Plik Setup.txt systemu Windows 95

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305710
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejszy artykuł zawiera kopię informacji z pliku Setup.txt dołączonego do systemu Windows 95. Jest to plik zlokalizowany w folderze Win95 na dysku CD-ROM systemu Windows 95.

Więcej informacji o sposobie instalacji oraz często zadawane pytania można znaleźć w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:
Więcej informacji
-------------------------------------------------------------------    Microsoft Windows 95 - informacje na temat instalacji           Sierpień 1995       -------------------------------------------------------------------       (c) Copyright Microsoft Corporation, 1995  W dokumencie tym przedstawiono informacje dodatkowe i pochodzące z ostatniej chwili informacje uzupełniające dokumentację Microsoft Windows 95. ------------------------------------------------------------------- JAK KORZYSTAĆ Z TEGO DOKUMENTU ------------------------------------------------------------------- Aby wyświetlić tekst z pliku Setup.txt na ekranie, zmaksymalizuj okno Notatnika. Aby wydrukować tekst z pliku Setup.txt, otwórz go w Notatniku lub innym edytorze tekstów, a następnie wybierz polecenie Drukuj z menu Plik. -----------SPIS TREŚCI-----------PLIK SETUP.TXTZNAJDOWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW Z TWARDYM DYSKIEM PODCZAS INSTALACJI (UŻYCIE PROGRAMU SCANDISK)JEŚLI DYSK ZOSTAŁ PODDANY KOMPRESJIINSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE WINDOWS NT INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE OS/2INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W KOMPUTERACH Z OPROGRAMOWANIEM LANTASTICKOMUNIKATY O BŁĘDACH INSTALACJIOGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJIMENEDŻEROWIE PAMIĘCIPROGRAMY OBSŁUGI PAMIĘCI PODRĘCZNEJ DYSKUOPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWEUŻYWANIE PROGRAMÓW I STEROWNIKÓW TYPU TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR)MOŻLIWE PROBLEMY Z INSTALACJĄ--------PLIK SETUP.TXT==============Plik ten zawiera informacje o problemach, które mogą wystąpić podczaswykonywania programu instalacyjnego Windows 95.UWAGA: Przed instalacją systemu Windows 95 zaleca się sprawdzenie, czyna twardym dysku nie ma wirusów. Jeśli używasz systemu MS-DOS 6.x, przed uruchomieniem programu instalacyjnego uruchom program MSAV.Przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy także wyłączyć wszelkie używane programy wygaszania ekranu oraz wyłączyć programy antywirusowe.ZNAJDOWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW Z TWARDYM DYSKIEM PODCZAS INSTALACJI (UŻYCIE PROGRAMU SCANDISK)=====================================================================Program instalacyjny systemu Windows 95 automatycznie uruchamia program ScanDisk w celu wykrycia problemów na twardym dysku (dyskach). Jeśli występują jakieś problemy, program instalacyjny nie może być kontynuowany aż do ich usunięcia.UWAGA: Przeznaczona dla systemu MS-DOS wersja programu ScanDisk uruchamiana przez program instalacyjny może wykryć błędy długich nazw plików, lecz nie może ich poprawić. Błędy te nie są przeszkodą w wykonaniu programu instalacyjnego, lecz po jego zakończeniu należy uruchomić nową wersję programu ScanDisk przeznaczoną dla systemu Windows z systemu Windows 95 w celu skorygowania tych błędów.Usuwanie problemów z twardym dyskiem------------------------------------Jeśli w trakcie wykonywania programu instalacyjnego na ekranie pojawi się komunikat żądający uruchomienia programu ScanDisk w celu usunięcia problemów na twardym dysku, należy postępować według poniższych wskazówek.Jeśli instalujesz system Windows 95 w systemie MS-DOS lub w poprzedniej wersji systemu Windows, na przykład Windows 3.1:1. Zakończ system Windows.2. Jeśli instalujesz z dyskietek, włóż dyskietkę instalacyjną nr 1  do stacji, a następnie wpisz następujący tekst w wierszu poleceń:	a:scandisk.exe /all  gdzie "a" jest stacją zawierającą dyskietkę Windows.  Jeśli instalujesz z dysku CD-ROM, włóż dysk CD-ROM, a następnie  wpisz następujący tekst:    f:\win95\scandisk.exe /all  gdzie "f" jest stacją zawierającą dysk CD-ROM.4. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie i usuń wszelkie  problemy znalezione przez program ScanDisk.5. Uruchom system Windows, a następnie ponownie uruchom program  instalacyjny.Jeśli instalujesz system Windows 95 w poprzedniej wersji systemu Windows 95:1. Zakończ program instalacyjny.2. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria,  wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij nazwę  ScanDisk.3. Sprawdź, czy na twardym dysku (dyskach) i na wszelkich posiadanych  dyskach host nie występują błędy i usuń wszystkie wykryte problemy.UWAGA: Jeśli uruchamiasz program instalacyjny z systemu MS-DOS, zostanie uruchomiony program ScanDisk i usunięcie większości problemów będzie możliwe z poziomu programu instalacyjnego.Problemy z uruchomieniem programu ScanDisk-------------------------------------------Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony komunikat informujący, że jest za mało pamięci do uruchomienia programu ScanDisk, zwolnij nieco pamięci konwencjonalnej i/lub górnej, a następnie ponownie uruchom program instalacyjny. Jeśli używasz systemu MS-DOS 6.x, do uwolnienia pamięci spróbuj uruchomić program MEMMAKER.Jeśli nadal jest za mało pamięci lub jeśli występują inne problemy, gdy program instalacyjny uruchamia program ScanDisk, możesz pominąć program ScanDisk w programie instalacyjnym uruchamiając go z opcją /IS. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie:	setup /isUWAGA: Pomijanie programu ScanDisk podczas instalacji nie jest zalecane. W takim przypadku mogą wystąpić problemy z twardym dyskiem, co z kolei może spowodować wadliwą instalację lub niepoprawne działanie systemu Windows 95.Jeśli po uruchomieniu programu instalacyjnego z opcją /IS nadal występują problemy, spróbuj uruchomić go z opcją /IQ. Aby to uczynić, wpisz następujące polecenie:    setup /is /iqJEŚLI DYSK ZOSTAŁ PODDANY KOMPRESJI===================================Jeśli zawartość twardego dysku została poddana kompresji, może zostać wyświetlony komunikat informujący, że jest za mało miejsca naw partycji host tego dysku. Program instalacyjny mógł skopiować niektóre pliki na dysk startowy, host na dysk startowy lub host na dysk Windows. W razie pojawienia się takiego komunikatu należy zwolnić nieco miejsca na określonym dysku, a następnie ponownie uruchomić program instalacyjny. Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:- Jeśli instalujesz system Windows na dysku poddanym kompresji, jeśli  to możliwe, spróbuj go zainstalować na dysku, który nie był poddany  kompresji.- Usuń wszelkie zbędne pliki na partycji host.- Jeśli używasz systemu Windows 3.1 i masz stały plik wymiany, spróbuj  go zmniejszyć. W Panelu sterowania dwukrotnie kliknij ikonę  Tryb rozszerzony 386, a następnie kliknij opcję "Pamięć wirtualna".  Następnie zmodyfikuj rozmiar pliku wymiany.- Użyj programu dokonującego kompresji do dysku do zwolnienia nieco  miejsca na poddanym kompresji dysku host. Jeśli kompresja dysku  została wykonana za pomocą programu DriveSpace lub DoubleSpace,  wykonaj następujące czynności: 1. Zakończ system Windows. 2. Uruchom program Drvspace.exe lub Dblspace.exe. 3. Wybierz dysk poddany kompresji, na którego partycji host chcesz   zwolnić miejsce. 4. W menu Dysk kliknij polecenie Zmień rozmiar. Jeśli był używany inny program wykonujący kompresję, na przykład  Stacker, zapoznaj się z dostarczoną z nim dokumentacją.UWAGA: Jeśli widzisz niezgodność ilości wolnego miejsca podawaną przezprogram instalacyjny i spodziewaną ilością dostępnego miejsca na dysku host, może to wynikać z faktu, iż system Windows wykorzystuje nieco miejsca na utworzenie pliku wymiany. Zjawisko zajmowania miejsca nie może wystąpić, jeśli nie jest uruchomiony system Windows. UWAGA: Jeśli w czasie wykonywania programu instalacyjnego tworzony jest dysk startowy, należy się upewnić, że jako dysk startowy nie został użyty dysk poddany kompresji.Jeśli dysk został poddany kompresji za pomocą programu SuperStor----------------------------------------------------------------Jeśli twardy dysk został poddany kompresji za pomocą programu SuperStor, program instalacyjny może nie odszukać dysku startowego ani zainstalować systemu Windows 95. Jeśli w czasie wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony taki komunikat, należy poddać dysk dekompresji, usunąć program SuperStor, a następnie ponownie uruchomić program instalacyjny.Jeśli dysk został poddany kompresji za pomocą programu XtraDrive----------------------------------------------------------------Jeśli twardy dysk został poddany kompresji za pomocą programu XtraDrive i jest wykonywana aktualizacja z poprzedniej wersji systemu Windows, program instalacyjny nie będzie mógł zainstalować systemu Windows 95, dopóki nie zostanie wyłączona pamięć zapisu programu XtraDrive. Aby ją wyłączyć, wykonaj następującą procedurę:1. Zakończ system Windows.2. Uruchom program Vmu.exe (program usługowy Volume Maintenance Utility  programu XtraDrive).3. Wybierz polecenie Advanced Options, a następnie naciśnij klawisz  ENTER.4. Ustaw rozmiar pamięci podręcznej EMS na 0.5. Ustaw rozmiar konwencjonalnej pamięci podręcznej na 1  (wartość minimalna).6. Ustaw opcję "Allow Write Caching" na "No".7. Gdy pojawi się żądanie potwierdzenia, wybierz opcję "Yes".  Pojawi się komunikat informujący, że należy ponownie uruchomić  komputer, aby zmiany weszły w użycie.8. Zakończ program usługowy Volume Maintenance Utility, a następnie  ponownie uruchom komputer.9. Uruchom system Windows, a następnie ponownie uruchom program  instalacyjny.INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE WINDOWS NT===================================================Jeśli korzystasz z sieciowej wersji systemu MS-DOS i systemu Windows NT, uruchom system MS-DOS, a następnie uruchom program instalacyjny z systemu MS-DOS albo z systemu Windows 3.x. Niemożliwe jest zainstalowanie systemu Windows 95 w katalogu w konfiguracji z udostępnianym systemem Windows 3.x/Windows NT. System Windows 95 należy zainstalować w innym katalogu.Jeśli nie korzystasz z sieciowej wersji systemu MS-DOS i systemu Windows NT, musisz najpierw skonfigurować swój komputer do sieciowej wersji systemu MS-DOS i systemu Windows NT, a następnie postępować według powyższych instrukcji.Jeśli system MS-DOS jest ładowany z dyskietki, a następnie uruchamiany jest program instalacyjny, nie będzie możliwe ładowanie systemu Windows NT. Można jednak przywrócić system Windows NT przez załadowanie z dysku Windows NT przeznaczonego do uruchamiania lub reperacji, a następnie wybranie opcji Repair).INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W SYSTEMIE OS/2=============================================W systemie OS/2 program instalacyjny nie będzie działać. Należy uruchomić komputer w systemie MS-DOS, a następnie uruchomić program instalacyjny.UWAGA: Jeśli wykonujesz aktualizację w systemie OS/2 w partycji HPFS, w czasie wykonywania programu instalacyjnego musisz mieć do dyspozycji dyskietkę nr 1 systemu OS/2.Jeśli przy uruchamianiu do wyboru systemów operacyjnych używasz programu Boot Manager systemu OS/2, program instalacyjny wyłączy program Boot Manager, aby zapewnić, że system Windows 95 będzie mógł uruchomić komputer i dokończyć instalację. Program Boot Manager może być ponownie aktywowany przez uruchomienie programu usługowego Fdisk, dostarczanego wraz z systemem Windows 95 (zobacz także procedurę na końcu tego paragrafu).Jeśli nie używasz programu Boot Manager, skonfiguruj swój komputer doużycia tego programu, a następnie postępuj według powyższych instrukcji.Jeśli system MS-DOS jest ładowany z dyskietki, a następnie uruchamiany program instalacyjny, po zainstalowaniu systemu Windows 95 nie będzie możliwe uruchomienie komputera w systemie OS/2. Przed uruchomieniem programu instalacyjnego systemu Windows 95 należy usunąć pliki Autoexec.bat i Config.sys używane przez system OS/2.Jeśli po zainstalowaniu systemu Windows 95 chcesz usunąć z komputera system OS/2, wykonaj następującą procedurę:1. Wykonaj na dyskietkach lub na dysku sieciowym kopie zapasowe plików,  które chcesz zachować.2. Usuń pliki ze wszystkich katalogów i podkatalogów systemu OS/2, a  następnie usuń te katalogi.3. Należy także usunąć z katalogu źródłowego poniższe pliki zaznaczone  jako ukryte pliki systemowe:	Ea data.sf	OS2ldr.msg	OS2krnl	OS2boot	Wp data.sf  W programie Mój komputer albo Eksplorator Windows upewnij się, czy  ukryte pliki są widoczne. Aby to uczynić, kliknij menu Widok,  kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij polecenie  Wyświetl wszystkie pliki. Następnie usuń podane powyżej pliki  systemowe OS/2.  UWAGA: Jeśli masz wersję systemu OS/2 inną niż 2.0, nazwy plików  systemowych OS/2 na twardym dysku mogą się różnić od podanych  powyżej. Ponadto, zależnie od posiadanej wersji systemu OS/2,  w katalogu źródłowym mogą się znajdować następujące pliki, które  możesz usunąć:	OS2dump	OS2ldr	OS2logo	OS2ver4. Pamiętaj, aby opróżnić Kosz, aby trwale usunąć pliki z komputera.Jeśli jest zainstalowany program Boot Manager i chcesz go usunąć, uruchom ponownie komputer, a następnie wykonaj następującą procedurę. (Zaleca się wydrukowanie tego pliku przed ponownym uruchomieniem komputera.)1. Gdy pojawi się menu programu Boot Manager, wybierz uruchomienie  w systemie MS-DOS, a następnie uruchom program FDisk.2. Wybierz partycję MS-DOS (C) jako partycję aktywną.3. Zakończ program FDisk, a następnie ponownie uruchom komputer.Jeśli chcesz przywrócić program Boot Manager po zainstalowaniu systemu Windows 95, wykonaj następującą procedurę:1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz nazwę  FDISK.2. Wybierz Opcję 2, Ustaw partycję aktywną.3. Wprowadź numer partycji programu Boot Manager. Będzie to partycja o  rozmiarze 1 MB, nie-MS-DOS, umieszczona zwykle na górze lub na dole.4. Zakończ program FDisk, a następnie ponownie uruchom komputer zgodnie  z instrukcją.W takim stanie możesz w dowolnym czasie uruchamiać komputer w systemie OS/2 oraz zmieniać etykiety partycji w programie Boot Manager za pomocą programu FDisk systemu OS/2.INSTALACJA SYSTEMU WINDOWS 95 W KOMPUTERACH Z OPROGRAMOWANIEM LANTASTIC=======================================================================Jeśli używasz serwera LANtastic, przed instalacją systemu Windows 95 musisz go wyłączyć. Aby wyłączyć serwer LANtastic, usuń plik Server.exe z pliku Autoexec.bat albo wpisz następujące polecenie:	server /removeJeśli używasz oprogramowania LANtastic, a dysk startowy jest odwzorowany lub udostępniany (zwykle dysk C), program instalacyjny nie będzie mógł ustalić, który dysk jest startowym i zostanie przerwany.Przed uruchomieniem programu instalacyjnego musisz wyłączyć odwzorowanie lub wstrzymać udostępnianie dysku startowego.KOMUNIKATY O BŁĘDACH INSTALACJI===============================W tym paragrafie podano komunikaty, które mogą wystąpić podczas wykonywania programu instalacyjnego oraz informacje na temat dalszych czynności.SU-0010, SU-0012, SU-0015, SU-0016----------------------------------Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony jeden z powyższych komunikatów, proszę się zapoznać z paragrafami na temat systemów OS/2 i Windows NT w początkowej części niniejszego dokumentu.SU-0011-------Jeśli dysk twardy jest chroniony hasłem, program instalacyjny nie może być poprawnie wykonany. Musisz najpierw usunąć zabezpieczenie hasłem. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem.SU-0013-------Aby zainstalować system Windows 95, dysk startowy musi być uruchomieniową partycją systemu MS-DOS.Jeśli dysk startowy jest plikiem systemowym HPFS lub Windows NT, należy przed uruchomieniem programu instalacyjnego utworzyć uruchomieniową partycję systemu MS-DOS. Dodatkowe informacje na temat tworzenia uruchomieniowej partycji systemu MS-DOS można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem.Jeśli używasz sieci LANtastic lub kompresji SuperStor, zapoznaj się z odpowiednimi paragrafami w początkowej części niniejszego dokumentu.SU0167------Jeśli w komputerze jest katalog o nazwie Desktop w bieżącym katalogu Windows, program instalacyjny nie będzie mógł zainstalować systemu Windows 95 w tym katalogu. System Windows 95 tworzy katalog o nazwie Desktop i wykorzystuje go do plików systemowych. Jeśli w czasie wykonywania programu instalacyjnego zostanie wyświetlony ten komunikat, należy zmienić nazwę bieżącego katalogu Desktop. Następnie należy ponownie uruchomić program instalacyjny.Komunikaty trybu standardowego------------------------------Jeśli zostanie wyświetlony którykolwiek z poniższych komunikatów o błędach, należy z pliku Config.sys usunąć wszelkich menedżerów pamięci (takie jak EMM386.exe, QEMM lub 386Max), a następnie ponownie uruchomić program instalacyjny.	Standard Mode: Invalid DPMI return.	Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.	Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.	Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.	Standard Mode: Stack Overflow.UWAGA: Jeśli nadal występują problemy, spróbuj ponownie dodać programEMM386.EXE do pliku Config.sys i wykluczyć wszystkie zakresy. Na przykład:	device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFFJeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego wystąpią takie komunikaty lub przypadkowe zawieszenia, może być konieczne włączenie podwójnego buforowania w programie SmartDrive. Wiele twardych dysków SCSI i niektóre dyski ESDI wymagają podwójnego buforowania.Aby włączyć podwójne buforowanie, dodaj następujący wiersz na początku pliku Config.sys:	device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+gdzie "c:\windows" jest ścieżką do katalogu Windows.Odczytanie plików (.cab) jest niemożliwe----------------------------------------------Jeśli jest używane oprogramowanie Multimedia Cloaking, a system Windows 95 jest instalowany z dyskietek, program instalacyjny może działać niepoprawnie. Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty o niemożności odczytu plików .cab przez program instalacyjny, należy wykonać następujące czynności:1. Z plików Config.sys i Autoexec.bat usunąć wiersz wywołujący program  Cacheclk.exe.2. Ponownie uruchomić komputer.3. Ponownie uruchomić program instalacyjny.Program instalacyjny nie może wykonać kopii zapasowych plików systemowych-------------------------------------------------------------------------Jeśli w czasie wykonywania przez program instalacyjny kopii zapasowych plików systemowych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może to oznaczać brak miejsca na dysku, szczególnie na dyskach poddanych kompresji. Usuwając zbędne pliki należy zwolnić nieco miejsca na dysku, na którym są zapisywane pliki systemowe (dyskiem domyślnym jest dysk C).Kontynuacja w tej konfiguracji systemu jest niemożliwa------------------------------------------------------Wyświetlenie komunikatu "Instalacja w tej konfiguracji systemu jest niemożliwa" może oznaczać, że na dysku jest starsza, niezgodna partycja. Przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy sporządzić kopie zapasowe danych, a następnie zmienić partycje dysku.OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI=================================W tym paragrafie znajdują się uwagi na temat pewnych konfiguracji systemu, które mogą uniemożliwiać poprawną instalację systemu Windows 95 przez program instalacyjny.Sager NP8200 lub Wedge Technologies 466/DX2------------------------------------------OSTRZEŻENIE: Jeśli system Windows 95 zostanie zainstalowany w komputerze typu laptop Sager NP8200 lub Wedge Technologies 466/DX2, komputer stanie się niezdatny do użytku, nawet po ponownej instalacji poprzedniej wersji systemu Windows.Karty sieciowe Plug and Play i 16-bitowe sterowniki trybu rzeczywistego -----------------------------------------------------------------------Jeśli chcesz używać 16-bitowego sterownika trybu rzeczywistego do karty NIC (co jest oczywiste, jeśli używasz DLC lub innego protokołu trybu rzeczywistego), karta Plug and Play może nie działać, ponieważ 16-bitowe sterowniki NIC są ładowane zanim system Windows 95 będzie miał szansę włączyć karty Plug and Play. Ponadto niektóre 16-bitowe sterowniki NIC nie rozpoznają kart Plug and Play (większość kopii kart NE2000 Plug and Play jest obarczonych tą wadą).Aby używać karty Plug and Play z 16-bitowym sterownikiem NIC, wykonaj następującą procedurę:1. Uruchom program usługowy Softset dostarczony wraz z kartą  Plug and Play, a następnie ustaw kartę na tryb nie-Plug and Play.2. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć w Panelu sterowania, a następnie usuń  kartę sieciową.3. Dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj nowy sprzęt" w Panelu sterowania, a  następnie postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.  System Windows 95 wykryje kartę sieciową.Jeśli w przyszłości sterownik zostanie zmieniony na 32-bitowy sterownik NIC trybu chronionego, możesz ponownie uruchomić program Softset, aby włączyć kartę w trybie Plug and Play.Karty NIC Intel EtherExpress 16 i komputery PCI--------------------------------------------Jeśli w komputerze PCI jest używana karta NIC Intel EtherExpress 16 z niektórymi kartami wideo Diamond Speed Star PCI, mogą wystąpić zawieszenia systemu lub problemy z inicjalizacją. Poniżej zamieszczono wyjątki z bazy danych obsługi klientów firmy Intel. Problemy te nie są związane z systemem Windows 95 i występują w wielu platformach systemów operacyjnych. Ogólnie, jeśli wystąpią inne problemy z kartą EtherExpress 16 w komputerze PCI, przed zgłoszeniem problemu do firmy Microsoft prosimy spróbować wymiany karty.Jeśli masz jedną z poniższych kart wideo, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania aktualizacji wideo BIOS.- Karta wideo Diamond Speed Star PCI z BIOSem w wersji 1.01- Karta wideo Diamond Viper PCI VGA- Karta wideo Diamond Stealth, BIOS w wersji 1.03IBM Thinkpad Model 750x/755x/360x---------------------------------Jeśli masz jeden z poniższych modeli, (włącznie z wariantami takimi jak C, CE, CX, CS i CSE), przed instalacją systemu Windows 95 poszukaj w sieci CompuServe w biuletynie IBM lub w forum THINKPAD zaktualizowanej wersji programu BIOS i/lub sterowników Mwave dla swego komputera.Jeśli nie zaktualizujesz swego programu BIOS, możesz napotkać problemy przy poruszeniu myszą, w chwili gdy komputer włącza lub wyłącza tryb zawieszenia.MENEDŻEROWIE PAMIĘCI====================Jeśli w komputerze jest zainstalowany program QEMM, zalecamy jego usunięcie z pliku Config.sys przed instalacją systemu Windows 95. Program ten można dodać z powrotem po zainstalowaniu systemu Windows 95.Podane poniżej menedżery pamięci są niezgodne z systemem Windows 95 lub mogą powodować problemy. Zaleca się usunięcie wszystkich odwołań do nich z plików Config.sys i Autoexec.bat i użycie zamiast nich programów Emm386.exe i Himem.sys, które są dostarczane wraz z systemem Windows 95.    Allemm4.sys - All Charge 386 w wersji 3.1    HPemm386.sys i HPemm486.sys    HPmm.sys - Menedżer pamięci HP (musi być usunięty przed 	instalacją)    Menedżer pamięci Iemm.sys    Intel(R) Expanded-Memory Emulator (Ilim386.sys)    Menedżer pamięci Maximizer (Maximize.com)    Menedżer pamięci NetRoom (RM386.sys)	Menedżer pamięci QMAPS w wersji 5.16	UMB PRO w wersji 1.07UWAGA: W dokumentacji programu 386MAX zaleca się ustawienie parametru EXT poniżej 64. Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na 0, program instalacyjny nie zostanie wykonany.UWAGA: Jeśli z pliku Config.sys zostanie usunięty wiersz zawierający Rm386.sys, może być konieczna instalacja pliku Himem.sys, dostarczanego wraz z systemem Windows lub MS-DOS. Można to zrobić dodając do pliku Config.sys następujący wiersz:    device=<ścieżka>\himem.sys                    Parametr <ścieżka> określa lokalizację plików systemu Windows lub MS-DOS (na przykład C:\Windows).PROGRAMY OBSłUGI PAMIĘCI PODRĘCZNEJ DYSKU=========================================Przed uruchomieniem programu instalacyjnego zaleca się usunięcie wszystkich programów innych producentów obsługujących pamięć podręczną dysku i zastąpić je programem Smartdrv.exe, który jest dostarczany wraz z systemem Windows 95.W czasie działania systemu Windows 95 nie ma potrzeby użycia programu obsługującego pamięć podręczną dysku. Program instalacyjny automatycznie usuwa większość programów obsługujących pamięć podręczną dysku.Jeśli jest używany jeden z poniższych programów obsługujących pamięć podręczną dysku, nie trzeba go usuwać. W niektórych przypadkach program instalacyjny usunie go automatycznie. Program 386MAX (Qcache.exe) (nie używać z programem SmartDrive) Program Cache.exe Program Cache.sys Program Flash (Flash.exe) (nie używać z programem  SmartDrive) Program Hyperdisk (nie używać z programem SmartDrive) Program Icache.sys  Program IBMcache.sys  Program Mace (Mcache.sys) Program Norton Speed Drive Disk (SPEEDRV) Norton Utilities w wersji 5.0 i 6.1 (DISKREET, NCACHE) PC-Cache (program obsługi pamięci podręcznej dysku PC Tools)  (musi być usunięty przed instalacją) Program PC-Kwik (Pc-kwik.exe) PC_Kwik Disk Accelerator PC-Kwik w wersji 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com) Program PC Tools(TM) (Pc-cache.com) Program Secretdisk II (Fast512.sys) (nie używać z programem  SmartDrive) Program Super PC-Kwik (Superpck.exe)OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE===========================Niektóre programy antywirusowe mogą powodować problemy w czasie wykonywania programu instalacyjnego. Należy się upewnić, że w trakcie instalacji systemu Windows 95 nie działają żadne programy antywirusowe. Jeśli program jest typu terminate-and-stay-resident, należy z plików Autoexec.bat, Config.sys i Win.ini usunąć wszystkie odwołania do niego.Jeśli w programie BIOS jest wbudowane zabezpieczenie antywirusowe, należy je wyłączyć przed uruchomieniem programu instalacyjnego. Aby je wyłączyć, należy wykorzystać program do ustawiania pamięci CMOS. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem.Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej uwagami na temat niektórych programów antywirusowych.Program Central Point Anti-Virus w wersji 1.1 (Vsafe.com/Vsafe.sys)-------------------------------------------------------------------Aby usunąć program VSAFE, należy usunąć z pliku Autoexec.bat wszystkie wiersze zawierające nazwy Vsafe.com lub Vsafe.sys. Należy także usunąć wszystkie odwołania do programów Vsafe.com lub Vsafe.sys z wiersza RUN= w pliku Win.ini.Jeśli wykonywana jest aktualizacja do systemu Windows 95, przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy także usunąć wszystkie pliki Chklist.ms utworzone przez program VSAFE. Ponieważ system Windows korzysta z dysku do operacji na pliku wymiany, przy uruchomieniu systemu Windows 95 należy wyłączyć opcję zabezpieczenia przed zapisem programu Vsafe.Jeśli przed zainstalowaniem systemu Windows program VSAFE nie zostanie usunięty, w chwili startu systemu Windows zostaną wyświetlone ostrzeżenia dotyczące plików Command.com, Win.com i Krnl.386.Jeśli pojawią się te ostrzeżenia, należy je zignorować i wybrać opcję aktualizacji. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji programu Central Point Anti-Virus.Program F-PROT Professional---------------------------Program instalacyjny nie może być uruchomiony, jeśli działa program F-PROT Professional. Należy go usunąć z z plików Autoexec.bat i Config.sys oraz sprawdzić, czy w pliku Win.ini znajduje się następujący wiersz:	load=wvirstop.exeJeśli ten wiersz zostanie znaleziony, należy go usunąć. Po zakończeniu należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie uruchomić program instalacyjny.Program Norton Anti-Virus(R) ----------------------------Jeśli jest używana dowolna wersja programu Norton Anti-Virus, przed uruchomieniem programu instalacyjnego należy ją usunąć. Po zakończeniu instalacji zaleca się zaniechanie używania programu Norton Anti-Virus w wersjach 1.x, 2.x lub 3.x w systemie Windows 95. Należy zastosować program Norton Anti-Virus przeznaczony dla systemu Windows 95.Aby usunąć program Norton Anti-Virus w wersji 1.5:1. W pliku Config.sys usuń następujący wiersz:	device=c:\nav\nav_.sys2. W pliku Autoexec.bat usuń argument C:\Nav z instrukcji PATH.Aby usunąć funkcje antywirusowe programu Norton Desktop dla Windows w wersji 3.0:1. W pliku Config.sys usuń następujący wiersz:	device=c:\ndw\navtsr.exe2. W pliku Autoexec.bat usuń następujące wiersze:	c:\ndw\image.exe	c:\ndw z instrukcji PATH3. W pliku System.ini usuń następujące wiersze:	shell=c:\ndw\ndw.exe (w sekcji [boot])	device=symevent (w sekcji [386enh])4. W pliku Win.ini usuń następujący wiersz:	load=c:\ndw\navtsrw.exeUŻYWANIE PROGRAMÓW I STEROWNIKÓW TYPU TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT (TSR)=======================================================================Program APPEND (MS-DOS)-----------------------W systemie Windows 95 nie należy używać programu usługowego APPEND. Uniemożliwia on tworzenie przez system Windows i jego programy poprawnych nazw plików zgodnych z regułą Well-Formed-Path (WFP). (Nazwa WFP jest kompletną nazwą pliku, włącznie z literą dysku i pełnym określeniem ścieżki, poczynając od katalogu źródłowego.)Program Cubit w wersji 3.01---------------------------Jeśli w systemie Windows 95 używany jest program Cubit, nie należy stosować kompresji do katalogu systemowego Windows ani do żadnego pliku, który jest ładowany za pomocą pliku Config.sys.Program Doubledisk w wersji 2.5-------------------------------Jeśli w systemie Windows 95 używany jest program Doubledisk, system może próbować uzyskać dostęp do dysków pozornych. Dyski pozorne występują, gdy program Doubledisk jest używany do tworzenia dysku poddanego kompresji. Na przykład, jeśli w komputerze istnieją dyski A, B i C, a program Doubledisk zostanie użyty do utworzenia dysku F, system Windows 95 i MS-DOS rozpozna dyski D i E jako poprawne, nawet jeśli one w rzeczywistości nie istnieją. Aby zapobiec wykrywaniu dysków pozornych przez system Windows, można zastosować program usługowy DRVOFF. Aby zamówić kopię programu DRVOFF, należy się skontaktować z firmą Vertisoft.Program Infinite Disk w wersji 2.1----------------------------------Program Infinite Disk w wersji 2.1 nie działa poprawnie w systemie Windows 95. Należy usunąć program Infinite Disk z komputera przed uruchomieniem programu instalacyjnego albo skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania programu Infinite Disk w wersji zgodnej z systemem Windows 95.Aby usunąć program Infinite Disk z komputera:1. Przywróć wszystkie pliki poddane kompresji do ich pierwotnego stanu.2. Z plików Config.sys i Autoexec.bat usuń następujące wiersze:	iddrv.sys	idres.exe	protect /c3. Ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie uruchom program  instalacyjny. Program NetWare(R) NetBIOS--------------------------W wielu konfiguracjach program NetWare NetBIOS TSR jest niezgodny z systemem Windows 95. W większości wypadków program instalacyjny wykryje obecność programu NetWare NetBIOS i usunie polecenie startowe z komputera. Jeśli jednak program NetWare NetBIOS jest ustawiony do startu z innego miejsca niż plik Autoexec.bat (na przykład z pliku wsadowego), program instalacyjny nie może go wykryć. W takim wypadku należy to zrobić ręcznie. System Windows 95 zawiera protokół zgodny z IPX/SPX, który można wykorzystać zamiast NetBIOS. Informacje na temat konfiguracji systemu Windows 95 do pracy z tym protokołem można znaleźć w pliku NETWORKS.TXT.Program Newspace w wersji 1.07------------------------------Ten program usługowy kompresji dysku jest niezgodny z systemem Windows 95.Program Norton Desktop dla Windows (Ep.exe)-------------------------------------------Jeśli program odzyskiwania danych Erase Protect (Ep.exe) jest ładowany z pliku Autoexec.bat, należy go wyłączyć przed przystąpieniem do instalacji systemu Windows, a szczególnie, jeśli jest wykonywana aktualizacja z poprzedniej wersji Windows. Program Erase Protect usiłuje zapisać kopie wszystkich usuwanych plików, co podczas instalacji może spowodować całkowite zapełnienie dysku.Zaleca się używanie programu Erase Protect ze stałym plikiem wymiany. Jeśli jest używany tymczasowy plik wymiany, pliki o rozszerzeniach nazw .tmp lub .swp należy wyłączyć z ochrony przed usunięciem.Program Norton Disklock w wersjach 3.01 i 3.5---------------------------------------------Program Norton Disklock w wersjach 3.01 i 3.5 nie działa poprawnie w systemie Windows 95. Należy usunąć ten program z komputera przed uruchomieniem programu instalacyjnego albo skontaktować się z obsługą produktów firmy Symantec w celu uzyskania programu Disklock w wersji zgodnej z systemem Windows 95.Informacje na temat sposobu usunięcia programu Disklock z komputera można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz tym programem.Program PC Tools Deluxe(TM) w wersji 7.1 (DATAMON)--------------------------------------------------Jeśli program PC Tools DATAMON jest ładowany za pomocą opcji \SENTRY+, program instalacyjny może nie działać w przypadku małej ilości miejsca na dysku. Przy ładowaniu programu DATAMON nie należy stosować opcji \SENTRY+.Program PC Tools Deluxe w wersji 6.0 (DESKTOP)----------------------------------------------Przy próbie uruchomienia programu PC Tools poleceniem systemu MS-DOS z systemu Windows, komputer może błędnie zareagować lub ponownie się uruchomić. Takie problemy występują także, jeśli polecenia systemu MS-DOS są używane w systemie Windows.Program SUBST (MS-DOS)----------------------W czasie instalacji mogą wystąpić problemy z programem SUBST, lecz po zakończeniu instalacji systemu Windows 95 można go bezpiecznie dodać z powrotem.MOŻLIWE PROBLEMY Z INSTALACJĄ=============================Instalacja systemu Windows 95 w komputerze z pamięcią o pojemności 4 MB lub z procesorem 386 z dyskietek może być bardzo powolna. Aby ją przyśpieszyć:- Uruchom program instalacyjny z systemu Windows 3.x lub Windows dla  Workgroups. Unikaj uruchamiania programu instalacyjnego  z systemu MS-DOS.- Jeśli jest używany program do kompresji dysku, taki jak DriveSpace  lub DoubleSpace, program instalacyjny może działać bardzo wolno.  Należy rozważyć skopiowanie plików z dyskietek na tymczasowego  katalogu na twardym dysku, a następnie uruchomienie programu  instalacyjnego z twardego dysku. Aby skopiować pliki z dyskietek  od 2 do 12, należy zastosować polecenie EXTRACT z dyskietki 1  w celu skopiowania plików Win95_xx.cab na twardy dysk, ponieważ  są one zapisane w nowym formacie Microsoft Distribution Media  Format (DMF). Zwykłe polecenia systemu MS-DOS takie jak COPY  i XCOPY nie będą działać na te dyskietki.  Aby skopiować plik .cab z dyskietki na twardy dysk, należy  zastosować następujące polecenie:	extract /c a:win95_xx.cab c:\<TempDir> gdzie <TempDir> jest lokalizacją tymczasowego katalogu na  twardym dysku.- Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego przez dłuższy czas  zapala się lampka sygnalizacyjna pustej stacji dyskietek,  a instalacja przebiega bardzo wolno, należy do tej stacji włożyć  sformatowaną dyskietkę.- Jeśli podczas wykonywania programu instalacyjnego wystąpią problemy,  takie jak nieoczekiwane zakończenie programu lub komunikaty  o błędach bez związku z rzeczywistością, należy powiększyć rozmiar  trwałego pliku wymiany. Ogólnie, do poprawnego przeprowadzenia  instalacji, rozmiar trwałego pliku wymiany plus rozmiar pamięci RAM  w komputerze powinien być równy przynajmniej 14 MB. Po zmianie  rozmiaru pliku wymiany należy ponownie uruchomić program  instalacyjny. UWAGA: Jeśli twardy dysk został poddany kompresji, przed  powiększeniem rozmiaru pliku wymiany może być konieczne powiększenie  rozmiaru dysku host.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305710 — ostatni przegląd: 12/06/2015 04:46:22 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbinfo kbsetup KB305710
Opinia