strefie zabezpieczeń. Na przykład przy próbie otwarcia pliku bazy danych programu Microsoft Access (.mdb) z lokalnego udziału w intranecie (przez podanie nazwy FQDN lub adresu IP) w programie Microsoft Access 2002 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft Access nie może otworzyć pliku.
Plik znajduje się poza siecią intranet lub w niezaufanej witrynie. Program Microsoft Access nie otworzy pliku z powodu potencjalnych problemów z zabezpieczeniami.
Aby otworzyć ten plik, skopiuj go na swój komputer lub do dostępnej lokalizacji sieciowej.
Uwaga: W systemie Windows Server 2003 dostępny jest nowy, opcjonalny składnik o nazwie Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer. Ten składnik przypisuje wszystkie intranetowe witryny sieci Web i wszystkie ścieżki UNC, które nie są jawnie wymienione w strefie Lokalny intranet, do strefy Internet. Domyślnie w strefie Internet używany jest poziom zabezpieczeń Wysoki. Dlatego te symptomy mogą wystąpić podczas uzyskiwania dostępu do intranetowych witryn sieci Web i ścieżek UNC przy użyciu nazwy NetBIOS. Na przykład te symptomy mogą wystąpić po użyciu adresu http://serwer lub \\serwer\udział albo po użyciu adresu IP lub nazwy FQDN.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące składnika Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
815141 Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer zmienia sposób przeglądania
Przyczyna
Przyczyną tego zachowania mogą być kropki w nazwie FQDN lub adresie IP. Jeśli nazwa FQDN lub adres IP zawierają kropkę, program Internet Explorer identyfikuje witrynę sieci Web lub udział jako znajdujący się w strefie Internet.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, dodaj odpowiedni zakres adresów IP lub w pełni kwalifikowanych nazw domen (FQDN) do lokalnego intranetu.

Uwaga: Jeśli używany jest składnik Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer w systemie Windows Server 2003 i w celu uzyskiwania dostępu do witryn intranetowych używane są nazwy NetBIOS, należy użyć jednej z poniższych metod umożliwiających obejście tego problemu:
 • Dodanie witryn do strefy Lokalny intranet. Aby dodać witrynę do strefy Lokalny intranet, otwórz witrynę w programie Internet Explorer, kliknij polecenie Plik, wskaż polecenie Dodaj tę witrynę do, kliknij polecenie Strefa Lokalny intranet, w oknie dialogowym Lokalny intranet kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 • Dodanie witryn do strefy Zaufane witryny. Aby dodać witrynę do strefy Zaufane witryny, otwórz witrynę w programie Internet Explorer, kliknij polecenie Plik, wskaż polecenie Dodaj tę witrynę do, kliknij polecenie Strefa Zaufane witryny, w oknie dialogowym Zaufane witryny kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 • Wyłączenie konfiguracji rozszerzonych zabezpieczeń. Tylko administrator może wyłączyć konfigurację rozszerzonych zabezpieczeń. Można wyłączyć konfigurację rozszerzonych zabezpieczeń dla użytkowników takich jak użytkownicy z ograniczonym dostępem i pozostawić ją dla administratorów. Aby wyłączyć konfigurację rozszerzonych zabezpieczeń, otwórz Panel sterowania, kliknij aplet Dodaj lub usuń programy, kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows, kliknij pozycję Konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer, kliknij przycisk Szczegóły, kliknij opcję Użytkownicy, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Zakończ, a następnie ponownie uruchom program Internet Explorer, aby zastosować nowe ustawienia.
Administrator może użyć ustawień klienta lub serwera, aby dodać odpowiedni zakres adresów IP lub nazw FQDN do lokalnego intranetu. Na przykład administratorzy mogą użyć sufiksów TCP/IP, dodać ciąg *.domena.com lub dodać odpowiedni zakres adresów IP do strefy Lokalny intranet w programie Internet Explorer na komputerze klienckim. Na serwerze administrator może użyć skryptu automatycznego konfigurowania proxy. Poniższe obejście problemu polega na dodaniu ciągu *.domena.com lub odpowiedniego zakresu adresów IP do strefy Lokalny intranet w programie Internet Explorer dla wszystkich komputerów klienckich.

Użytkownicy

Aby obejść to zachowanie, każdy użytkownik musi dodać ciąg *.domena.com lub odpowiedni zakres adresów IP w oknie dialogowym Lokalny intranet:
 1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zabezpieczenia kliknij ikonę Lokalny intranet, a następnie kliknij przycisk Witryny.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wpisz nazwę: *.domena.com lub zakres adresów IP (np. 157.54.100-200.*) w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy, gdzie domena.com jest nazwą najwyższego poziomu domeny firmowej.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk OK, następnie kliknij przycisk OK i ponownie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
 5. Ponownie uruchom komputer.

Administratorzy

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Administrator może wdrożyć to ustawienie, wprowadzając następujące zmiany w rejestrze:
 1. Dla każdej domeny, która ma zostać uwzględniona w strefie Lokalny intranet, dodaj klucz domena.com w odpowiednim kluczu rejestru w kluczu
  HKEY_CURRENT_USER
  (tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika) lub w kluczu
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (dla wszystkich użytkowników komputera lokalnego):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (W 32-bitowych wersjach programu Internet Explorer lub w 64-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows XP lub Windows Server 2003, jeśli konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń jest wyłączona).
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (W 32-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows XP lub w 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003, jeśli konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń jest wyłączona).
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (W 32-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w systemie Windows 2003 lub w 64-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003, jeśli konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń jest włączona).
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (W 32-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003, jeśli konfiguracja rozszerzonych zabezpieczeń jest włączona).
  Uwaga: Domyślnie strefy zabezpieczeń są przechowywane w kluczu rejestru
  HKEY_CURRENT_USER
  . Klucz ten jest dynamicznie wczytywany dla każdego użytkownika i dlatego ustawienia jednego użytkownika nie mają wpływu na ustawienia innego. Będą używane tylko ustawienia komputera lokalnego, jeśli ustawienie Strefy zabezpieczeń: używaj tylko ustawień komputera będzie włączone w zasadach grupy lub jeśli wartość DWORD Security_HKLM_only będzie ustawiona na 1 w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Gdy włączone będzie to ustawienie zasad, używane będą tylko ustawienia komputera, a nie ustawienia użytkowników.

 2. Dodaj wartość DWORD * (znak gwiazdki) do klucza domena.com i ustaw ją na 1.
 3. Dla każdego zakresu adresów IP, który ma zostać uwzględniony w strefie Lokalny intranet, dodaj klucz Rangex (gdzie x to 1, 2, 3 itd.) w następującym kluczu rejestru w kluczu
  HKEY_CURRENT_USER
  (tylko dla aktualnie zalogowanego użytkownika) lub w kluczu
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (dla wszystkich użytkowników komputera lokalnego):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (W 32-bitowych lub 64-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows XP lub Windows Server 2003).
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (W 32-bitowych wersjach programu Internet Explorer zainstalowanych w 64-bitowych wersjach systemu Windows XP lub w 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003).
  Uwaga: Domyślnie strefy zabezpieczeń są przechowywane w kluczu rejestru
  HKEY_CURRENT_USER
  . Ten klucz jest dynamicznie ładowany dla każdego użytkownika i dlatego ustawienia jednego użytkownika nie mają wpływu na ustawienia innego. Używane będą tylko ustawienia komputera lokalnego, jeśli ustawienie Strefy zabezpieczeń: używaj tylko ustawień komputera będzie włączone w zasadach grupy lub jeśli wartość DWORD Security_HKLM_only będzie ustawiona na 1 w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  Gdy włączone będzie to ustawienie zasad, używane będą tylko ustawienia komputera, a nie ustawienia użytkowników.
 4. Dodaj wartość DWORD * (znak gwiazdki) do klucza Rangex i ustaw ją na 1.
 5. Dodaj wartość String o nazwie :Range (dwukropek i wyraz „Range”) do klucza Rangex, a następnie ustaw ją na zakres adresów IP (na przykład 157.54.100-200.*).
Uwaga: Administratorzy mogą wdrażać ustawienia w środowisku usługi Active Directory.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonania tego zadania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
274846 Set advanced settings in Internet Explorer by using Group Policy objects
Ważne To obejście nie działa w przypadku ścieżki UNC lub odwołania file:// do adresu IP. Na przykład program Internet Explorer identyfikuje \\157.54.100.101\udział lub file://157.54.100.101/udział jako znajdujące się w strefie Internetu, nawet jeśli doda się odpowiedni zakres adresów IP do listy lokalnych witryn intranetowych. W tym przypadku należy użyć odwołania file://URL z nazwą NetBIOS (np. \\serwer\udział), aby witryna została przypisana do strefy Lokalny intranet. Również niektóre aplikacje nie mogą otwierać plików przez wywołanie adresu http://, nawet jeśli witryna sieci Web znajduje się w sieci lokalnej i użyto nazwy NetBIOS (np. http://serwer). Na przykład program Microsoft Access 2002 nie może otwierać plików z adresów http://. Jeśli spróbuje się otworzyć plik bazy danych programu Access (.mdb) z witryny sieci Web w intranecie, używając adresu IP, nazwy FQDN lub nazwy NetBIOS, to program Access 2002 wyświetli nieprawdziwą informację, że plik znajduje się poza intranetem lub w niezaufanej witrynie w postaci komunikatu o błędzie podanego w sekcji „Symptomy” tego artykułu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810582 Error Opening Access Database from a Web Server
Stan
Takie działanie jest zgodne z zamierzeniem twórców programu.
dfs
Właściwości

Identyfikator artykułu: 303650 — ostatni przegląd: 12/03/2007 08:02:29 — zmiana: 9.10

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.5 (128-bitowy), Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbenv kberrmsg kbprb KB303650
Opinia