JAK: Stosowanie aktualizacji administracyjnej punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP przez pobranie plików aktualizacji

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307783
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Kiedy pojawia się nowe wydanie aktualizacji pakietu Microsoft Office, udostępniane są dwie oddzielne wersje aktualizacji. Pierwsza jest przeznaczona do aktualizacji punktów instalacji administracyjnej, a druga — do aktualizacji komputerów autonomicznych. W tym artykule opisano stosowanie aktualizacji punktu instalacji administracyjnej.

Rozmieszczanie aktualizacji administracyjnej

Podczas rozmieszczania aktualizacji administracyjnej Instalator Microsoft Windows ponownie buforuje i instaluje oryginalną wersję pakietu Office. W procesie instalacji dochodzi do wymiany poprzednio buforowanego pliku MSI i zastąpienia starych plików nowymi wersjami. Instalacja pełnych plików zamiast plików poprawek pozwala na poprawne zastąpienie przez aktualizację administracyjną na serwerze plików zmodyfikowanych przy użyciu aktualizacji QFE (Quick Fix Engineering) firmy Microsoft.

Wszystkie poprawki projektuje się tak, aby zapewnić utrzymanie stanów instalacji istniejących elementów i aby pliki obsługi, np. pliki transformacji, działały bez zmian. Umożliwia to dalsze używanie istniejących plików transformacji (plików MST) w zaktualizowanym obrazie administracyjnym w celu odtworzenia tych samych dostosowań w nowych instalacjach klientów.

Instalowanie aktualizacji administracyjnej z wiersza polecenia

Chociaż standardowy pakiet aktualizacyjny ma program Instalatora z oknami dialogowymi i innymi elementami interfejsu graficznego, aktualizację administracyjną należy instalować za pomocą wiersza polecenia. W wierszu polecenia należy uruchomić Instalatora Windows wraz z opcjami określającymi ścieżkę do zaktualizowanego pliku MSI oraz nazwę zaktualizowanego pliku MSP.
 • Plik MSI jest to plik pakietu Instalatora Windows z oryginalnego obrazu administracyjnego.
 • Plik MSP jest plikiem z administracyjną aktualizacją pakietu Office, zawierającym informacje o zmianach w aktualizacji.
Aktualizacja podaje Instalatorowi Windows polecenia dodawania, aktualizowania lub usuwania plików w obrazie administracyjnym. Pliki aktualizacji administracyjnej pakietu Office XP są dostępne w witrynie sieci Web zestawu Microsoft Office XP Resource Kit.

Stosowanie aktualizacji punktu instalacji administracyjnej pakietu Office

 1. Pobierz samowyodrębniający się plik wykonywalny z witryny sieci Web zestawu Microsoft Office Resource Kit, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby wyodrębnić plik MSP.
 2. Połącz się z udziałem serwera zawierającym punkt instalacji administracyjnej.

  UWAGA: Konieczne jest prawo do zapisu w punkcie instalacji administracyjnej na serwerze oraz odpowiednie uprawnienia do wykonania tego zadania.
 3. W menu Start kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz wiersz polecenia dla Instalatora Windows z odpowiednimi opcjami instalacji.

  Należy stosować następującą składnię:
  <start> msiexec /pścieżka\nazwa pliku MSP aktualizacji /a ścieżka\nazwa pliku MSI SHORTFILENAMES=TRUE qb /L* ścieżka\nazwa pliku dziennika
  Jeżeli aktualizacja zawiera wiele plików MSP, należy oddzielnie uruchamiać polecenie dla każdego pliku MSP stosowanego do punktu instalacji administracyjnej. Nie można odwoływać się do wielu plików MSP w tym samym wierszu polecenia.

Opis opcji wiersza polecenia

 • <start>— Wymagane jedyne w systemach Windows 98, w których aplikacja Msiexec nie jest podana bezpośrednio w ścieżce.
 • Msiexec— Nazwa pliku wykonywalnego Instalatora Microsoft Windows.
 • /p— Powoduje, że Instalator Windows stosuje aktualizację do istniejącej instalacji.
 • ścieżka\nazwa pliku MSP aktualizacji— Ścieżka i nazwa pliku MSP użytego w aktualizacji.
 • /a— Powoduje, że Instalator Windows wykonuje instalację administracyjną produktu w udziale sieciowym.
 • ścieżka\nazwa pliku MSI— Ścieżka i nazwa pakietu Instalatora Windows oryginalnego obrazu administracyjnego.
 • SHORTFILENAMES=TRUE — Powoduje, że Instalator Windows tworzy wszystkie nazwy plików i folderów zgodnie z nazwami plików w systemie MS-DOS. Opcja wymagana przy uruchamianiu Instalatora Windows z wiersza polecenia.
 • /qb— Ustawia interfejs użytkownika na poziomie podstawowym (prosta sygnalizacja postępu i obsługa błędów).
 • /L*— Uruchamia rejestrację i podaje ścieżkę do pliku dziennika. Flaga * powoduje, że zapisywane są wszystkie informacje.
 • ścieżka\nazwa pliku dziennika— Ścieżka i nazwa pliku dziennika Instalatora Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307783 — ostatni przegląd: 02/24/2014 17:51:55 — zmiana: 1.0

Microsoft Office XP (Instalator)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307783
Opinia