Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie Windows

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000:327850.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Millennium Edition:268331.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne w systemie Windows, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności ważnych aktualizacji dla komputera. Można również określić harmonogram, według którego system Windows przeprowadzi instalację aktualizacji na komputerze.

Uwaga Użytkownicy zaawansowani i informatycy mogą skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne za pomocą zasad grupy w środowisku usługi Active Directory lub za pomocą ustawień rejestru w środowisku, w którym nie jest używana ta usługa. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania usługi Aktualizacje automatyczne za pomocą tych metod, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak konfigurować automatyczne aktualizacje za pomocą zasad grupy lub ustawień Rejestru

Wymagania wstępne

Korzystanie z najnowszej wersji funkcji Aktualizacje automatyczne

W tym artykule przyjęto założenie, że jest używana najnowsza wersja funkcji Aktualizacje automatyczne. Najnowsza wersja tej funkcji jest dołączona do systemów Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji Aktualizacje automatyczne w systemach Windows 8 i Windows 8.1, odwiedź następującą stronę internetową firmy Microsoft:W przypadku korzystania z systemu Windows XP Professional, Windows XP Home Edition lub Windows XP 64-Bit Edition należy zainstalować dodatek SP2 lub SP3 dla systemu Windows XP, aby uzyskać najnowszą wersję funkcji Aktualizacje automatyczne. W przypadku korzystania z systemu Windows XP Professional, Windows XP Home Edition lub Windows XP 64-Bit Edition należy zainstalować dodatek SP2 lub SP3 dla systemu Windows XP, aby uzyskać najnowszą wersję funkcji Aktualizacje automatyczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Uwaga Aby można było zainstalować dodatek SP3 dla systemu Windows XP, na komputerze musi być zainstalowany dodatek SP1a lub SP2 dla systemu Windows XP.

Zalogowanie się jako administrator komputera

Aby zainstalować składniki lub zmodyfikować ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne w systemie Windows XP Home Edition, należy zalogować się jako administrator komputera. W systemie Windows XP Professional należy zalogować się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. W systemie Windows Vista lub Windows 7 pojawi się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie.

Uwaga Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie procedur podanych w tym artykule. W przypadku braku uprawnienia do wykonania tych procedur należy skontaktować się z administratorem sieci.

Włączanie funkcji Aktualizacje automatyczne i korzystanie z niej

Należy włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne. Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 20179

Windows 8 i Windows 8.1

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz sposób instalowania aktualizacji.
 3. W obszarze Aktualizacje ważnewybierz odpowiednią opcję.
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Dodawaj aktualizacje zalecane tak samo jak aktualizacje ważne, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Windows Vista i Windows 7

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg Windows update w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Windows Update na liście Programy.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.
 3. Wybierz odpowiednią opcję.
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Udostępnij zalecane aktualizacje tak samo, jak otrzymuję ważne aktualizacje lub Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach, a następnie kliknij przycisk OK.

Windows XP

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg sysdm.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij jedną z podanych niżej opcji, aby ją zaznaczyć. Zaleca się zaznaczenie opcji Automatycznie (zalecane) Automatycznie pobierz zalecane aktualizacje dla mojego komputera i zainstaluj je.
  • Automatycznie (zalecane) Automatycznie pobierz zalecane aktualizacje dla mojego komputera i zainstaluj je

   Po wybraniu tej opcji system Windows wykrywa, kiedy użytkownik pracuje w trybie online, i za pośrednictwem połączenia internetowego znajduje aktualizacje mające zastosowanie do danego komputera, korzystając z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Aktualizacje są automatycznie pobierane w tle i w trakcie procesu nie są wyświetlane żadne powiadomienia ani pytania. W trakcie pobierania aktualizacji w obszarze powiadomień paska zadań widoczna jest ikona Aktualizacje automatyczne. Można wskazać tę ikonę, aby wyświetlić stan pobierania. Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień pojawi się kolejny komunikat, dzięki czemu będzie można przejrzeć aktualizacje zaplanowane do zainstalowania.
   • Wybierz datę i godzinę pobierania i instalowania zaplanowanych aktualizacji. Aktualizacje automatyczne można zaplanować na dowolną porę dnia. Aby jednak aktualizacje zostały zainstalowane, komputer musi być włączony o zaplanowanej porze.
   • Można wybrać opcję zainstalowania aktualizacji natychmiast po zakończeniu ich pobierania. Aby to zrobić, kliknij komunikat dotyczący pobierania (lub ikonę aktualizacji) i kliknij pozycję Zainstaluj. Jeśli nie zostanie wybrana opcja instalowania aktualizacji po zakończeniu ich pobierania, system Windows rozpocznie instalację zgodnie z ustawionym harmonogramem.
  • Pobierz dla mnie aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, kiedy mają być zainstalowane

   Po wybraniu tej opcji system Windows wykrywa, kiedy użytkownik pracuje w trybie online, i za pośrednictwem połączenia internetowego automatycznie pobiera aktualizacje z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. W trakcie pobierania aktualizacji w obszarze powiadomień paska zadań widoczna jest ikona Aktualizacje automatyczne. Można wskazać tę ikonę, aby wyświetlić stan pobierania. Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień pojawi się kolejny komunikat, dzięki czemu będzie można przejrzeć aktualizacje zaplanowane do zainstalowania.
   • Jeśli chcesz zainstalować pobraną aktualizację, kliknij ten komunikat (lub ikonę pobierania) i kliknij pozycję Zainstaluj w celu zainstalowania aktualizacji.
   • Jeśli nie chcesz instalować pobranej aktualizacji, kliknij przycisk Szczegóły, a następnie wyczyść pole wyboru obok aktualizacji, aby ją odrzucić.
  • Powiadom mnie, ale nie pobieraj ani nie instaluj aktualizacji automatycznie

   Po wybraniu tej opcji system Windows wykrywa, kiedy użytkownik pracuje w trybie online, i za pośrednictwem połączenia internetowego wyszukuje pliki do pobrania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web. Gdy nowe aktualizacje są gotowe do pobrania lub zainstalowania, w obszarze powiadomień paska zadań pojawia się ikona Aktualizacje automatyczne oraz komunikat.
   • Kliknij ikonę lub komunikat, aby przejrzeć aktualizacje. Jeśli nie chcesz pobierać zaznaczonej aktualizacji, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru obok aktualizacji, aby ją odrzucić. Kliknij przycisk Rozpocznij pobieranie, aby pobrać zaznaczone aktualizacje. W trakcie pobierania aktualizacji nadal jest widoczna ikona Aktualizacje automatyczne w obszarze powiadomień paska zadań. Można wskazać tę ikonę, aby wyświetlić stan pobierania.
   • Po ukończeniu pobierania w obszarze powiadomień pojawi się kolejny komunikat z informacją, że aktualizacje są gotowe do zainstalowania. Kliknij ikonę Aktualizacje automatyczne lub komunikat, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj, aby zainstalować aktualizacje.
 3. Kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące planowania aktualizacji automatycznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
327838 Planowanie aktualizacji automatycznych w systemach Windows XP, Windows 2000 i Windows Server 2003

Konfigurowanie systemu Windows w celu przypominania o oczekujących aktualizacjach

Jeśli funkcja Aktualizacje automatyczne zostanie skonfigurowana w celu powiadamiania użytkownika przed pobraniem lub zainstalowaniem aktualizacji, system Windows będzie wyświetlać powiadomienia w postaci ikony i komunikatu w obszarze powiadomień na pasku zadań.

Aby nie pobierać lub nie instalować aktualizacji natychmiast, należy kliknąć ikonę Aktualizacje automatyczne lub komunikat w obszarze powiadomień na pasku zadań, a następnie kliknąć pozycję Przypomnij mi później w oknie dialogowym Aktualizacje automatyczne. W oknie dialogowym Przypomnienie można określić czas, jaki ma upłynąć przed wyświetleniem przypomnienia przez system Windows.

Jeśli przypomnienie dotyczy pobierania, system Windows wyświetli je tylko wtedy, gdy ustanowiono połączenie z Internetem. Jeśli przypomnienie dotyczy instalowania, system Windows wyświetli je zgodnie z określonym harmonogramem.

Wstrzymywanie lub wznawianie pobierania

Po rozpoczęciu procesu pobierania można go wstrzymać lub wznowić w dowolnej chwili. Jeśli po wstrzymaniu procesu pobierania nastąpi rozłączenie połączenia internetowego lub ponowne uruchomienie komputera, system Windows automatycznie wznowi proces pobierania przy następnym połączeniu z Internetem.

Aby wstrzymać lub wznowić pobieranie:
 1. Podczas pobierania kliknij ikonę wyświetlaną w obszarze powiadomień, a następnie kliknij pozycję Wstrzymaj.
 2. Aby system Windows ponownie rozpoczął pobieranie, kliknij ikonę Automatyczne aktualizowanie, a następnie kliknij pozycję Wznów.

Przywracanie odrzuconych aktualizacji

Jeśli zdecydowano, aby nie pobierać określonej aktualizacji, funkcja Aktualizacje automatyczne może ponownie zaoferować tę aktualizację. Aby przywrócić odrzucone aktualizacje:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg sysdm.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij łącze Oferuj ponownie ukryte przez mnie aktualizacje.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby przywrócić odrzucone aktualizacje.

Wyłączanie funkcji Aktualizacje automatyczne

Aby wyłączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg sysdm.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Aktualizacje automatyczne, a następnie zaznacz pozycję Wyłącz aktualizacje automatyczne.
 3. Kliknij przycisk OK.
Następne kroki
Jeśli zastosowanie opisanych procedur nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web.
Więcej informacji

Aktualizowanie plików za pomocą witryny Windows Update lub Microsoft Update

Jeśli zrezygnowano z używania funkcji Aktualizacje automatyczne, nadal można instalować określone aktualizacje z witryny internetowej Windows Update lub Microsoft Update. Witryny Windows Update i Microsoft Update zawierają wykaz elementów takich jak sterowniki, poprawki zabezpieczeń, ważne aktualizacje, aktualne pliki Pomocy oraz produkty internetowe, które można pobierać w celu aktualizowania komputera.

Aby zaktualizować pliki systemowe przy użyciu najnowszych ważnych aktualizacji, korzystając z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Windows Update.
 3. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit o zainstalowanie wszelkich niezbędnych aktualizacji oprogramowania.

  Pojawi się strona główna witryny Windows Update lub Microsoft Update.
 4. Kliknij łącze Instalacja ekspresowa (zalecana). Aktualizacje o wysokim priorytecie dla tego komputera. W witrynie Windows Update lub Microsoft Update zostaną wyszukane wszelkie ważne aktualizacje dostępne dla komputera.
 5. Kliknij pozycję Zainstaluj, aby zainstalować wszystkie ważne aktualizacje, które są dostępne.
Ponadto można przeszukać Wykaz rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update w celu znalezienia aktualizacji, które można pobrać i zainstalować na jednym lub wielu komputerach z systemami Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 w sieci domowej lub firmowej.

Uwaga Pobieranie aktualizacji z Wykazu rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update jest zalecane tylko dla użytkowników zaawansowanych i administratorów. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z Wykazu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update
fixit fix it
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306525 — ostatni przegląd: 03/31/2016 08:07:00 — zmiana: 13.0

Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525
Opinia