Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wysyłanie faksów za pomocą programu dla systemu Windows w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wysyłania faksu za pomocą programu dla systemu Windows z wykorzystaniem usługi faksowania w systemie Windows XP.

Aby wysłać faks w systemie Windows XP, należy wcześniej włączyć i skonfigurować usługę faksowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o włączaniu usługi faksowania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306550 JAK: Włączanie i konfigurowanie usługi faksowania w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z usługi faksowania w systemie Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306657 How to Send a Fax Coversheet in Windows XP
306662 How to Receive a Fax in Windows XP
306663 JAK: Faksowanie zeskanowanego dokumentu lub obrazu w systemie Windows XP
Powrót do początku

Jak wysłać faks za pomocą programu dla systemu Windows

W poniższych sekcjach opisano wysyłanie faksów za pomocą programu Windows.

Powrót do początku

Jak utworzyć i wydrukować dokument

 1. Uruchom żądany program (np. Microsoft Word 2002), a następnie utwórz dokument, który ma zostać wysłany faksem.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 3. W oknie dialogowym Drukowanie (na liście rozwijanej Nazwa) kliknij pozycję Faks.
 4. Aby wyświetlić właściwości faksu, kliknij przycisk Właściwości. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości: Faks. Zaznacz żądane właściwości i kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij przycisk OK.

  Uruchomiony zostanie Kreator wysyłania faksu.
Powrót do początku

Jak utworzyć i wysłać faks

 1. W oknie dialogowym Kreator wysyłania faksu — Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.
 2. W oknie dialogowym Informacje o adresacie, w polu Do wprowadź nazwę adresata, w polu Numer faksu wprowadź numer faksu adresata, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Jeśli faks ma zostać wysłany do większej liczby adresatów, wprowadź informacje o adresacie w odpowiednich polach, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Adresat zostanie wyświetlony na liście, a pola zostaną wyczyszczone, aby możliwe było wprowadzenie informacji o następnym adresacie.

  Po zakończeniu dodawania adresatów kliknij przycisk Dalej.
 3. W oknie Przygotowywanie strony tytułowej kliknij żądany szablon w polu Szablon strony tytułowej. Aby dokonać edycji informacji na stronie tytułowej, kliknij pozycję Informacje o nadawcy.
 4. W polu Wiersz tematu wprowadź temat, który ma się znajdować na stronie tytułowej, w polu Notatka wprowadź notatkę strony tytułowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. W oknie dialogowym Planowanie kliknij termin wysłania faksu (np. Teraz).
 6. W polu Jaki jest priorytet faksu wybierz żądany priorytet (w przypadku wybrania priorytetu wysokiego faks zostanie wysłany przed innym faksem zaplanowanym na ten sam termin, ale o niższym priorytecie), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W oknie dialogowym Kończenie Kreatora wysyłania faksu potwierdź dokonane wybory i kliknij przycisk Zakończ.
Powrót do początku

Jak wyświetlić stan faksu

Aby wyświetlić stan faksu w konsoli faksu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Komunikacja, wskaż polecenie Faks, a następnie kliknij polecenie Konsola faksu.
 2. W lewym okienku kliknij, aby rozwinąć pozycję Faks (jeśli nie została jeszcze rozwinięta).
  • Folder Przychodzące zawiera faksy aktualnie odbierane.
  • Folder Skrzynka odbiorcza zawiera faksy odebrane.
  • Folder Skrzynka nadawcza zawiera faksy do wysłania.
  • Folder Elementy wysłane zawiera faksy, które zostały pomyślnie wysłane.
 3. Kliknij w lewym okienku żądany folder.
 4. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy żądany faks, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne przejrzyj wiersz Stan. Po zakończeniu przeglądania kliknij przycisk Zamknij.
Powrót do początku


Właściwości

Identyfikator artykułu: 306661 — ostatni przegląd: 08/25/2003 12:21:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbhowto kbhowtomaster kbfax KB306661
Opinia