Informacje o wersji systemu Windows XP umieszczone w pliku Relnotes.htm

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL306819
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie

Jak korzystać z informacji o wersji

Na informacje o wersji systemu składają się ważne informacje, które nie były dostępne podczas redagowania dokumentacji do produktu Windows XP.

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie zawarte tutaj informacje dotyczą systemów Windows XP Home Edition, Windows XP Professional i Windows XP 64Bit Edition.

Należy sprawdzić, czy wszystkie z podanych informacji mają odniesienie do konfiguracji komputera użytkownika. Aby sprawdzić, czy istnieją ważne informacje, które mogą mieć zastosowanie, kliknij tematy powyżej.

Na końcu tego dokumentu dołączona jest lista dodatkowych zasobów. Aby połączyć się z witryną firmy Microsoft w sieci Web, do której występują odwołania w tym dokumencie, należy połączyć się z Internetem.

UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych; nie zawiera żadnych informacji o rozwiązywaniu problemów. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords
Więcej informacji

Systemy plikówWynikowy zestaw zasad i ustawienia zasad zabezpieczeń protokołu internetowego Wynikowy zestaw zasad nie obsługuje rejestrowania ustawień zasad zabezpieczeń protokołu internetowego. Po wyświetleniu wynikowego zestawu zasad nie zostaną wyświetlone ustawienia zasad zabezpieczeń protokołu internetowego.

Publikowanie w sieci Web i szyfrowanie plikówJeśli lokalny system plików systemu Windows XP, obsługujący bufor internetowy, nie jest systemem NTFS, nie ma możliwości szyfrowania danych przechowywanych na serwerach sieci Web.

Aby zapewnić poufność transmisji, pliki szyfrowane są lokalnie za pomocą funkcji szyfrowania plików systemu NTFS.

Jeśli podczas uaktualniania systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition nie została wykonana konwersja systemu plików na NTFS lub wybrany został system plików FAT, nie ma możliwości szyfrowania plików na serwerach sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konwersji systemów plików na NTFS, zobacz Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP.

Powrót do góry

Ogólne

Pakiet narzędzi administracyjnych

Pakiet narzędzi administracyjnych dla systemu Windows XP nie będzie dostępny przed wydaniem następnej wersji serwera dla systemu Windows 2000. Do tego czasu, aby zdalnie zarządzać serwerami, można wykorzystać funkcję Pulpitu zdalnego, która umożliwia łączenie się z serwerem systemu Windows 2000 z uruchomionymi usługami terminalowymi i pakietem narzędzi administracyjnych Windows 2000 Administration Tools Pack. Pakiet narzędzi administracyjnych w wersji dla systemu Windows 2000 nie jest obsługiwany przez system Windows XP.

Program Windows Media Player

Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Nagrywarka dysków CD nie jest rozpoznawana przez program Windows Media Player

Jeśli nagrywarka dysków CD nie jest rozpoznawana w oknie Mój komputer jako stacja nagrywająca dyski CD, program Windows Media Player nie może być używany do tworzenia dysków CD audio. Aby sprawdzić, czy nagrywarka dysków CD jest rozpoznawana, otwórz okno Mój komputer, w obszarze Urządzenia z wymiennymi nośnikami pamięci kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Jeśli nagrywarka dysków CD jest rozpoznawana, pojawi się karta Nagrywanie.

Jeśli występują problemy z kopiowaniem na dyski CD, a nagrywarka dysków CD jest rozpoznawana w oknie Mój komputer, należy sprawdzić, czy w oknie dialogowym Właściwości dla tej stacji zaznaczone jest pole wyboru Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji.

Bezdźwięczne kopie utworów

Jeśli stacja CD-ROM zostanie ustawiona na cyfrowy tryb pracy, a program Windows Media Player na tryb analogowy, utwory mogą zostać skopiowane bez dźwięku. Zarówno stacja CD-ROM, jak i program Windows Media Player powinny być ustawione na tryb analogowy. Po zmianie trybu pracy programu Windows Media Player na analogowy, należy zmienić tryb pracy stacji CD-ROM także na analogowy. Podczas kopiowania przez program Windows Media Player dysków CD w trybie analogowym, niektóre karty dźwiękowe i mikrofony mogą rejestrować także odgłosy w tle.

Aby uzyskać informacje o metodach zmiany tych ustawień, zapoznaj się z poniższymi procedurami.

Aby w programie Windows Media Player zmienić tryb odtwarzania i kopiowania na cyfrowy:

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Urządzenia.
Na karcie Urządzenia kliknij odpowiednią stację CD-ROM, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
W obszarze Kopiowanie wybierz opcję Cyfrowe.

Uwaga

Jeśli opcja Cyfrowy nie jest wybrana, program Windows Media Player pracuje w trybie analogowym.

Aby zmienić tryb pracy stacji CD-ROM na analogowy:

Otwórz Menedżera urządzeń.
Kliknij pozycję Stacje DVD/CD-ROM.
Kliknij odpowiednią stację prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
Kliknij kartę Właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru Włącz dźwięk cyfrowy CD dla tego urządzenia CD-ROM.

Uwaga

Po zaznaczeniu pola wyboru Włącz dźwięk cyfrowy CD dla tego urządzenia CD-ROM stacja CD-ROM będzie pracować w trybie cyfrowym.

Jeśli program Windows Media Player pracuje w trybie cyfrowym, utwory będą kopiowane poprawnie, bez względu na tryb pracy stacji CD-ROM.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z Menedżera urządzeń, zobacz Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Powrót do góry

Sprzęt

Karty wideo i monitory

Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Komputery Gateway 950

Z powodu niezgodności systemu BIOS, na komputerach Gateway Select 950 wyposażonych w karty wideo AGP mogą występować problemy z wyświetlaniem oraz nieoczekiwane przerwy w pracy systemu. Aby obejść ten problem, uaktualnij system BIOS do wersji P05 lub nowszej.

IBM ThinkPad A20p
Podczas instalacji systemu Windows XP na komputerze przenośnym IBM ThinkPad A20p ekran może migotać, a następnie może zostać wygaszony. Aby obejść ten problem, uaktualnij system BIOS do wersji 1.04 lub nowszej, a następnie kontynuuj instalację systemu.

Karty graficzne oparte na procesorze Rage3

Aby poprawić stabilność systemu w środowisku z kilkoma monitorami, opcja wykorzystywania pomocniczych kart graficznych opartych na procesorze Rage3 została wyłączona. Kartę z procesorem Rage3 używaną do tej pory należy skonfigurować jako kartę podstawową.

Aby to zrobić, zmień w systemie BIOS ustawienie dla karty z procesorem Rage3 na urządzenie zgodne z VGA i wyłącz tryb VGA dla pozostałych kart, zainstalowanych w systemie. W niektórych kartach odbywa się to w sposób automatyczny, w innych konieczna jest zmiana ustawień zworek.

Aby uzyskać więcej informacji o wyłączaniu trybu VGA, skontaktuj się z producentem danej karty wideo.

Sony VAIO PCGF520
W systemie Windows XP uruchamianym na komputerach przenośnych Sony VAIO PCGF520, użycie urządzenia wskazującego USB IntelliMouse Optical do wyjścia ze stanu wstrzymania może powodować problemy z wyświetlaniem.

W celu obejścia tego problemu należy uaktualnić system BIOS do wersji WME01K1 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz witrynę firmy Sony w sieci Web.

Powrót do góry

Połączenia sieciowe i komunikacja

Zgodność aplikacji
Problemy ze zgodnością klientów protokołu PPPoE, dostarczanych przez innych producentów
Odbiorcy: Użytkownicy domowi, dla których aplikacje protokołu VPN dostarczane przez innych producentów umożliwiają dostęp zdalny

Duża liczba klientów protokołu PPPoE, dostarczanych przez innych producentów, nie pracuje poprawnie lub nie umożliwia instalacji w systemie Windows XP. Jeśli usługodawca internetowy wymaga protokołu PPPoE do łączenia z siecią Internet, można skorzystać z wbudowanego w system Windows XP klienta protokołu PPPoE albo poprosić producenta lub usługodawcę o dostarczenie klienta protokołu PPPoE w wersji zgodnej z systemem Windows XP.

Jeśli korzystasz z jednego w następujących produktów, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wersji oprogramowania zgodnej z systemem Windows XP:

WinPoET wersja 2.1a lub starsza
EnterNet 300 wersja 1.34 lub starsza.

Aby połączyć się za pomocą wbudowanego klienta protokołu PPPoE:

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
Kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.
Kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
W oknie Zadania sieciowe kliknij ikonę Utwórz nowe połączenie. Uruchomiony zostanie Kreator nowych połączeń.
Zaznacz następujące opcje, klikając przycisk Dalej po zaznaczeniu każdej z nich:
Połącz z Internetem
Konfiguruj moje połączenie ręcznie
Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasłaPostępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora. Pole Nazwa usługodawcy internetowego można pozostawić puste — system Windows XP podejmie próbę wykrycia połączenia.
Starsze składniki sieciowe
W systemie Windows XP nie są obsługiwane następujące starsze protokoły:
NetBEUI, protokół bez routingu
DLC, protokół bez routingu
AppleTalk, protokół wykorzystywany na komputerach firmy Apple
Wymienione protokoły zostają zastąpione zestawem protokołów TCP/IP o podobnej funkcjonalności.

Klient Telnet
Terminale VTNT dla języków wschodnioazjatyckich
Klienci Telnet na terminalach VTNT do poprawnej pracy z językami wschodnioazjatyckimi muszą zostać skonfigurowane do używania czcionek TrueType. Aby przed uruchomieniem klienta telnet zmienić odpowiednie ustawienia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby zmienić ustawienie czcionki wiersza polecenia:

Otwórz okno wiersza polecenia.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu lub menu systemowe okna wiersza polecenia, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
Na karcie Czcionka zaznacz czcionkę TrueType, a następnie kliknij przycisk OK.
Zaznacz opcję Modyfikuj skrót, który uruchomił to okno, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie telnet.
Powtórz kroki od 2 do 4 dla okna klienta Telnet.

Urządzenia sieci bezprzewodowych
Bezprzewodowa karta sieciowa ORiNOCO
Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Instalacja w systemie Windows XP narzędzi z dysku CD, dostarczanego wraz z bezprzewodową kartą sieciową ORiNOCO powoduje nieprawidłowe działanie usługi konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Uruchomienie narzędzi uniemożliwia sterowanie kartą. W oknie dialogowym Właściwości sieci nie jest wyświetlana karta konfiguracji sieci bezprzewodowej, a karta sieciowa nie jest konfigurowana automatycznie.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

Za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu Sterowania odinstaluj narzędzia ORiNOCO. Używając Menedżera urządzeń, odinstaluj kartę ORiNOCO.
Aby otworzyć Menedżera urządzeń, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij ikonę System. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

Aby system ponownie wykrył kartę, używając w Menedżerze urządzeń polecenia Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, zainstaluj ponownie sterowniki lub uruchom ponownie system Windows XP.
Komunikaty wyświetlane w bezprzewodowych sieciach LAN
Informacje dotyczą urządzeń bezprzewodowych zgodnych z następującymi standardami:

Standard IEEE 802.11 bezprzewodowych sieci Ethernet LAN
Standard uwierzytelniania sterowania dostępem do sieci oparty na porcie IEEE 802.1X
Jeśli używana jest konfiguracja bezprzewodowa IEEE 802.11 z protokołem uwierzytelniania sieciowego IEEE 802.1X, informacje użytkownika i żądania działania są wyświetlane w dymku informacyjnym obszaru powiadomień na pasku zadań.

Podczas uaktualniania systemu do systemu Windows XP należy sprawdzić czy w obszarze powiadomień paska zadań wyświetlana jest ikona sieci. Jeśli ikona nie jest wyświetlana, wykonaj następujące kroki:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.
Kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie bezprzewodowe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
Kliknij kartę Ogólne.
Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia.

Pozwoli to przekazywać informacje za pomocą dymków informacyjnych do użytkownika, korzystającego ze standardu IEE 802.11 i usługi IEEE 802.1X.

Powrót do góry

Oprogramowanie

Programy antywirusowe
Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Na komputerach z systemem Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional poprawnie działają tylko programy antywirusowe, które zostały napisane specjalnie dla tych systemów operacyjnych. Sterowniki programów antywirusowych, które nie zostały zaprojektowane do uruchamiania w danym systemie operacyjnym Windows XP mogą powodować problemy. Do innych problemów można zaliczyć brak funkcji skanowania plików w czasie rzeczywistym lub podatność systemu na atak wirusów. W zakres problemów, które mogą występować, wchodzą błędy możliwe do naprawienia, utrata części lub wszystkich danych, a nawet problemy z uruchomieniem komputera. Aby uaktualnić oprogramowanie antywirusowe, należy skontaktować się z jego producentem.

Program Microsoft Agent

System Windows XP zapewnia obsługę skrzynki odbiorczej tylko przez aparaty i programy rozpoznawania mowy dla biblioteki SAPI w wersji 5.0. Aby zapobiec utracie funkcjonalności aplikacji Microsoft Agent, korzystających z aparatów zamieniających tekst na mowę i odwrotnie, należy zainstalować bibliotekę SAPI w wersji 4.0a, a następnie zainstalować aparaty rozpoznawania mowy dla tej wersji. Kliknij, aby zainstalować obsługę biblioteki SAPI 4.0a z witryny firmy Microsoft w sieci Web. Konieczna może się również okazać ponowna instalacja istniejących poprzednio aparatów rozpoznawania mowy SAPI 4.0, nawet jeśli pracowały poprawnie z programem Microsoft Agent przed uaktualnieniem systemu do systemu Windows XP.

Uwierzytelnianie SMTP
Produkty: tylko system Windows XP Professional

Aby w systemie Windows XP przed wydaniem poleceń pocztowych wymusić uwierzytelnianie klienta, należy skonfigurować usługę SMTP. Podczas instalacji lub aktualizacji systemu Windows XP Professional w grupie roboczej opcje uwierzytelniania NTLM (znane wcześniej jako Menedżer LAN systemu Windows NT) oraz GSSAPI (Usługi zabezpieczeń ogólnych API) nie są dostępne, ponieważ wartość odpowiedniego klucza Rejestru dopuszcza jedynie możliwość uwierzytelniania jako gość.

W celu obejścia tego problemu należy ustawić wartość klucza Rejestru odpowiedzialnego za wymuszanie uwierzytelniania jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base artykuł Q304707, zatytułowany „SMTP Authentication Configuration on Windows XP Professional Edition”.

Powrót do góry

Magazyn

Menedżer woluminów logicznych
Nazwy dysków lokalnych (litery alfabetu) są zwykle przypisywane w sposób rosnący, poczynając od litery C, natomiast nazwy dysków sieciowych są przypisywane automatycznie w odwrotnej kolejności (Z, Y, itd.), począwszy od litery Z.

Konflikty liter dysków z istniejącymi udziałami sieciowymi mogą występować w systemie Windows XP po podłączeniu cyfrowych aparatów fotograficznych lub innych urządzeń użytkownika, korzystających z modułów pamięci, przy włączonym komputerze. Ten sam konflikt może się również pojawiać podczas podłączania dysków zewnętrznych (np. dysków z interfejsem USB lub 1394). W razie wystąpienia konfliktu nazw z istniejącym udziałem sieciowym urządzenie lokalne nie jest dostępne.

W celu obejścia tego problemu należy albo zezwolić systemowi Windows na automatyczne przypisywanie liter dyskom sieciowym, albo wybierać dla dysków litery z dalszej części alfabetu.

Zarządzanie woluminami
System Windows XP nie obsługuje starszych zestawów woluminów zarządzanych przez Ftdisk systemu Windows NT w wersji 4.0. Jeśli uruchomiony jest system Windows 2000, przed uaktualnieniem systemu do systemu Windows XP należy dokonać konwersji wszystkich zestawów woluminów Ftdisk na woluminy dynamiczne. Jeśli uruchomiony jest system Windows NT w wersji 4.0, przed uaktualnieniem systemu do systemu Windows XP należy wyłączyć dublowanie i wykonać kopię zapasową wszystkich danych na woluminie rozłożonym, RAID5 lub rozszerzonym zestawie woluminów. Po aktualizacji systemu zestawy Ftdisk mogą nie być dostępne.

Powrót do góry


Dotyczy tylko 64-bitowej wersji systemu Windows XP

Oprogramowanie
Aplikacje 16-bitowe
64-bitowa wersja systemu Windows XP nie obsługuje większości 16-bitowych aplikacji dla systemów DOS, Windows i OS/2. Uwaga ta dotyczy także aplikacji 32-bitowych, których proces instalacji wykonywany w środowisku 32-bitowym jest poprzedzony uruchomieniem przez plik instalacyjny setup.exe procedury 16-bitowej, sprawdzającej typ komputera.

Na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows XP niektóre firmowe aplikacje 16-bitowe nie działają prawidłowo i mogą spowodować nieprawidłowe działanie innych aplikacji.

Instalacja programów, które korzystają z 16-bitowego Instalatora ACME firmy Microsoft w wersjach 2.6, 3.0, 3.01 i 3.1 oraz InstallShield w wersji 5.x nie powinna powodować wystąpienia błędów.

32-bitowe sterowniki urządzeń
Na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows XP nie są obsługiwane 32-bitowe sterowniki urządzeń.

Niektóre 32-bitowe aplikacje są dostarczane ze sterownikami, które nie są obsługiwane przez 64-bitową wersję jądra. Takie aplikacje nie będą działały poprawnie i mogą powodować błędy podczas instalacji lub po uruchomieniu. Do tej kategorii zalicza się większość 32-bitowych programów antywirusowych, które nie powinny być instalowane na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows XP.

32-bitowe dodatki typu plug-in do 64-bitowej wersji programu Internet Explorer
Domyślna, 64-bitowa przeglądarka 64-bitowej wersji systemu Windows XP nie umożliwia ładowania 32-bitowych dodatków typu plug-in. Do 64-bitowej wersji systemu Windows XP dołączana jest jednak 32-bitowa wersja programu Internet Explorer.

Aby w 64-bitowej wersji systemu Windows XP skorzystać z 32-bitowej wersji programu IE:

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
Kliknij polecenie Internet Explorer (32-bitowy).
Program Microsoft ActiveSync wersja 3.1
Na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows XP, po uruchomieniu programu ActiveSync i kliknięciu ikony Eksploruj, pojawia się następujący komunikat:

Ścieżka nie istnieje lub nie określa katalogu. Działanie programu ActiveSync opiera się na 32-bitowych rozszerzeniach powłoki Eksploratora. Domyślną powłoką w 64-bitowej wersji systemu Windows XP jest 64-bitowa wersja Eksploratora.

Rozpoznawanie mowy
Na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows XP funkcja rozpoznawania mowy dla aplikacji (w tym pakietu Microsoft Office) nie jest obsługiwana. W niektórych aplikacjach opcje rozpoznawania mowy mogą być dostępne w menu, ale nie będą działały.

Powrót do góry

Inne

Wirtualna maszyna firmy Microsoft dla języka Java
Platforma 32-bitowa: Wirtualna maszyna Microsoft VM jest dostępna do pobrania tylko w sieci Web. Najnowszą wersję 32-bitowej maszyny wirtualnej Microsoft VM można uzyskać w witrynie firmy Microsoft w sieci Web. Jeśli w systemie użytkownika nie zainstalowano wirtualnej maszyny, podczas odwiedzin witryny sieci Web zawierającej aplet w języku Java pojawi się monit programu Internet Explorer o zainstalowanie wirtualnej maszyny Microsoft VM.

Platforma 64-bitowa: Wirtualna maszyna Microsoft VM jest dostępna tylko w sieci Web do pobrania przez klientów, którzy uruchamiają 32-bitową maszynę wirtualną Microsoft VM z biblioteką WOW64 w 64-bitowej wersji systemu Windows XP. Najnowszą wersję 32-bitowej maszyny wirtualnej Microsoft VM można uzyskać w witrynie firmy Microsoft w sieci Web. Jeśli w systemie użytkownika nie zainstalowano wirtualnej maszyny, podczas odwiedzin witryny sieci Web zawierającej aplet w języku Java pojawi się monit programu Internet Explorer o zainstalowanie wirtualnej maszyny Microsoft VM (program IE uruchomiony z biblioteką WOW64). Jest to instalacja jednorazowa. Firma Microsoft nie wydaje własnych 64-bitowych wersji maszyny wirtualnej.

Powrót do góry


Dodatkowe materiały

Aby przejrzeć najnowsze informacje dotyczące zgodności sprzętu, zobacz witrynę Windows Hardware Compatibility w sieci Web.

Aby przejrzeć najnowsze informacje dotyczące zgodności aplikacji i wyszukać inne produkty przeznaczone dla systemu Windows, zobacz witrynę Windows Catalog w sieci Web.

Aby wyszukać informacje pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnego rozwiązywania problemów z produktami firmy Microsoft, zobacz bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, znajdującą się w witrynie Pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web.

Aby uzyskać najnowsze uaktualnienia produktów, przejdź do witryny Windows Update w sieci Web.

Powrót do góry

Copyright

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice and is provided for informational purposes only. The entire risk of the use or results of the use of this document remains with the user, and Microsoft Corporation makes no warranties, either express or implied. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, email addresses, logos, people, places and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, email address, logo, person, place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, ActiveSync, IntelliMouse, MSDOS, Windows, Windows Media, and Windows NT are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Acknowledgements

Portions of this product are based in part on the work of Mark H. Colburn and sponsored by the USENIX Association. Copyright 1989 Mark H. Colburn. All rights reserved.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions of this product are based in part on the work of the Regents of the University of California, Berkeley and its contributors. Because Microsoft has included the Regents of the University of California, Berkeley, software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1985, 1988 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions of this product are based in part on the work of Greg Roelofs. Because Microsoft has included the Greg Roelofs software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1998-1999 Greg Roelofs. All rights reserved.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, PNG: The Definitive Guide, published by O'Reilly and Associates.

Portions of this software are based in part on the work of Hewlett-Packard Company. Because Microsoft has included the Hewlett-Packard Company software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1994 Hewlett-Packard Company

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions of this software are based in part on the work of the University of Southern California. Because Microsoft has included the University of Southern California software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1996 by the University of Southern California. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation in source and binary forms for any purpose and without fee is hereby granted, provided that both the above copyright notice and this permission notice appear in all copies--and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed in part by the University of Southern California, Information Sciences Institute. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THE UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA makes no representations about the suitability of this software for any purpose. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions of this software are based in part on the work of Luigi Rizzo. Because Microsoft has included the Luigi Rizzo software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

199798 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)

Portions derived from code by Phil Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert MorelosZaragoza (robert@spectra.eng.hawaii.edu) and Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), Aug 1995

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are based in part on the work of Massachusetts Institute of Technology. Because Microsoft has included the Massachusetts Institute of Technology software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1989,1990 by the Massachusetts Institute of Technology. All Rights Reserved.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Under U.S. law, this software may not be exported outside the US without license from the U.S. Commerce department.

Portions of this software are based in part on the work of Regents of The University of Michigan. Because Microsoft has included the Regents of The University of Michigan software in this product, Microsoft is required to include the following text that accompanied such software:

Copyright 1995,1996 Regents of The University of Michigan. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of The University of Michigan not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. This software is supplied as is without expressed or implied warranties
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306819 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:09:14 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306819
Opinia