Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Narzędzie sprawdzania składników Component Checker: Diagnozowanie problemów oraz zmiana konfiguracji instalacji programu MDAC

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane działanie narzędzia Microsoft Component Checker (ComCheck). Za pomocą narzędzia ComCheck można diagnozować problemy związane z instalacją programu MDAC (Microsoft Data Access Components).

Program MDAC jest dołączony do programów Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Microsoft Back Office oraz innych produktów firmy Microsoft. Ponadto można rozpowszechniać zestaw MDAC za pomocą pliku MDAC_TYP.exe. Aby pobrać plik MDAC_TYP.exe, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga:Firma Microsoft zaleca, aby w pierwszej kolejności sprawdzić działanie aplikacji z programem MDAC 2.8 w środowisku testowym i upewnić się, że przed zainstalowaniem programu MDAC 2.8 lub uaktualnieniem do niego znane będą wszystkie potencjalne problemy związane ze zgodnością.

Duża liczba wersji programu MDAC spowodowała, że w pewnych warunkach w aplikacjach występują problemy ze zgodnością wersji. Zależy to od środowiska, w którym jest zainstalowany program MDAC. W większości przypadków problemy z programem MDAC są spowodowane niezgodnością składników.

Uwaga: Usunięcie lub zastąpienie pewnych składników programu MDAC pochodzących z systemu operacyjnego może spowodować utratę danych i nieprzewidywalne skutki. Składniki programu MDAC są jednocześnie składnikami systemu, instalowanymi jako część systemu operacyjnego na komputerach z systemem Windows Millennium Edition, Windows 2000 i nowszymi wersjami systemu Windows. To oznacza, że nie można ręcznie modyfikować programu MDAC w tych systemach operacyjnych ani go z nich usuwać.
Więcej informacji
Aby pobrać narzędzie Component Checker, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Program Component Checker jest zawarty w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym (cc_pkg.exe), który po uruchomieniu tworzy folder ComCheck i umieszcza tam plik Pomocy. Po wyodrębnieniu plików do katalogu kliknij ikonę cc.exe i uruchom program Component Checker. Pojawi się okno dialogowe z następującym monitem:
  • Perform an analysis of your machine and automatically determine the release version (Wykonaj analizę komputera i automatycznie wykryj wersję wydania).
  • Perform an analysis against a selected version (Wykonaj analizę w kontekście wybranej wersji).
  • Scan the machine (Przeskanuj komputer). Don't perform an analysis (Nie wykonuj analizy).
Najczęściej stosowana jest pierwsza opcja. Analiza pozwala na ustalenie, która wersja programu MDAC jest zainstalowana na komputerze. Program Component Checker może nie ustalić wersji dokładnie, ponieważ na komputerze może znajdować się wiele wersji. Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno dialogowe zawierające informacje o wszystkich wersjach programu MDAC znalezionych na komputerze. Poniżej pojawi się pytanie:
„Would you like to rerun the query for a specific product release?” („Czy ponownie uruchomić kwerendę dla wybranego wydania produktu?”)
Wybranie odpowiedzi Tak umożliwi powrót do głównego okna dialogowego zawierającego trzy wymienione wcześniej opcje. Wtedy zazwyczaj wybiera się drugą opcję, z uwzględnieniem wersji programu MDAC, która została odnaleziona na komputerze (wersja zaznaczona przy uruchomieniu pierwszej opcji).

Wybranie drugiej opcji przy jednoczesnym zaznaczeniu określonej wersji programu MDAC spowoduje sporządzenie analizy dla tej wersji; analiza będzie zawierać następujące informacje:
  • File details (Szczegóły pliku)
  • COM details (Szczegóły COM)
  • Registry details (Szczegóły rejestru)

Po wykonaniu analizy dla wybranej wersji programu MDAC w okienku po lewej stronie każda z pozycji zawiera następujące pozycje podrzędne:
  • Match (Zgadza się)
  • Mismatch (Nie zgadza się)
  • Not Found (Nie odnaleziono)

Pozycja podrzędna Match zawiera wszystkie informacje szczegółowe dotyczące wszystkich składników MDAC oraz wpisów w rejestrze zgodnych z wybraną wersją programu MDAC.

Pozycja podrzędna Mismatch zawiera pozycje dotyczące składników oraz pozycji w rejestrze obecnych w aktualnie wybranej wersji programu MDAC, lecz w których znaleziono niezgodność. Jeśli istnieje podejrzenie, że występują problemy związane z instalacją lub konfiguracją programu MDAC, te składniki należy zbadać w pierwszej kolejności.

Pozycja podrzędna Not Found odnosi się do składników lub kluczy rejestru, które nie zostały odnalezione (nie istnieją) w wybranej wersji programu MDAC. To oznacza, że nie można zbadać tych składników lub kluczy rejestru w celu wykrycia ewentualnych niezgodności. Problem dotyczy zwykle starszych składników, które nie są już rozwijane w nowszych wersjach programu MDAC lub istnieją nowsze wersje, które nie były obecne w starszych wersjach programu MDAC.

Plik Pomocy ComCheck.chm w folderze \ComCheck zawiera bardziej szczegółowe informacje o interfejsie użytkownika i innych funkcjach.

Aby zapisać analizę dla zainstalowanych na komputerze składników MDAC, kliknij polecenie Save (Zapisz) w menu File (Plik). W wybranej lokalizacji na komputerze zostanie zapisany odpowiedni plik XML.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o zaawansowanym rozwiązywaniu problemów z programem MDAC, kliknij następujący numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
232060 Przewodnik po rozwiązywaniu problemów z instalacją składników MDAC
ComCheck CC
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307255 — ostatni przegląd: 12/06/2015 05:21:05 — zmiana: 12.0

Microsoft Data Access Components 1.5, Microsoft Data Access Components 2.0, Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB307255
Opinia