Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcja Autouzupełnianie nie zapisuje nazwy użytkownika i hasła

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli podczas odwiedzania witryny sieci Web monitującej o podanie nazwy użytkownika i hasła zostanie zaznaczona opcja Zapisz to hasło na swojej liście haseł w tym oknie dialogowym, system Windows może nie zapisać nazwy użytkownika i hasła. Po ponownym odwiedzeniu danej witryny sieci Web hasło nie jest wprowadzane automatycznie.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z następujących metod w kolejności ich przedstawienia. Metoda 1: Weryfikacja włączenia funkcji AutouzupełnianieNależy wyświetlić kartę Zawartość w oknie dialogowym Opcje internetowe, aby potwierdzić, że funkcja Autouzupełnianie jest włączona. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zawartość.
 4. W obszarze Informacje osobiste kliknij przycisk Autouzupełnianie.
 5. W oknie dialogowym Ustawienia Autouzupełniania zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), zaznacz pole wyboru Monituj o zapisywanie haseł (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
Należy ponownie uruchomić program Internet Explorer, a następnie ustalić, czy problem został rozwiązany. Jeżeli ta metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, należy zastosować następną metodę. Metoda 2: Weryfikacja uruchomienia usługi Magazyn chronionyNależy zweryfikować, że usługa Magazyn chroniony systemu Microsoft Windows 2000 jest uruchomiona. Jeżeli ta usługa jest uruchomiona, należy zatrzymać ją, a następnie uruchomić ponownie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie Services.msc, a następnie kliknij przycisk OK. Otwierana jest przystawka Usługi.
 3. Na liście Nazwa zlokalizuj usługę Magazyn chroniony. Zwróć uwagę na kolumnę Stan. Jeżeli usługa Magazyn chroniony jest uruchomiona, etykieta Uruchomiono jest widoczna w kolumnie Stan.
  • Jeżeli usługa Magazyn chroniony nie jest uruchomiona, uruchom ją. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Magazyn chroniony, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa Magazyn chroniony jest uruchamiana.
  • Jeżeli usługa Magazyn chroniony jest uruchomiona, należy zatrzymać ją, a następnie uruchomić ponownie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Magazyn chroniony, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.

    UWAGA: Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Zatrzymywanie innych usług, należy zanotować nazwy innych usług, które zostaną zatrzymane, a następnie kliknąć przycisk Tak. Usługa Magazyn chroniony jest zatrzymywana.
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Magazyn chroniony, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa Magazyn chroniony jest uruchamiana.

    UWAGA: Jeżeli komunikat Zatrzymywanie innych usług został wyświetlony w kroku a, należy uruchomić pozostałe usługi, które zostały zatrzymane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy każdą zatrzymaną usługę na liście Nazwa (na przykład Usługa publikowania w sieci WWW), a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Zamknij przystawkę Usługi.
Należy ponownie uruchomić program Internet Explorer, a następnie ustalić, czy problem został rozwiązany. Jeżeli ta metoda nie umożliwia rozwiązania problemu, należy zastosować następną metodę.Metoda 3: Rejestracja pliku RSABase.dllTen problem może występować wtedy, gdy plik RSABase.dll jest niepoprawnie zarejestrowany. Należy ponownie zarejestrować plik RSABase.dll zgodnie z następującymi krokami:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie Regsvr32/u RSABase.dll, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony następujący komunikat usługi RegSvr32:
  DllUnregisterServer in RSABase.dll succeeded. (Funkcja DllUnregisterServer w RSABase.dll powiodła się.)
  Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. W polu Otwórz wpisz polecenie Regsvr32 RSABase.dll, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony następujący komunikat usługi RegSvr32:
  DllRegisterServer in RSABase.dll succeeded. (Funkcja DllRegisterServer w RSABase.dll powiodła się.)
  Kliknij przycisk OK.
Należy ponownie uruchomić program Internet Explorer, a następnie ustalić, czy problem został rozwiązany. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy przejść do następnej metody.Metoda 4: Utworzenie nowego profilu użytkownikaNależy zweryfikować, czy konto użytkownika nie jest uszkodzone. Jeżeli poprzednie metody nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy utworzyć nowego użytkownika, a następnie dodać tego użytkownika do grupy Administratorzy. Należy spróbować zapisać nazwy użytkowników i hasła po zalogowaniu się jako nowy użytkownik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne.
  • W systemie Windows 2000 Professional:
   1. Kliknij dwukrotnie węzeł Zarządzanie komputerem.
   2. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne.
   3. Kliknij pozycję Użytkownicy.
   4. W menu Akcja kliknij polecenie Nowy użytkownik. Wyświetlane jest okno dialogowe Nowy użytkownik.
   5. W polu Nazwa użytkownika wpisz żądaną nazwę użytkownika.
   6. W polu Hasło wpisz żądane hasło. W polu Potwierdź hasło wpisz to samo hasło.
   7. Kliknij przycisk Utwórz. Tworzony jest profil użytkownika. Kliknij przycisk Zamknij.
   8. Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy utworzonego nowego użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   9. W oknie dialogowym Właściwości: nowy użytkownik (gdzie nowy użytkownik jest nazwą utworzonego nowego użytkownika) kliknij kartę Członek grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   10. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybieranie grup kliknij pozycję Administratorzy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
   11. Kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie zamknij przystawkę Zarządzanie komputerem.
  • W systemie Windows 2000 Server:

   UWAGA: W przypadku zasad zabezpieczeń firmy lub domeny konieczna może być modyfikacja tych kroków. Należy skontaktować się z administratorem domeny przed wykonaniem tych kroków.
   1. Kliknij dwukrotnie ikonę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
   2. Na liście Drzewo kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Użytkownicy, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Użytkownik.
   3. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowy obiekt – Użytkownik wpisz żądane imię w polu Imię.
   4. W polu Nazwa logowania użytkownika wpisz żądaną nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   5. W polu Hasło wpisz żądane hasło. Wpisz to samo hasło w polu Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   6. Kliknij przycisk Zakończ. Tworzony jest profil nowego użytkownika.
   7. Na liście Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy utworzonego nowego użytkownika, a następnie kliknij polecenie Dodaj członków grupy.
   8. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybieranie grupy kliknij pozycję Administratorzy na liście Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:
    Operacja Dodaj do grupy została pomyślnie zakończona.
   9. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 3. Zaloguj się do komputera, korzystając z utworzonego profilu nowego użytkownika.

  UWAGA: Może zostać wyświetlony monit o zmianę hasła.
 4. Uruchom ponownie program Internet Explorer i przejdź do żądanej witryny sieci Web. Ustal, czy system Windows zapisuje nazwę użytkownika i hasło.
Jeżeli problem zostanie rozwiązany, można skopiować profil z uszkodzonego konta do utworzonego nowego konta użytkownika. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Korzystając z oryginalnego konta użytkownika, zaloguj się do komputera.
 2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Profile użytkownika.
 4. Na liście Profile przechowywane na tym komputerze kliknij swój profil, a następnie kliknij przycisk Kopiuj do.
 5. W oknie dialogowym Kopiowanie do kliknij przycisk Przeglądaj. Przejdź do lokalizacji utworzonego nowego konta użytkownika. Na przykład:
  C:\Documents and Settings\nowy_użytkownik
  , gdzie nowy_użytkownik to nazwa utworzonego nowego konta użytkownika.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. W obszarze Pozwolenie na używanie kliknij przycisk Zmień. Zaznacz nowe konto użytkownika na liście, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W oknie dialogowym Kopiowanie do kliknij przycisk OK. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie tej operacji, kliknij przycisk Tak.
 9. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij przycisk OK.
 10. Korzystając z nowego konta użytkownika, zaloguj się do komputera.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306895 — ostatni przegląd: 01/08/2014 17:06:00 — zmiana: 1.0

 • kbprb ocsso KB306895
Opinia