Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji zabezpieczeń przed modyfikacją makr programu Excel 2000 z dodatkiem SR-1: 25 kwietnia 2002

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306604
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft ponownie wydała aktualizację programu Microsoft Excel 2000 z dodatkiem SR-1. Aktualizacja ta dotyczy luki zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie się bez ostrzeżenia złośliwego kodu w pliku programu Excel. W typowych warunkach podczas próby otwarcia w programie Excel 2000 dokumentu zawierającego makra pojawia się ostrzeżenie. Jest jednak możliwe, że złośliwy użytkownik tak zmodyfikuje makra, że będą one działać bez generowania ostrzeżenia. Może to spowodować uszkodzenie danych lub umożliwić nieautoryzowane pobieranie danych z komputera podczas odwiedzania witryny sieci Web lub otwierania wiadomości e-mail. Po zastosowaniu tej aktualizacji ostrzeżenie pojawia się przed otwarciem pliku programu Excel zawierającego makra.

Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł: Microsoft Security Bulletin MS01-50: Malformed Excel or PowerPoint Document Can Bypass Macro Security

Niniejsza aktualizacja została ponownie wydana 25 kwietnia 2002 w celu usunięcia problemu omówionego w następującym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base:
318474 XL2000: Metoda AutoFormat nie działa z poprawką zabezpieczeń przed modyfikacją makr

W tym artykule opisano, jak pobrać i zainstalować aktualizację zabezpieczeń przed modyfikacją makr programu Excel 2000 z dodatkiem SR-1.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Zainstaluj aktualizację, korzystając z jednej poniższych metod, zależnie od sytuacji.

Aktualizacja kliencka

Jeśli pakiet Microsoft Office 2000 zainstalowano z dysku CD, to aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką, wykonaj następujące kroki:
 1. W przeglądarce sieci Web zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz, kliknij opcję Zapisz ten program na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać plik E2kmac.exe w wybranym folderze.
 4. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plike2kmac.exe.
 5. Gdy pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. Gdy pojawi się odpowiedni monit, włóż dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aktualizacja została zastosowana pomyślnie, kliknij przyciskOK.
UWAGA: Zainstalowanej aktualizacji publicznej nie można usunąć.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli pakiet Office 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować tę lokalizację za pomocą aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć aktualizację na komputerze użytkownika.

Administrator serwera może pobrać aktualizację administracyjną, wykonując następujące kroki:
 1. Zlokalizuj następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plike2kmac_a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę C:\e2kmac_a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Gdy pojawi się monit o utworzenie folderu, kliknij przycisk Tak.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /aścieżka_administracyjna\plik_MSI/p C:\e2kmac_a\excel_admin.msp SHORTFILENAMES=1gdzie
  ścieżka_administracyjnajest ścieżką do instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 SR-1 (na przykład C:\Office), a plik_MSI jest pakietem bazy danych MSI odpowiedniego produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi).
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=EXCELFiles REINSTALLMODE=vomus gdzie
  ścieżka_administracyjnajest ścieżką do instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 SR-1 (na przykład C:\Office), a plik_MSI jest pakietem bazy danych MSI odpowiedniego produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja publiczna została zainstalowana

Niniejsza aktualizacja modyfikuje plik Excel.exe. Właściwości pliku Excel.exe są aktualizowane tak, aby pokazywać wersję 9.0.0.5519. Zaktualizowany plik Excel.exe ma rozmiar 7 159 853 bajtów.

Aby sprawdzić, czy instalacja aktualizacji się powiodła, sprawdź, czy ostatnie cztery cyfry wersji pliku Excel.exe w systemie są takie same lub większe niż 5519. Domyślnie plik Excel.exe znajduje się w następującej lokalizacji na komputerze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
Aby sprawdzić cztery ostatnie cyfry, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Wersja.
UWAGA: Numer wersji podany w oknie dialogowym Microsoft Excel — informacje(dostępnym w menu Pomoc) nie zmienia się po zastosowaniu aktualizacji. Zaktualizowana wersja jest pokazywana jedynie w oknie właściwości pliku Excel.exe.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Ta aktualizacja rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

272189 XL2000: JPN: Nested Group Objects in Excel 95 Workbook Are Displayed in Different Location
268079 XL2000: OLAP Data in Excel PivotTable Is Incorrect
278679 OFF2000: Komunikat „Ten skoroszyt (dokument) jest chroniony hasłem” przy próbie otwarcia skoroszytu lub dokumentu
280825 XL2000: Excel Quits Unexpectedly When You Use WorkbookBeforePrint Event
279673 XL2000: JPN: Excel Quits Unexpectedly If You Delete Data in Cell
276603 XL2000: KOR: Excel Quits Unexpectedly When You Use Replace Command with Long Formulas or Strings
283838 XL2000: Cannot Expand PivotTable If Data Is Not Saved with Table
248207 XL2000: Linked Files with Lookup Functions Updated Much More Slowly Than in Earlier Versions of Excel
290570 XL2000: Embedded Charts in PowerPoint Exhibit Odd Behavior After Being Edited

Inne problemy rozwiązywane w tym wydaniu

Ponadto zostały także rozwiązane następujące problemy:

Osadzone wykresy są wyświetlane w domyślnych kolorach, gdy są otwierane w formacie HTML w programie Internet Explorer
Osadzone wykresy arkusza roboczego nie zachowują niestandardowych kolorów, jeśli skoroszyt jest zapisany w formacie HTML i otwierany w programie Microsoft Internet Explorer. Ten sam plik HTML otwarty w programie Microsoft Excel 2000 jest wyświetlany we właściwych kolorach.

Wykres programu Excel o ustalonym rozmiarze ma inny rozmiar po wklejeniu do programu Word
Jeśli rozmiar wykresu w programie Excel zostanie ustawiony niestandardowo, wykres zostanie skopiowany, a następnie wklejony do programu Microsoft Word, to wykres w pliku programu Excel zmieni rozmiar na rozmiar okna.

Zapisanie skoroszytu z wykresem w formacie Excel 5.0/95 powoduje błąd
Niektóre pliki z wykresami programu Microsoft Excel 95 powodują błąd nieprawidłowej strony podczas zapisywania ich w programie Excel 2000 w formacie Excel 95.

JPN: Błąd czasu wykonania makra VBA
Podczas próby uwidocznienia skoroszytu w japońskiej wersji programu Excel za pomocą makra języka Visual Basic for Applications metoda powoduje błąd czasu wykonania '1004': Błąd metody 'Visible' obiektu '_Worksheet'.

Wykres o niestandardowym rozmiarze ma inny rozmiar po edycji w programie Word
Gdy wykres programu Excel jest edytowany bezpośrednio w programie Word, traci rozmiar niestandardowy.

JPN: Niewłaściwe odświeżanie z zablokowanymi okienkami stosowanymi równocześnie z grupą konspektową
Gdy tworzy się konspekt grupy, a następnie blokuje kolumnę w tej grupie, kolumna po lewej stronie zablokowanego okienka może być nieprawidłowo odświeżana, jeśli powiększenie jest mniejsze niż 100%. Nie są widoczne wszystkie cyfry.

JPN: Program Excel nieoczekiwanie kończy działanie podczas poziomego przewijania strony podglądu wydruku
Podczas poziomego przewijania na komputerach typu laptop za pomocą urządzenia wskazującego, gdy na stronie podglądu wydruku nie jest widoczny poziomy suwak, program Excel może nieoczekiwanie zakończyć działanie.

Program Excel wykorzystuje cały czas procesora, gdy jest wciśnięty przycisk myszy
Jeśli przycisk myszy zostanie przyciśnięty w komórce arkusza programu Excel, program wykorzystuje cały dostępny czas procesora.

Aktualizacja połączonych arkuszy na serwerze IIS powoduje błąd w przeglądarce sieci Web
Gdy jest aktualizowane łącze z jednego arkusza programu Excel do innego arkusza programu Excel, może pojawić się komunikat „Nieoczekiwany błąd”, jeśli pliki znajdują się na serwerze Microsoft Internet Information Services z podstawowym uwierzytelnieniem, a pliki są otwierane w programie Internet Explorer.

JPN: Wstawianie [pola obliczeniowego] za pomocą programu, który przechwytuje obsługę wiadomości w systemie Windows, powoduje nieoczekiwane zakończenie działania programu Excel
Gdy zostanie kliknięty przycisk Dodaj pole w oknie dialogowym Wstawianie pola obliczeniowego, program Excel nieoczekiwanie kończy działanie, jeśli działa program przechwytujący obsługę wiadomości w systemie Windows.

Zmiana w pliku binarnym może powodować pomijanie kontroli makr
Można tak zmodyfikować strumień skoroszytu programu Excel, aby makra w pliku były uruchamiane bez wyświetlania monitu z ostrzeżeniem o makrach lub zatrzymywania przez kontrolę makr.
inf OFF2000 XL2000 poprawka lista poprawka_zabezpieczeń MS01-050
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306604 — ostatni przegląd: 02/26/2014 23:22:22 — zmiana: 3.6

Microsoft Excel 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbother kbother kboffice2000sp3fix kbhowto kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability KB306604
Opinia