Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Podłączanie klientów do usług terminalowych przy użyciu klienta usług terminalowych w systemie Windows 2000

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano sposób podłączenia klienta usług terminalowych przy użyciu klienta usług terminalowych, który został skonfigurowany podczas instalacji systemu Windows 2000 Server. Usługi terminalowe działają na komputerach klienckich, terminalach systemu Windows i podręcznych komputerach PC korzystających z protokołu RDP (Remote Desktop Protocol).

Powrót do początku

Korzystanie z klienta usług terminalowych

Dzięki 32-bitowemu klientowi usług terminalowych można uzyskać dostęp do serwera, na którym uruchomiono usługi terminalowe, i wykonać jedną z następujących czynności:
 • Połączyć się za pomocą klienta usług terminalowych.
 • Sprawdzić wersje klientów usług terminalowych.
 • Użyć klawiszy skrótów.
 • Wyciąć i wkleić zaznaczony obszar do programów lokalnych.
 • Wydrukować elementy programów serwera terminali na drukarce lokalnej.
 • Zamknąć połączenia klienckie usług terminalowych.
Powrót do początku

Podłączanie za pomocą klienta usług terminalowych

Aby podłączyć się do usług terminalowych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Terminal Services Items (Elementy usług terminalowych), wskaż polecenie Klient usług terminalowych, a następnie kliknij polecenie Klient usług terminalowych.
 2. W polu Serwer wpisz nazwę serwera terminali, adres IP lub wybierz serwer w polu Dostępne serwery.
 3. W obszarze Ekran wybierz rozdzielczość ekranu w oknie serwera terminali. Jeśli połączenie jest nawiązywane przy użyciu modemu lub powolnej sieci, kliknij opcję Użyj kompresji danych.
 4. Jeśli chcesz, aby najczęściej używane mapy bitowe były zapisywane na lokalnym dysku twardym, kliknij opcję Buforuj mapy bitowe na dysku.
 5. Kliknij przycisk Połącz.
 6. W oknie klienta usług terminalowych pojawi się okno dialogowe Logowanie do systemu Windows.
 7. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i domenę (jeśli jest to konieczne).
UWAGA: Jeśli poprzednio nastąpiło rozłączenie z serwerem terminali bez kończenia sesji, klient usług terminalowych podłączy się ponownie do tej sesji (jeśli połączenie skonfigurowano do ponownego łączenia się z rozłączonymi sesjami).

Powrót do początku

Sprawdzanie wersji klienta usług terminalowych

Aby sprawdzić wersję klienta usług terminalowych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Terminal Services Items (Elementy usług terminalowych), wskaż polecenie Klient usług terminalowych, a następnie kliknij polecenie Klient usług terminalowych.
 2. Kliknij przycisk Informacje.
Powrót do początku

Korzystanie z klawiszy skrótów

Z klienta usług terminalowych są dostępne następujące kombinacje klawiszy:
 • CTRL+ALT+END otwiera okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows.
 • ALT+INSERT umożliwia cykliczne przechodzenie między programami według kolejności ich uruchamiania.
 • ALT+PAGE UP przełącza między programami w kolejności od lewej do prawej.
 • ALT+PAGE DOWN przełącza między programami w kolejności od prawej do lewej.
 • ALT+HOME wyświetla menu Start.
 • ALT+DELETE wyświetla menu okna.
 • CTRL+ALT+BREAK przełącza klienta między trybem okienkowym (o ile to możliwe) a trybem pełnoekranowym.
 • CTRL+ALT+symbol plus (+) na klawiaturze numerycznej umieszcza migawkę całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali, spełniając tę samą funkcję, co klawisz PRTSCN na komputerze lokalnym.
 • CTRL+ALT+symbol minus (-) na klawiaturze numerycznej umieszcza migawkę aktywnego okna klienta w schowku serwera terminali, spełniając tę samą funkcję, co kombinacja klawiszy ALT+PRTSCN na komputerze lokalnym.
UWAGA: Na komputerze NEC98 dwie kombinacje klawiszy są inne:
 • CTRL+ALT+BREAK została zastąpiona klawiszem F12.
 • CTRL+ALT+END została zastąpiona klawiszem F15.
Powrót do początku

Wycinanie i wklejanie do programów lokalnych

Usługi terminalowe zapewniają bezproblemowe współużytkowanie schowka, udostępniając zawartość schowka programom lokalnym na komputerze użytkownika oraz w sesji usług terminalowych. Aby wyciąć i wkleić obszar okna klienta do programu uruchomionego lokalnie:
 • Zawartość schowka udostępnionego jest zsynchronizowana ze schowkiem lokalnym i można ją przeglądać przy użyciu narzędzia systemu Windows Podgląd Wieloschowka (Clipbrd.exe). Tekst lub grafikę można kopiować z dokumentu w oknie klienta, a następnie wklejać do dokumentu na komputerze lokalnym. Nie można jednak kopiować ani wklejać plików i folderów.
 • Po wycięciu lub skopiowaniu informacji z programu są one przenoszone do schowka i pozostają w nim aż do jego wyczyszczenia, bądź wycięcia i skopiowania innej części informacji. Okno Podglądu Wieloschowka pokazuje zawartość schowka. Informacje ze schowka można wklejać do dowolnego dokumentu dowolną ilość razy. Informacje są jednak przechowywane w schowku tylko tymczasowo.
Powrót do początku

Drukowanie aplikacji serwera terminali na drukarce lokalnej

Usługi terminalowe zapewniają przekierowanie drukarki, dzięki czemu zadania drukowania są przesyłane z serwera terminali do drukarki, którą podłączono do komputera lokalnego. Istnieją dwa sposoby zapewnienia dostępu do drukarek lokalnych: przekierowanie drukarki automatyczne oraz ręczne. Przekierowania ręcznego należy używać wtedy, gdy drukarka lokalna wymaga sterownika, który jest niedostępny w systemie Windows 2000 Server. Aby drukować na drukarce lokalnej z programów, które uruchomiono na serwerze terminali, należy użyć odpowiedniej metody.

Powrót do początku

Automatyczne przekierowywanie drukarki

 • Przekierowanie drukarki następuje automatycznie, jeśli drukarka lokalna korzysta ze sterownika, który zainstalowano na serwerze z systemem Windows 2000. Po zalogowaniu się do sesji na serwerze terminali wszystkie drukarki lokalne, które podłączono do portów LPT, COM i USB oraz które zainstalowano na komputerze klienckim, zostaną automatycznie wykryte, a na serwerze zostanie utworzona kolejka lokalna. Serwer korzysta z ustawień i niektórych właściwości (np. drukowania obustronnego) drukarki na komputerze klienckim dotyczących drukarki domyślnej.
 • Po rozłączeniu lub zakończeniu sesji przez klienta kolejka drukarki zostanie usunięta, a wszelkie niezakończone lub oczekujące zadania drukowania zostaną utracone. Informacje dotyczące drukarek lokalnych i ustawień klienta są zapisywane na komputerze klienckim. Przy kolejnych logowaniach kolejka drukarki jest tworzona przy użyciu informacji zapisanych na komputerze klienckim.
 • Jeśli sterownika drukarki nie można odnaleźć na serwerze, zostanie zarejestrowane i drukarka kliencka nie zostanie utworzona. Aby udostępnić drukarkę, należy ręcznie zainstalować sterownik na serwerze.
Powrót do początku

Ręczne przekierowywanie drukarki

 • Drukarki, które zostały podłączone do portów LPT i COM na lokalnym komputerze klienckim, mogą być przekierowywane ręcznie, natomiast ręczne przekierowywanie drukarek podłączonych do portów USB jest nieobsługiwane.
 • Aby ręcznie przekierować drukarkę kliencką, skontaktuj się z administratorem i wprowadź nazwę komputera (lub adres IP terminalu z systemem Windows). Podczas przekierowywania ręcznego klient musi być podłączony do serwera terminali.
 • Po wykonaniu przekierowania ręcznego drukarki będą automatycznie przekierowywane podczas kolejnych logowań.
UWAGA: Drukarki przekierowane są dostępne dla aplikacji, które uruchomiono na serwerze. Drukarki przekierowane pojawiają się w folderze Drukarki w Panelu sterowania i mają nazwy w następującym formacie: Nazwa drukarki klienckiej/Nazwa komputera klienckiego/Numer sesji.

Po rozłączeniu się lub wylogowaniu się z sesji kolejka drukarki zostanie usunięta, a niezakończone lub oczekujące zadania drukowania zostaną utracone.

Powrót do początku

Zamykanie połączenia klienckiego usług terminalowych

Istnieje opcja rozłączenia się z sesją oraz opcja jej zakończenia. Rozłączenie bez zakończenia sesji powoduje, że przy okazji następnego podłączania się do serwera terminali nastąpi ponowne podłączenie się do tej sesji, o ile połączenie skonfigurowano do ponownego łączenia się z rozłączonymi sesjami. Wylogowanie się kończy sesję, a przy następnym logowaniu zostanie rozpoczęta nowa sesja. Aby rozłączyć się bez kończenia sesji:
 1. W oknie klienta usług terminalowych kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. W oknie dialogowym Jaką czynność komputer ma wykonać? kliknij przycisk Rozłącz.
UWAGA: Jeśli połączenie skonfigurowano do ponownego łączenia się z rozłączonymi sesjami, klient usług terminalowych ponownie podłączy się do tej sesji przy następnym połączeniu z tym serwerem.

Aby się wylogować i zakończyć sesję:
 1. W oknie klienta usług terminalowych kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. W oknie dialogowym Jaką czynność komputer ma wykonać? wybierz opcję Wyloguj.
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczania połączenia między klientem a serwerem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306561 How to Secure Communication between Client and Server Using Terminal Server
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uaktywniania serwera licencji, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306622 How to Activate a License Server Using Terminal Services
237811 How to Activate a Terminal Services License Server and Install CALs Over the Internet
Powrót do początku


Właściwości

Identyfikator artykułu: 306566 — ostatni przegląd: 06/25/2003 10:28:00 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbhowtomaster kbprint kbnetwork kbtermserv KB306566
Opinia
" '="">